[Hoá 12] Các Dạng Toán Còn Nhiều Thắc Mắc !

W

windyboyxmen

Bài 1: Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt trên hai đĩa cân A, B. Cân ở trạng thái cân bằng. cho a(g) CaCO3 vào cốc A và b(g) M2CO3 (M là kl kiềm) vào cốc B. Sau khi 2 muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí cân bằng. xác định kim loại M. Biết a=5g, b=4,787g
A. Na B. K C. Li D. Cs

Bài 2: Thực hiện phản ứng Cracking C4H10 thu được hỗn hợp A gồm 5 hidrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 18,125. Hiệu suất phản ứng là:
A. 75% B.60% C.70% D.80%

Bài 3: Nước có chứa 0,02 mol Na+; 0,015 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,06mol HCO3 -; 0,01 mol Cl-. Nước này thuộc loại:
A. Nước mềm B. cứng toàn phần C. cứng tạm thời D. Vĩnh cửu

Bài 4: cho khí Cl2 13,44L (đktc) đi qua 2,5L dd KOH ở 100 độ C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25g KCl. dung dịch KOH trên có nồng độ là:
A. 0,24M B. 0,48M C. 0,4M D. 0,2M

Bài 5: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư. Sau khi các phản ứng xãy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. biết áp suất trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là: (biết sau phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxh +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A. a=0,5b B. a=b C. a=4b D. a=2b

Bài 6: cho butan qua xúc tác, nhiệt độ thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dd Br2(dư) thì số mol Br2 tối đa phản ứng là:
A. 0,24 mol B. 0,36 mol C. 0,6 mol D. 0,48 mol
 
L

lovelycat1994

mọi ng cùng thảo luận mấy bài này nhé.
Bài 1: X có công thức C4H12O3N2, khi cho X tác dụng với dd NaOH dư, đun nóng thì phần hơi thu đc 1 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, bậc 1 và phần rắn chỉ chứa chất vô cơ. số công thức cấu tạo phù hợp với X là
A.4
B.8
C.7
D.10
Bài 2: Chất hữu cơ X là hợp chất thơm, thành phần chứa C, H, O. về k.lượng, cứ 1 phần H thì có 2 phần O và 10,5 phần C. X có công thức phân tử trùng vs CT đơn giản nhất. X có các t/c sau: t/d vs Na, dd NaOH và khi cho vào dd Brom dư nó t/d theo tỉ lệ 1:3. tên gọi của X là:
A. m-crezol
B. rượu benzylic
C. o-crezol
D. p-crezol
Bài 3: Cho X là 1 este no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu cơ X thu đc 4,48l CO2 và 2,7 g H2O. mặt khác cho 12,9 g X t/d vs dd NaOH dư thu đc m gam muối. tìm m:
A. 10,2
B. 12,3
C. 14,1
D. 18,9
Bài 4: hoà tan hoàn toàn 10 gam quặng xiđerit chứa 16% tạp chất trơ vào dd HNO3 loãng, vừa đủ thu đc dd X và giải phóng V lit hh khí gồm CO2 và NO. dd X hoà tan tối đa m gam Cu. g/t V và m là
A. 4,48 và 9,6
B. 2,24 và 4,8
C.2,24 và 9,6
D.4,48 và 4,8
Bài 5: cho 4,92 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 t/d vs dd HCl(dư) thu đc dd Y và k có khí thoát ra. trong dd Y chứa 4,445 gam muối sắt II và m gam muối Fe (III). tìm m:
A. 4,875
B. 2,4375
C. 7,3125
D. 9,75
mọi ng giải chi tiết ra nhé!
 
