Trọng tâm và điển hình 2011

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/Cho 10,32 gam hỗn hợp X gồm Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch Y gồm HNO31M và H2SO4 0,5 M thu được khí NO duy nhất và dung dịch Z chứa m gam chất tan. Giá trị của m là
A. 23,06 B. 18,75 C. 20,36 D. 22,96
2/X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2?
A. 2,025 mol B. 1,875 mol C. 3,375 mol D. 2,8 mol
3/Hợp chất X là dẫn xuất của benzen có CTPT C8H10O2. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Mặt khác cho X tác dụng với Na thì số mol H2 thu được đúng bằng số mol của X đã phản ứng. Nếu tách một phân tử H2O từ X thì tạo ra sản phẩm có khả năng trùng hợp tạo polime. Số CTCT phù hợp của X là A. 2 B. 9 C. 6# D. 7
 
G

gacon.linh93

1/Cho 10,32 gam hỗn hợp X gồm Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch Y gồm HNO31M và H2SO4 0,5 M thu được khí NO duy nhất và dung dịch Z chứa m gam chất tan. Giá trị của m là
A. 23,06 B. 18,75 C. 20,36 D. 22,96
Mình làm bài này trước
[TEX]n_{H^+}=0,32 mol, n_{NO_3^-}=0,16 mol, n_{SO_4^{2-}}=0,08 mol[/TEX]
[TEX]3Cu+ 8H^+ + 2NO_3^- ---------> Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O[/TEX]
[TEX]3Ag + 4H^+ + NO_3^- -----------> 3Ag^+ NO + 2H_2O[/TEX]
Ta thấy [TEX]n_{H+ pu}=4n_{NO_3^- pu}[/TEX]
\Rightarrow [TEX]H^+ [/TEX] pu hết [TEX]n_{NO_3^- du}=0,16 - \frac{n_{H^+}}{4}= 0,08 mol[/TEX]
Vậy KL chất tan trong dd sau pu là [TEX]m= 10,32 + 0,08*96 + 0,08*62 = 22,96 g[/TEX]
\RightarrowD
 
T

triaiai

Giải hết 3 câu đi bạn, cám ơn

Mình làm bài này trước
[TEX]n_{H^+}=0,32 mol, n_{NO_3^-}=0,16 mol, n_{SO_4^{2-}}=0,08 mol[/TEX]
[TEX]3Cu+ 8H^+ + 2NO_3^- ---------> Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O[/TEX]
[TEX]3Ag + 4H^+ + NO_3^- -----------> 3Ag^+ NO + 2H_2O[/TEX]
Ta thấy [TEX]n_{H+ pu}=4n_{NO_3^- pu}[/TEX]
\Rightarrow [TEX]H^+ [/TEX] pu hết [TEX]n_{NO_3^- du}=0,16 - \frac{n_{H^+}}{4}= 0,08 mol[/TEX]
Vậy KL chất tan trong dd sau pu là [TEX]m= 10,32 + 0,08*96 + 0,08*62 = 22,96 g[/TEX]
\RightarrowD
Giải hết 3 câu đi bạn, Thanks! Câu 2,3 nữa
Giải hết 3 câu đi bạn, Thanks! Câu 2,3 nữa
 
G

gacon.linh93

2/X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2?
A. 2,025 mol B. 1,875 mol C. 3,375 mol D. 2,8 mol
3/Hợp chất X là dẫn xuất của benzen có CTPT C8H10O2. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Mặt khác cho X tác dụng với Na thì số mol H2 thu được đúng bằng số mol của X đã phản ứng. Nếu tách một phân tử H2O từ X thì tạo ra sản phẩm có khả năng trùng hợp tạo polime. Số CTCT phù hợp của X là A. 2 B. 9 C. 6# D. 7
Câu 2. Bạn gọi gốc hidrocacbon là [TEX]C_nH_{2n}[/TEX]
\Rightarrow Y có CTPT [TEX]C_{4n+4}H_{8n+6}O_5N_4[/TEX] của X là [TEX]C_{3n+3}H_{6n+5}O_4N_3[/TEX]
Đôt cháy Y [TEX]C_{4n+4}H_{8n+6}O_5N_4 -----> (4n+4)CO_2 + (4n+3)H_2O + 2N_2[/TEX]
Ta có [TEX]n_{N_2}=2(n_{CO_2}-n_{H_2O})=2n_Y=0,2 mol[/TEX](1)
Mà [TEX]m_{CO_2} + m_{H_2O}=47,8 g[/TEX](2)
Từ (1) và (2) \Rightarrow [TEX]n_{CO_2}=0,8 mol, n_{H_2O}= 0,7 mol[/TEX]
Mà [TEX]n_{CO_2} = (4n+4)n_Y[/TEX] \Rightarrow n=1
Khi đó X có CTPT là [TEX]C_6H_11O_4N_3[/TEX]
Đốt cháy X [TEX]C_6H_11O_4N_3 + \frac{27}{4}O_2 ----> 6CO_2 + \frac{11}{2}H_2O + \frac{3}{2}N_2[/TEX]
\Rightarrow[TEX]n_{O_2} = \frac{27}{4}n_X=2,025 mol[/TEX]
\RightarrowA
Câu 3 X có CTPT [TEX]C_8H_{10}O_2[/TEX] ko thể la axit
\Rightarrow X có 1 nhóm [TEX]OH[/TEX] đính trực tiếp vào vòng và 1 nhóm [TEX]OH[/TEX] ở nhánh
Do X có thể tách nước cho sp có khả năng tạo polime nên X có 1 nhánh [TEX]CH_2CH_2OH[/TEX]
CT của X là [TEX]C_6H_5(OH)CH_2CH_2OH[/TEX] cái này có 3 dp cấu tạo.
KO có đa?
Lập luận của mình ko thấy có gì bất ổn, bạn xem đa lại xem nhé
 
H

hattieupro

các bạn có thể giải thích giùm mình cách tìm ra công thức phân tử của X,Y được không?
 
Top Bottom