Hóa 12 Este -lipit

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
18
Thái Bình
Câu 38:
Đặt [imath]n_X= x[/imath]
Bảo toàn khối lượng ta có:
[imath]158,4+ 3x.40= 163,44+92x[/imath]
[imath]\to x= 0,18[/imath] mol
Quy Y về : [imath]COO[/imath] (0,54 mol); [imath]C[/imath] (b mol); [imath]H_2[/imath] 9,5 mol
COO coi CO2 không tốn oxi khi cháy
Bảo toàn lượng oxi đốt Y ta có: 2b + 9,5 = 14,41.2
[imath]\to[/imath] b= 9,66 mol
Lượng H2 phản ứng = mY- mX=0,28g
a = 0,14 mol
Câu 39.
k = 4
Dựa vào dữ kiện đề bài thu được glixerol, và 2 muối Y;Z ( ta suy ra công thức của X là:
[imath](CH_3COO)_2 C=CCOO C_3H_5[/imath]
Z là [imath]C=CCOOH[/imath] nên A sai; D sai
Y là [imath]CH_3COOH[/imath]
X chứa 1 nhóm este nên B sai
Thay đổi vị trí gốc axit có thêm 1 đp nữa của X nên C đúng

Em tham khảo 2 câu trước nhé và tài liệu này nha.
Mọi thắc mắc em để lại lời nhắn sẽ có lời giải đáp nhé.
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
Hoang Anh Tus

Câu 37
Qui hh X gồm: C18H34O2 a mol và Y C57HyO6 b mol mol
Gọi x là mol CO2 và mol H2O = 3,5
Mol hh = a + b = 0,1
Bảo toàn mol O = 2a + 6b + 2*5,3 = 2x + 3,5
Bảo toàn mol C: 18a + 57b = x
=> a = b = 0,05 và x = 3,75
m hh = mC + mH + mO = 12*3,75 + 2*3,5 + 16*(2a+6b) = 58,4
X+ NaOH -> muối+C3H8O3+H2O
------a+3b-------------------b-----------a
m muối = mX + mNaOH - mH2O - mC3H8O3
m muối= 58,4 + 40*0,2 - 18*0,05 - 92*0,05 = 60,9
Với 0,018 mol X => m muối= 60,9*0,018/0,1 = 10,962 => câu D
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Top Bottom