W

werfdsa1

mọi ng cùng thảo luận mấy bài này nhé.
Bài 1: X có công thức C4H12O3N2, khi cho X tác dụng với dd NaOH dư, đun nóng thì phần hơi thu đc 1 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, bậc 1 và phần rắn chỉ chứa chất vô cơ. số công thức cấu tạo phù hợp với X là
A.4
B.8
C.7
D.10
Bài 2: Chất hữu cơ X là hợp chất thơm, thành phần chứa C, H, O. về k.lượng, cứ 1 phần H thì có 2 phần O và 10,5 phần C. X có công thức phân tử trùng vs CT đơn giản nhất. X có các t/c sau: t/d vs Na, dd NaOH và khi cho vào dd Brom dư nó t/d theo tỉ lệ 1:3. tên gọi của X là:
A. m-crezol
B. rượu benzylic
C. o-crezol
D. p-crezol
Bài 3: Cho X là 1 este no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu cơ X thu đc 4,48l CO2 và 2,7 g H2O. mặt khác cho 12,9 g X t/d vs dd NaOH dư thu đc m gam muối. tìm m:
A. 10,2
B. 12,3
C. 14,1
D. 18,9
Bài 4: hoà tan hoàn toàn 10 gam quặng xiđerit chứa 16% tạp chất trơ vào dd HNO3 loãng, vừa đủ thu đc dd X và giải phóng V lit hh khí gồm CO2 và NO. dd X hoà tan tối đa m gam Cu. g/t V và m là
A. 4,48 và 9,6
B. 2,24 và 4,8
C.2,24 và 9,6
D.4,48 và 4,8
Bài 5: cho 4,92 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 t/d vs dd HCl(dư) thu đc dd Y và k có khí thoát ra. trong dd Y chứa 4,445 gam muối sắt II và m gam muối Fe (III). tìm m:
A. 4,875
B. 2,4375
C. 7,3125
D. 9,75
mọi ng giải chi tiết ra nhé!
không có ai làm hết ah??? khó quá đi????@-) .......................................
 
L

lelinh1594

không có ai làm hết ah??? khó quá đi????@-) .......................................
giải bài 3 trước nhé;
n(CO2)=0,2 ;n(H2O)=0,15 \Rightarroweste phải là este vòng
do đó; n(este)=0,2-0,15=0,05 \RightarrowM(este)=4,3/0,05=86\RightarrowCTPT của este là;C5H10O
KHI cho 12,9 g este phản ứng với NaOH thì ta có;
n(este)=12,9/86=0,15(mol)=n(NaOH)

\Rightarrowkhối lượng muối thu được là;

m=12,9+0,15.40=18,9(g)
BÀI4:QUẶNG xiderit là FeCO3 có khối lượng là; (1-0,16).10=8,4(g)
\Rightarrown(FeCO3)=8,4/116=n(CO2)
n(NO)=8,4/(116.3)=7/290
ta có;tổng số mol khí là;7/290+8,4/116(oh mình giải sai ở đâu nhỉ mà không ra đáp án.trời):confused:
thôi đi giải bài cuối vậy; BÀI5
ta có; n(FeCl2)=0,035(mol)
vì không có khí thoát ra nên sắt khử sắt(III) về sắt(II)
\Rightarrowta quy đổi hh ban đầu chỉ có FeO và Fe2O3 do đó n(FeO)=n(FeCl2)=0,035
suy ra n(Fe2O3)=(4,92-0,035.72)/160=0,015\Rightarrown(FeCl3)=0,03
\Rightarrowm(FeCl3)=0,03.162,5=4,875(g)

LẦN SAU LÊN THÌ MÌNH GIẢI TIẾP CÒN BÂY GIỜ MÌNH PHẢI HỌC ĐÂY:)>-:-*
 
L

lelinh1594

không có ai làm hết ah??? khó quá đi????@-) .......................................
giải bài 3 trước nhé;
n(CO2)=0,2 ;n(H2O)=0,15 \Rightarroweste phải là este vòng
do đó; n(este)=0,2-0,15=0,05 \RightarrowM(este)=4,3/0,05=86\RightarrowCTPT của este là;C5H10O
KHI cho 12,9 g este phản ứng với NaOH thì ta có;
n(este)=12,9/86=0,15(mol)=n(NaOH)

