Topic ôn luyện Tuyển 10 môn Tiếng Anh 2018-2019

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Hôm nay chugs ts đến phần SO SÁNH nha ~~~
1. Cấu trúc câu so sánh hơn
Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Cấu trúc của câu so sánh hơn:
Short Adj: S + to be/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun
Long Adj: S + to be/V + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun
[TBODY] [/TBODY]
Ex:
My brother is taller than you.
He runs faster than me.
Lara is more beautiful than her older sister.
My wife woke up earlier than me this morning.

2. Cấu trúc câu so sánh nhất
Một cách so sánh bằng tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm:
Short adj: S + to be/V + the + adj/adv + est + Noun/ Pronoun
Long adj: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun
V adv
[TBODY] [/TBODY]
Ex:
My mom is the greatest person in the world.
Linh is the most intelligent student in my class.

Chú ý: Trong cách so sánh hơn và so sánh nhất bằng tiếng Anh, với tính từ ngắn:
a. Câu so sánh với tính từ ngắn theo nguyên tắc

Các bạn hãy đọc bảng sau và rút ra nhận xét về cách thêm er cho so sánh hơn và est cho so sánh hơn nhất của tính từ ngắn nhé!
Thêm er/ estTính từSo sánh hơnSo sánh nhất
Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoặc eTall
Large
Taller
Larger
The tallest
The largest
Tính từ kết thúc với 1 nguyên âm + 1 phụ âmBig
Sad
Bigger
Sadder
The biggest
The saddest
Tính từ kết thúc bởi yHappy
Tidy
Happier
Tidier
The happiest
The tidiest
[TBODY] [/TBODY]
b. Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc
Với một số tính từ, trạng từ sau, dạng so sánh của chúng khác với các tính từ, trạng từ khác. Đây cũng là tính từ, trạng từ hay được sử dụng nên các bạn hãy học thuộc nhé!
Tính từ
Trạng từ
So sánh hơnSo sánh nhất
Good
Well
BetterThe best
Bad
Badly
WorseThe worst
FarFarther/ furtherThe farthest/ the furthest
Much/ manyMoreThe most
LittleLessThe least
OldOlder/ elderThe oldest/ the eldest
[TBODY] [/TBODY]
Phần nâng cao:
So sánh hơnSo sánh nhất
So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.
The blue house is much larger than the green one.
The blue house is far larger than the green one.
(Ngôi nhà xanh da trời lớn hơn nhiều so với ngôi nhà xanh lá.)
So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng“by far”.
He is the greatest by far.
(Anh ấy tuyệt vời nhất, hơn mọi người nhiều.)
[TBODY] [/TBODY]
3. Cấu trúc câu so sánh bằng (positive form)
So sánh bằng tiếng Anh không hề khó. So sánh bằng dùng để so sánh 2 người, 2 vật, 2 việc, 2 nhóm đối tượng cùng tính chất.
Được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước, sau tính từ hoặc trạng từ.
(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O
(-) S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O
Ex:

Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)
Is the party as fun as she expected? (Bữa tiệc có vui như cô ấy mong đợi không?)
Lara is not as charming as he thought. (Lara không quyến rũ như anh ấy nghĩ.)

Trong câu phủ định “so” có thể được dùng thay cho “as”
Ex:

Your dog is not as/so pretty as mine. (Con chó của bạn không đẹp bằng con chó của tôi.)
I can’t draw as/ so beautifully as her. (Tôi không thể vẽ đẹp bằng cô ấy.)

Với cách so sánh bằng tiếng Anh, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”
S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
Ex:

The red book is as expensive as the white one = The red book is the same price as the white one. (Cuốn sách đỏ có giá bằng với cuốn sách trắng.)
English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau.)

* Lưu ý:
Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.
Ex:

How old are you? – I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”)
(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi bằng tuổi với Tom.)

