[Đề số 4] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Hóa Học - THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 32. Chọn đáp án B
Cấu tạo axit isobutiric là [TEX]{\left( {C{H_3}} \right)_2}CCOOH \to Z [/TEX] là anđehit: [TEX]{\left( {C{H_3}} \right)_2}CH - COH.[/TEX]
[TEX]2{\left( {C{H_3}} \right)_2}CH - CHO{\rm{ }} + {\rm{ }}{O_2}{^{Mn2 + ,{\rm{ }}t0}} \to 2{\left( {C{H_3}} \right)_2}CH - COOH.[/TEX]
[TEX]CuO,{\rm{ }}{t^0} \Rightarrow Y[/TEX] là ancol isobutylic: [TEX]{\left( {C{H_3}} \right)_2}CH - C{H_2}OH[/TEX]
[TEX]{\left( {C{H_3}} \right)_2}CH - C{H_2}OH{\rm{ }} + {\rm{ }}CuO{\rm{ }}{t^0} \to {\left( {C{H_3}} \right)_2}CH - CHO{\rm{ }} + {\rm{ }}{H_2}O.[/TEX]
Theo đó, cấu tạo của X thỏa mãn trong 4 đáp án là: [TEX]C{H_2} = C\left( {C{H_3}} \right) - CHO[/TEX]:
[TEX]C{H_2} = C\left( {C{H_3}} \right) - CHO{\rm{ }} + {\rm{ }}2{H_2} \to {\left( {C{H_3}} \right)_2}C - C{H_2}OH.[/TEX]
Theo đó, chọn đáp án B.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 33. Chọn đáp án C
Các thí nghiệm xảy ra các phản ứng:
[TEX]\left( 1 \right).{\rm{ }}C{O_2} + {\rm{ }}Ca{\left( {OH} \right)_2}\left( {dư} \right) \to {\bf{CaC}}{{\bf{O}}_{\bf{3}}} \downarrow + {\rm{ }}{H_2}O[/TEX]
[TEX]\left( 2 \right).{\rm{ }}3N{H_3} + {\rm{ }}AlC{l_3} + {\rm{ }}3{H_2}O \to {\bf{Al}}{\left( {{\bf{OH}}} \right)_{\bf{3}}} \downarrow + {\rm{}}3N{H_4}Cl[/TEX]
[TEX]\left( 3 \right){\rm{ }}C{O_2} + {\rm{ }}2NaAl{O_2} + {\rm{ }}3{H_2}O \to {\bf{2Al}}{\left( {{\bf{OH}}} \right)_{\bf{3}}} \downarrow + {\rm{ }}N{a_2}C{O_3}.[/TEX]
[TEX]\left( 4 \right).{\rm{ }}3AgN{O_3} + {\rm{ }}FeC{l_3} \to {\bf{3AgCl}} \downarrow + {\rm{ }}Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3}.[/TEX]
[TEX]\left( 5 \right).{\rm{ }}2HCl{\rm{ }} + {\rm{ }}{K_2}Si{O_3} \to {{\bf{H}}_{\bf{2}}}{\bf{Si}}{{\bf{O}}_{\bf{3}}} \downarrow + {\rm{ }}2KCl[/TEX]
[TEX]\left( 6 \right).{\rm{ }}{\left( {N{H_2}} \right)_2}CO{\rm{ }} + {\rm{ }}Ca{\left( {OH} \right)_2} \to {\bf{CaC}}{{\bf{O}}_{\bf{3}}} \downarrow + {\rm{ }}2N{H_3}.[/TEX]
⇒ cả 6 thí nghiệm đều thu được kết tủa ⇒ chọn đáp án A.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 34. Chọn đáp án A
Phát biểu (a), (b) đúng.
• phát biểu (c) sai vì amilozơ có mạch cacbon không phân nhánh, amilopectin mới phân nhánh.
• (d) cũng sai vì phenol ít tan trong nước và cũng không tan trong dung dịch HCl.
