Ngoại ngữ Topic ôn luyện Tuyển 10 môn Tiếng Anh 2018-2019

Thảo luận trong 'BẢNG TIN - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG' bắt đầu bởi phuongdaitt1, 15 Tháng tư 2019 lúc 18:15.

Lượt xem: 902

 1. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  Hôm nay chugs ts đến phần SO SÁNH nha ~~~
  1. Cấu trúc câu so sánh hơn
  Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Cấu trúc của câu so sánh hơn:
  Short Adj: S + to be/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun
  Long Adj: S + to be/V + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun
  Ex:
  My brother is taller than you.
  He runs faster than me.
  Lara is more beautiful than her older sister.
  My wife woke up earlier than me this morning.

  2. Cấu trúc câu so sánh nhất
  Một cách so sánh bằng tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm:
  Short adj: S + to be/V + the + adj/adv + est + Noun/ Pronoun
  Long adj: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun
  V adv
  Ex:
  My mom is the greatest person in the world.
  Linh is the most intelligent student in my class.

  Chú ý: Trong cách so sánh hơn và so sánh nhất bằng tiếng Anh, với tính từ ngắn:
  a. Câu so sánh với tính từ ngắn theo nguyên tắc

  Các bạn hãy đọc bảng sau và rút ra nhận xét về cách thêm er cho so sánh hơn và est cho so sánh hơn nhất của tính từ ngắn nhé!
  Thêm er/ estTính từSo sánh hơnSo sánh nhất
  Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoặc eTall
  Large
  Taller
  Larger
  The tallest
  The largest
  Tính từ kết thúc với 1 nguyên âm + 1 phụ âmBig
  Sad
  Bigger
  Sadder
  The biggest
  The saddest
  Tính từ kết thúc bởi yHappy
  Tidy
  Happier
  Tidier
  The happiest
  The tidiest
  b. Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc
  Với một số tính từ, trạng từ sau, dạng so sánh của chúng khác với các tính từ, trạng từ khác. Đây cũng là tính từ, trạng từ hay được sử dụng nên các bạn hãy học thuộc nhé!
  Tính từ
  Trạng từ
  So sánh hơnSo sánh nhất
  Good
  Well
  BetterThe best
  Bad
  Badly
  WorseThe worst
  FarFarther/ furtherThe farthest/ the furthest
  Much/ manyMoreThe most
  LittleLessThe least
  OldOlder/ elderThe oldest/ the eldest
  Phần nâng cao:
  So sánh hơnSo sánh nhất
  So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.
  The blue house is much larger than the green one.
  The blue house is far larger than the green one.
  (Ngôi nhà xanh da trời lớn hơn nhiều so với ngôi nhà xanh lá.)
  So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng“by far”.
  He is the greatest by far.
  (Anh ấy tuyệt vời nhất, hơn mọi người nhiều.)
  3. Cấu trúc câu so sánh bằng (positive form)
  So sánh bằng tiếng Anh không hề khó. So sánh bằng dùng để so sánh 2 người, 2 vật, 2 việc, 2 nhóm đối tượng cùng tính chất.
  Được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước, sau tính từ hoặc trạng từ.
  (+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O
  (-) S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O
  Ex:

  Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)
  Is the party as fun as she expected? (Bữa tiệc có vui như cô ấy mong đợi không?)
  Lara is not as charming as he thought. (Lara không quyến rũ như anh ấy nghĩ.)

  Trong câu phủ định “so” có thể được dùng thay cho “as”
  Ex:

  Your dog is not as/so pretty as mine. (Con chó của bạn không đẹp bằng con chó của tôi.)
  I can’t draw as/ so beautifully as her. (Tôi không thể vẽ đẹp bằng cô ấy.)

  Với cách so sánh bằng tiếng Anh, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”
  S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
  Ex:

  The red book is as expensive as the white one = The red book is the same price as the white one. (Cuốn sách đỏ có giá bằng với cuốn sách trắng.)
  English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau.)

  * Lưu ý:
  Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.
  Ex:

  How old are you? – I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”)
  (Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi bằng tuổi với Tom.)

  Less … than = not as/ so … as
  Ex:

  Today is less cold than yesterday. (Hôm nay không lạnh bằng hôm qua.)
  = Today isn’t as/ so cold as yesterday.
  This sofa is less comfortable than that one. (Chiếc sofa này không thoải mái bằng chiếc kia.)
  = This sofa isn’t as comfortable as that one.

  Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as, …
  Ex:

  Linh types twice as fast as me. (Linh đánh máy nhanh gấp đôi tôi.)
  Her book costs three times as much as mine. (Sách của cô ta đắt gấp 3 lần sách tôi.)

  Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
  1.She is ....... singer I’ve ever met.
  A. worseB. badC. the worstD. badly
  2.Mary is ....... responsible as Peter.
  A. moreB. the mostC. muchD. as
  3.It is ....... in the city than it is in the country.
  A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
  4.She sings ……….. among the singers I have known.
  A. the most beautifulB. the more beautiful
  C. the most beautifullyD. the more beautifully
  5. She is ....... student in my class.
  A. most hard-workingB. more hard-working
  C. the most hard-workingD. as hard-working
  6. The English test was ....... than I thought it would be.
  A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
  7. English is thought to be ....... than Math.
  A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
  8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
  A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
  9. She runs …… in my class.
  A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
  10. My house is ....... hers.
  A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
  11. Her office is ....... away than mine.
  A. fatherB . more farC. fartherD. farer
  12. Tom is ....... than David.
  A. handsomeB. the more handsome
  C. more handsomeD. the most handsome
  13. He did the test ……….. I did.
  A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
  14.A boat is ....... than a plane.
  A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
  15.My new sofa is ....... than the old one.
  A. more comfortableB. comfortably
  C. more comfortablerD. comfortable
  16.My sister dances ……….. than me.
  A. gooderB. wellerC. betterD. more good
  17.My bedroom is ....... room in my house.
  A. tidier thanB. the tidiest
  C. the most tidyD. more tidier
  18.This road is ....... than that road.
  A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
  19.He drives ……. his brother.
  A. more careful thanB. more carefully
  C. more carefully thanD. as careful as
  20.It was ....... day of the year.
  A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
  Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
  1. He is (clever) ……………………. student in my group.[​IMG]
  2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
  3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
  4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
  5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
  6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….
  7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
  8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa
  9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
  10. He runs ( fast )………………….of all.
  11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.
  12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
  13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
  14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
  15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
  16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.
  17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big)

  ……………………. one.

  18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

  19. It’s the (large)……………………. company in the country.
  Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
  1. Her old house is bigger than her new one.
  -> Her new house…………………………………….........
  2. No one in my class is taller than Peter.
  -> Peter ……………………………………………….
  3. The black dress is more expensive than the white one.
  -> The white dress ……………………………………………
  4. According to me, English is easier than Maths.
  -> According to me, Maths ………………………………….
  5. No one in my group is more intelligent than Mary.
  -> Mary ……………………………………………………….
  6. No river in the world is longer than the Nile.
  -> The Nile …………………………………………………..
  7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
  -> No mountain ……………………………………………...
  8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
  -> She is ……………………………………………………..
  9. He works much. He feels tired.
  -> The more …………………………………………………
  10. This computer works better than that one.
  -> That computer ……………………………………………..
  11. The apartment is big. The rent is high.
  -> The bigger ………………………………………………….

   
  Last edited: 7 Tháng tư 2019
 2. ngochaad

  ngochaad Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  819
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS

  Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
  1.She is ....... singer I’ve ever met.
  A. worseB. badC. the worstD. badly
  2.Mary is ....... responsible as Peter.
  A. moreB. the mostC. muchD. as
  3.It is ....... in the city than it is in the country.
  A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
  4.She sings ……….. among the singers I have known.
  A. the most beautifulB. the more beautiful
  C. the most beautifullyD. the more beautifully
  5. She is ....... student in my class.
  A. most hard-workingB. more hard-working
  C. the most hard-workingD. as hard-working
  6. The English test was ....... than I thought it would be.
  A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
  7. English is thought to be ....... than Math.
  A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
  8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
  A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
  9. She runs …… in my class.
  A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
  10. My house is ....... hers.
  A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
  11. Her office is ....... away than mine.
  A. fatherB . more farC. fartherD. farer
  12. Tom is ....... than David.
  A. handsomeB. the more handsome
  C. more handsomeD. the most handsome
  13. He did the test ……….. I did.
  A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
  14.A boat is ....... than a plane.
  A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
  15.My new sofa is ....... than the old one.
  A. more comfortableB. comfortably
  C. more comfortablerD. comfortable
  16.My sister dances ……….. than me.
  A. gooderB. wellerC. betterD. more good
  17.My bedroom is ....... room in my house.
  A. tidier thanB. the tidiest
  C. the most tidyD. more tidier
  18.This road is ....... than that road.
  A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
  19.He drives ……. his brother.
  A. more careful thanB. more carefully
  C. more carefully thanD. as careful as
  20.It was ....... day of the year.
  A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
  Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
  [​IMG]
  1. He is (clever) …………the cleverest…………. student in my group.
  2. She can’t stay (long) …………longer………….than 30 minutes.
  3. It’s (good) ………the best……………. holiday I’ve had.
  4. Well, the place looks (clean) ………cleaner than …………….now.
  5. The red shirt is better but it’s (expensive) …………more expensive …………. than the white one.
  6. I’ll try to finish the job (quick).………more quickly…………….
  7. Being a firefighter is (dangerous) ………more dangerous……………. than being a builder.
  8. Lan sings ( sweet ) ………more sweetly………..than Hoa
  9. This is (exciting) …………the most exciting …………. film I’ve ever seen.
  10. He runs ( fast )…………the fastest……….of all.
  11. My Tam is one of (popular) …………the most popular…………. singers in my country.
  12. Which planet is (close) ………the closest……………. to the Sun?
  13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ………more beautifully…………….( so sánh hơn với 2 người)
  14. The weather this summer is even (hot) …………hotter…………. than last summer.
  15. Your accent is ( bad ) ………worse…………..than mine.
  16. Hot dogs are (good) ………better…………….than hamburgers.
  17. They live in a (big) ………big……………. house, but Fred lives in a (big)

  …………bigger…………. one.

