English THCS Gerund and infinitive verbs

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, I was made to study hard when I was at school.
=> They..............
2, If I take the job, I'll have to move to Paris
=> Taking the job ....................
3, You wouldn't know where the Hilton is, would you?
=> Do you happen..........................
4, Jack said that he hadn't cheated in the exam. (Cheating)
=>......................
5, I think Derek has forgotten the meeting. (appears)
=>................
6, Winning the football pools meant we could buy a new car. (enabled)
=>..................................
7, I believe you were the murderer because of this clue. (led)
=>................................
8, Does using the hotel swimming pool cost extra? (pay)
=>.................................
9, I think that this is the right street. (appears)
=>........................
10, Calling Jim is pointless, because his phone is out of order. (use)
=>.................................
11, It is compulsory for all students to leave a crash deposit. (required)
=>.....................................................
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
181
19
Nghệ An
1, I was made to study hard when I was at school.
=> They..............
2, If I take the job, I'll have to move to Paris
=> Taking the job ....................
3, You wouldn't know where the Hilton is, would you?
=> Do you happen..........................
4, Jack said that he hadn't cheated in the exam. (Cheating)
=>......................
5, I think Derek has forgotten the meeting. (appears)
=>................
6, Winning the football pools meant we could buy a new car. (enabled)
=>..................................
7, I believe you were the murderer because of this clue. (led)
=>................................
8, Does using the hotel swimming pool cost extra? (pay)
=>.................................
9, I think that this is the right street. (appears)
=>........................
10, Calling Jim is pointless, because his phone is out of order. (use)
=>.................................
11, It is compulsory for all students to leave a crash deposit. (required)
=>.....................................................
warm sunset1, I was made to study hard when I was at school.
=> They made me study hard when I was at school.
make sb do sth: bắt ai đó làm gì
Note: khi chuyển sang bị động, dùng be made to do sth

2, If I take the job, I'll have to move to Paris
=> Taking the job will mean moving to Paris
mean Ving: nghĩa là

3, You wouldn't know where the Hilton is, would you?
=> Do you happen to know where the Hilton is?
happen to Vo: tình cơ làm gì

4, Jack said that he hadn't cheated in the exam. (Cheating)
=> Jack denied cheating in the exam.
deny Ving: phủ nhận làm gì

5, I think Derek has forgotten the meeting. (appears)
=>Derek appears to have forgotten the meeting.
appear to Vo: dường như làm gì ( nếu hành động ở quá khứ so với động từ chính dùng appear to have Vp2)

6, Winning the football pools meant we could buy a new car. (enabled)
=> Winning the football pools enabled us to buy a new car.
enable sb to do sth: khiến ai có khả năng làm gì

7, I believe you were the murderer because of this clue. (led)
=> This clue led me to believe you were murdered.
lead sb to do sth: là lý do khiến ai làm gì

8, Does using the hotel swimming pool cost extra? (pay)
=> Do you have to pay more to use the hotel swimming pool?
9, I think that this is the right street. (appears)
=> It appears to be the right street
10, Calling Jim is pointless, because his phone is out of order. (use)
=> It is no use (vô dụng) calling Jim because his phone is out of order.
11, It is compulsory for all students to leave a crash deposit. (required)
=> All students are required ( yêu cầu) to leave a cash deposit.

Chúc bạn học tốt, tham khảo thêm kiến thức ở đây nhé:
[TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)

Lý thuyết Gerund and infinitives
 
  • Like
Reactions: warm sunset

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
1, I was made to study hard when I was at school.
=> They made me study hard when I was at school.
make sb do sth: bắt ai đó làm gì
Note: khi chuyển sang bị động, dùng be made to do sth

2, If I take the job, I'll have to move to Paris
=> Taking the job will mean moving to Paris
mean Ving: nghĩa là

3, You wouldn't know where the Hilton is, would you?
=> Do you happen to know where the Hilton is?
happen to Vo: tình cơ làm gì

4, Jack said that he hadn't cheated in the exam. (Cheating)
=> Jack denied cheating in the exam.
deny Ving: phủ nhận làm gì

5, I think Derek has forgotten the meeting. (appears)
=>Derek appears to have forgotten the meeting.
appear to Vo: dường như làm gì ( nếu hành động ở quá khứ so với động từ chính dùng appear to have Vp2)

6, Winning the football pools meant we could buy a new car. (enabled)
=> Winning the football pools enabled us to buy a new car.
enable sb to do sth: khiến ai có khả năng làm gì

7, I believe you were the murderer because of this clue. (led)
=> This clue led me to believe you were murdered.
lead sb to do sth: là lý do khiến ai làm gì

8, Does using the hotel swimming pool cost extra? (pay)
=> Do you have to pay more to use the hotel swimming pool?
9, I think that this is the right street. (appears)
=> It appears to be the right street
10, Calling Jim is pointless, because his phone is out of order. (use)
=> It is no use (vô dụng) calling Jim because his phone is out of order.
11, It is compulsory for all students to leave a crash deposit. (required)
=> All students are required ( yêu cầu) to leave a cash deposit.

Chúc bạn học tốt, tham khảo thêm kiến thức ở đây nhé:
[TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)

Lý thuyết Gerund and infinitives
Tannie0903Chị giúp e luôn câu này đc k ah:
Luckily Peter didn't pay a fine. (paying)
 
Top Bottom