Toán 10 $\begin{cases} a^2 - 4a + b^2 - 6b+9=0 \\ ab+a+2b-22=0 \end{cases}$

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
pt1 $\iff (a-2)^2 + (b-3)^2 = 4$
pt2 $\iff (a+2)(b+1) = 24$
$\iff (a-2+4)(b-3+4) = 24$
Đặt $a-2 = x$ và $b-3 = y$ đưa về hệ đối xứng bạn nhé
 
Top Bottom