  18. French is considered to be (difficult) ………more difficult…………….than English, but Chinese is the (difficult) …………most difficult ………….language.

  19. It’s the (large)…………largest…………. company in the country.
  Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
  1. Her old house is bigger than her new one.
  -> Her new house………………isn't as big as her old one…………………….........
  2. No one in my class is taller than Peter.
  -> Peter ……………is the tallest student in my class ………………………………….
  3. The black dress is more expensive than the white one.
  -> The white dress ………isn't as expensive as the black one……………………………………
  4. According to me, English is easier than Maths.
  -> According to me, Maths ………isn't as easy as English ………………………….
  5. No one in my group is more intelligent than Mary.
  -> Mary ………is the most intelligent student in my group…………………
  6. No river in the world is longer than the Nile.
  -> The Nile ……is the longest river in the world ……………………………………………..
  7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
  -> No mountain …in the world is higher than Mount Everest …………
  8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
  -> She is …the prettiest girl I have ever met…………………………………………………..
  9. He works much. He feels tired.
  -> The more …he works , the more tired he feels………………………………………………
  10. This computer works better than that one.
  -> That computer ……isn't as good as this one ………………………………………..
  11. The apartment is big. The rent is high.
  -> The bigger …the apartment is , the higher the rent is………………
   
 3. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  Excellent. Chỉ cần coi lại bài 1 câu 17 và bài 2 câu 4 thôi nha ^^~
   
  ngochaad thích bài này.
 4. ngochaad

  ngochaad Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  819
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS

  17.My bedroom is ....... room in my house.
  A. tidier than B. the tidiestC. the most tidy D. more tidier
  4. Well, the place looks (clean) ………cleaner …………….now.
   
  Phạm Dương thích bài này.
 5. cool boy

  cool boy Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  126
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  QQ

  Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
  1.She is ....... singer I’ve ever met.
  A. worseB. badC. the worstD. badly
  2.Mary is ....... responsible as Peter.
  A. moreB. the mostC. muchD. as
  3.It is ....... in the city than it is in the country.
  A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
  4.She sings ……….. among the singers I have known.
  A. the most beautifulB. the more beautiful
  C. the most beautifullyD. the more beautifully
  5. She is ....... student in my class.
  A. most hard-workingB. more hard-working
  C. the most hard-workingD. as hard-working
  6. The English test was ....... than I thought it would be.
  A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
  7. English is thought to be ....... than Math.
  A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
  8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
  A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
  9. She runs …… in my class.
  A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
  10. My house is ....... hers.
  A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
  11. Her office is ....... away than mine.
  A. fatherB . more farC. fartherD. farer
  12. Tom is ....... than David.
  A. handsomeB. the more handsome
  C. more handsomeD. the most handsome
  13. He did the test ……….. I did.
  A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
  14.A boat is ....... than a plane.
  A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
  15.My new sofa is ....... than the old one.
  A. more comfortableB. comfortably
  C. more comfortablerD. comfortable
  16.My sister dances ……….. than me.
  A. gooderB. wellerC. betterD. more good
  17.My bedroom is ....... room in my house.
  A. tidier thanB. the tidiest
  C. the most tidyD. more tidier
  18.This road is ....... than that road.
  A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
  19.He drives ……. his brother.
  A. more careful thanB. more carefully
  C. more carefully thanD. as careful as
  20.It was ....... day of the year.
  A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
  Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
  [​IMG]
  1. He is (clever) the cleverest student in my group.
  2. She can’t stay (long) longer than 30 minutes.
  3. It’s (good) the best holiday I’ve had.
  4. Well, the place looks (clean) ……cleaner than……………….now.
  5. The red shirt is better but it’s (expensive) …more expensive…………………. than the white one.
  6. I’ll try to finish the job (quick).…………more quick………….
  7. Being a firefighter is (dangerous) ……more dangerous………………. than being a builder.
  8. Lan sings ( sweet ) …………sweeter……..than Hoa
  9. This is (exciting) …………the most excting…………. film I’ve ever seen.
  10. He runs ( fast )……the fastest…………….of all.
  11. My Tam is one of (popular) ………the most popular……………. singers in my country.
  12. Which planet is (close) …………the closest…………. to the Sun?
  13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
  14. The weather this summer is even (hot) ………hoter……………. than last summer.
  15. Your accent is ( bad ) …………Worse………..than mine.
  16. Hot dogs are (good) ……well……………….than hamburgers.
  17. They live in a (big) ………bigger than……………. house, but Fred lives in a (big)

  ………………the biggest……. one.
  18. French is considered to be (difficult) ……more difficult……………….than English, but Chinese is the (difficult) ……most difficult……………….language.

