Viết phương trình điều chế tetrametylamin (A) từ metan bằng hai cách ( với các chất vô cơ và chất hữ

C

caok

Last edited by a moderator:
Top Bottom