Toán CMR với mọi số nguyên dương n lớn hơn bằng 13 đều có thể viết dưới dạng 3x+7y.

Top Bottom