$\color{Blue}{\fbox{Tiếng Anh}\bigstar\text{Truyện cười Tiếng Anh ->Tiếng Việt }\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi ngocsangnam12, 30 Tháng mười một 2014.

Lượt xem: 8,133

 1. Dù không phải mình ra đề nhưng vẫn cho đi sâu vào phía trong nhé:

  Grammar notes:

  Cấu trúc:

  - to get off: ra khỏi nơi nào đó

  get off the bike

  - to rip something apart: rạch, xé, tách cái gì đó (ra làm 2 mảnh), mổ xẻ ra...

  The guard takes the bags and rips them apart: Anh biên phòng thu giữ những cái bao và rạch chúng ra.

  - nothing but ...: Chẳng có gì ngoài....

  nothing in them but sand: chẳng có gì trong đó ngoài cát

  - to have something done: Việc gì của một người được thực hiện bằng cách thuê hay nhờ người khác chứ không phải do chính người đó làm.

  He has the sand analyzed: Anh cho kiểm tra số cát đó (người khác kiểm tra chứ không phải anh tự làm)

  - put something in to something/somewhere: đặt, để vật gì đó ở trên cái gì/đâu đó

  puts the sand into new bags: để cát vào những cái bao mới

  - show up: lộ mặt, xuất hiện

  Juan doesn't show up one day: Đến một ngày Juan không xuất hiện nữa.

  - drive someone crazy: làm ai đó tức điên lên

  It's driving me crazy: Điều đó làm tôi phát điên.

   
 2. Heaven and hell

  A holy man was having a conversation with the Lord one day and said,

  'Lord, I would like to know what Heaven and Hell are like.'

  The Lord led the holy man to two doors.

  He opened one of the doors and the holy man looked in. In the middle of the room was a large round table. In the middle of the table was a large pot of stew, which smelled delicious and made the holy man's mouth water.

  The people sitting around the table were thin and sickly. They appeared to be famished. They were holding spoons with very long handles that were strapped to their arms and each found it possible to reach into the pot of stew and take a spoonful. But because the handle was longer than their arms, they could not get the spoons back into their mouths.

  The holy man shuddered at the sight of their misery and suffering.

  The Lord said, 'You have seen Hell.'

  They went to the next room and opened the door. It was exactly the same as the first one. There was the large round table with the large pot of stew which made the holy man's mouth water. The people were equipped with the same long-handled spoons, but here the people were well nourished and plump, laughing and talking.

  The holy man said, 'I don't understand.'

  'It is simple,' said the Lord. 'It requires but one skill. You see they have learned to feed each other, while the greedy think only of themselves.'
   

 3. Thiên đàng và địa ngục

  Một người đàn ông thánh đã có một cuộc trò chuyện với Chúa vào một ngày và cho biết,

  'Lạy Chúa, tôi muốn biết Thiên Đường và Địa ngục như thế nào.'

  Chúa đã dẫn người đàn ông Thánh đến hai cửa.

  Ông đã mở một cánh cửa và người đàn ông thánh nhìn vào. Ở giữa phòng là một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn là một nồi lớn có món hầm, có mùi thơm ngon và được cho nước vào miệng của người đàn ông thánh.

  Những người ngồi quanh bàn đã mỏng và ốm yếu. Họ dường như đều đói. Họ đã nắm thìa có tay cầm rất dài được buộc vào cánh tay của mình và từng tìm thấy nó có thể tiếp cận vào nồi hầm và lấy một thìa. Nhưng vì tay cầm dài hơn cánh tay của họ, họ có thể không nhận được các thìa trở lại vào miệng.

  Người đàn ông thánh rùng mình khi nhìn thấy sự đau khổ và đau khổ của họ.

  Chúa nói, 'Bạn đã thấy địa ngục.'

  Họ đã đi đến phòng tiếp theo và mở cửa. Nó đã là chính xác giống như những người đầu tiên. Có bàn tròn lớn với nồi hầm mà làm cho nước miệng của người đàn ông Thánh lớn. Những người được trang bị những thìa dài xử lý như nhau, nhưng ở đây những người đã nuôi dưỡng tốt và đầy đặn, cười và nói chuyện.

  Người đàn ông Thánh nói, 'Tôi không hiểu.'

  'Nó là đơn giản,' Chúa nói. ' Nó đòi hỏi một kỹ năng. Bạn thấy họ đã học được để nuôi nhau, trong khi tham lam chỉ nghĩ đến bản thân mình.'
   