⇒ có 2 phát biểu đúng, 2 phát biểu sai → chọn đáp án A.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 35. Chọn đáp án A
[TEX]2Y \to ete{\rm{ }} + {\rm{ }}{H_2}O[/TEX] || Bảo toàn khối lượng có:[TEX]{n_{H2O}} = {\rm{ }}\left( {6,44{\rm{ }}--{\rm{ }}5,18} \right){\rm{ }} \div {\rm{ }}18{\rm{ }} = {\rm{ }}0,07{\rm{ }}mol.[/TEX]
[TEX]\Rightarrow {n_X} = {\rm{ }}{n_Y} = {\rm{ }}2{n_{H2O}} = {\rm{ }}0,14{\rm{ }}mol.[/TEX] Bảo toàn khối lượng có:[TEX]{m_X} = {\rm{ }}12,32{\rm{ }}gam[/TEX]
[TEX]{M_X} = {\rm{ }}88 \Rightarrow X{\rm{ }}là\ {\rm{ }}{C_4}{H_8}{O_2}.[/TEX]Lại có: [TEX]{M_Y} = {\rm{ }}46 \to Y{\rm{ }}là \ {\rm{ }}{C_2}{H_5}OH.[/TEX]
⇒ cấu tạo của X X là [TEX]C{H_3}COO{C_2}{H_5}[/TEX]có tên gọi là etyl axetat.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 36. Chọn đáp án C
Đặt [TEX]{n_{NO}} = {\rm{ }}x;{\rm{ }}{n_{CO2}} = {\rm{ }}y \to x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,2{\rm{ }}||{\rm{ }}30x{\rm{ }} + {\rm{ }}44y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,2{\rm{ }} \times {\rm{ }}18,5{\rm{ }} \times {\rm{ }}2[/TEX]
[TEX]\Rightarrow x{\rm{ }} = {\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol \Rightarrow {n_{MgCO3}} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol.[/TEX]
Đặt [TEX]{n_{Mg}} = {\rm{ }}a;{\rm{ }}{n_{MgO}} = {\rm{ }}b;{\rm{ }}{n_{NH4}}^ + = {\rm{ }}c.[/TEX]Bảo toàn electron: 2a = 8c + 0,1 × 3
[TEX]{n_H}^ + = {\rm{ }}4{n_{NO}} + {\rm{ }}10{n_{NH4}}^ + + {\rm{ }}2{n_O} + {\rm{ }}2{n_{CO3}} \Rightarrow 2,15{\rm{ }} = {\rm{ }}4{\rm{ }} \times {\rm{ }}0,1{\rm{ }} + {\rm{ }}10c{\rm{ }} + {\rm{ }}2b{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }} \times {\rm{ }}0,1[/TEX]
[TEX]{m_{Mg}} + {\rm{ }}{m_{MgO}} + {\rm{ }}{m_{MgCO3}} = {\rm{ }}30 \Rightarrow 24a{\rm{ }} + {\rm{ }}40b{\rm{ }} + {\rm{ }}0,1{\rm{ }} \times {\rm{ }}84{\rm{ }} = {\rm{ }}30[/TEX]
Giải hệ có: a = 0,65 mol; b = 0,15 mol; c = 0,125 mol.
⇒ muối gồm 0,9 mol [TEX]Mg{\left( {N{O_3}} \right)_2}[/TEX] và 0,125 mol [TEX]N{H_4}N{O_3} \Rightarrow m{\rm{ }} = {\rm{ }}143,2{\rm{ }}\left( g \right).[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 37. Chọn đáp án C
Phản ứng với [TEX]B{r_2}/{H_2}O[/TEX]thu được kết tủa trắng ⇒ X là phenol:
3e1f1834a03f76b4cc8309903b63ec9b.png

Phản ứng màu với dung dịch [TEX]{I_2}[/TEX] có màu xanh tím ⇒ Y là hồ tinh bột.
Do cấu tạo xoắn lỗ rỗng, các phân tử [TEX]{I_2}[/TEX] bị hấp thụ → màu xanh tím.
Làm quỳ tím chuyể màu hồng → T là axit axetic.
Phản ứng với [TEX]Cu{\left( {OH} \right)_2}[/TEX] tạo dung dịch màu xanh lam → Z là glixerol:
ea02f7221bbcf8d076d4a236651c9fd7.png

Theo đó, dãy các chất X, Y, Z, T ứng với các chất trong đáp án C.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 38. Chọn đáp án B
35,34 gam X + 1,595 mol [TEX]{O_2} \to ?{\rm{ }}C{O_2} + {\rm{ }}22,14{\rm{ }}gam{\rm{ }}{H_2}O.[/TEX]
Bảo toàn khối lượng có:[TEX]{n_{CO2}} = {\rm{ }}1,46{\rm{ }} > {\rm{ }}{n_{H2O}} \Rightarrow [/TEX] có chứa este ≥ 2 chức.