  19. It’s the (large)…………the largest…………. company in the country.
  Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
  1. Her old house is bigger than her new one.
  -> Her new house……is smaller than her old houes……………………………….........
  2. No one in my class is taller than Peter.
  -> Peter …is……the tallest in my class……………………………………….
  3. The black dress is more expensive than the white one.
  -> The white dress ……is cheaper than the black dress………………………………………
  4. According to me, English is easier than Maths.
  -> According to me, Maths isn't easier than E………………………………….
  5. No one in my group is more intelligent than Mary.
  -> Mary …is the most …intelligent in my group………………………………………………….
  6. No river in the world is longer than the Nile.
  -> The Nile ………is the longest …in the world ………………………………………..
  7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
  -> No mountain in the world.is higher than Mount Everest ……………………………………………...
  8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
  -> She is ……………………………………………………..
  9. He works much. He feels tired.
  -> The more …………………………………………………
  10. This computer works better than that one.
  -> That computer ……………………………………………..
  11. The apartment is big. The rent is high.
  -> The bigger ………………………………………………….

  [/QUOTE]
   
  ngochaad thích bài này.
 6. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  [/QUOTE]
  Xem lại các câu sau:
  Bài 1: 1/9/11/13/14/19
  Bài 2: 4/6/8/13/14/16
  Bài 3: 1/6/8/9/10/11
  Cố lên nha ~~~~ ^^
   
  ngochaadcool boy thích bài này.
 7. cool boy

  cool boy Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  126
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  QQ

  Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
  1.She is ....... singer I’ve ever met.
  A. worseB. badC. the worstD. badly
  9. She runs …… in my class.
  A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
  11. Her office is ....... away than mine.
  A. fatherB . more farC. fartherD. farer
  13. He did the test ……….. I did.
  A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
  14.A boat is ....... than a plane.
  A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
  19.He drives ……. his brother.
  A. more careful thanB. more carefully
  C. more carefully thanD. as careful as

  Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
  [​IMG]


  4. Well, the place looks (clean) ……the cleanest……………….now.
  6. I’ll try to finish the job (quick).…………more quickly………….
  8. Lan sings ( sweet ) …………more sweetly……..than Hoa
  13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ………most beautifully…………….
  14. The weather this summer is even (hot) ………hotter……………. than last summer.
  16. Hot dogs are (good) ……better……………….than hamburgers.


  Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
  1. Her old house is bigger than her new one.
  -> Her new house……isn't bigger than her old houes……………………………….........
  6. No river in the world is longer than the Nile.
  -> The Nile ………is the longest river …in the world ………………………………………..
  8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
  -> She is ……………………………………………………..
  9. He works much. He feels tired.
  -> The more …………………………………………………
  10. This computer works better than that one.
  -> That computer ……………………………………………..
  11. The apartment is big. The rent is high.
  -> The bigger ………………………………………………….
  chị ơi em không biết làm câu 8,9,10
  chị giảng cho em được không ạ
   
 8. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
  -> She is ……………………………………………………..(Cái này là ss nhất nè)

  9. He works much. He feels tired.
  -> The more …………………………………………………
  Cái này so sánh kép
  The + Adj so sánh hơn 1 + S2 + V2, the + Adj so sánh hơn 2 + S2 + V2
  e.g.
  – The harder you study, the better the result is. (Bạn càng học hành chăm chỉ, kết quả càng cao.)
  – The more generous you are, the more loved you are. (Anh càng rộng lượng thì anh càng được yêu thương.)

  10. This computer works better than that one.

  -> That computer …………………………………………….. (cái này ss hơn thôi)
  11. The apartment is big. The rent is high.
  -> The bigger …………………………………………………. (cái này cũng là so sánh kép)
   
  hdiemht, cool boyngochaad thích bài này.
 9. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  Bài 1:
  1. C2. D3. C4. C5. C
  6. D7. A8. A9. D10. D
  11. C12. C13. D14. A15. A
  16. C17. B18. A19. C20. B
  Bài 2:
  1. the cleverest
  2. longer
  3. the best
  4. cleaner
  5. more expensive
  6. more quickly
  7. more dangerous
  8. more sweetly
  9. the most exciting
  10. the fastest
  11. the most popular
  12. the closest
  13. beautifully – most beautifully
  14. hotter
  15. worse
  16. better
  17. big - bigger
  18. more difficult - the most difficult
  19. largest
  Bài 3:
  1. Her new house isn’t so/as big as her old one.
  2. Peter is the tallest in my class.
  3. The white dress isn’t so/ as expensive as the black one.
  4. According to me, Maths isn’t so/as easy as English.
  5. Mary is the most intelligent in my group.
  6. The Nile is the longest river in the world.
  7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.
  8. She is the prettiest girl I have ever met.
  9. The more he works, the more tired he feels.
  10. That computer doesn’t work so/as well as that one.
  11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.
   
  Last edited: 7 Tháng tư 2019
  ngochaad thích bài này.
 10. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  Cấu trúc của câu bị động trong tiếng anh
  1. Use of Passive: (Cách sử dụng của câu bị động):
  Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu, tác nhân gây ra hành động dù là ai hay vật gì cũng không quá quan trọng.

  Ví dụ: My bike was stolen. (Xe đạp của tôi bị đánh cắp.)

  Trong ví dụ trên, người nói muốn truyền đạt rằng chiếc xe đạp của anh ta bị đánh cắp. Ai gây ra hành động “đánh cắp” có thể chưa được biết đến. Câu bị động được dùng khi ta muốn tỏ ra lịch sự hơn trong một số tình huống. Ví dụ: A mistake was made. Câu này nhấn mạnh vào trạng thái rằng có 1 lỗi hoặc có sự nhầm lẫn ở đây, chứ không quan trọng là ai gây ra lỗi này.

