Văn [Văn 9] Nghị luận về hiện tượng vứt rác.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi pepo_kute41, 14 Tháng tư 2011.

Lượt xem: 400,913

 1. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  Đề : một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng.Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng,người ta cũng tiện tay vứt rác xuống.em hãy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình.
  Bài làm
  Rác – tác nhân hủy hoại môi trường!
  Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều hiện tượng làm ảnh hưởng đến môi trường va đặc biệt là mỹ quan đường phố. Đó chính là hiện tượng vút rác bừa bãi. Vậy chúng ta cần làm gì để ngăn chặn hiện tượng trên.
  Vâng! Quả đúng như vậy,như chúng ta đã biết vứt rác ra nơi công cộng là chính chúng ta đã góp phân làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự sống của con người. những bãi rác chính là đầu mối gây ra các mùi hôi thối, khó chịu. nó còn là ổ dịch truyền nhiễm thông qua nững con côn trùng như hiện tượng bùng nổ dịch cúm gia cầm H5N1, một số người dân khi thấy gà, vịt chết hàng loạt đã không báo cho cơ quan thú y xử lí ma họ đã tự ném xác chúng xuống ao, hồ. đó quả là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì lỡ nếu con gà hay vịt ấy mang trong mình mầm bệnh thì dịch bệnh sẽ phát tán trên cả khu vực rộng lớn, do nước từ các ao, hồ này chảy ra sông – nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ gia đình…
  Không chỉ vậy, mà việc vứt rác còn ảnh hưởng to lớn đến cảnh quan môi trường như: thành phố Nha Trang là một trong những thành phố đang có tiềm năng du lịch, hiện tại là thời kì mở cửa thu hút nhiều khách du lịch tham quan. Nếu việc vứt rác bừa bãi của chúng ta sẽ khiến cho khách du lịch có cái nhìn không tốt về nơi đây, đặc biệt là người dân đang sinh sống, học tập, làm việc nơi đây. Họ sẽ đánh giá ngay đây là một thành phố kém văn hóa và không có lịch sự. vậy liệu họ còn dám đến đây tham quan nghĩ ngơi nữa không.chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi như vậy và hãy tự trả lời trước những hành động và việc làm của mỉnh. Để xem rẳng việc vứt rác là hành động như thế nào?
  Những người vứt rác ra nơi công cộng là những con người thiếu ý thức về việc bảo vệ môi trường, không chỉ do trình đô dân trí của họ thấp mà là do họ mang một căn bệnh khó chữa. họ chỉ biết cái lợi cho riêng mình mà quên đi cái lợi tập thể, cộng đồng. hơn thế nữa họ còn quên cái môi trường mà hằng ngày, hằng giờ họ dang sống và làm việc phải hít thở không khí từ môi trường ấy. họ quả là những con người không có trách nhiệm, đáng bị xã hội lên án và phê phán.
  Vậy trước những tình trạng trên chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường. là học sinhđang còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta hãy tự rèn cho mình một ý thức bảo vệ môi trường thật tốt vì môi trường bị ô nhiễm thì mọi người đều phải chịu ảnh hưởng trong đó có cả mình, gia đình và bạn bè. Chúng ta hãy nghĩ thử xem, nếu chúng ta là người vứt rác thì không chỉ chúng ta chịu ảnh hường mà còn là người gây ra hậu quả, việc làm đáng bị xã hội và người đời lên án.vì vậy, chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia, học tập và đề ra những biện pháp thiết thực nhất để bảo vệ môi trường. như tổ chức các phong trào “ mùa hè xanh”, quét dọn dường phố, làm sạch sân trường,…. Và đề ra những quy định chung như: dổ rác đúng nơi quy định để giữ cho môi trường xanh – sạch – đẹp
  Có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng cần có một cuộc sống thật tốt, một môi trường thật trong lành, ở mọi nơi dù trong nhà hay ngoài ngõ, dù trên cạn hay dưới sông dều cần có một môi trường sống tốt đẹp cho chính bản thân mình và còn cho mọi người. đứng trước xu thế hiện nay làm thế nào để vươn ra biển lớn, để hòa nhập với bạn bè bốn phương. Thiết nghĩ cần nhất là một gương mặt, một diện mạo mới của đất nước. một con đường sạch đẹp ở thành phố luôn tạo cho mọi người, nhất là các khách du lịch quốc tế một cảm giác thật thoải mái. Hãy làm cho mình đẹp hơn dưới con mắt cũa mọi người.
  Qua đây, cho ta thấy được môi trường rất cần thiết đối với chúng ta, vì vậy chúng ta không nên vứt rác ra đường. đồng thời em muốn gửi tới tất cả mọi người một thông điệp theo tinh thần cao đẹp: “ mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Và hi vọng rằng với việc nhỏ nhoi đó sẽ làm cho đất nước ta đẹp hơn và ngày càng phát triển hơn.
  THE END
  :)@};-@};-@};-@};-@};-=((=((=((=((=((
  Trần Thị Phước Hậu lớp 9A1 truong THCS loc hung

  Em chú ý viết tiêu đề có dấu nhé.
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2011
 2. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  cảm nghĩ về mây và sóng

  :-*Ñeà:Sau khi ghi laïi caùc cuoäc ñoái thoaïi töôûng töôïng vôùi nhöõng ngöôøi soáng treân “ Maây vaø Soùng” Tagor ñaõ keát thuùc lôøi thuû thæ chaân tình cuûa em beù vôùi meï:
  “… nhöng con bieát troø chôi khaùc hay hôn
  Con laø soùng vaø meï seõ laø beán bôø kì laï
  Con laên,laên,laên maõi roài seõ cöôøi vang vôõ tan loøng meï
  Vaø khoâng ai treân theá gian naøy bieát meï con ta ôû choán naøo”
  (trích “ Maây vaø soùng” – ngöõ vaên 9, taäp 2.
  NXB Giaùo duïc trang 87)
  Trình baøy suy nghó vaø caûm nhaän cuûa em veà baøi thô treân.
  Coù theå noùi vaên hoïc muoân ñôøi vaãn ñaày aép tình thöông. Vaø nhieäm vuï cuûa noù chính laø ca ngôïi nhöõng tình caûm ñeïp ñeõ trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Chính vì vaäy maø tình maãu töû ñöôïc ñöa vaøo thô ca vaø trôû thaønh chuû ñeà khoâng bao giôø vôi caïn. “ Maây vaø Soùng” laø moät trong soá ñoù. Vôí thi phaùp ñoäc ñaùo thi phaåm ñaõ ngôïi ca tình caûm cuûa ñöùa con daønh cho meï. Söùc gôïi caûm cuûa baøi thô khoâng chæ laø ngheä thuaät ñaëc saéc maø coøn laø chieàu saâu cuûa yù nghóa cuûa moät veû ñeïp chan chöùa tình caûm thieâng lieâng cuûa con ngöôøi.
  Baøi thô chính laø lôøi keå cuûa em beù veà tình caûm cuûa em daønh cho meï ngaøy caøng saâu saéc vaø maïnh meõ. Vaø cuõng chính ñeàu naøy ñaõ laøm neân söùc haáp daãn cuûa baøi thô. Baøi thô ñaõ theå hieän tình maãu töû thaät thieâng lieâng vaø saâu saéc laøm sao! Noù giuùp chuùng ta caûm nhaän ñöôïc tình yeâu thöông cuûa meï laø voâ bôø beán. Em beù ñaõ nghó ra troø chôi heát söùc thuù vò. Döïa treân nhöõng thuù vui thaàn tieân maø em vöøa nghe keå ñeå saùng taïo ra troø chôi cho rieâng mình. Ôû ñoù cuõng coù maây vaø traêng, laïi khoâng theå thieáu soùng bieån vaø beán bôø kì laï…. Nhöng ñieàu quyù giaù nhaát trong nhöõng troø chôi cuûa em beù laø coù caû meï nöõa. Vì meï chính laø nguoàn ñoäng löïc ñeå giuùp em coù theå vöôït qua taát caû.
  Chính vì vaäy, em beù ñaõ töø choái nieàm vui rieâng cuûa mình ñeå vui cuøng meï, ñoù laø caû moät quaù trình dieãn bieán taâm lí thaät sinh ñoäng vaø thuù vò, ñaëc bieät cho caû hai meï con. Noù giuùp em hieåu saâu saéc raèng nieàm vui cuûa chính mình trôû neân troïn veïn khi coù meï ôû beân vaø ngöôïc laïi. Hai meï con khoâng chæ chôi vôùi maây vaø soùng maø chính hoï ñaõ hoùa thaân vaøo maây vaø soùng:
  “… nhöng con bieát troø chôi khaùc hay hôn
  Con laø soùng vaø meï seõ laø beán bôø kì laï”
  Quaû thaät, ñaây khoâng coøn laø troø chôi bình thöôøng nöõa maø laø troø chôi muoân ñôøi beàn vöõng vaø tröôøng toàn, khoâng bao giôø nhaøm chaùn. Bôûi leõ trong ñoù hình aûnh tuyeät vôøi cuûa hai meï con quaán quyùt beân nhau trong tình yeâu lôùn lao vaø cao caû:
  “ Con laên, laên, laên maõi roài seõ cöôøi vang vôõ tan loøng meï”
  Ñaây quaû thaät laø ñu aâm cuûa tieáng cöôøi nhö nhöõng gioït pha leâ ngaân maõi trong loøng chuùng ta bôûi nieàm vui baát taän cuûa tình maãu töû thieâng lieâng vaø kì dieäu. Nieàm vui ñoù ñöôïc uû kính nhö chæ cuûa rieâng hai meï con maø ngöôøi khaùc khoâng ai tìm ñöôïc:
  “Vaø khoâng ai treân theá gian naøy bieát meï con ta ôû choán naøo”
  Moät tình maãu töû thaät thieâng lieâng vaø cao quyù ñaõ hoøa vaøo vuõ truï vaø cuoäc soáng xung quanh. Noù hieän höõu ôû moïi nôi treân theá gian ñeå khaúng ñònh tình yeâu thöông coù söùc maïnh bieán ñoåi khoân löôøng.
  Qua caâu chuyeän thaàn tieân giaûn dò ñoù, baøi thô coøn göûi gaém nhieàu yù nghóa saâu saéc. Noù khoâng chæ laø lôøi ca ngôïi tình maãu töû thieâng lieâng maø coøn göûi gaém nhieàu suy ngaãm veà cuoäc soáng. Cuõng nhö nhöõng troø chôi treân maây döôùi soùng, cuoäc soáng coù raát nhieàu caùm doã maø moãi con ngöôøi raát khoù vöôït qua. Nhöng ngöôøi ta hoaøn toaøn coù theå vöôït qua nhöõng thöû thaùch aáy baèng söùc maïnh tình caûm toát ñeïp trong cuoäc ñôøi. Tình meï con laø moät trong nhöõng choã döïa aám aùp nhaát, vöõng chaéc nhaát cuûa con ngöôøi. Noù laø ngoïn löûa khôi nguoàn saùng taïo, noù laøm thaêng hoa veû ñeïp tinh thaàn muoân ñôøi baát dieät cuõa nhaân loaïi.cuõng nhö em beù ñaõ höôùng loøng mình vaøo söï vónh cöûu cuûa tình maãu töû, chuùng ta haõy luoân tin töôûng vaøo söùc maïnh tröôøng toàn cuûa tình caûm con ngöôøi. Nhôø ñoù maø con ngöôøi coù ñuû duõng caûm ñoái maët vôùi moïi caùm doã, moïi thöû thaùch trong cuoäc soáng boän beà gian khoù hoâm nay
  @};-@};-@};-@};-@};-:-*:-*:-*=((=((
  Traàn Thò Phöôùc Haäu - 9a1 - THCS Loäc Höng
   
