Hóa 9 Viết những CTCT của [tex]C_8H_{14}O_5[/tex] tác dụng được với Na giải phóng khí [tex]H_2[/tex]

Top Bottom