 4. bongbin302

  bongbin302 Guest


  Thiên đàng và địa ngục

  Một người sùng đạo nói chuyện với Chúa:

  "Thưa Chúa, con rất muốn biết Thiên đường và Địa ngục như thế nào". Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa...

  Chúa mở cánh cửa đầu tiên, người đàn ông nhìn vào.

  Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một nồi nước hầm bốc khói nghi ngút trông thật ngon , khiến cho người đàn ông nhỏ nước miếng.

  Nhưng mọi người ngồi xung quanh bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như là bị bỏ đói từ lâu vậy.

  Mỗi người ai cũng đang cầm chiếc thìa có cán dài được buộc vào cánh tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó dài quá, và bị buộc vào tay, nên họ không thể cho vào miệng được.

  Người đàn ông rùng mình trước cảnh tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: "Đấy, con vừa nhìn thấy Địa ngục".

  Tiếp tục họ bước sang phòng thứ hai và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều giống phòng đầu tiên. Có một cái bàn tròn lớn với một nồi nước hầm hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Mọi người xung quanh cũng cầm cái thìa có cán dài, nhưng mọi người ở đây trông thật béo tốt, no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả.

  Người đàn ông thắc mắc: "Con không hiểu, thưa Chúa".

  "Đơn giản thôi" - Chúa đáp - " Nó đòi hỏi một kỹ năng. Bạn thấy họ đã học được nuôi nhau , trong khi tham lam chỉ nghĩ đến bản thân họ.''
   
 5. yamsanhs2001

  yamsanhs2001 Guest

  Sherlock Holmes and Watson
  Sherlock Holmes and Dr Watson went on a camping trip. After a good meal and a bottle of wine they lay down for the night, and went to sleep.

  Some hours later, Holmes awoke and nudged his faithful friend awake. "Watson, look up at the sky and tell me what you see."

  Watson replied, "I see millions and millions of stars."

  "What does that tell you?" Holmes questioned.

  Watson pondered for a minute.
  "Astronomically, it tells me that there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Astrologically, I observe that Saturn is in Leo. Horologically, I deduce that the time is approximately a quarter past three.
  Theologically, I can see that God is all powerful and that we are small and insignificant. Meteorologically, I suspect that we will have a beautiful day tomorrow. What does it tell you?"

  Holmes was silent for a minute, then spoke. "Watson, you idiot. Someone has stolen our tent."
   
 6. lamlamnhobe

  lamlamnhobe Guest


  Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đã có một chuyến đi cắm trại. Sau một bữa ăn ngon với một chai rượu vang, họ nằm xuống cho đến ban đêm, và đi ngủ.

  Vài giờ sau đó, Holmes tỉnh dậy và đẩy nhẹ người bạn trung thành của mình cho tỉnh táo. "Watson, nhìn lên bầu trời và cho tôi biết những gì bạn nhìn thấy."

  Watson trả lời, "Tôi nhìn thấy hàng triệu và hàng triệu ngôi sao."

  "Điều đó cho bạn biết gì?" Holmes hỏi.

  Watson suy nghĩ một phút.
  "Thiên văn, nó nói với tôi rằng có hàng triệu thiên hà và có cả tỷ hành tinh. Chiêm tinh, tôi nhìn thấy rằng sao Thổ là Leo. Horologically, tôi suy ra rằng thời gian vào khoảng 03:15.
  Về thần học, tôi có thể thấy rằng Thiên Chúa là tất cả sức mạnh và chúng ta là nhỏ và không đáng kể. Vô nghĩa, tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ có một ngày tuyệt đẹp vào ngày mai. Nó nói gì cho bạn? "

  Holmes im lặng trong một phút, sau đó nói. "Watson, cậu thật ngốc. Một người nào đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta rồi."
   
 7. one_day

  one_day Guest

  Ngữ pháp truyện Sherlock Holmes and Watson

  - Thì tương lai đơn (The simple future tense): S + will/ shall + O
  - Cấu trúc:
  + to go on a camping trip: đi cắm trại
  + to lay down: đặt xuống, nằm xuống
  + to look up: nhìn lên, ngước lên
  + you idiot: bạn thật ngốc: Danh từ chỉ người + idiot mang nghĩa trách móc, chê bai (một cách nhân thiện) ai đó ngốc, ngố...

  Mọi người dịch tiếp bài này luôn nha :)
  Unsolved Mystery
  Juan comes up to the Mexican border on his bicycle. He's got two large bags over his shoulders.
  The guard stops him and says:"What's in the bags?"