 3. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  ki niem ve co chu nhiem

  Kæ nieäm daùng nhôù veà coâ chuû nhieäm
  Kæ nieäm cuõng gioáng nhö nhöõng phím ñaøn – khi chaïm tay vaøo aâm thanh seõ ngaân leân, nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng tuyeät vôøi, maø coù caùi hay, caùi dôõ, caùi muoán nhôù, caùi laïi thích xoùa ñi. Nhöng trong toâi ñeàu laøm toâi nhôù nhaát ñoù chính laø kæ nieäm veà coâ Trinh. Ngöôøi maø daïy cho toâi nhöõng baøi hoïc hay vaø chæ cho toâi bieát soáng nhö theá naøo laø toát.
  Toâi vaø caùc baïn nhìn ñoàng hoà vaø cuøng nhau doõi maét ra ngoaøi cöûa lôùp. Nôi daõy haønh lang daøi im aéng, ñeå chôø ñôïi vaø laéng nghe tieáng giaøy goõ nhòp thaåm ñoaùn xem thaày hay coâ trong giôø nhaän lôùp hoâm nay. Boãng laäp töùc coù tieáng böôùc chaân nheï nhaøng treân haønh lang. roài moät tieáng hoâ vang to vaø thaùnh thoaùt cuûa lôùp tröôûng:
  - nghieâm
  Caû lôùp cuøng ñöùng daäy chaøo coâ vôùi moät tö theá nghieâm trang. Coâ noùi:
  - Caùc em ngoài xuoáng. Coâ xin töï giôùi thieäu, coâ teân laø Phan Thò Nhö Trinh, baét ñaàu töø hoâm nay coâ seõ chuû nhieäm caùc em vaø daïy caùc em moân toaùn.
  Ngay sau ñoù, moät traøng phaùo tay ngöôõng moä vang leân nhö “ möa raøo thaùng saùu”. Coâ mæm cöôøi vôùi toâi vaø caùc baïn döôùi aùnh maét thaät trìu meán. Chaéc coù leõ vì coâ caûm ñoäng tröôùc “thònh tình” cuûa luõ hoïc troø côõ hoa khoâi ñeán hai phaàn ba lôùp daønh cho coâ. Coù theå noùi lôùp 9a1 cuûa toâi, con gaùi coù truyeàn thoáng maáy muøa thoâng minh, hoïc gioûi.
  Ôû ñaây caùc baïn khoâng chæ hoïc gioûi, chöõ vieát ñeïp maø caùc baïn coøn ñeïp ngöôøi toát haïnh kieåm, nhöng chuyeän nghòch ngôïm thì cuõng ñöùng vaøo haøng quaùi chieâu. Cuõng nhö caâu noùi:” nhaát quyû nhì ma, thöù ba hoïc troø”. Chính vì leõ ñoù neân thaày coâ thöông cuõng thöông laém maø dôõ khoùc dôõ cöôøi cuõng nhieàu. Khoâng bieát tröôùc khi vaøo lôùp coâ ñaõ kòp nghieân cöùu lí lòch hoïc troø chöa, maø ngoù boä coâ “bình tónh roài… run” thaáy roõ.
  Nhöng khoâng ngôø raèng töø naøo ñeán giôø caùc baïn ñeàu ngoan boãng vaøo hoïc ñöôïc maáy thaùng thì ñaõ gaây ra nhöõng chuyeän phieàn phöùc. Khieán coâ phaûi baän taâm lo laéng nhieàu.
  Caùc baïn aáy ñaâu bieát raèng haèng ngaøy coâ phaøi thöùc khuya, daäy sôùm ñeå laøm moïi vieäc, naøo laø lo cho con nhoû, naøo laø thöùc ñeå soaïn nhöõng trang giaùo aùn vaø nghieân cöùu xem nhöõng caùch giaûn baøi baøo thích hôïp deå ñem leân lôùp giaûn cho hoïc troø hieåu vaø tieáp thu thaät roõ raøng. Vì thôøi gian chæ coù 45 phuùt cho moät tieát hoïc. Quaû laø khaù ngaén ñeå chuùng ta coù theå tieáp thu toát. Vì leõ ñoù neân coâ ñaõ tìm ra ñöôïc nhöõng caùch giaûn baøi hay vaø coù hieäu quaû truyeàn ñaït laïi cho chuùng toâi. Coâ mong muoán raèng: taát caû hoïc sinh lôùp9a1 naêm nay ñeàu ñöôïc leân caáp 3 heát.
  Coâ Trinh quaû laø moät ngöôøi coâ chuû nhieäm toát. Coâ raát taâm lí ñoái vôùi hoïc sinh. Moãi khi caùc baïn vi phaïm loãi gì ñoù coâ ñeàu ñaén ño caên nhaéc xem phaûi xöû lí nhö theá naøo cho hôïp tình hôïp lí. Coù neân baùo cho phuï huynh bieát hay khoâng? Neáu baùo thì phaûi noùi nhö theá naøo ñeå hoïc troø khoâng bò ba meï daùnh….
  Khoâng chæ vaäy, maø trong nhöõng tieát sinh hoaït, coâ thöôøng taän tình daïy baûo nhöõng ñieàu hay, leõ phaûi. Coâ daïy chuùng toâi nhöõng baøi hoïc veà caùch giao tieáp, öùng xöû trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Coâ noùi:” con ngöôøi chuùng ta cuõng nhö laoì hoa sen duø coù soáng trong buøn laày theá naøo ñi chaêng n öõa, thì vaãn phaûi vöôn mình leân ñeå vöôït qua moïi khoù khaên thöû thaùch ñeå soáng toát hôn vaø hoaøn thieän con ngöôøi hôn”. Laø baïn beø soáng trong cuøng moät taäp theå thì caàn neân yeâu thöông vaø giuùp ñôõ laån nhau nhieàu hôn. Khoâng neân phaân chia beø phaùi. Duø coù chuyeän gì ñi chaêng nöõa coâ vaãn luoân ôû caïnh caùc em.
  Chính nhöõng ñieàu treân ñaõ laø ñoäng löïc giuùp toâi vaø caùc baïn hoïc taäp ngaøy caøng toát hôn. Chuùng toâi ñaõ döa chi ñoäi cuûa mình thaønh moät trong naêm chi ñoäi xuaát saéc cuûa tröôøng. Vaø nguyeän phaán ñaáu nhö nhöõng gì coâ daïy baûo. Coâ quaû thaät söï laø moät ngöôøi coâ toát. Coâ nhö meï cuûa chuùng toâi vaäy. 31 ñöùa con seõ hoïc taäp thaät toát ñeå khoâng phuï loøng ngöôøi meï kính yeâu naøy. Coâ seõ maõi laø hình töôïng cho chuùng toâi mang theo suoát cuoäc ñôøi. @};-@};-=((=(:)-*
  traàn thò phöôùc haäu- 9a1 -thcs loc hung
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2011
 4. la_hai_nb

