Vài bài hoá khó Mong các bạn giúp!

L

lecuong04021994

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Cho luồng khí H2 đi qua 0.8 gam CuO nung nóng. Sau phản ứng được 0.672 gam chất rắn. Hiệu Suất phản ứng khử CuO thành Cu la?

2.Điện phân có màn ngăn (điện cực trơ) 100ml dd MgCl2 0.15M với cường độ dòng điện là 0.1A trong 9650 giây. Nồng độ mol/l của dung dịch MgCl2 sau điện phân là?

3.Ngâm 1 thanh KL Cu có khối lượng 20g vào trong 250g dd AgNO3 6.8% đến khi lấy thanh đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dd là 12.75g. Khối lượng Cu sau phản ứng là?

4.Khử 6.4g CuO bằng H2 ở nhiệt độ cao. Hỗn hợp H2 và H2O được cho qua H2SO4 loãng thì khối lượng của H2SO4 tăng 0.9g. Tính % CuO đã bị khử và thể tích H2(dkc) đã dùng. Biết hiệu suất phản ứng là 80%?

5.Hoà tan 47gan K2O vào m gam dd KOH 7.93% thu được dd có nồng độ là 21%. Giá trị m là?

6.Cho x gam K2O tác dụng vừa đủ vói y gam dd HCl 3.65% tạo thành dd A. Cho A bay hơi đến khô, thu ( x+1.65)gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là?

7.Nung nóng 27.4gam hh gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hh không đổi, thu được 21.2g chất rắn. Tỉ Lệ phần trăm của NaHCO3 trong hh là?
 
D

ducdao_pvt

1.Cho luồng khí H2 đi qua 0.8 gam CuO nung nóng. Sau phản ứng được 0.672 gam chất rắn. Hiệu Suất phản ứng khử CuO thành Cu la?

CuO \Rightarrow Cu
n[TEX]CuO[/TEX] pứ = [TEX]\frac{0,8 - 0,672}{16}[/TEX] = [TEX]8.10^{-3}[/TEX]
\Rightarrow m[TEX]CuO[/TEX] pứ = 0,64
\Rightarrow H = [TEX]\frac{0,64.100%}{0,8}[/TEX] = 80%


2.Điện phân có màn ngăn (điện cực trơ) 100ml dd MgCl2 0.15M với cường độ dòng điện là 0.1A trong 9650 giây. Nồng độ mol/l của dung dịch MgCl2 sau điện phân là?

[TEX]MgCl_2 \Rightarrow Mg + Cl_2[/TEX]
n[TEX]e[/TEX] = 0,01
n[TEX]MgCl_2[/TEX] bđ = 0,15.0,1 =0,015
n[TEX]MgCl_2[/TEX] đp = [TEX]5.10^{-3}[/TEX]
\Rightarrow n[TEX]MgCl_2[/TEX] dư = 0,01
\Rightarrow [TEX]C_M {MgCl_2}[/TEX] = 0,1M


3.Ngâm 1 thanh KL Cu có khối lượng 20g vào trong 250g dd AgNO3 6.8% đến khi lấy thanh đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dd là 12.75g. Khối lượng Cu sau phản ứng là?

Cu + 2[TEX]AgNO_3[/TEX] \Rightarrow [TEX]Cu(NO_3)_2[/TEX] + 2Ag
n[TEX]AgNO_3[/TEX] bđ = 0,1
n[TEX]AgNO_3[/TEX] sau = 0,075
\Rightarrow nCu pứ = 0,0125 \Rightarrow mCu sau = 20 - 64.0,0125 = 19,2


4.Khử 6.4g CuO bằng H2 ở nhiệt độ cao. Hỗn hợp H2 và H2O được cho qua H2SO4 loãng thì khối lượng của H2SO4 tăng 0.9g. Tính % CuO đã bị khử và thể tích H2(dkc) đã dùng. Biết hiệu suất phản ứng là 80%?

m tăng = m[TEX]H_2O[/TEX] \Rightarrow n[TEX]H_2O[/TEX] = 0,05
\Rightarrow nCuO pứ (+H) =n[TEX]H_2[/TEX] 0,0625 \Rightarrow mCuO = 5
\Rightarrow %CuO bị khử = 78,125%
\Rightarrow V[TEX]H_2[/TEX] = 1,4


5.Hoà tan 47gam K2O vào m gam dd KOH 7.93% thu được dd có nồng độ là 21%. Giá trị m là?

[TEX]K_2O \Rightarrow 2KOH[/TEX]
Xem [TEX]K_2O[/TEX] là dd KOH có C% = [TEX]\frac{2.56.100}{94}[/TEX] = 119%
ADSĐ đường chéo \Rightarrow m = 352,4


6.Cho x gam K2O tác dụng vừa đủ vói y gam dd HCl 3.65% tạo thành dd A. Cho A bay hơi đến khô, thu ( x+1.65)gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là?

[TEX]K_2O + 2HCl \Rightarrow 2KCl + H_2O[/TEX]
a.........................2a
94a = x
149a = x + 1,65
\Rightarrow a = 0,03 ; x = 2,82
\Rightarrow y = 60


7.Nung nóng 27.4gam hh gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hh không đổi, thu được 21.2g chất rắn. Tỉ Lệ phần trăm của NaHCO3 trong hh là?

2[TEX]NaHCO_3[/TEX] \Rightarrow [TEX]Na_2CO_3[/TEX] + [TEX]CO_2[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
m[TEX]CO_2[/TEX] + m[TEX]H_2O[/TEX] = 27,4 - 21,2 = 6,2
\Rightarrow n[TEX]CO_2[/TEX] = n[TEX]H_2O[/TEX] = 0,1
\Rightarrow n[TEX]NaHCO_3[/TEX] = 0,2 \Rightarrow m[TEX]NaHCO_3[/TEX]
\Rightarrow %m[TEX]NaHCO_3[/TEX] = 61,3%
 
P

phamthimai146

[TEX]MgCl_2 \Rightarrow Mg + Cl_2[/TEX]
n[TEX]e[/TEX] = 0,01
n[TEX]MgCl_2[/TEX] bđ = 0,15.0,1 =0,015
n[TEX]MgCl_2[/TEX] đp = [TEX]5.10^{-3}[/TEX]
\Rightarrow n[TEX]MgCl_2[/TEX] dư = 0,01
\Rightarrow [TEX]C_M {MgCl_2}[/TEX] = 0,1MBài này may mắn kết quả đúng, nhưng phản ứng điện sai

Phản ứng điện phân :
$MgCl_2 + H_2O \to H_2 + Cl_2 + Mg(OH)_2$
 
C

cong9mang

xem lai cau 1 nha, 0,672g la khối lượng cua ca CuO và Cu sau khi pư sảy ra, nếu làm như trên khác j 0,673g đó là CuO dư?
 
H

hoan1793

1.Cho luồng khí H2 đi qua 0.8 gam CuO nung nóng. Sau phản ứng được 0.672 gam chất rắn. Hiệu Suất phản ứng khử CuO thành Cu la?

Thế này nhé :)

H2 + CuO => H20 + Cu
x........x.......................x
=> sau pư có : 0.01-x mol Cuo và x mol Cu
=> 80(0.01-x)+64x=0.672 => x=8*10^-3 mol
=>H%= 80%

bạn ấy làm đúng còn gì :p
 
Top Bottom