[Hóa 9] Cthh

Q

qa_dn97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn 2.14g A ( C, H, N ) và cho toàn bộ lượng sản phẩm cháy qua 4.5 lít Ca(OH)2 0.02M thu đc kết tủa. Khối lượng dd trong bình nước vôi tăng 3.78g so với ban đầu. Cho tiếp Ba(OH)2 dư vào dd thu đc ta thấy xuất hiện thêm kết tủa, tổng khối lượng kết tủa sau 2 thí nghiệm là 15.85 g. Tìm CT đơn giản nhất của A

Chú ý Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
B

buimaihuong

Đốt cháy hoàn toàn 2.14g A ( C, H, N ) và cho toàn bộ lượng sản phẩm cháy qua 4.5 lít Ca(OH)2 0.02M thu đc kết tủa. Khối lượng dd trong bình nước vôi tăng 3.78g so với ban đầu. Cho tiếp Ba(OH)2 dư vào dd thu đc ta thấy xuất hiện thêm kết tủa, tổng khối lượng kết tủa sau 2 thí nghiệm là 15.85 g. Tìm CT đơn giản nhất của A
[TEX]n_Ca(OH)_2[/TEX] = 0,02 . 4,5 = 0.,09 mol

phương trình hh của pu:

[TEX]CO_2[/TEX] + [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] ---------> [TEX]CaCO_3[/TEX]+[TEX]H_2[/TEX]0

a mol----------------> amol-------------------------------> amol

2[TEX]CO_2[/TEX] + [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] --------> [TEX](CaHCO_3)_2[/TEX]

2bmol-------------------> b mol----------------------------> b mol

[TEX](CaHCO_3)_2[/TEX] + [TEX]Ba(OH)_2[/TEX]----> [TEX]BaCO_3[/TEX]+ [TEX]CaCO_3[/TEX] + 2[TEX]H_2[/TEX]0
b mol -----------------------------------------------------> b mol---------------------> b molKhối lượng kết tủa pu ban đầu là 100a

khối lượng kết tủa pu sau là 100b+ 197b

ta có hpt sau:

[tex]\left\{ \begin{array}{l} a+b = 0,09 \\ 100(a+b) +197b=15,85 \end{array} \right.[/tex]

giải ra ta được

[tex]\left\{ \begin{array}{l} a = 0,06 \\ b=0,03 \end{array} \right.[/tex]

\Rightarrow khối lượng kết tủa lúc đầu là 0,06 . 100 = 6 g

Nếu gọi khối lượng của Ca(OH)2 lúc chưa pu là x gam thì theo đl bt khối lượng. Khối lượng dd sau khi có pu đầu là

x + m H2O + m CO2 = 6 gam

Khối lượng này so với m ban đầu tăng 3, 78 g nên

x + m CO2 + m H2O - 6 - x = 3,78 g

\Rightarrow m H2O = 4,5 g

\Rightarrow n H2O = 0,25 mol \Rightarrow n H = 0,5 mol

theo pt n CO2 = 0,12 mol = nC

n O = [tex]\frac{2,14 - (0,12.12) - 0,5}{16}[/tex] = 0,0125 mol

ct của hc là [TEX]C_xH_yO_z[/TEX]

x : y : z = ....
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom