Sử $\color{Blue}{\fbox{Sử 9}\bigstar\text{Ôn luyện sử 9}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi trannrinn, 22 Tháng hai 2015.

Lượt xem: 6,504

?

Kiến thức của bạn đạt đến đâu rồi ?

Poll closed 23 Tháng ba 2015.
 1. Còn non lắm.

  0 vote(s)
  0.0%
 2. Bình thường.

  0 vote(s)
  0.0%
 3. Tốt.

  0 vote(s)
  0.0%
 4. Vững chắc.

  0 vote(s)
  0.0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. manh550

  manh550 Guest

  2.
  * Nội dung của Hội nghị
  - Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ
  - Hội nghị thảo luận và nhất trí việc thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng CSVN, thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do NAQ soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN
  - Ban Chấp hành trung ương lâm thời của Đảng được thành lập, gồm 7 ủy viên
  - Ngày 24/2/1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, tổ chức này gia nhập Đảng CSVN
  Sau này, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) đã quyết định lấy ngày 3/2 hằng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng
  * Ý nghĩa:
  Hội nhị đã hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng CSVN. Hội nghị mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng

  +9
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2015
 2. trannrinn

  trannrinn Guest

  Câu 3: Nêu nội dung của luận cương chính trị tháng 10-1930.(10 điểm)
  Câu 4: Ý nghĩa của việc thành lập đảng.(10 điểm)
   
 3. Câu 3: Nội dung của luận cương chính trị tháng 10-1930:
  - Phương hướng chiến lược của cách mạng Đông Dương: Lúc đầu là cuộc " cách mạng tư sản dân quyền", có "tính chất thổ địa và phản đế". Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà đấu tranh thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.
  - Nhiệm vụ cách mạng:
  +) Xóa bỏ tàn tích phong kiến và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ đó có quan hệ khăng khít với nhau. Trong đó "vẫn đề thổ địa cách mạng là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền".
  +) Lực lượng cách mạng: Vô sản và nông dân là lực lượng chính, trong đó vô sản lãnh đạo cách mạng. Bỏ qua, phủ nhận vai trò tư sản, tiểu tư sản, địa chủ và phú nông.
  +) Vai trò của Đảng:"điều cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản". Đảng phải có kỉ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và được vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lênin.
  - Phương pháp cách mạng: Võ trang , theo khuân phép nhà binh.
  - Quan hệ quốc tế: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới vì thế giai cấp vô sản Đông Dương phải gắn bó với giai cấp vô sản thế giới, trước hết là vô sản Pháp.Liên hệ với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa.
  Câu 4: Ý nghĩa của việc thành lập đảng:
  Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới , đó là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt nam

  Đảng ra đời đã chấm dứt sự bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước và đường lối cách mạng, là cơ sở dẫn đến những thắng lợi oanh liệt và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc trong những năm sau.

  Đảng cộng sản ra đời đã quy tụ ba tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất ở việt nam theo đường lối chính trị đúng đắn , dẫn đến sự thống nhất về tư tưởng và hành động của phong trào cách mạng cả nước, tạo nên truyền thống đoàn kết của đảng và dân tộc ta từ đó về sau

  Đảng cộng sản ra đời chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.
  +20
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 4. Câu 4:
  - Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp của nhân dân VN, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong trong thời đại mới.
  - Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong lịch sử CM Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân VN đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CS Việt Nam.
  + Đối với giai cấp công nhân chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng
  + Đối với dân tộc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và vai trò lãnh đạo cách mạng. Từ đây cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản với đường lối đúng đắn khoa học sáng tạo
  + Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam
  + Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận của cách mạng thế giới
  - Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng.
  +10
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 5. manh550

  manh550 Guest

  4.Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
  - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là tất yếu của lịch sử.
  + Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.
  + Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
  + Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, khoa học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức.
  + Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã, cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản kết thúc. Ngọn cờ phản đế, phản phong được chuyển sang tay giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.
  - Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mạng Việt Nam
  + Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX.
  + Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng".
  + Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
  + Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.

  +10
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 6. manh550

  manh550 Guest

  3.Luận cương bao gồm những nội dung sau:
  Phương hướng chiến lược của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi thắng lợi tiến tới phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tranh đấu thẳng lên con đường XHCN”
  Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột, đánh đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái cốt lõi của CMTSDQ”
  Lực lượng CM: giai cấp CN & giai cấp nông dân là động lực chính của CM, còn các tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự, tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những trí thức thất nghiệp và những phần tử lao khổ đô thị mới theo CM
  Phương pháp CM: Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con đường võ trang ” và “phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền
  Về quan hệ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận của CMTG phải đoàn kết với vô sản TG trước hết là vô sản Pháp và phong trào CM thuộc địa để tăng cường lực lượng của mình
  Về Đảng: Phải có 1 Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với quần chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích cuối cùng là CN cộng sản

  +10
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 7. Nêu nội dung của luận cương chính trị tháng 10-1930.
  Tại Hà Nội, Trần Phú bí mật trú ngụ tại căn gác nhà số 4, phố Hàng Rươi, sau chuyển đến căn hầm nhà 90 phố Thợ Nhuộm (đây là nhà một chủ Pháp, nay là nhà lưu niệm Trần Phú). Tại đây, Trần Phú đã thảo ra bản “Luận cương Chính trị” của Đảng. Luận cương này được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất họp ở Hương Cảng tháng 10 năm 1930.
  Luận cương chính trị là sản phẩm của trí tuệ tập thể, trong đó, có phần đóng góp xuất sắc của Trần Phú, người trực tiếp khởi thảo và hoàn chỉnh. Đó kà kết quả của sự vận dụng đúng đắn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối Quốc tế Cộng sản với thực tiễn cách mạng Việt Nam, bổ sung, phát triển và hoàn chỉnh hóa “Chính cương và Sách lược tóm tắt” của Nguyễn Ái Quốc khởi thảo hồi tháng 2 năm 1930 trong buổi đầu xây dựng Đảng. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới, xã hội Việt Nam, các mâu thuẫn giai cấp, đặc điểm cách mạng Đông Dương, Luận cương đã xác định đúng đắn đường lối cách mạng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, gắn giải phóng giai cấp với giải phóng dân tộc, chống đế quốc với chống phong kiến, độc lập dân tộc gắn với người cày có ruộng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, phương pháp cách mạng, Luận cương chính trị đã thật sự giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giai cấp, đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên theo hướng chủ nghĩa xã hội.
  Luận cương khẳng định cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền do giai cấp vô sản lãnh đạo, là cách mạng thổ địa đánh đổ các di tích phong kiến, giao ruộng đất cho nông dân, là cách mạng phản đế đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
  Luận cương chính trị và sự ra đời của Đảng ta đã mở ra một thời đại nhân dân ta tham gia vào sự nghiệp vĩ đại giải phóng loài người khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột.

  +10
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 8. trannrinn

  trannrinn Guest

  Bài 19 :
  Câu 1 : Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến kinh tế,chính trị và xã hội của Việt Nam ? (10 điểm)
   
 9. trannrinn

  trannrinn Guest

  Câu 2: Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô Viết Nghệ Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng?
   
 10. Câu 2:
  - Khi chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã tan rã, các ban chấp hành nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
  - Căn cứ vào các ý : Ai là người quản lí công việc ở thôn, xã ? Hình thức chính quyền ra sao ? Các chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng :
  + Về chính trị : chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đoàn thể cách mạng dưới hình thức các nông hội, Công hội, Hội tương tế...
  + Về kinh tế: chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.
  + Về văn hóa, giáo dục : khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền ý thức chính trị cho quần chúng...
  +8,5
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 11. Khủng hoảng tài chính toàn cầu này bắt đầu từ nước Mỹ mà nguyên nhân là do tỷ lệ tiết kiệm cá nhân thấp, nợ nước ngoài khổng lồ, khủng hoảng nợ dưới chuẩn quá lớn và khủng hoảng bất động sản. Cuộc khủng hoảng tài chính này đưa nước Mỹ rơi vào suy thoái, Nhật Bản, Tây Âu tăng trưởng âm, các nước công nghiệp rơi vào tình trạng của Nhật Bản những năm 90 là lãi suất 0% và giá cả giảm xuống không có tăng trưởng. Các nền kinh tế có mức tăng trưởng âm đứng đầu là Anh (-1,3%), Đức (-0,8%), Mỹ và Tây Ban Nha (-0,7%), một số nước như Nga cũng chỉ 3,5% và Trung Quốc từ trên 10% xuống còn 8% vào 2008.

