Hóa Hóa 10

dung0933527069

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng chín 2017
63
10
11
21
Hà Nội

G I N

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng tám 2017
1,209
1,790
211
21
Hà Nội
hai nguyen to dung ke tiep nhau trong cung mot chu ky nen: -Pc + Pd=1 (1)
Tong so khoi cua chung la 51 nen; Pc + Nc + Pd +Nd=51 (2)
So notron cua D lon hon C la 2 hat nen -Nc + Nd = 2 suy ra Nd=2+Nc (3)
Trong nguyen tu C so electron = so notron hay so proton bang so notron (4)
The (3), (4) vao (2) ta co: Pc + Pc + Pd + 2+Nc = 51
Suy ra 3Pc + Pd = 49 (5)
Tu (1), (5) ta co he:
-Pc + Pd = 1 va 3Pc + Pd = 49
tuong duong Pc = 12 là Mg. vi tri o 12, chu ki 2 nhom IIA
Pd=13 la Al, vi tri o 13, chu ki 2 nhom IIIA
Chú thích: Pc, Nc lan luot la so proton, notron cua C
Pd, Nd lan luot la so proton , notron cua D
 
Top Bottom