Less … than = not as/ so … as
Ex:

Today is less cold than yesterday. (Hôm nay không lạnh bằng hôm qua.)
= Today isn’t as/ so cold as yesterday.
This sofa is less comfortable than that one. (Chiếc sofa này không thoải mái bằng chiếc kia.)
= This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as, …
Ex:

Linh types twice as fast as me. (Linh đánh máy nhanh gấp đôi tôi.)
Her book costs three times as much as mine. (Sách của cô ta đắt gấp 3 lần sách tôi.)

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
1. He is (clever) ……………………. student in my group.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa
9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )………………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big)

……………………. one.

18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house…………………………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter ……………………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ……………………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths ………………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary ……………………………………………………….
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile …………………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain ……………………………………………...
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….

 
Last edited:

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
Hôm nay chugs ts đến phần SO SÁNH nha ~~~
1. Cấu trúc câu so sánh hơn
Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Cấu trúc của câu so sánh hơn:
Short Adj: S + to be/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun
Long Adj: S + to be/V + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun
[TBODY] [/TBODY]
Ex:
My brother is taller than you.
He runs faster than me.
Lara is more beautiful than her older sister.
My wife woke up earlier than me this morning.

2. Cấu trúc câu so sánh nhất
Một cách so sánh bằng tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm:
Short adj: S + to be/V + the + adj/adv + est + Noun/ Pronoun
Long adj: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun
V adv
[TBODY] [/TBODY]
Ex:
My mom is the greatest person in the world.
Linh is the most intelligent student in my class.

Chú ý: Trong cách so sánh hơn và so sánh nhất bằng tiếng Anh, với tính từ ngắn:
a. Câu so sánh với tính từ ngắn theo nguyên tắc

Các bạn hãy đọc bảng sau và rút ra nhận xét về cách thêm er cho so sánh hơn và est cho so sánh hơn nhất của tính từ ngắn nhé!
Thêm er/ estTính từSo sánh hơnSo sánh nhất
Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoặc eTall
Large
Taller
Larger
The tallest
The largest
Tính từ kết thúc với 1 nguyên âm + 1 phụ âmBig
Sad
Bigger
Sadder
The biggest
The saddest
Tính từ kết thúc bởi yHappy
Tidy
Happier
Tidier
The happiest
The tidiest
[TBODY] [/TBODY]
b. Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc
Với một số tính từ, trạng từ sau, dạng so sánh của chúng khác với các tính từ, trạng từ khác. Đây cũng là tính từ, trạng từ hay được sử dụng nên các bạn hãy học thuộc nhé!
Tính từ
Trạng từ
So sánh hơnSo sánh nhất
Good
Well
BetterThe best
Bad
Badly
WorseThe worst
FarFarther/ furtherThe farthest/ the furthest
Much/ manyMoreThe most
LittleLessThe least
OldOlder/ elderThe oldest/ the eldest
[TBODY] [/TBODY]
Phần nâng cao:
So sánh hơnSo sánh nhất
So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.
The blue house is much larger than the green one.
The blue house is far larger than the green one.
(Ngôi nhà xanh da trời lớn hơn nhiều so với ngôi nhà xanh lá.)
So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng“by far”.
He is the greatest by far.
(Anh ấy tuyệt vời nhất, hơn mọi người nhiều.)
[TBODY] [/TBODY]
3. Cấu trúc câu so sánh bằng (positive form)
So sánh bằng tiếng Anh không hề khó. So sánh bằng dùng để so sánh 2 người, 2 vật, 2 việc, 2 nhóm đối tượng cùng tính chất.
Được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước, sau tính từ hoặc trạng từ.
(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O
(-) S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O
Ex:

Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)
Is the party as fun as she expected? (Bữa tiệc có vui như cô ấy mong đợi không?)
Lara is not as charming as he thought. (Lara không quyến rũ như anh ấy nghĩ.)

Trong câu phủ định “so” có thể được dùng thay cho “as”
Ex:

Your dog is not as/so pretty as mine. (Con chó của bạn không đẹp bằng con chó của tôi.)
I can’t draw as/ so beautifully as her. (Tôi không thể vẽ đẹp bằng cô ấy.)