  Toàn cầu hoá là xu hướng không thể thay đổi. Một trong những đặc điểm khác của cuộc khủng hoảng tiền tệ lần này là tính mở rộng toàn cầu hoá. Việt Nam gia nhập WTO cho nên không thể không chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính vì kinh tế Mỹ là một nền kinh tế số một chiếm tới 30% tổng sản lượng chu chuyển vốn của thị trường thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong giai đoạn 2008-2009 đã tác động đến kinh tế Việt Nam trên nhiều khía cạnh: hoạt động xuất nhập khẩu; đầu tư trực tiếp nước ngoài; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thị trường tài chính, tiền tệ; thương mại, du lịch; an ninh xã hội. Nhưng thể hiện rõ nhất là qua tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 ở mức cao nhất từ trước đến nay 8,5% nhưng đến 2008 kinh tế Việt Nam bắt đầu lâm vào khủng hoảng tốc độ tăng trưởng kinh tế xuống còn 6,2% năm 2009 là 5,3%. Trong đó hoạt động xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng mạnh nhất vì đây là hoạt động đóng góp khoảng 60% vào tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam (Trong năm 2009 kim ngạch xuất khẩu đạt 56,5 tỷ USD giảm 9,9% so với năm 2008). Miền Trung – Tây Nguyên cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.
  chưa đúng.
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 12. Câu 2
  Khi chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã tan rã, các ban chấp hành nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
  - Căn cứ vào các ý : Các chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng :
  + Về chính trị : chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đoàn thể cách mạng dưới hình thức các nông hội, Công hội, Hội tương tế...
  + Về kinh tế: chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.
  + Về văn hóa, giáo dục : khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền ý thức chính trị cho quần chúng.
  +7,5
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 13. 1. Khủng hoảng tài chính toàn cầu này bắt đầu từ nước Mỹ mà nguyên nhân là do tỷ lệ tiết kiệm cá nhân thấp, nợ nước ngoài khổng lồ, khủng hoảng nợ dưới chuẩn quá lớn và khủng hoảng bất động sản. Cuộc khủng hoảng tài chính này đưa nước Mỹ rơi vào suy thoái, Nhật Bản, Tây Âu tăng trưởng âm, các nước công nghiệp rơi vào tình trạng của Nhật Bản những năm 90 là lãi suất 0% và giá cả giảm xuống không có tăng trưởng. Các nền kinh tế có mức tăng trưởng âm đứng đầu là Anh (-1,3%), Đức (-0,8%), Mỹ và Tây Ban Nha (-0,7%), một số nước như Nga cũng chỉ 3,5% và Trung Quốc từ trên 10% xuống còn 8% vào 2008.

  Toàn cầu hoá là xu hướng không thể thay đổi. Một trong những đặc điểm khác của cuộc khủng hoảng tiền tệ lần này là tính mở rộng toàn cầu hoá. Việt Nam gia nhập WTO cho nên không thể không chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính vì kinh tế Mỹ là một nền kinh tế số một chiếm tới 30% tổng sản lượng chu chuyển vốn của thị trường thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong giai đoạn 2008-2009 đã tác động đến kinh tế Việt Nam trên nhiều khía cạnh: hoạt động xuất nhập khẩu; đầu tư trực tiếp nước ngoài; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thị trường tài chính, tiền tệ; thương mại, du lịch; an ninh xã hội. Nhưng thể hiện rõ nhất là qua tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 ở mức cao nhất từ trước đến nay 8,5% nhưng đến 2008 kinh tế Việt Nam bắt đầu lâm vào khủng hoảng tốc độ tăng trưởng kinh tế xuống còn 6,2% năm 2009 là 5,3%. Trong đó hoạt động xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng mạnh nhất vì đây là hoạt động đóng góp khoảng 60% vào tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam (Trong năm 2009 kim ngạch xuất khẩu đạt 56,5 tỷ USD giảm 9,9% so với năm 2008). Miền Trung – Tây Nguyên cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.
   
 14. 2. Khi chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã tan rã, các ban chấp hành nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
  - Căn cứ vào các ý : Các chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng :
  + Về chính trị : chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đoàn thể cách mạng dưới hình thức các nông hội, Công hội, Hội tương tế...
  + Về kinh tế: chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.
  + Về văn hóa, giáo dục : khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền ý thức chính trị cho quần chúng.
  +2
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2015
 15. trannrinn

  trannrinn Guest

  Tổng kết tháng thứ nhất :

  thanhcong1594 : 161

  manh550 :84

  huutuanbc1234 :31.5

  khanhlinh123 : 36

  leduc22122001 ; 33
   
 16. Bạn ra câu hỏi mới đi__________________________________________________________________________________
   
 17. trannrinn

  trannrinn Guest

  Trên đây là những bạn có điểm ở phần một và mình đã cộng thêm điểm ở những bài phần 2.Vì lí do ôn thi vào 10,mình sẽ tạm thời dừng hoạt động topic và sẽ trở lại tiếp tục vào thời gian sớm nhất có thể,mong lúc đó các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->