Chứng minh phương trình 9x^2 -9x + 4 = 0 vô nghiệm

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
[tex]9x^{2}-9x+4=0\\\Leftrightarrow (3x)^{2}-2.3x.\dfrac{3}{2}+\left ( \dfrac{3}{2} \right )^{2}+4-\left ( \dfrac{3}{2} \right )^{2}=0\\\Leftrightarrow \left ( 3x-\dfrac{3}{2} \right )^{2}+\dfrac{7}{4}=0\\Vì \ \left ( 3x-\dfrac{3}{2} \right )^{2}\geq 0\Leftrightarrow \left ( 3x-\dfrac{3}{2} \right )^{2}+\dfrac{7}{4}\geq \dfrac{7}{4}>0\\\Rightarrow pt \ vô \ nghiệm[/tex]
 
Top Bottom