\Rightarrowkhối lượng muối thu được là;

m=12,9+0,15.40=18,9(g)
BÀI4:QUẶNG xiderit là FeCO3 có khối lượng là; (1-0,16).10=8,4(g)
\Rightarrown(FeCO3)=8,4/116=n(CO2)
n(NO)=8,4/(116.3)=7/290
ta có;tổng số mol khí là;7/290+8,4/116(oh mình giải sai ở đâu nhỉ mà không ra đáp án.trời)
thôi đi giải bài cuối vậy;
ta có; n(FeCl2)=0,035(mol)
vì không có khí thoát ra nên sắt khử sắt(III) về sắt(II)
\Rightarrowta quy đổi hh ban đầu chỉ có FeO và Fe2O3 do đó n(FeO)=n(FeCl2)=0,035
suy ra n(Fe2O3)=(4,92-0,035.72)/160=0,015\Rightarrown(FeCl3)=0,03
\Rightarrowm(FeCl3)=0,03.162,5=4,875(g)

LẦN SAU LÊN THÌ MÌNH GIẢI TIẾP CÒN BÂY GIỜ MÌNH PHẢI HỌC ĐÂY
 
H

hhhaivan

Bài 2: Chất hữu cơ X là hợp chất thơm, thành phần chứa C, H, O. về k.lượng, cứ 1 phần H thì có 2 phần O và 10,5 phần C. X có công thức phân tử trùng vs CT đơn giản nhất. X có các t/c sau: t/d vs Na, dd NaOH và khi cho vào dd Brom dư nó t/d theo tỉ lệ 1:3. tên gọi của X là:
A. m-crezol
B. rượu benzylic
C. o-crezol
D. p-crezol
Mình giải được bài này. Từ đề bài ra được công thức X là C7H8O
Từ các dữ kiện : Tác dụng Na, td NaOH, td Brom nên X là đồng đẳng Phenol
Tỉ lệ phản ứng với Brom là 1:3 nên X k thể có nhóm CH3 ở vị trí o,p
Vậy X chỉ có thể là m-crezol.
Còn bài 1 mình chịu, cũng k hiểu gì, có bạn nào giải giúp
 
W

werfdsa1

giải bài 3 trước nhé;
n(CO2)=0,2 ;n(H2O)=0,15 \Rightarroweste phải là este vòng
do đó; n(este)=0,2-0,15=0,05 \RightarrowM(este)=4,3/0,05=86\RightarrowCTPT của este là;C5H10O
KHI cho 12,9 g este phản ứng với NaOH thì ta có;
n(este)=12,9/86=0,15(mol)=n(NaOH)

\Rightarrowkhối lượng muối thu được là;

m=12,9+0,15.40=18,9(g)
BÀI4:QUẶNG xiderit là FeCO3 có khối lượng là; (1-0,16).10=8,4(g)
\Rightarrown(FeCO3)=8,4/116=n(CO2)
n(NO)=8,4/(116.3)=7/290
ta có;tổng số mol khí là;7/290+8,4/116(oh mình giải sai ở đâu nhỉ mà không ra đáp án.trời):confused:
thôi đi giải bài cuối vậy; BÀI5
ta có; n(FeCl2)=0,035(mol)
vì không có khí thoát ra nên sắt khử sắt(III) về sắt(II)
\Rightarrowta quy đổi hh ban đầu chỉ có FeO và Fe2O3 do đó n(FeO)=n(FeCl2)=0,035
suy ra n(Fe2O3)=(4,92-0,035.72)/160=0,015\Rightarrown(FeCl3)=0,03
\Rightarrowm(FeCl3)=0,03.162,5=4,875(g)

LẦN SAU LÊN THÌ MÌNH GIẢI TIẾP CÒN BÂY GIỜ MÌNH PHẢI HỌC ĐÂY:)>-:-*

bai` 4 minh ngi~ la cho ka? fan` co32- la fan tap. nham lun ak!! khoi luong tinh dc la cua? fe! nen co so mol moi chan~!!! :-SS
 