  2. Form of Passive Cấu trúc câu bị động:
  Subject + finite form of to be + Past Participle

  (Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ 2) Example: A letter was written.

  Khi chuyển câu từ dạng chủ động sang dạng câu bị động:
  Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.
  Ví dụ: Active: He punished his child. -> Passive: His child was punished. (Anh ta phạt cậu bé.) (Cậu bé bị phạt)

  Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ “to be” được chia ở dạng số nhiều, chủ ngữ số ít thì động từ “to be” được chia ở dạng số ít.


  Present simple (Hiện tại đơn) The car/cars is/are designed.
  Present perfect (HT hoàn thành) The car/cars has been/have been designed.
  Past simple (Quá khứ đơn) The car/cars was/were designed.
  Past perfect (Qk hoàn thành) The car/cars had been/had been designed.
  Future simple (Tương lai đơn) The car/cars will be/will be designed.
  Future perfect (TL hoàn thành) The car/cars will have been designed
  Present progressive (HT tiếp diễn) The car/cars is being/are being designed.
  Past progressive (Qk tiếp diễn) The car/cars was being/were being designed.

  [​IMG]


  Trong trường hợp câu chủ động có 2 tân ngữ, thì chúng ta có thể viết thành 2 câu bị động.
  Ví dụ:

  Active Professor Villa gave Jorge an A. (Giáo sư Villa chấm cho Jorge một điểm A)
  Passive An A was given to Jorge by Professor Villa. (Một điểm A được chấm cho Jorge bởi giáo sư Villa)
  Passive Jorge was given an A. (Jorge được chấm một điểm A)
  Trong khi học tiếng Anh, người ta rất hay dùng câu bị động. Khác với ở câu chủ động chủ ngữ thực hiện hành động, trong câu bị động chủ ngữ nhận tác động của hành động. Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động. Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ hợp lý của câu bị động là tân ngữ gián tiếp.

  I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

  Đặt by + tân ngữ mới đằng sau tất cả các tân ngữ khác. Nếu sau by là một đại từ vô nhân xưng mang nghĩa người ta: by people, by sb thì bỏ hẳn nó đi.

  Hiện tại thường hoặc Quá khứ thường
  am
  is
  are
  was
  were

  + [verb in past participle]

  Example:
  Active: Hurricanes destroy a great deal of property each year.
  Passive: A great deal of property is destroyed by hurricanes each year.


  Hiện tại tiếp diễn hoặc Quá khứ tiếp diễn
  am
  is
  are + being + [verb in past participle]
  was
  were

  Example:
  Active: The committee is considering several new proposals.
  Passive: Several new proposals are being considered by the committee.

  Hiện tại hoàn thành hoặc Quá khứ hoàn thành
  has
  have + been + [verb in past participle]
  had

  Example:
  Active: The company has ordered some new equipment.
  Passive: Some new equipment has been ordered by the company.

  Trợ động từ
  modal + be + [verb in past participle]

  Example:
  Active: The manager should sign these contracts today.
  Passive: These contracts should be signed by the manager today.

  Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động. My leg hurts.
  Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển thành câu bị động.

  The US takes charge: Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm. Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhưng nếu là vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng with.


  The bird was shot with the gun.
  The bird was shot by the hunter.

  Trong một số trường hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

  Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.
  Could you please check my mailbox while I am gone.
  He got lost in the maze of the town yesterday.
  Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy
  The little boy gets dressed very quickly.

  - Could I give you a hand with these tires.

  - No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

  Mọi sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên.

  to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật)
  This table is made of wood
  to be made from: Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)
  Paper is made from wood
  to be made out of: Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)
  This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.
  to be made with: Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)
  This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

  Phân biệt thêm về cách dùng marry và divorce trong 2 thể: chủ động và bị động. Khi không có tân ngữ thì người Anh ưa dùng get maried và get divorced trong dạng informal English.

  Lulu and Joe got married last week. (informal)
  Lulu and Joe married last week. (formal)
  After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)
  After 3 very unhappy years they divorced. (formal)

  Sau marry và divorce là một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ: To mary / divorce smb


  She married a builder.
  Andrew is going to divorce Carola
  To be/ get married/ to smb (giới từ “to” là bắt buộc)
  She got married to her childhood sweet heart.
  He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.
  -------------
  EXERCISE 1: Chuyển các câu sau sang bị động
  1. My father waters this flower every morning.
  2. John invited Fiona to his birthday party last night.
  3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.
  4. We should clean our teeth twice a day.
  5. Our teachers have explained the English grammar.
  6. Some drunk drivers caused the accident in this city.
  7. Tom will visit his parents next month.
  8. The manager didn’t phone the secretary this morning.
  9. Did Mary buy this beautiful dress?
  10. I won’t hang these old pictures in the living room.
  11. The German didn’t build this factory during the Second World War.
  12. The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day.
  13. Ann had fed the cats before she went to the cinema.
  14. The students have discussed the pollution problems since last week.
  15. Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum?
  16. Some people will interview the new president on TV.
  17. How many languages do they speak in Canada?
  18. Are you going to repair those shoes?
  19. He has broken his nose in a football match.
  20. Have you finished the above sentences?
  Thể bị động các mẫu câu cơ bản
  EXERCISE 2: Chuyển các câu sau sang bị động