Do Y gồm các axit mạch không phân nhánh ⇒ chứa tối đa 2 chức.
Lại có Z chỉ chứa tối đa 2 chức ⇒ este mạch hở chỉ chứa tối đa 2 chức
⇒ X gồm hỗn hợp các este no, mạch hở, đơn chức hoặc 2 chức.
Bảo toàn nguyên tố oxi: [TEX]{n_{O/X}} = {\rm{ }}1,46{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} + {\rm{ }}1,23{\rm{ }}--{\rm{ }}1,595{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} = {\rm{ }}0,96{\rm{ }}mol \to {n_{COO}} = {\rm{ }}0,48{\rm{ }}mol.[/TEX]
Ta có: [TEX]{n_{CO2}}--{\rm{ }}{n_{H2O}} = {\rm{ }}\left( {k{\rm{ }}--{\rm{ }}1} \right).{n_{HCHC}}[/TEX] với k là độ bất bão hòa của HCHC.
Áp dụng: [TEX]{n_{CO2}}--{\rm{ }}{n_{H2O}} = {\rm{ }}{n_{este{\rm{ }}2{\rm{ }}chức}} = {\rm{ }}0,23{\rm{ }}mol \to {n_{este{\rm{ }}đơn{\rm{ }}chức}} = {\rm{ }}0,48{\rm{ }}--{\rm{ }}0,23{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} = {\rm{ }}0,02{\rm{ }}mol.[/TEX]
Z gồm 2 ancol có dạng [TEX]{C_n}{H_{2n + 2}}O{\rm{ }} và {\rm{ }}{C_n}{H_{2n + 2}}{O_2}\left( {n \ge 2} \right).[/TEX]
Đặt [TEX]{n_{CnH2n + 2O}} = {\rm{ }}x;{\rm{ }}{n_{CnH2n + 2O2}} = {\rm{ }}y \to 0,48{\rm{ }} \div {\rm{ }}2{\rm{ }} < {\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} < {\rm{ }}0,48 \to 0,24{\rm{ }} < {\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} < {\rm{ }}0,48[/TEX]
Lại có: [TEX]{m_Z} = {\rm{ }}\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}y} \right).\left( {14n{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}16x{\rm{ }} + {\rm{ }}32y{\rm{ }} = {\rm{ }}17,88 \to \left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}y} \right).\left( {14n{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}10,2[/TEX]
[TEX]\to 14n{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }} = {\rm{ }}10,2{\rm{ }} \div {\rm{ }}\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}y} \right) \Rightarrow 10,2{\rm{ }} \div {\rm{ }}0,48{\rm{ }} < {\rm{ }}14n{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }} < {\rm{ }}10,2{\rm{ }} \div {\rm{ }}0,24[/TEX]
[TEX] \Rightarrow 1,375{\rm{ }} < {\rm{ }}n{\rm{ }} < {\rm{ }}2,9 \Rightarrow 2{\rm{ }}ancol{\rm{ }} là {\rm{ }}{C_2}{H_6}O{\rm{ }}và {\rm{ }}{C_2}{H_6}{O_2}.[/TEX]
[TEX]\to x{\rm{ }} + {\rm{ }}2y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,48;{\rm{ }}46x{\rm{ }} + {\rm{ }}62y{\rm{ }} = {\rm{ }}17,88 \Rightarrow x{\rm{ }} = {\rm{ }}0,2{\rm{ }}mol;{\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,14{\rm{ }}mol.[/TEX]
Quy Y về [TEX]HCOONa,{\rm{ }}{\left( {COONa} \right)_2},{\rm{ }}{C_2}[/TEX] với số mol là a, b và c.