  la_hai_nb Guest

  lam'' thi' cung phai? phia. ra chu////////

  <FONT size=2>Sự tuỳ tiện, bừa bãi không chỉ phản ánh một nền văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn một cuộc sống hoang dã, một nền sản xuất nhỏ lạc hậu. Trong xu thế hội nhập, khoa học kỹ thuật, thiết bị, công nghệ đều có thể nhập khẩu. Duy chỉ có con người với những tác phong vốn có là không thể thay thế.<STRONG><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">
   
 5. la_hai_nb

  la_hai_nb Guest

  rac rac rac

  <FONT size=2>Sự tuỳ tiện, bừa bãi không chỉ phản ánh một nền văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn một cuộc sống hoang dã, một nền sản xuất nhỏ lạc hậu. Trong xu thế hội nhập, khoa học kỹ thuật, thiết bị, công nghệ đều có thể nhập khẩu. Duy chỉ có con người với những tác phong vốn có là không thể thay thế.<STRONG><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">
   
 6. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  Thế nào là tình bạn đẹp???
  “ Ra ñi vöøa gaëp baïn hieàn
  Cuõng baèng aên quaû ñaøo tieân treân chuøa.”
  Töø coå chí kim, tình baïn laø thöù tình caûm cao ñeïp luoân ñöôïc con ngöôøi traân troïng vaø coá coâng giöõ gìn, boài ñaép. Vaäy theá naøo laø tình baïn ñeïp. Chuùng ta haõy tìm lôøi giaûi ñaùp nheù!!!
  Tình baïn laø thöù tình caûm ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa ngöôøi naøy vaø ngöôøi khaùc. Ñoù coù theå laø sôû thích, coâng vieäc hay naêng khieáu baûn thaân…
  Tình baïn ñeïp tröôùc heát phaøi laø tình baïn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû söï ñoàng caûm, voâ tö, khoâng vuï lôïi,hay tính toaùn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng ngöôøi baïn ñeán vôùi nhau vì nhöõng yeáu toá khaùch quan: cuøng gioáng nhau veà tính caùch, sôû thích, taâm lí… neân tìm ñeán nhau ñeå seû chia, taâm söï. Tình baïn xuaát phaùt töø söï tính toaùn, vuï lôïi ñoàng nghóa vôùi moät tình baïn cheát. Bôûi vì khi ngöôøi ta ñeán vôùi nhau sau khi tính toaùn xem ñöôïc gì veà nhau thì coù nghóa hoï ñang lôïi duïng moái quan heä cuûa mình vaø vì theá khi moái quan heä lôïi ích maát ñi thì caùi goïi laø tình baïn giöõa hoï cuõng tan thaønh hö aûo.
  Trong tình baïn ñeïp, baïn beø ñoái xöû vôùi nhau traân thaønh, thaân aùi , coù thieän yù vaø luoân luoân vò tha, bieát hi sinh cho nhau. Xuaát phaùt töø söï voâ tö khi ñeán vôùi nhau, trong nhöõng haønh ñoäng, cöû chæ cuûa mình nhöõng ngöôøi baïn luaân theå hieän thieän yù, tình thaân aùi ñoái vôùi nhau, mong nhöõng ñieàu toát ñeïp seõ ñeán vôùi baïn cuûa mình. Ñoù coù theå laø moät lôøi khen taëng hay moät caâu ñoäng vieân daønh cho baïn giuùp baïn coù ñoâng löïc ñeå phaán ñaáu. Ñoù cuõng coù theå laø nhöõng yù kieán beânh vöïc baïn tröôùc söï gieøm pha, nghi ngôø sai cuûa nhöõng ngöôøi khaùc,…hôn theá, theå hieän tình caûm cao ñeïp, chaân thaønh coøn coù nhöõng ngöôøi baïn saün saøng hi sinh cho lôïi ích cuûa nhau.
  Tuy vaäy, baïn beø khoâng coù nghóa laø a dua theo nhöõng loái xaáu cuûa baïn. Ngöôïc laïi, caàn phaûi bieát ñaáu tranh vôùi nhöõng caùi xaáu cuûa nhau höôùng nhau ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp. Thaáy baïn coù nhöõng caùch öùng xöû thieáu vaên hoùa: noùi naêng thieáu leã ñoä, vaêng tuïc, ñaùnh caõi nhau,… hay coù nhöõng bieåu hieän tieâu cöïc nhö: huùt thuoác laù, troán tieát, boû hoïc,ñua xe… ngöôøi baïn toát phaûi laø ngöôøi bieát traønh nhöõng sai laàm aáy vaø hôn theá laø ñaáu tranh, khuyeân giaûi giuùp baïn mình söõa chöõa sai laàm
  Tình baïn laø moät trong nhöõng thöù tình caûm töï nhieân, thieâng lieâng nhaát cuûa con ngöôøi. Ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi hoïc sinh caøng caàn xaây duïng cho mình moät tình baïn trong saùng, voâ tö vaø cao ñeïp!!!
  THE END
  Traàn Thò Phöôùc Haäu – lôùp 9a1 – tröôøng THCS Loäc Höng – naêm hoïc 2010 - 2011@};-@};-@};-=((=((=((@};-@};-@};-
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2011
 7. crystal.snow