  1. The waiter brings me this dish.
  2. Our friends send these postcards to us.
  3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.
  4. Tim ordered this train ticket for his mother.
  5. You didn’t show me the special camaras.
  6. She showed her ticket to the airline agent.
  7. He lends his friend his new shoes.
  8. She left her relatives five million pounds.
  9. The shop assistant handed these boxes to the customer.
  10. The board awarded the first prize to the reporter.
  11. Have you sent the christmas cards to your family?
  12. The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  13. He hides the broken cup in the drawer.
  14. They keep this room tidy all the time.
  15. They all voted the party a great success.
  16. We gave Ann some bananas and some flowers.
  17. They moved the fridge into the living room.
  18. She bought some cups of tea to the visitors in the next room.
  19. They find the new project worthless.
  20. The secretary didn’t take the note to the manager.
  THỂ BỊ ĐỘNG CÁC ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT
  EXERCISE 3: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.

  1. They told me that you were the best architect in this city.
  2. She reported that the flowers were killed by frost.
  3. Some people inform me that the director is going to take a business trip to England.
  4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.
  5. He discovered that this cotton was grown in Egypt.
  6. They promise that the performance will start on time.
  7. He recommends that we should stay at the city center.
  8. We believed that Alice would pass the driving test.
  9. The director notifies all the workers that they will have to work extra hard this month.
  10. They have persuaded me that they will go with me to the stadium.
  11. They have decided that the company will go to the beach together at the weekend.
  12. People think that Maradona is the best football player in the 20th century.
  13. They find that the job is not suitable for a girl like her.
  14. The teacher explained that this powerful engine pulled the train.
  15. He told me that his football team had played well last season.
  BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO.
  EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.

  1. I had my nephew paint the gate last week.
  2. She will have Peter wash her car tomorrow.
  3. They have her tell the story again.
  4. John gets his sister to clean his shirt.
  5. Anne had had a friend type her composition.
  6. Rick will have a barber cut his hair.
  7. I will get the dressmaker to make a new dress.
  8. He had a mechanic repair his car.
  9. She often gets the technician to maintain the heater.
  10. They had the police arrest the shoplifter.
  11. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?
  12. I must have the dentist check my teeth.
  13. She will have a veterinary surgeon examine her dog.
  14. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.
  15. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.
   
  ngochaaddangtiendung1201 thích bài này.
 11. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP
  I. KHÁI NIỆM
  Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.
  · Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.
  Ví dụ: She said ,” The exam is difficult”. "The exam is difficult" là lời nói trực tiếp hay câu trực ti
  · Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.
  Ví dụ: Hoa said,”I want to go home” -> Hoa said she wanted to go home là câu gián tiếp (indirect speech)
  II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG CÂU GIÁN TIẾP
  Khi chuyển từ một lời nói trực tiếp sang gián tiếp khá đơn giản, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật ở phía sau câu nói và hạ động từ của nó xuống một cấp quá khứ, đại từ được chuyển đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:
  + Nếu động từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại chúng ta giữ nguyên thì (tense) của động từ chính, đại từ chỉ định và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.
  Ví dụ:
  - He says: “I’m going to Ha Noi next week.”
  ⇒ He says he is going to Ha Noi next week.
  + Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:
  · Biến đổi thì của động từ và động từ khuyết thiếu theo bảng sau:
  Câu trực tiếpCâu gián tiếp
  Present simplePast simple
  Present continuousPast continuous
  Present perfectPast perfect
  Past simplePast perfect
  Present perfect continuousPast perfect continuous
  Past continuousPast perfect continuous
  willwould
  cancould
  must/ have tohad to
  maymight
  · Biến đổi đại từ và các từ hạn định theo bảng sau:
  Câu trực tiếpCâu gián tiếp
  Chủ ngữIhe/ she
  YouI/ We/ They
  WeWe/ They
  Tân ngữmehim/ her
  youme/ us/ them
  usus/ them
  Đại từ sở hữumyhis/ her
  yourmy/ our/ their
  ourour/ their
  Đại từ sở hữuminehis/ hers
  yoursmine/ ours/ theirs
  oursours/ theirs
  Đại từ chỉ địnhthisthe/ that
  thesethe/ those
  · Biến đổi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn theo bảng sau:
  Câu trực tiếpCâu gián tiếp
  herethere
  nowthen/ at that moment
  today/ tonightthat day/ that night
  tomorrowthe next day
  next weekthe following week
  yesterdaythe previous day
  the day before
  last weekthe week before
  agobefore
  NOTE: Khi chuyển động từ các bạn chỉ cần nhớ lấy động từ gần chủ ngữ nhất giảm xuống 1 cột tức là:
  · Động từ ở cột 1 thì giảm xuống cột 2, ( nhớ thêm ed khi không phải là đông từ bất quy tắc)
  · Động từ cột 2 thì giảm thành cột 3
  · Động từ cột 3 thêm had phía trước
  Tuy nhiên, cần chú ý một số trường hợp sau đây không giảm thì động từ:
  · Nói về chân lý, sự thật.
  · Thì quá khứ hoàn thành.
  · Trong câu có năm xác định.
  · Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3 .
  III. CÁC LOẠI CÂU TƯỜNG THUẬT
  1. Câu tường thuật ở dạng câu kể