Bảo toàn khối lượng: [TEX]{m_Y} = {\rm{ }}35,34{\rm{ }} + {\rm{ }}0,48{\rm{ }} \times {\rm{ }}40{\rm{ }}--{\rm{ }}17,88{\rm{ }} = {\rm{ }}36,66{\rm{ }} = {\rm{ }}68a{\rm{ }} + {\rm{ }}134b{\rm{ }} + {\rm{ }}14c[/TEX]
Bảo toàn nguyên tố Cacbon: a + 2b + c + 0,2 × 2 + 0,14 × 2 = 1,46
[TEX]{n_{COO}} = {\rm{ }}a{\rm{ }} + {\rm{ }}2b{\rm{ }} = {\rm{ }}0,48.[/TEX]Giải hệ có: a = c = 0,3 mol; b = 0,09 mol.
⇒ ghép vừa đủ 1 [TEX]C{H_2}[/TEX] cho HCOONa ⇒ 2 muối là [TEX]C{H_3}COONa{\rm{ }}[/TEX] và [TEX] {\rm{ }}{\left( {COONa} \right)_2}.[/TEX]
⇒ este đơn chức là [TEX]C{H_3}COO{C_2}{H_5} \Rightarrow \% {m_{este{\rm{ }}đơn{\rm{ }}chức}} = {\rm{ }}0,02{\rm{ }} \times {\rm{ }}88{\rm{ }} \div {\rm{ }}35,34{\rm{ }} \times {\rm{ }}100\% {\rm{ }} = {\rm{ }}4,98\% .[/TEX]
 
Last edited:

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 39. Chọn đáp án B
Lập sơ đồ:
fae2e1782a54d4135ebe912d282da8c5.png

NaOH dư ⇒ kết tủa chỉ có [TEX]Mg{\left( {OH} \right)_2} \to {n_{Mg}}^{2 + } = {\rm{ }}13,34{\rm{ }} \div {\rm{ }}58{\rm{ }} = {\rm{ }}0,23{\rm{ }}mol[/TEX]
Gọi [TEX]{n_{Al}}^{3 + } = {\rm{ }}a;{\rm{ }}{n_{NH4}}^ + = {\rm{ }}b.[/TEX] Bảo toàn diện tích: 0,23 × 2 + 3a + b = 0,48 × 2
[TEX]{m_Y} = {\rm{ }}0,23{\rm{ }} \times {\rm{ }}24{\rm{ }} + {\rm{ }}27a{\rm{ }} + {\rm{ }}18b{\rm{ }} + {\rm{ }}0,48{\rm{ }} \times {\rm{ }}96{\rm{ }} = {\rm{ }}56,28[/TEX]
Giải hệ có: a = 0,16 mol; b = 0,02 mol.
Đặt [TEX]{n_{CO3}} = {\rm{ }}c{\rm{ }}mol;{\rm{ }}{n_{NO3}} = {\rm{ }}d{\rm{ }}mol.{n_{NO}} = {\rm{ }}20,76{\rm{ }} \times {\rm{ }}0,41618{\rm{ }} \div {\rm{ }}16{\rm{ }} = {\rm{ }}0,54{\rm{ }} = {\rm{ }}3c{\rm{ }} + {\rm{ }}3d[/TEX]
[TEX]{m_X} = {\rm{ }}20,76{\rm{ }} = {\rm{ }}0,23{\rm{ }} \times {\rm{ }}24{\rm{ }} + {\rm{ }}0,16{\rm{ }} \times {\rm{ }}27{\rm{ }} + {\rm{ }}60c{\rm{ }} + {\rm{ }}62d \Rightarrow c{\rm{ }} = {\rm{ }}0,12{\rm{ }}mol;{\rm{ }}d{\rm{ }} = {\rm{ }}0,06{\rm{ }}mol.[/TEX]
Bảo toàn nguyên tố Nitơ: [TEX]{n_{N2}} = {\rm{ }}\left( {0,06{\rm{ }} + {\rm{ }}x{\rm{ }}--{\rm{ }}0,02} \right){\rm{ }} \div {\rm{ }}2{\rm{ }} = {\rm{ }}0,5x{\rm{ }} + {\rm{ }}0,02[/TEX]
Gọi [TEX]{n_{H2}} = {\rm{ }}y \to {n_Z} = {\rm{ }}0,2{\rm{ }}mol{\rm{ }} = {\rm{ }}0,5x{\rm{ }} + {\rm{ }}0,02{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} + {\rm{ }}0,12[/TEX]
[TEX]{n_H}^ + = {\rm{ }}12{n_{N2}} + {\rm{ }}10{n_{NH4}}^ + + {\rm{ }}2{n_{H2}} + {\rm{ }}2{n_{CO3}} \to 0,96{\rm{ }} + {\rm{ }}x{\rm{ }} = {\rm{ }}12.\left( {0,5x{\rm{ }} + {\rm{ }}0,02} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}2y{\rm{ }} + {\rm{ }}0,44[/TEX]
⇒ x = y = 0,04 mol.