  crystal.snow Guest

  giỡn à, chữ này sao đọc, bạn nên sửa lại frond chữ rồi hãy post
  :|
   
 8. pemyxinh129

  pemyxinh129 Guest

  Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu . Ở các quốc gia tiên tiến , vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa . Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp . Đáng buồn thay nước ta có một hiện tượng phổ biến là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng , không giữ gìn vệ sinh đường phố . Việc làm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà cụ thể ở đây là gây ô nhiễm môi trường .
  Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng . Ăn xong một que lem hay một chiếc kẹo , người ta vứt que, vứt giấy xuống đất . Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối , vứt lon , vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần . Tuy vậy , họ vẫn thản nhiên , vô tư không có gì áy náy . Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác . Không chỉ với những nơi công cộng , ở một số khu phố , con đường có đặt bảng khu phố văn hóa nhưng cỏ mọc um tùm tràn lan , rác rưởi ngập đầy khắp lối đi , mùi hôi khó chịu bốc lên suốt ngày . Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch,đá phế thải ở các công trinh xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Con người ta còn vô ý thức đến mức mang xác súc vật chết như chó, mèo, chuột, gia cầm như gà, vịt ném xuống hồ ,ao, sông rạch và ra đường.Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng ,cống bị tắt nghẽn.Đáng sợ hơn, ở một số dòng sông những người sống trong những con đò đậu ngay trên sông có những việc làm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ vô tư xả rác trên đò xuống sông, đi tiêu đi tiểu xuống sông rồi ngay lập tức lại lấy nước dưới sông lên tắm gội, giặc giũ thậm chí là nấu nướng. Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi.
  Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng lại gây tác hại vô cùng to lớn .Phải chăng dọn dẹp sạch sẽ nhà mình từ phòng khách đến nhà ăn, từ trong nhà ra ngoài vườn là tốt?Còn việc vứt rác bừa bãi, bạ đâu quăng đó cả những nơi công cộng là không cần thiết, không quan tâm không ảnh hưởng gì d9enu61 mình, đến gia đình mình.Điều này, mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại.Bạn nghĩ sao khi một thành phố văn minh,giàu đẹp lại ngập tràn trong biển rác? Người ta vô tư vứt rác xuống sông nhưng họ có nghĩ rằng bao nhiêu người sử dụng nguồn nước này để ăn uống, tắm giặt?Nước không sạch,con người sử dụng, ăn uống, sức khỏe sẽ ra sao? Không có sức khỏe tốt thì lực lượng con người sẽ cống hiến như thế nào cho đất nước khi bước vào thiên niên kỉ mới với nền kinh tế công nghiệp , hiện đại . Không ở đâu xa , ngay trong thành phố của chúng ta – nơi con sông Đồng Nai chảy qua phải chịu bao rác rưởi dơ bẩn . Công viên ven bờ sông là nơi sinh hoạt thể dục thể thao của các cụ ông , cụ bà và cả các thanh thiếu niên trong khu vực . Mọi người đến để thư giãn , hóng mát nhưng nhìn xuống dòng nước ven bờ , nước bẩn theo cống vẫn từng ngày từng giờ ung dung đổ xuống , bao ni lông bị ném xuống trôi bồng bềnh gây phản cảm , mất mĩ quan cả dòng sông . Và sẽ ra sao khi người ngồi trên ghế đá kia có một cuộc hẹn quan trọng ? Bạn thấy đó , chỉ cần có một hành động vô ý thức đó mà gây ảnh hưởng đến công việc của người khác .
  Như vậy họ chẳng khác gì tự mình mỉa mai mình , tự đánh mất thể diện mình và cả khu phố . Cỏ mọc um tùm là điều kiện thuận lợi cho sinh sôi nảy nở của loài muỗi . Từ đó phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết – căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người .
  Và cũng trên những con đường ấy đã xảy ra bao vụ tai nạn giao thông gây đau thương cho nhiều gia đình . Không chỉ có gạch đá bị thải ra đường mà còn có cả xác súc vật nữa . Như đã kể ở trên , xác súc vật bị quăng bừa bãi khắp nơi . Thịt của chúng dần phân hủy kèm theo là một mùi hôi vô cùng khó chịu đối với những người vô tình đi ngang qua . Tệ hại hơn , đứng trước nguy cơ bùng nổ dịch cúm gia cầm H5N1, một số người dân khi thấy gà vịt chết hàng loạt đã không báo cho cơ quan thú y xử lý mà họ đã tự ý ném xác chúng xuống hồ , ao . Đó là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì nếu lỡ con gà hay vịt ấy mang trong mình mầm bệnh thì dịch bệnh sẽ phát tán trên cả khu vực rộng lớn do nước từ các ao , hồ này sẽ chảy ra sông – nguồn nước sinh hoạt của rất nhiều gai đình . Các quán ăn trên vỉa hè cũng có những hành vi xả rác nghiêm trọng . Những đồ ăn dư thừa hằng ngày vẫn đổ vào các cống thoát nước . Chúng khiến cho cống không thoát được nước . Vào những ngày mưa lớn , do hệ thống cống thoát nước không hoạt động hiệu quả , nước tràn khắp đường phố , cản trở giao thông . Nhiều lúc nước bẩn tràn ngược vào nhà . Nhìn cảnh tượng ấy , em thật bức xúc, xót xa cho một vẻ mĩ quan bị đánh mất .
  Thật đáng nguy hiểm khi trẻ em ngày nay lại sa vào hiện tượng vứt rác bừa bãi rất nhiều . Cứ sau giờ chơi là mỗi lớp học lại đầy những vỏ kẹo , vỏ bánh . Điều đó làm phiền lòng rất nhiều thầy cô . Làm sao các thầy , các cô có thể toàn tâm dạy học trong một phòng học toàn rác bẩn như vậy . Và thế là việc học tạm gián đoạn để thu gom rác , dọn vệ sinh lớp . Nếu việc này vẫn xảy ra thường xuyên thì cả lớp sẽ mất bao nhiêu thời gian học tập và thậm chí có thể bị trừ điểm thi đua của lớp . Thật tai hại làm sao !

  Ngày hôm nay , vị trí nước ta đã khác đi rất nhiều . Nước ta đã là một thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO . Và sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC, con người và đất nước Việt Nam ta ngày càng được nhiều người biết đến . Lượng khách nước ngoài đến thăm nước ta ngày càng đông . Mọi người được giới thiệu về nước Việt Nam như là một nước thanh bình, thân thiện . Nhưng khi nhìn thấy những sự việc trên thì liệu họ còn cái nhìn thân thiện về nước ta chăng ? Hay đó là một cách nhìn khác , cái nhìn pha diện về cách sống của người Việt Nam . Có lần em đi trên đường và nhìn thấy một đoàn khách du lịch nước ngoài . Khi đi ngang qua một ngôi trường , nhìn thấy những tờ quảng cáo của các nhóm gia sư bị ném vương vãi đầy rẫy trước cổng trường , họ lắc đầu và đi về phía khác . Vừa đi , những người khách vừa trò chuyện . Và từ xa, em thoáng nghe được một câu nói bằng tiếng Anh của một trong số họ : “ Người Việt Nam là thế sao ?” Chỉ là một lời nói nhưng đối với em sao thật nặng nề , thật xấu hổ . Lúc đó em đã nghĩ rằng phải chi những tờ bướm kia không được phát một cách bừa bãi , cổng trường không còn rác thì chắc những vị khách trên đã không nói như vậy .
  Chưa bao giờ , ô nhiễm môi trường đang thực sự là vấn đề lớn của cả nhân loại như ngày nay. Những biến đổi khí hậu và hậu quả khủng khiếp của nó không còn là dự báo nữa mà thành hiện thực ở khắp nơi . Hiện tượng toàn cầu hóa El Nino và trái đất nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính vẫn diễn ra từng ngày , từng giờ . Điều đáng suy nghĩ là ở chỗ phần lớn , nếu không muốn nói là tất cả những hiện tượng trên đều có nguyên nhân từ con người , từ những hành động bừa bãi mà trong đó có cả việc xả rác và khí thải bừa bãi . Nói cách khác , những tác hại của việc xả rác mà em đã nêu ra như mất vệ sinh , thể hiện hành vi vô văn hóa , gây mất mĩ quan lan truyền dịch bệnh , tốn kém tiền của trong việc thu gom và xử lý , khiến cho người nước ngoài có ấn tượng không tốt … đều có nguyên nhân bắt nguồn từ con người . Đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chĩ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người . Họ sống theo kiểu
  “Của mình thì giữ bo bo
  Của người thì thả cho bò nó ăn ”
  Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn bẩn thì ai bẩn mặc ai . Những nơi công cộng không phải là của mình , vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gianđể đi nhắc nhở từng người một . Không được nhắc nhở , con người ta lại quay về với thói quen trước kia . Nguyên nhân cuối cùng là do ý thức về vệ sinh của một số người chưa được tốt . Họ không nhận thức được rằng hành vi của mình là vô ý thức , phản văn hóa, văn minh , phá hoại môi trường sống . Bên cạnh đó cũng cần phải nói đến việc giáo dục ý thức giữ gìn , bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức , chưa được tổ chức thường xuyên . Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của con người nhưng chúng quá ít ỏi , không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân . Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp . Mặt khác , nếu so với các nước trên thế giới thì việc xử phạt những người vô ý thức cũng chưa thật nghiêm túc. Ví dụ như ở nước Singapo, chỉ cần ném một mẩu giấy ra đường là đã bị phạt tiền rất nặng . Tùy vào mức độ sai phạm mà người vi phạm có thể bị đánh giữa đường . Còn ở Việt Nam thì sao ? Những người vô ý thức vẫn ung dung như không có gì xảy ra vì hình thức xử phạt ở nước ta quá dễ dãi , nhẹ nhàng chưa đủ sức răn đe .
  Đất nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực , đời sống người dân ngày càng được nâng cao cách nghĩ . Lối sống của mỗi người ngày càng văn minh , tiến độ ứng xử có văn hóa . Đặc biệt là trong yêu cầu của cuộc sống ngày nay , đường phố xanh – sạch – đẹp là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với một thành phố văn minh, sạch đẹp . Điều đó khiến mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và người khác . Nhận thức cùa người dân đa phần đã tích cực hơn . Mỗi nhà đều phải gom rác sinh hoạt để đúng chỗ để các cô chú công nhân vệ sinh đem vận chuyển đến nơi quy định để xử lý . Những việc làm đó thật đáng biểu dương vì không những giữ vệ sinh giữ sức khỏe cho cá nhân một người một gia đình mà còn cho cả cộng đồng . Các bạn thấy đó tuy có nhiều người vô ý thức xả rác bừa bãi nhưng tồn tại song song với những con người này là số lớn những con người có ý thức vệ sinh rất tốt . Một nhóm bạn trẻ ở thành phố biển nhân ngày nghỉ hè rảnh rỗi đã cùng nhau nhặt rác ở khắp bãi biển , một bà lão lớn tuổi vẫn ngày ngày nhặt những mảnh chai trên cát , làm giảm đi sự nguy hiểm cho những người vui chơi trên biển. Đó là những việc làm tốt đẹp đáng cho ta noi theo . Còn những người vô ý thức kia đã đến lúc suy nghĩ lại . Hãy làm việc gì đó trước khi quá muộn . Nạn vứt rác bừa bãi có thể được khắc phục dựa trên sự cố gắng của mỗi người và toàn xã hội . Ngay từ bây giờ , ta cần kêu gọi ý thức giữ gìn vệ sinh của mỗi người . Bằng nhiểu hình thức như áp phích, panô ,các chương trình tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình , những thông điệp cơ bản về ý thức bảo vệ môi trường sẽ được truyền đến tận tai , tận mắt của mỗi người góp phần nâng cao ý thức của người dân . Hơn nữa , đối với những người ương bướng , cố tình vi phạm cần phải bị xử phạt thích đáng . Không thể nhẹ tay với những con người vô ý thức , tàn phá môi trường nghiêm trọng vì nếu quá dễ dãi với họ thì sẽ mãi không bao giờ chấm dứt được tình trạng trên . Nếu như thực hiện được những việc làm trên thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao . Và có lẽ ở nước ta cũng không xảy ra chuyện vớt trên sáu tấn rác mỗi ngày ở một con kênh hay những cái lắc đầu chê trách của du khách nước ngoài .
   