  "Sand," answers Juan.

  The guard says:"We'll just see about that - get off the bike."
  The guard takes the bags and rips them apart; he empties them out and finds nothing in them but sand. He detains Juan overnight and has the sand analyzed, only to discover that there is nothing in the bags.

  The guard releases Juan, puts the sand into new bags, hefts them onto the man's shoulders, and lets him cross the border.

  A week later, the same thing happens. The guard asks: "What have you got?"

  "Sand," says Juan.

  The guard does his thorough examination and discovers that the bags contain nothing but sand. He gives the sand back to Juan, who crosses the border on his bicycle.

  This sequence of events is repeated every week for three years. Finally, Juan doesn't show up one day
  and the guard meets him in a cantina in Mexico.

  "Hey, Buddy," says the guard,"I know you are smuggling something. It's driving me crazy. It's all I think about. I can't sleep. Just between you and me, what are you smuggling?"

  Juan sips his beer and says: "Bicycles."
   
 8. nhat7899

  nhat7899 Guest

  Juan đi đến biên giới Mexico trên chiếc xe đạp của mình. Anh ta có hai túi lớn trên vai của mình.
  Người lính dừng lại anh ta và nói: "Có gì trong túi"

  "Sand," câu trả lời Juan.

  Người lính nói: "Chúng tôi sẽ chỉ nhìn thấy về điều đó - có được ra khỏi xe."
  Người bảo vệ có các túi và xẻ chúng ra xa nhau; ông đổ chúng ra và tìm thấy gì trong đó nhưng cát. Ông Juan bắt giữ qua đêm và có cát phân tích, chỉ để khám phá ra rằng không có gì trong túi là.

  Người bảo vệ Juan phát hành, đặt cát vào túi mới, hefts chúng lên vai của người đàn ông, và cho phép anh ta qua biên giới.

  Một tuần sau đó, điều tương tự sẽ xảy ra. Người lính hỏi: "Bạn đã làm gì có?"

  "Cát", Juan nói.

  Người bảo vệ không kiểm tra kỹ lưỡng của mình và phát hiện ra rằng các túi chứa gì, nhưng cát. Ông cho lưng cát để Juan, người vượt qua biên giới trên xe đạp của mình.

  Chuỗi sự kiện được lặp đi lặp lại mỗi tuần trong ba năm. Cuối cùng, Juan không hiển thị trong một ngày
  và bảo vệ gặp anh trong một cantina ở Mexico.

  "Này, ông bạn," ông bảo vệ, "Tôi biết bạn đang buôn lậu một cái gì đó. Đó là lái xe cho tôi điên. Đó là tất cả tôi nghĩ về. Tôi không thể ngủ được. Chỉ cần giữa bạn và tôi, những gì bạn đang buôn lậu?"

  Juan từng ngụm bia của mình và nói: ". Xe đạp"
   
 9. naruto2001

  naruto2001 Guest

  Two elderly couples were enjoying friendly conversation when one of the men asked the other: “Fred, how was the memory clinic you went to last month?”
  “Outstanding”, Fred replied. “They taught us all the latest psychological techniques – visualization, association – it has made a big difference for me”.
  “That’s great! What about the name of the clinic?”
  Fred went blank. He thought and thought but couldn’t remember. Then a smile broke across his face and he asked, “What do you call that flower with the long stem and thorns?”
  “You mean a rose?”
  “Yes, that’s it!”
  Then he turned to his wife and asked: “Rose, what was the name of that clinic?”
  Ủng hộ rồi đấy!
   
 10. Hai cặp vợ chồng già đang thưởng thức trò chuyện thân thiện khi một trong những người đàn ông hỏi người kia: " Fred , làm thế nào là phòng khám bộ nhớ bạn đã đi đến hồi tháng trước ? "
  " Outstanding" , Fred trả lời. " Họ dạy chúng tôi tất cả các kỹ thuật tâm lý mới nhất - trực quan , hiệp hội - nó đã tạo nên một sự khác biệt lớn đối với tôi " .
  "Thật tuyệt! Những gì về tên của các phòng khám ? "
  Fred đã đi trống . Cậu suy nghĩ nhưng không thể nhớ . Sau đó, một nụ cười trên khuôn mặt của ông đã phá vỡ và anh ấy hỏi , "Những gì bạn gọi đó là hoa có cuống dài và gai ? "
  " Ý em là một bông hồng ? "
  " Vâng , đó là nó ! "
  Sau đó, ông quay sang vợ và hỏi: " Rose , là những gì tên của phòng khám mà "
   
 11. yamsanhs2001

  yamsanhs2001 Guest

  đừng phụ thuộc quá vào google dịch bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 12. milen12

  milen12 Guest

  The young businessman

  A young businessman had just started his own firm. He rented a beautiful office and had it furnished with antiques. Sitting there, he saw a man come into the outer office. Wishing to appear the hot shot, the businessman picked up the phone and started to pretend he had a big deal working. He threw huge figures around and made giant commitments. Finally he hung up and asked the visitor, "Can I help you?" The man said, "Yeah, I've come to activate your phone lines."