T

thanh1056

nhờ mọi người câu này
Nhúng 2 thanh Zn như nhau vào hai dung dịch Pb(NO3)2 và AgNO3 có cùng thể tích và nồng độ, sau một thời gian lấy hai thanh Zn ra, trong các dung dịch chỉ còn lại một muối duy nhất; rửa nhẹ, sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng thanh Zn thứ nhất tăng 3,55gam thì khối lượng thanh Zn thứ 2 tăng :
A. 1,8875 g B. 5,4 g C. 3,775 g D. 3,704 g
Giải chi tiết nhé
Cảm ơn mọi người nhiều
 
W

werfdsa1

nhờ mọi người câu này
Nhúng 2 thanh Zn như nhau vào hai dung dịch Pb(NO3)2 và AgNO3 có cùng thể tích và nồng độ, sau một thời gian lấy hai thanh Zn ra, trong các dung dịch chỉ còn lại một muối duy nhất; rửa nhẹ, sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng thanh Zn thứ nhất tăng 3,55gam thì khối lượng thanh Zn thứ 2 tăng :
A. 1,8875 g B. 5,4 g C. 3,775 g D. 3,704 g
Giải chi tiết nhé
Cảm ơn mọi người nhiều
hinh nhu bai` nay koa trong dien dan roi` ak!!! dạng lạ quá!!! khó vai~!!!@-)@-)@-)
ah ah minh nham`!!! theo minh ngi~ thi tinh ntn:
ta có số mol của pb2+ la 0.025mol(tang giam khoi luong)
vi` cung nong do nen 2dd có số mol bằng nhau nên => khoi luong tang la 0.025*(108*2-65)=3.775g
hk biet co dung hk ta???
 
Last edited by a moderator:
T

thanh1056

hinh nhu bai` nay koa trong dien dan roi` ak!!! dạng lạ quá!!! khó vai~!!!@-)@-)@-)
ah ah minh nham`!!! theo minh ngi~ thi tinh ntn:
ta có số mol của pb2+ la 0.025mol(tang giam khoi luong)
vi` cung nong do nen 2dd có số mol bằng nhau nên => khoi luong tang la 0.025*(108*2-65)=3.775g
hk biet co dung hk ta???
cho mình hỏi 1 chút như thế là bạn cho rằng Zn ở thanh hai pứ là 0.025 mol
vậy sao ko cho n Ag là 0.025 mol, khi đề bài cho 2 dd cùng nồng độ và cùng thể tích
 
R

riquyen1

Các bạn giúp mình kiến thức, ví dụ về điều kiện để có đồng phân hình học với mình chỉ biết là điều kiện là 2 nhóm thế liên kết với cùng 1 cacbon của nối đôi phải khác nhau nhưng vẫn chưa hiểu rõ phần này
 
5

57chem.hus

Công thức tính độ bất bảo hoà:
CTPT: CxHyOzXtNm(X: halogen)
a= ( 2x+2-y-t+m)/2
trong muối của aminoaxit nếu tính a= 0 thì muối đó là muối amoni!
 
C

cauvong_bongbong

các bạn cho mình hỏi bài này:
cho m gam bột Al tan vừa đủ trong 1 lít dd H2SO4 loãng ta thu được 1 lít dung dịch A.
+ thí nghiệm 1: lấy 100 ml dung dịch A tác dụng 88ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,468g kết tủa
+thí nghiệm 2: lấy 100 ml dung dịch A tác dụng 112ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,468 g kết tủa.
tính CM dd H2SO4 và m? ( đề chắc chắn đúng)
 
W

whitetigerbaekho

Nhận thấy do lượng naoh phần 1 lớn hơn phần 2 mà kết tủa vẫn không bị Hoà tan
-> h2so4 dư để tạo pu trung Hoà với naoh
Viết phương trình đặt ẩn là ra mà
 
Top Bottom