  Mặt Khác Của Tớ thích bài này.
 9. cunbong_ns

  cunbong_ns Guest

  Ba nguyên nhân:
  người vứt rác vô ý thức.
  -Người quản lý vô trách nhiệm.
  -Người nhặt rác không được tôn trọng.
  Một hậu quả: mảnh đất nghìn đời cha ông để lại đang trở thành bãi rác.
  Biện pháp giải quyết:giáo dục ý thức xã hội,thay đổi người quản lý,vinh danh giúp đỡ người nhặt rác.
   
 10. pe_ju_uc

  pe_ju_uc Guest

  pé nghĩ cần phải có thêm một phần nữa. :D Đó là phần tình hình thực trạng hiện nay của môi trường.
   
 11. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  de thi tuyen sinh lop 10 chuyen quang trung 2011 - 2012

  ñeà chung
  Caâu 1:(2,0 ñieåm)
  Ñoïc ñoaïn trích sau vaø traû lôøi caâu hoûi:
  …” Anh thanh nieân ñoû maët, roõ raøng luoáng cuoáng:
  - Vaâng, môøi baùc vaø coâ leân chôi. Nhaø chaùu kia. Leân caùi baäc caáp kia, treân aáy coù caùi nhaø ñaáy. Nöôùc soâi ñaõ coù saün, nhöng chaùu veà tröôùc moät tí. Baùc vaø coâ leân ngay nheù.
  Noùi xong, anh chaïy vuït ñi, cuõng taát caû nhö khi ñeán.
  - Baùc vaø coâ leân vôùi anh aáy moät tí. Theá naøo baùc cuõng thích veõ anh ta. – Ngöôøi laùi xe laïi noùi
  Oâng hoïa só nghó thaàm:” khaùch tôùi baát ngôø, chaéc cu caäu chöa kòp queát töôùc doïn seïp, chöa kòp gaáp chaên chaúng haïn”. Oâng raát ngaïc nhieân khi böôùc leân baäc thang baèng ñaát, thaáy ngöôøi con trai ñang haùi hoa”….
  ( Laëng leõ sa pa, Nguyeãn Thaønh Long)
  A) phaàn in ñaäm trong ñoaïn trích treân vi phaïm phöông chaâm hoäi thoaïi naøo?
  B) Chæ ra thaønh phaàn bieät laäp coù trong caâu:” Vaâng, môøi baùc vaø coâ leân chôi.”
  C) Phaàn in ñaäm ñoù coù haøm yù gì?
  D) Trong ñoaïn trích treân, ñaâu laø yù nghó cuûa nhaân vaät ñöôïc daãn vaø cho bieát ñoù laø lôøi daãn tröïc tieáp hay lôøi daãn giaùn tieáp?
  Caâu 2: (3,0 ñieåm)
  Vieát ñoaïn vaên trinh baøy caûm nhaän cuûa em veà veû ñeïp muøa xuaân trong hai caâu thô sau:
  “ coû non xanh taän chaân trôøi,
  Caønh leâ traéng ñieàm moät vaøi boâng hoa”
  Caâu 3:( 5,0 ñieåm)
  phaân tích veû ñeïp ngöôøi lính laùi xe qua 4 khoå thô ñaàu trong baøi thô “ Tieåu ñoäi xe khoâng kính” cuûa Phaïm Tieán Duaät

  ñeà rieâng:
  Caâu 1 ( 2.0 ñieåm)
  Neùt ñaëc saéc cuûa bieän phaùp tu töø trong khoá thô sau:
  “ ñaát nöôùc boán ngaøn naêm
  Vaát vaû vaø gian lao
  Ñaát nöôùc nhö vì sao
  Cöù ñi leân phía tröôùc”
  ( muøa xuaân nho nhoû _ Thanh Haûi)
  Caâu 2 (3,0 ñieåm)
  Vieát ñoaïn vaên baøy toû suy nghó cuûa em veà maåu chuyeän “ NGÖÔØI AÊN XIN”
  Caâu 3 (5,0 ñieåm)
  Taân tình cuûa cha meï doái vôùi con qua hai khoå thô sau”
  …” ngöôøi ñoàng mình thöông laém con ôi
  Cao ño noãi buoàn
  Xa nuoâi chí lôùn
  Daãu laøm sao thì cha vaãn muoán
  ……
  Khoâng lo cöïc nhoïc”…
  ( noùi voùi con _ Y Phöông)
  …” Duø ôû gaàn con
  Duø ôû xa con
  Leân röøng xuoáng beå
  Coø seõ tìm con,
  Coø maõi yeâu con.
  Con duø lôùn vaãn laø con cuûa meï
  Ñi heát ñôøi loøng meï vaãn theo con.”…
  ( con coø_ Cheá Lan Vieân)
  _ HEÁT_
  @};-@};-@};-@};-@};-=((=((=((@};-@};-@};-@};-@};-
   