Với cách so sánh bằng tiếng Anh, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”
S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
Ex:

The red book is as expensive as the white one = The red book is the same price as the white one. (Cuốn sách đỏ có giá bằng với cuốn sách trắng.)
English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau.)

* Lưu ý:
Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.
Ex:

How old are you? – I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”)
(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi bằng tuổi với Tom.)

Less … than = not as/ so … as
Ex:

Today is less cold than yesterday. (Hôm nay không lạnh bằng hôm qua.)
= Today isn’t as/ so cold as yesterday.
This sofa is less comfortable than that one. (Chiếc sofa này không thoải mái bằng chiếc kia.)
= This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as, …
Ex:

Linh types twice as fast as me. (Linh đánh máy nhanh gấp đôi tôi.)
Her book costs three times as much as mine. (Sách của cô ta đắt gấp 3 lần sách tôi.)

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

1. He is (clever) ……………………. student in my group.
2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa
9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )………………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big)

……………………. one.

18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house…………………………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter ……………………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ……………………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths ………………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary ……………………………………………………….
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile …………………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain ……………………………………………...
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
clip_image002.jpg

1. He is (clever) …………the cleverest…………. student in my group.
2. She can’t stay (long) …………longer………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ………the best……………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) ………cleaner than …………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) …………more expensive …………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).………more quickly…………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ………more dangerous……………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………more sweetly………..than Hoa
9. This is (exciting) …………the most exciting …………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )…………the fastest……….of all.
11. My Tam is one of (popular) …………the most popular…………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ………the closest……………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ………more beautifully…………….( so sánh hơn với 2 người)
14. The weather this summer is even (hot) …………hotter…………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) ………worse…………..than mine.
16. Hot dogs are (good) ………better…………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ………big……………. house, but Fred lives in a (big)

…………bigger…………. one.

18. French is considered to be (difficult) ………more difficult…………….than English, but Chinese is the (difficult) …………most difficult ………….language.

19. It’s the (large)…………largest…………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house………………isn't as big as her old one…………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter ……………is the tallest student in my class ………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ………isn't as expensive as the black one……………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths ………isn't as easy as English ………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary ………is the most intelligent student in my group…………………
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile ……is the longest river in the world ……………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain …in the world is higher than Mount Everest …………
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is …the prettiest girl I have ever met…………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …he works , the more tired he feels………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……isn't as good as this one ………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger …the apartment is , the higher the rent is………………
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Bài 1:
1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8. A9. D10. D
11. C12. C13. D14. A15. A
16. C17. B18. A19. C20. B
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2:
1. the cleverest
2. longer
3. the best
4. cleaner
5. more expensive
6. more quickly
7. more dangerous
8. more sweetly
9. the most exciting
10. the fastest
11. the most popular
12. the closest
13. beautifully – most beautifully
14. hotter
15. worse
16. better
17. big - bigger
18. more difficult - the most difficult
19. largest
Bài 3:
1. Her new house isn’t so/as big as her old one.
2. Peter is the tallest in my class.
3. The white dress isn’t so/ as expensive as the black one.
4. According to me, Maths isn’t so/as easy as English.
5. Mary is the most intelligent in my group.
6. The Nile is the longest river in the world.
7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.
8. She is the prettiest girl I have ever met.
9. The more he works, the more tired he feels.
10. That computer doesn’t work so/as well as that one.
11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ngochaad

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
clip_image002.jpg

1. He is (clever) …………the cleverest…………. student in my group.
2. She can’t stay (long) …………longer………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ………the best……………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) ………cleaner than …………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) …………more expensive …………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).………more quickly…………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ………more dangerous……………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………more sweetly………..than Hoa
9. This is (exciting) …………the most exciting …………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )…………the fastest……….of all.
11. My Tam is one of (popular) …………the most popular…………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ………the closest……………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ………more beautifully…………….( so sánh hơn với 2 người)
14. The weather this summer is even (hot) …………hotter…………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) ………worse…………..than mine.
16. Hot dogs are (good) ………better…………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ………big……………. house, but Fred lives in a (big)

…………bigger…………. one.