 
Last edited:

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 40. Chọn đáp án C
X gồm [TEX]C{H_2}O,{\rm{ }}{C_2}{H_4}O,{\rm{ }}{C_2}{H_4}{O_2},{\rm{ }}{C_4}{H_8}{O_2}và\ {\rm{ }}{C_n}{H_{2n - 2}}{O_4}(n \ge 2).[/TEX]
[TEX]{n_{CH2O}} = {\rm{ }}{n_{C2H4O2}} \Rightarrow C{H_2}O{\rm{ }} + {\rm{ }}{C_2}{H_4}{O_2} = {\rm{ }}{C_3}{H_6}{O_2} = {\rm{ }}3{C_2}O{\rm{ }}||{\rm{ }}{C_4}{H_8}{O_2} = {\rm{ }}2{C_2}{H_4}O[/TEX]
[TEX]\Rightarrow quy{\rm{ }}X{\rm{ }}về\ {\rm{ }}C{H_2}O,{\rm{ }}{C_2}{H_4}O{\rm{ }}và\ {\rm{ }}{C_n}{H_{2n - 2}}{O_4}(n \ge 2).[/TEX]
[TEX]29{\rm{ }}gam{\rm{ }}X{\rm{ }} + {\rm{ }}0,975{\rm{ }}mol{\rm{ }}{O_2} \to 1{\rm{ }}mol{\rm{ }}C{O_2} + {\rm{ }}?{\rm{ }}{H_2}O[/TEX]
Bảo toàn khối lượng [TEX]{n_{H2O}} = {\rm{ }}0,9{\rm{ }}mol.[/TEX]
Ta có: [TEX]{n_{CO2}}--{\rm{ }}{n_{H2O}} = {\rm{ }}\left( {k{\rm{ }}--{\rm{ }}1} \right).{n_{HCHC}}[/TEX] với k là độ bất bão hòa của HCHC.
Áp dụng: [TEX]{n_{CO2}}--{\rm{ }}{n_{H2O}} = {\rm{ }}{n_{axit}} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol.[/TEX] Bảo toàn Oxi: [TEX]{n_{CH2O}} + {\rm{ }}{n_{C2H4O}} = {\rm{ }}0,55{\rm{ }}mol.[/TEX]
⇒ n < (1 – 0,55) ÷ 0,1 = 4,5 ⇒ n = 2; 3; 4.
Trong 43,5 gam X thì chứa 0,1 × 43,5 ÷ 29 = 0,15 mol axit.
Do chỉ có axit phản ứng với [TEX]NaHC{O_3} \to {n_{NaHCO3dư}} = {\rm{ }}0,4{\rm{ }}--{\rm{ }}0,15{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol[/TEX]
• n = 2 ⇒ Muối khan gồm 0,15 mol [TEX]{\left( {COONa} \right)_2}[/TEX] và 0,1 mol [TEX]NaHC{O_3} \Rightarrow m{\rm{ }} = {\rm{ }}28,5{\rm{ }}gam[/TEX]
• n = 3 ⇒ Muối khan gồm 0,15 mol [TEX]C{H_2}{\left( {COONa} \right)_2}[/TEX] và 0,1 mol [TEX]NaHC{O_3} \Rightarrow m{\rm{ }} = {\rm{ }}30,6{\rm{ }}gam[/TEX]
• n = 4 ⇒ Muối khan gồm 0,15 mol [TEX]{C_2}{H_4}{\left( {COONa} \right)_2}[/TEX] và 0,1 mol [TEX]NaHC{O_3} \Rightarrow m{\rm{ }} = {\rm{ }}32,7{\rm{ }}gam[/TEX]
 
Top Bottom