 12. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  trai nghiem cuoc doi

  ÑEÀ: Phaân tích taùc phaåm “ Beán Queâ” cuûa Nguyeãn Minh Chaâu

  Baøi Laøm


  Nguyeãn Minh Chaâu laø moät trong nhöõng caây buùt vaên xuoâi tieâu bieåu cuûa neàn vaên hoïc thôøi kì khaùng chieán choáng Myõ. Saùng taùc cuûa oâng – ñaëc bieät laø truyeän ngaén – ñaõ theå hieän nhöõng tìm toøi quan troïng veà tö töôûng vaø ngheä thuaät, goùp phaàn ñoåi môùi neàn vaên hoïc nöôùc nhaø töø nhöõng naêm 80 cuûa theá kæ XX ñeán nay. Tieâu bieåu nhaát laø truyeän ngaén “ Beán Queâ”, chöùa ñöïng nhöõng suy ngaãm traûi nghieäm saâu saéc cuûa nhaø vaên veà con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. “ Beán Queâ” hay chính laø beán ñôïi, beán loøng cuûa moät con ngöôøi bò beänh, aån chöùa bao noãi nieàm vónh bieät trong trang vaên Nguyeãn Minh Chaâu.
  Caâu chuyeän xoay quanh veà cuoäc ñôøi vaø soá phaän cuûa Nhó – nhaân vaät chính trong taùc phaåm. Nhó laø moät con ngöôøi töøng traûi, ñi nhieàu, bieát nhieàu nhöng cuoái ñôøi laïi laâm troïng beänh. Taùc giaû xaây döïng tình huoáng nhö vaäy ñeå giuùp Nhó cuõng nhö ngöôøi ñoïc chuùng ta phaûi suy ngaãm veà nhöõng ñieàu quaù khöù vaø hieän taïi trong cuoäc soáng ñeå roài phaûi traên trôû, baâng khuaâng vaø noái tieác veà nhöõng ñieàu maø mình khoâng heà caûm nhaän ñöôïc.
  Khoâng chæ vaäy, maø truyeän coøn thaám ñöôïm noãi buoàn vaø tình thöông khi ta baét gaëp nhaân vaät Nhó. Moät con ngöôøi oám ñau beän taät phaûi naèm lieät giöôøng, anh muoán ñi laïi nhöng cuõng khoâng theå laøm ñöôïc, muoán ngoài daäy thì phaûi coù ngöôøi naâng ñôõ. Toaøn boä cô theå anh ñaõ bò taøn phaù naëng neà, ôû löng coù nhieàu maûng da thòt chai cöùng vaø lôõ loeùt. Ñoàng thôøi, truyeän coøn ghi laïi nhöõng gì nhìn, nghe thaáy khi anh bò beänh, nhöõng quan heä cuûa Nhó khi naèm treân giöôøng beänh ñöôïc khaéc hoïa qua boán khung caûnh khaùc nhau.
  Tröôùc heát, ñoù laø hình aûnh ngöôøi vôï hieàn, thuûy chung, saét son vôùi choàng. Khi naèm treân giöôøng beänh ñöôïc Lieân – vôï anh chaêm soùc taän tình thì luùc naøy ñaây Nhó môùi caûm nhaän ñöôïc tình caûm ñaèm thaám saâu naëng cuûa anh daønh cho vôï. Laàn ñaàu tieân, anh nhìn thaáy vôï baän taám aùo vaù, hình aûnh ngöôøi vôï taàn taûo vaø giaøu ñöùc hi sinh, chaêm soùc côm chaùo taän tình cho Nhó laøm anh caûm ñoäng vaø aân haän veà söï voâ tình cuûa mình:” suoát cuoäc ñôøi anh chæ laøm em khoå taâm…, maø em vaãn nín thinh”. Qua khung caûnh treân, cho ta thaáy ñöôïc Lieân laø ngöôøi vôï ñaùng ñeå moïi ngöôøi phaûi yeâu thöông vaø bieát vun ñaép cho gia ñình haïnh phuùc, sum vaày. Ñoàng thôøi, nhaø vaên coøn ñeå laïi trong loøng ngöôøi ñoïc bao noãi nieàm. Haïnh phuùc laø gì? Ñoù laø khi ta bieát vun ñaép, naâng niu vaø giöõ gìn, neáu ai khoâng bieát vun ñaép ñeå roài ta phaûi daây döùt, aân haän.
  Beân caïnh ngöôøi vôï hieàn taàn taûo, giaøu ñöùc hi sinh ñoù laø hình aûnh ñöùa con trai thöù hai cuûa vôï choàng. Trong moät naêm qua Tuaán ñi hoïc xa nhaø, vöøa môùi veà ñeâm qua. Tuaán veà nôi ñaây ñeå thaêm boá, thaêm meï vaø thaêm caû queâ höông yeâu daáu, ruoät thòt cuûa mình. Trong luùc ñoù Nhó ñaõ sai con trai ñi sang beân kia soâng chæ ñi loanh quanh ngaém nhìn ngaém nhìn caûnh vaät moät laùt roài quay veà. Vôùi Tuaán ñoù laø vieäc gì laï theá noù chöa hieåu heát ñöôïc caùi ñieàu ham muoán cuoái cuøng cuûa ñôøi boá. Anh chæ muoán ñöùa con trai thaân thöông cuûa mình thay maët mình ngaém nhöõng caûnh vaät thaân thöông vaø bình dò maø gaàn nhö suoát caû cuoäc ñôøi anh ñaõ laõng queân. Theá roài, trong luùc chôø ñôïi, anh doõi maét vaø nhìn ra cöûa soå theo boùng hình ñöùa con, nhöng khoâng thaáy Tuaán sang beân kia soâng chaéc coù leõ noù ñaõ maûi chôi phaù côø theá treân dæa heø. Noù saø vaøo baøn côø hoài naøo khoâng hay, khoâng theå naøo döùt ra ñöôïc. Anh laïi nghó khoâng kheùo thaèng con trai treã maát chuyeán ñoø cuoái ngaøy. Chuyeán ñoø ôû ñaây khoâng chæ laø chuyeán ñoù sang soâng bình thöôøng maø ñaây chính laø chuyeán ñoø cuoái cuøng cuûa cuoäc ñôøi anh.
  Nhöõng troø chôi phaù côø theá, nhöõng vieäc laøm voâ vò nhaït nheõo phaûi toán hao bieát bao taâm trí söùc löïc, vieäc laøm aáy ñaõ ñeå cho tuoåi treû nhieàu ngöôøi treã maát chuyeán ñoø trong ngaøy, seõ laøm chaäm böôùc, lôõ nhòp moät thôøi trai treû. Anh buoàn baõ, suy nghó con ngöôøi ta treân ñöôøng ñôøi khoù traùnh ñöôïc nhöõng ñieàu voøng veøo hoaëc chuøng chình, vì nhieàu ngöôøi ñaõ bò laïc ñöôøng, laïc loái, khoâng beàn trí hay naûn loøng soáng thieáu lí töôûng khoâng coù muïc ñích hoï seõ khoâng nhìn thaáy caùi haáp daãn ôù phía tröôùc treân ñöôøng ñôøi.
  Cuoäc soáng xung quanh chuùng ta, caûnh vaät raát ñaùng yeâu ñoù laø söï giaøu ñeïp thaäm trí keå caû nhöõng neùt tieâu sô, nhöng phaûi traûi nghieäm, phaûi khaùm pha môùi thaáy heát ñieàu ñoù, coù theå noùi, bao caûnh ñeïp, nhöõng nôi phoàn hoa, doâ thò gaàn xa, nhöõng mieáng ngon nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi, anh ñeàu ñöôïc thöôûng thöùc vaø höôûng thuï, nhöng nhöõng caûnh ñeïp gaàn guõi, nhöõng con ngöôøi thaân thuoäc, nôi queâ höông cho ñeán nhöõng ngaøy thaùng oám ñau naèm treân giöôøng, khi saép phaûi töø giaõ coõi ñôøi, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa haøng xoùm vaø ngöôøi vôï hieàn, taàn taûo anh môùi caûm nhaän moät caùch thaám thía vaø saâu saéc. Hao baèng laêng coù gì laø ñeïp? Luùc môùi nôû maøu saéc nhôït nhaït, voøm trôøi, doøng soâng Hoàng, baõi boài, beán ñoø,… coù gì laø xanh ñaâu, nhöng anh ôû gaàn doøng soâng aáy theá maø khoâng nhaän ra nhöõng maøu saéc thaân thuoäc nhö da thòt, nhö hôi thôû ñeå roài anh phaûi noái tieác, aân haän. Ngoài nhìn qua oâ cöûa soå, anh xuùc ñoäng tröôùc bao veû ñeïp bình dò. Anh laïi töï ñaët caâu hoûi? Taïi sao tröôùc ñaây mình khoâng nhìn thaáy, khoâng heà caûm nhaän ñöôïc? Phaûi chaêng vì cuoäc soáng boän beà, taát baät ngöôïc xuoâi, hay vì voâ tình. Qua ñaây nhaø vaên nhö muoán kheõ nhaéc nhôû moïi ngöôøi, ñöøng soáng voâ tình maø haõy bieát traân troïng quyù giaù vaø gaén boù vôùi caûnh vaät queâ höông xöù sôû vì ñoù laø maùu thòt laø taâm hoàn cuûa moãi chuùng ta.
  Cuoäc ñôøi coù nhieàu ngöôøi do taøi trí, thôøi cô vaän may maø thaønh ñaït, coù ngöôøi sôùm phaùt hieän ra söï laïc höôùng, laïc ñöôøng maø ñieàu chænh khaéc phuïc. Nhöng cuõng khoâng ít ngöôøi ñi suoát haønh trình cuoäc ñôøi môùi chôït nhaän ra ñieàu voøng veøo, chuøng chình nhö quyõ thôøi gian quaù ít ñaõ phun phí heát roài. Giôø ñaây gaàn ñaát xa trôøi môùi caûm nhaän ñöôïc ñieàu ñoù. Cuoäc ñôøi laø moät aàn soá, ñöôøng ñôøi laø moät baøi toaùn khoù khoâng bao giôø giaûi thích heát. Vì theá treân haønh trình cuûa cuoäc ñôøi phaøi coù trí tueä, yù chí vaø loøng kieân nhaãn môùi traùnh ñöôïc nhöõng ñieàu voøng veøo vaø chuøng chình. Caû cuoäc ñôøi Nhó boân taåu tìm kieám, neám traûi bao ngoït buøi cay ñaéng theá roài cuoái cuøng anh laïi tìm thaáy ñöôïc nôi nöông töïa cuoái cuøng laø gia ñình, laø vôï con. Gia ñình chính laø beán ñaäu, beán thöông vaø beán haïnh phuùc.
  Hình aûnh nhöõng ñöùa treû haøng xoùm vui veû, thô daïi, laøm thöùc tænh ôû Nhó cuõng nhö ôû moãi chuùng ta. Haïnh phuùc laø ôû ñaâu? Haïnh phuùc ñaâu phaûi caùi gì cao sieâu maø noù raát bình dò, coù khi chæ laø moät aùnh maét, moät baøn tay nhoû beù dính ñaày caùt buïi. Hình aûnh cuï giaùo Khuyeán aân tình, aân nghóa ñaùng quyù, ñaùng yeâu coøn gì cao quyù baèng. Ñöôïc soáng trong tình yeâu thöông cuûa ñoàng loaïi ñoù laø saéc maøu trong cuoäc soáng chuùng ta. “ Beán Queâ” chính laø taâm hoàn cuûa moãi chuùng ta.
  Kheùp laïi caâu chyeän, nhöng “ Beán queâ” döôøng nhö seõ neo ñaäu laâu beàn trong loøng ñoäc giaû chuùng ta. Bôûi tình trieát lí saâu saéc trong taùc phaåm vôùi coát truyeän khaù ñôn giaûn. Ñoàng thôøi, truyeän coøn neâu ñöôïc giaù trò ñích thöïc cuûa haïnh phuùc. Ñoù cuõng laø baûi hoïc cho chuùng ta sau naøy, haõy luoân traân troïng nhöõng gì xung quanh mình. Ñeå roài khi nhaän ra laø quaù muoän maøng.
  THE END
  Traàn Thò Phöôùc Haäu – lôùp 9a1 – Tröôøng: THCS Loäc Höng – 2010_2011
  Chuùc taát caû caùc baïn thaønh coâng treân con ñöôøng hoïc vaán. Chuùc moïi ngöôøi haïnh phuùc vaø thaønh ñaït!!!(^_^)
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2011
 13. nhungpro_196