  Cho tớ hỏi truyện này có người nào đăng rùi?
  tớ hơi làm biếng một chút:D
   
 13. st.lucky

  st.lucky Guest

  NGƯỜI DOANH NHÂN TRẺ

  Một người doanh nhân trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp. Anh ta thuê một văn phòng tuyệt đẹp và trang bị đầy những món đồ cổ đắt tiền. Ngồi đó, anh ta nhác thấy bóng một người đàn ông đi qua phòng ngoài. Muốn ra vẻ bận rộn, người doanh nhân nhấc ống nghe lên và làm như mình đang xử lí một vụ làm ăn lớn. Anh ta ba hoa về những con số thống kê khổng lồ và những cam kết hoành tráng.
  Hồi lâu sau, anh ta đặt máy xuống và hỏi người khách:
  "Tôi giúp gì được ông không?"
  Người đàn ông nọ đáp:
  "Ồ có. Tôi đến để kích hoạt đường dây điện thoại."
   
 14. st.lucky

  st.lucky Guest

  THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

  Một người sùng đạo nọ đang trò chuyện cùng Chúa.

  "Thưa Chúa, con rất muốn được chiêm ngưỡng Thiên Đường và Địa Ngục."

  Chúa dẫn người sùng đạo ấy tới hai cánh cửa.

  Chúa mở một cánh cửa, và người sùng đạo ngó đầu vào nhìn. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn rất to. Giữa bàn đặt một nồi nước hầm lớn, ngon lành tới mức khiến người nọ nhỏ nước miếng.

  Những người ngồi quanh bàn trông gầy gò và ốm yếu. Có vẻ họ đã bị bỏ đói lâu ngày. Người nào cũng được buộc một chiếc thìa cán dài vào tay, nhờ vậy mà họ có thể vươn thìa ra múc nước. Khốn thay, cán thìa dài quá, thành ra họ không tài nào cho thìa vào miệng được.

  Người nọ rùng mình trước cảnh khốn khổ đầy cam chịu ấy.

  Chúa nói: "Con thấy Địa Ngục rồi đấy!"

  Họ tới căn phòng tiếp theo và lại mở cửa. Trông y chang căn phòng đầu tiên. Cũng có chiếc bàn to đặt nồi nước hầm lớn, và vẫn ngon lành tới mức khiến người sùng đạo nọ chảy nước miếng. Mọi người cũng cầm chiếc thìa dài y vậy. Nhưng lạ thay, trông ai cũng béo tốt, vui vẻ nói cười.

  Người sùng đạo ngạc nhiên: "Thưa Chúa, con không hiểu."

  "Đơn giản thôi." Chúa nói: "Họ chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất. Những người ở Thiên Đường học được cách cho nhau ăn, còn những kẻ tham lam thì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình."
   
 15. st.lucky

  st.lucky Guest

  Một cảnh sát giao thông tại một thị trấn nhỏ chặn đường một người đàn ông đang phóng vượt tốc độ trên phố.

  "Nhưng thưa ngài" Người đàn ông nọ phân bua " Tôi có thể giải thích"

  " Thôi im đi!" Người cảnh sát gắt lên. "Tôi sẽ bắt anh mài gót trong tù cho đến khi ngài cảnh sát trưởng quay lại"

  "Nhưng, thưa sĩ quan, tôi chỉ muốn nói là ..."

  "Và tôi đã nói anh im đi mà! Anh sẽ vào tù! Thế thôi!"

  Vài giờ sau người sĩ quan nhìn nguời tù nhân cùa mình rồi nói: "Anh gặp may đấy. Cảnh sát trưởng đang dự đám cưới con gái. Khi ông ấy quay lại, ông ấy sẽ có tâm trạng tốt mà tiếp chuyện anh."

  "Ồ. Đừng trông mong vào chuyện ấy." Người trong tù nói "Tôi là chú rể."
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY