xác định thành phần và hóa trị

M

mjnktjen

N

nguyenvancuong1225@gmail.com

đốt Fe với Clo dư đc hợp chất X, nung Fe với S dc hợp chất Y. Để xác định thành phần và hóa trị của nguyên tố trong X, Y có thể dùng dung dịch chất nào?

a. HCl, NaOH
b. HNO3 , Ba(OH)2
c. H2SO4, AgNO3
d. H2SO4, BaCl2

(Bạn thích viết chữ thường ghê)

$Fe + \dfrac{3}{2}Cl_2 \rightarrow FeCl_3$

$Fe + S \rightarrow FeS$

Dùng A. Vì:
$2HCl + FeS \rightarrow FeCl_2 + H_2S$
--> S hoá trị II, Fe hoá trị II

$FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow 3NaCl + Fe(OH)_3$

$Fe(OH)_3$ có màu nâu đỏ
 
Top Bottom