  nhungpro_196 Guest

  Nghị luận về hiện tượng vứt rác thì cần có một số ý chính:

  - Hiện trạng: Vứt rác bừa bãi đã trơr thành một thói quen xấu khó bỏ của một bố bộ phận người dân. Dù làng quê hay đường phố, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp hiện tượng này.

  - Nguyên nhân: Cái chính vấn là do ý thức của một số bộ phận người dân, có thể do vô tình ( không hiểu biết) hay cố tình ( đã biết nhưng vẫn làm ngơ trước môi trường). Bên cạnh đó một phần do các cơ quan chức năng chưa đặc biệt chú ý đến vấn đề này, chưa mạnh tay xử lí những trờng hợp vi phạm,...

  - Tác hại: Làm ô nhiễm môi trường( đất, sông hồ, không khí,...), ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của mọi người, làm mất mĩ quan, gây ngập lụt ở các thành phố vào mùa mưa ( do rác làm tác nghẽn các cống ngầm),...

  - Giải pháp: Cần có những giải pháp cụ thể và thiết thực. Đầu tiên là tuyên truyền và vận động, nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường, tổ chức những "hành trình xanh", dọn dẹp rác ( ở các ao hồ, bãi biển, đường phố,...). Các cấp chức năng cần phải mạnh tay nhắc nhở và xử phạt nghiêm khắc những hành vi xả rác bừa bãi,đồg thời tăng thêm số lượng thùng rác ở các nơi công cộng hay rìa đường ( trên vỉa hè...)
   
 14. pecream.97

  pecream.97 Guest

  Để chuẩn bị cho đại lễ nghìn năm TL HN, rất nhiều hoạt động tích cực đã đc diễn ra nhằm xây dựng HN trở nên ngày càng mới đẹp hơn, xứng tầm là 1 thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhg bên cạnh những đóng góp to lớn đó lại có những hiện tượng vẫn đã và đang gây bức xúc làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp và nét thanh lịch của thủ đô chúng ta. Một trong số đó là hiện tượng xả rác bừa bãi, vấn đề mà từ trước tới nay vẫn chưa đc giải quyết triệt để.
  Hiện tượng này diễn ra ở rất nhiều địa điểm khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau và cũng đc thực hiện bởi những tầng lớp người dân khác nhau. Bởi vậy mà mức độ của chúng cũng có phần khác nhau. Hiện tượng vứt rác bừa bãi có thể đc nhìn thấy ngay trong chính những ngôi nhà – nơi ở và sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân. Nếu người chủ của ngôi nhà đó khg biết sắp xếp, quét dọn sao cho giữ đc ngôi nhà sạch sẽ, cứ tiện tay cầm một quả chuối lên ăn, ăn xong thì quăng vỏ ra giữa nhà thì chả mấy chốc ngôi nhà đã chất đầy rác thải giống như mỗi bãi chứa. Có những người nhìn nhà cửa thì sạch sẽ thật, nhg nếu ta bắt gặp người đó ở một nơi công cộng nào khác mà người đó lại có hành vi xả rác bừa bãi thì thật sự là còn đáng chê trách hơn. Đó là những kẻ chỉ biết giữ vệ sinh cho bản thân, khg biết giữ gìn cho cả cộng đồng. Những con người như vậy nhìn qua cũng đủ thấy là những kẻ ích kỉ, sống chỉ vì bản thân, làm việc j cũng vì lợi ích riêng, khg có tính cộng đồng.
  Việc xả rác ở nơi công cộng cũng đc chia làm nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn như ở trường học, hiện tượng học sinh ăn quà vặt rồi quăng giấy kẹo, vỏ hộp ra sân là chuyện bình thường. Nhà trường có nhắc nhở, bảo ban vẫn khg lọt tai. Có nhắc mà khg thực hiện thì cũng như khg. Bởi sau khi nhắc nhở hs xong thì nhà trường đâu có thể lúc nào cũng bắt đc quả tang học sinh đang xả rác. Hầu như ở trường nào cũng có hiện tượng xả rác ra lớp, ra sân trường. Nhiều khi nhìn vào bên trg 1 lớp học hay trên sân trường ta thấy hoàn toàn sạch sẽ, tưởng chừng như học sinh ở đây rất có nề nếp, kỉ luật, nhg thực chất có thể là nhờ những người lao công trg trường ngày ngày gò lưng quét dọn để kiểm lấy một chút đồng lương ít ỏi. Vậy mà có phải học sinh nào cũng hiểu điều đó. Nếu để ý ta có thể nghe đc một số lời nói của học sinh thể hiện sự thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng tới những người công nhân vệ sinh chăm chỉ này, như là: “Khg xả rác thì lao công lấy việc j mà làm?” hay “Lao công đc trả tiền để nhặt rác mà! Đó là việc của họ” hay “Bọn mình chỉ tạo công việc cho họ làm thôi, đấy là giúp họ đấy.” Thật ngạc nhiên vì những lời này đc phát ra từ miệng của những học sinh sống giữa đất thủ đô đầy thanh lịch. Nói ra những lời này mà có bạn không những khg cảm thấy xấu hổ mà ngc lại còn tỏ ra khá khoái chí, xem chuyện này chỉ là bình thường như cơm bữa. Thật khg thể hiểu nổi, lớp học sinh ngày nay, lớp thế hệ trẻ trg tương lai của thủ đô đang tươi đẹp này, mai sau sao có thể tiếp bước cha ông để xây dựng Thăng Long thêm tươi đẹp hơn? Hay họ sẽ là những kẻ sẽ đưa Thủ đô phồn hoa yêu dấu này trở thành 1 bãi chứa rác khổng lồ nếu khg bỏ ngay những tật xấu đó từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường? Khg chỉ riêng j học sinh, các cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước cũng có khg ít người thường xuyên xả rác bừa bãi ra cơ quan, công sở, văn phòng làm việc,... Có thể họ cũng cho rằng việc giữ gìn vệ sinh môi trường khg phải là trách nhiệm của họ, đó là việc của những người lao công. Họ cho rằng họ ở đây là để làm việc chứ khg phải để giữ vệ sinh. Có lẽ họ đã nhầm, cái nhầm thực sự. Bởi giữ vệ sinh là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Nhg nếu như đó đã trở thành thói quen ngấm vào trg con người họ rồi thì thật khó có thể sửa đc.
  Cũng tương tự như vậy, những người dân sống ở trg các khu phố, ngõ xóm cũng có những người khg biết giữ gìn vệ sinh chung, cứ tiện đâu vứt đấy. Xe rác đến tận ngõ, rung kẻng choe chóe rõ rành như thế mà cũng có nhà còn ngại khg muốn ra đổ rác. Chỉ cần xách túi rác ra ngoài đầu ngõ, để vào trg xe rác rồi quay trở về là xong. Chỉ mất có tới chưa đầy 3 phút. Công việc rất nhanh gọn lại giúp sạch sẽ cả khu xóm, thế mà có những người sao lười đến thế. Khi tối đến, vì khg vứt rác vào thời điểm xe rác tới, lại khg muốn để túi rác vừa bẩn vừa bốc mùi ở trg nhà mình nên họ đành ra đầu ngõ hoặc đầu phố (ở đâu cũng đc, miễn là cách xa nhà mình 1 chút) và đặt túi rác bên lề đường. Việc làm của những kẻ đó vừa làm mất vệ sinh chung, lại vừa tốn thời gian. Thay vì sử dụng chưa đầy 3 phút ra vứt rác đúng h đúng lúc thì họ lại phải đi 1 đoạn để tìm chỗ vứt cách xa nhà mình, lại vừa phả
   
 15. pepo_kute41

  pepo_kute41 Guest

  anh chi cho em biet " chau ve truoc mot ti" trong de thic huyen vi phm phuong cham hoi thoai nao?
   