  S + say(s)/said + (that) + S + V
  · says/say to + O -> tells/tell + O
  · said to + O ->told+O
  Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.
  2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi
  a.Yes/No questions:

  S+asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V
  Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.
  b.Wh-questions:
  S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.
  * says/say to + O -> asks/ask + O
  * said to + O -> asked + O.
  Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.
  3. Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh
  *Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.
  Ex: ”Please wait for me here, Mary.
  ”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.
  *Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.
  Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to us. –>The teacher told us not to talk in class.
  I. Một số dạng câu tường thuật đặc biệt
  -> SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

  Tom asked: 'Shall I bring you some tea?'

  -> Tom offered to bring me some tea.

  Tom asked: 'Shall we meet at the theatre?'

  -> Tom suggested meeting at the theatre.

  -> WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để diễn tả sự yêu cầu:

  Tom asked: 'Will you help me, please?'

  -> Tom asked me to help him.

  Jane asked Tom: 'Can you open the door for me, Tom?'

  -> Jane asked Tom to open the door for her.  Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp.
  1. “Open the door,” he said to them.
  - He told them...................................................................
  2. “Where are you going?” he asked her.
  - He asked her where.........................................................
  3. “Which way did they go?” he asked.
  - He asked... ......................................................................
  4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
  - I told... ............................................................................
  5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
  - She told... ........................................................................
  6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
  - I asked her... ....................................................................
  7. “He’s not at home”, she said.
  - She said that... .................................................................
  8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
  - The girl wanted to know... ..............................................
  9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
  - Tom told Ann... ...............................................................
  10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
  - He asked... ........................................................................
  11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.
  - Thomas asked Jean.....
  12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.
  - I told Mary.... ...................................................................
  13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.
  She said that...
  14. “I’ll pay him if I can” she said.
  - She said that... ...................................................................
  15. “What are you going to do next summer?” she asked.
  - She asked us.... ...................................................................
  16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.
  - He told Jack that.... .............................................................
  17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.
  - Tom asked Jean.... ..............................................................
  18. “I want a camera for my birthday,” he said.
  - He said that.... ...................................................................
  19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.
  - He told us.... ...................................................................
  20. “How long are you going to stay?” I asked him.
  - I asked him how long....
  21. “Are you going by train?” she asked me.
  - She wanted to know.... ..................................................
  22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.
  - She asked us.... ..............................................................
  23. “Will you come to my party?” she said to me.
  - She invited me.... ............................................................
  24. “Don’t do it again,” she said to them.
  She told them..................................................................
  25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.
  - She asked.......................................................................
  26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.
  - She told..........................................................................
  27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.
  - Mary asked.......................................................................
  28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.
  - Peter asked if .......................................................................
  29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.
  - The office manager wondered............................................................
  30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.
  - John advised Elizabeth........................................................................
  31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.
  - John accused.......................................................................................
  32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.
  - Mary accused......................................................................................
  33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.
  - The nurse asked Mrs. Bingley...............................................................
  34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.
  - The doctor advised................................................................................
  35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.
  - Tim wondered.......................................................................................
  36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.
  - Paul apologized.....................................................................................
  37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.
  - Martha asked Peter when.....................................................................
  38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.
  - Anna asked............................................................................................
  39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.
  - William’s mother told..........................................................................
  40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son.
  - Mrs. Rogers told....... .............................................................................
  41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.
  - George said............................................................................................
  42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.
  - Martin apologized..................................................................................
  43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.
  - The landlady asked................................................................................
  44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.
  - Mary asked............................................................................................
  45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice.
  - The notice said that..............................................................................
  46. “Where is the best place to buy souvenirs?”
  - I asked..................................................................................................
  47. “Don’t forget to bring your passport with you tomorrow”
  - She reminded me ................................................................................
  48. “Do not write on the wall,” said the teacher to the boys.
  - The teacher told the boys………………………………………..........
  49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.
  - The interviewer asked ...........................................................................
  50. “Why didn’t you report the incident to the police?” the officer asked the frightened witness.
  - The officer wanted to know...................................................................
   