 16. trơi ơi là trơi! mấy cái này đọc đi đọc lại hết trang này sang trang khác
   
 17. linhkoy1997

  linhkoy1997 Guest

  Bài viết của bạn rất đầy đủ

  Cảm ơn bạn nhiều lắm! Mình đang làm bài nghị luận xã hội về vấn đề môi trường, chưa biết làm thế nào cả :)
   
 18. Xả rác

  Xả rác bừa bãi
  Trong cuộc sống hiện đại ngày nay ,vấn đề rác thải đang xuất hiện rất nhiều trong xã hội đã gây ô nhiễm môi trường và làm biết bao sinh vật phải chết . Trong đó vấn đề bức bách nhất là xả rác nơi công cộng . Vậy ta có suy nghĩ gì về hiện tượng trên ?
  Ngày nay ,hiện tượng xả rác bừa bãi có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng . Như ăn xong một que lem hay một chiếc kẹo , người ta vứt que, vứt giấy xuống đất ,uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối thì vứt ngay tại chỗ vừa ngồi dù thùng rác để rất gần đó. Tuy vậy ,họ vẫn thản nhiên ,vô tư không có gì áy náy . Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su ,họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác . Họ chỉ biết cái lợi cho riêng mình mà quên mất cái lợi cho cả xã hội ,cộng đồng ,quên đi những người đang sống xung quanh họ và tai hại hơn là họ quên đi cái môi trường mà họ đang sống ,đang hít thở . Và họ chính là những người sống không có trách nhiệm ,đáng bị xã hội lên án và phê phán .
  Đầu tiên họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch còn ai bẩn thì mặc ai . Những nơi công cộng không phải là của mình ,vậy thì việc gì mà phải gìn giữ . Cứ ném rác xuống đường là có đội vệ sinh dọn dẹp . Cách nghĩ như thế vô cùng thiểu cận và nguy hại làm sao . Nguyên nhân tiếp là do thói quen đã có từ lâu nên khó sửa đổi ,phải có sự nhắc nhở thì mọi người mới không xả rác bừa bãi . Ở các lớp học ,hằng ngày ,các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới có thể giữ cho lớp học sạch đẹp . Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gian để đi nhắc nhở từng người một . Và khi không được nhắc nhở ,con người ta lại quay về với thói quen trước kia . Nguyên nhân cuối cùng là do ý thức về vệ sinh của một số người chưa được tốt . Họ không nhận thức được rằng hành vi của mình là phản văn hóa ,phản văn minh , phá hoại môi trường . Bên cạnh đó cũng cần phải nói đến việc giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức . Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ qui định nơi công cộng chưa đi vào nề nếp . Mặt khác ,nếu so với các nước trên thế giới thì việc xử phạt những người vô ý thức cũng chưa thật nghiêm túc . Ví dụ như ở Singapo ,chỉ cần ném một mẩu giấy ra đường sẽ bị phạt tiền rất nặng và có thể bị đánh giữa đường . Còn ở Việt Nam thì những người vô ý thức vẫn ung dung như không có gì xảy ra vì hình thức xử phạt ở nước ta quá dễ dãi ,nhẹ nhàng chưa đủ sức răn đe .
  Với tình hình vứt rác bừa bãi như hiện nay ,thì những hậu quả mà nó gây ra cũng không phải nhỏ . Trước tiên là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người . Và nếu cứ thải rác ra môi trường ngày càng nhiều mà không thu dọn thì sẽ gây ô nhiễm môi trường . Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng nề do dân cư ven các con sông đỗ rác xuống sông ,và người nào đó chẳng may dùng nguồn nước này sẽ có thể mắc các bệnh về đường ruột ,bệnh ngoài da …Và độc hại hơn cả là rác thải y tế với những mầm bệnh ung thư hay nước bị nhiễm chì ,nhiễm khuẩn . Rác tồn đọng trên các con kênh ,cống rãnh gây ngập lụt vào mùa mưa gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân . Và nếu hiện tượng xả rác còn tràn lan thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho khách du lịch . Thử hỏi còn ai dám đến tham quan một đất nước đầy rác ngoài đường phố ? Lúc ấy ,chúng ta sẽ mất một nguồn lợi khá lớn về du lịch . Vậy chúng ta hãy chấm dứt những hành vi kém văn hóa ấy để làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn . Và hãy sống theo tinh thần cao đẹp:“Mọi người vì một người ,một người vì một người”
  Đối với em ,những hành vi xả rác bừa bãi là những hành động xấu và thật đáng chê trách . Những việc làm đó đã gây những hậu quả nghiêm trọng cho mọi người ,vì vậy mỗi người dân cần có ý thức khắc phục hiện tượng đó . Riêng với chúng em – những học sinh – người chủ tương lai của đất nước thì càng phải có ý thức bảo vệ môi trường . Và hi vọng rằng với những việc làm nhỏ đó ,học sinh chúng em có thể góp phần làm cho môi trường sống xung quanh trở nên sạch đẹp hơn .
   
 19. 1.Mở bài:
  -Nhìn vào bộ mặt của các đô thị,ng ta có thể đánh giá trình độ và mức độ phát triển của 1 quốc gia.Ở các nc tiên tiến,vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng,bảo vệ môi trường sạch đẹp đc quan tâm thường xuyên.
  -Ở nc ta,chuyện vứt rác,xả nc bẩn làm ô úê nơi công cộng, khá phổ biến.Có thể gọi hiện tượng này là nếp sống thiếu văn hóa,văn minh.
  2.Thân bài:
  *Nguyên nhân:
  -Do lối sống ích kỉ,chỉ nghĩ đến mình mà k nghĩ đến ng khác (dc:muốn cho nhà mình sạch đem rác vứt ra đừong họặc sông,hồ,công viên…)
  - Do thói quen xấu đã có từ lâu(dc: tiện tay vứt rác ở mọi nơi kể cả các khu di tích hay thắng cảnh nổi tiếng)
  - Do k ý thức đc hành vi của mình góp phần phá họai môi trường,vô ý thức và thiếu văn hóa.
  -Do việc giáo dục ý thức ng dân chưa đc làm thường xuyên và việc xử phạt chưa nghiêm túc.
  *hậu quả:
  - Mất vẻ mỹ quan đô thị (dc)
  -Ô nhiễm môi trường nc,k khí,đất.(dc)
  -Góp phần làm phát triển dịch bệnh(dc)
  -Tốn kém nhiều trong việc thuê ng dọn dẹp khác khu di tích,đừong phố,công viên….(dc)

  *Biện pháp:
  -Đẩy mạnh tuyên truyền,giáo dục cho ng dân ý thức bảo vệ môi trừơng.
  -Xử phạt nghiêm và nặng với những hành vi cố tình làm ảnh hưởng xấu tới môi trường
  -K chỉ có lực lượng thu dọn rác ở đừong phố mà cần chú ý đến sông ngòi,kênh rạch…
  -Quan trọng hơn cả là mỗi ng cần có ý thức,sửa đổi đc thói quen xấu của mình.

  3.Kết bài:
  -Những hành vi thiếu văn hóa trên rất đáng phê phán vì nó gây ảnh hưởng k nhỏ tới xã hội.
  -Mỗi ng cần nhận thức rõ hành vi của mình,cùng nhau bảo vệ môi trừơng,bảo vệ môi trường cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ bản thân con ng khỏi những nguy cơ diệt vong

  :D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 20. myc_1997

  myc_1997 Guest

  giúp mình bai này mới "bức tranh thiên nhiên sứ huế và vẻ đẹp mùa xuân cánh mạng trong bài" mùa xuân nho nhỏ" _thanh hải
   

CHIA SẺ TRANG NÀY