 12. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  Đáp án PASSIVE VOICE
  EXERCISE 1
  1. This flower is watered (by my father) every morning.
  2. Fiona was invented to John's birthday party last night.
  3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.
  4. Our teeth should be cleaned twice a day.
  5. English grammar has been explained (by our teacher).
  6. The accident was caused in this city (by some drunk drivers).
  7. Tom's parents will be visited (by him) next month.
  8. The secretary wasn't phoned (by the manager) this morning.
  9. Was this beautiful dress bought by Mary?
  10. These old pictures won't be hung in the living room (by me).
  11. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War.
  12. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens.
  13. The cats had been fed (by Ann) before she went to the cinema.
  14. The pollution problems have been discussed (by the students) since last week.
  15. Has the most valuable painting in the national museum been stolen (by the thieves).
  16. The new president will be interviewed on TV (by some people).
  17. How many languages are spoken in Canada(by them)?
  18. Are those shoes going to be repaired?
  19. His nose has been broken in a football match(by him).
  20. Have the above sentences been finished?
  EXERCISE 2.
  1. This dish is brought to me (by the waiter).
  2. These postcards are sent to us(by our friend).
  3. This story was told to them(by their grandmother) when they visited her last week.
  4. This train ticket was ordered for Tim's mother.
  5. The special cameras weren't shown to me.
  6. Her ticket was shown to the airline agent(by her).
  7. His new shoes are lent to his friends(by him).
  8. Five million pounds was left to her relatives (by her).
  9. These boxes were handed to the customer (by the shop assistant).
  10. The first prize was awarded to the reporter (by the board).
  11. Have the Christmas cards been sent to your family?
  12. Alice was appointed a secretary for the meeting(by the committee).
  13. The broken cup is hidden in the drawer (by him).
  14. This room is kept tidy (by them) all the time.
  15. The party was voted a great success(by them).
  16. Ann was given some bananas and some flowers(by us).
  17. The fridge was moved into the living room(by them).
  18. Some cups of tea were brought to the visitors in the next room (by her).
  19. The new project is found worthless.
  20. The note wasn't taken to the manager(by the secretary).
  EXERCISE 3
  1. I was told that you were the architect in this city.
  2. It was reported that the flowers were killed by frost./ The flowers were reported to be killed by frost.
  3. I am informed that the director is going to take a business trip to England.
  4. It was announced that the meeting was delayed until next week.
  5. It was discovered that this cotton was grown in Egypt.
  6. It is promised that the performance will start on time.
  7. It is recommended that we should stay in the city centre.
  8. It was believed that Alice would pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test.
  9. All the workers are notified that they will have to work extra hard this month.
  10. I have been persuaded that they will go with me to the stadium.
  11. It has been decided that the company will go to the beach together at the weekend.
  12. It is thought that Maradona is the best football player in the 20th century./ Maradona is thought to be the best football player in the 20th century.
  13. It is found that the job is not suitable for a girl like her./ The job is found to be not suitable for a girl like her.
  14. It was explained that this powerful engine pulled the train.
  15. I was told that his football team had played well last season.
  EXERCISE 4
  1. I had the gate painted last week.
  2. She will have her car washed tomorrow.
  3. They have the story told again.
  4. John gets his shirt cleaned.
  5. Anne has had her composition typed.
  6. Rick will have his hair cut.
  7. I will get a new dress made.
  8. He had his car repaired.
  9. She often gets the heater maintained.
  10. They had the shoplifter arrested.
  11. Are you going to have your shoes repaired?
  12. I must have my teeth checked.
  13. She will have her dog examined.
  14. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.
  15. The Greens had their carpet cleaned.
   
  dangtiendung1201ngochaad thích bài này.
 13. Phạm Dương

  Phạm Dương Cố vấn tiếng Anh Cu li diễn đàn Cố vấn chuyên môn

  Bài viết:
  858
  Điểm thành tích:
  156
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại

  ĐÁP ÁN
  1. He told them to open the door.
  2. He asked her where she was going.
  3. He asked me which way they had gone.
  4. I told her to bring it back if it didn’t fit.
  5. She told us not to try to open it then.
  6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.
  7. She said that he was not at home.
  8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.
  9. Tom told Ann not to stay out late.
  10. He asked her to let him borrow her car.
  11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.
  12. I told Mary not to leave the window open.
  13. She said that she would have a cup of tea with me.
  14. She said that she would pay him if she could.
  15. She asked us what we were going to do the following summer.
  16. He told Jack that he would phone him the following day.
  17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.
  18. He said that he wanted a camera for his birthday.
  19. He told us not to keep the door locked.
  20. I asked him how long he was going to stay.
  21. She wanted to know whether I was going by train.
  22. She asked us not to use too much hot water.
  23. She invited me to come to her party.
  24. She told them not to do it again.
  25. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes to me.
  26. She told the boys not to get their shoes dirty.
  27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.
  28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.
  29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.
  30. John advised Elizabeth not to lend him any more money.
  31. John accused Amanda of stealing his best cassette.
  32. Mary accused John of damaging her bicycle.
  33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.
  34. The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.
  35. Tim wondered whether/ if he would find a job.
  36. Paul apologized to Susan for giving her the wrong number.
  37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.
  38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.
  39. William’s mother told him not to leave the house until she got back.
  40. Mrs. Rogers told her son not to bite his nails.
  41. George said to Mary that he had seen the film three times.
  42. Martin apologized to Angela for having damaged her car.
  43. The landlady asked us whether/if we had had enough for lunch.
  44. Mary asked John not to tell anyone her new address.
  45. The notice said that breakfast would not be served after 9.30.
  46. I asked where the best place to buy souvenirs was.
  47. She reminded me to bring my passport with me the following day.
  48. The teacher told the boys not to write on the wall.
  49. The interviewer asked Mr. Simpson how many jobs he had had since 2000.
  50. The officer wanted to know why the frightened witness hadn’t reported the incident to the police.
   
  dangtiendung1201 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->