18. French is considered to be (difficult) ………more difficult…………….than English, but Chinese is the (difficult) …………most difficult ………….language.

19. It’s the (large)…………largest…………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house………………isn't as big as her old one…………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter ……………is the tallest student in my class ………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ………isn't as expensive as the black one……………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths ………isn't as easy as English ………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary ………is the most intelligent student in my group…………………
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile ……is the longest river in the world ……………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain …in the world is higher than Mount Everest …………
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is …the prettiest girl I have ever met…………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …he works , the more tired he feels………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……isn't as good as this one ………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger …the apartment is , the higher the rent is………………
Excellent. Chỉ cần coi lại bài 1 câu 17 và bài 2 câu 4 thôi nha ^^~
 
  • Like
Reactions: ngochaad

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
Excellent. Chỉ cần coi lại bài 1 câu 17 và bài 2 câu 4 thôi nha ^^~
17.My bedroom is ....... room in my house.
A. tidier than B. the tidiestC. the most tidy D. more tidier
[TBODY] [/TBODY]
4. Well, the place looks (clean) ………cleaner …………….now.
 
  • Like
Reactions: Phạm Dương

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Hôm nay chugs ts đến phần SO SÁNH nha ~~~
1. Cấu trúc câu so sánh hơn
Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Cấu trúc của câu so sánh hơn:
Short Adj: S + to be/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun
Long Adj: S + to be/V + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun
[TBODY] [/TBODY]
Ex:
My brother is taller than you.
He runs faster than me.
Lara is more beautiful than her older sister.
My wife woke up earlier than me this morning.

2. Cấu trúc câu so sánh nhất
Một cách so sánh bằng tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm:
Short adj: S + to be/V + the + adj/adv + est + Noun/ Pronoun
Long adj: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun
V adv
[TBODY] [/TBODY]
Ex:
My mom is the greatest person in the world.
Linh is the most intelligent student in my class.

Chú ý: Trong cách so sánh hơn và so sánh nhất bằng tiếng Anh, với tính từ ngắn:
a. Câu so sánh với tính từ ngắn theo nguyên tắc

Các bạn hãy đọc bảng sau và rút ra nhận xét về cách thêm er cho so sánh hơn và est cho so sánh hơn nhất của tính từ ngắn nhé!
Thêm er/ estTính từSo sánh hơnSo sánh nhất
Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoặc eTall
Large
Taller
Larger
The tallest
The largest
Tính từ kết thúc với 1 nguyên âm + 1 phụ âmBig
Sad
Bigger
Sadder
The biggest
The saddest
Tính từ kết thúc bởi yHappy
Tidy
Happier
Tidier
The happiest
The tidiest
[TBODY] [/TBODY]
b. Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc
Với một số tính từ, trạng từ sau, dạng so sánh của chúng khác với các tính từ, trạng từ khác. Đây cũng là tính từ, trạng từ hay được sử dụng nên các bạn hãy học thuộc nhé!
Tính từ
Trạng từ
So sánh hơnSo sánh nhất
Good
Well
BetterThe best
Bad
Badly
WorseThe worst
FarFarther/ furtherThe farthest/ the furthest
Much/ manyMoreThe most
LittleLessThe least
OldOlder/ elderThe oldest/ the eldest
[TBODY] [/TBODY]
Phần nâng cao:
So sánh hơnSo sánh nhất
So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.
The blue house is much larger than the green one.
The blue house is far larger than the green one.
(Ngôi nhà xanh da trời lớn hơn nhiều so với ngôi nhà xanh lá.)
So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng“by far”.
He is the greatest by far.
(Anh ấy tuyệt vời nhất, hơn mọi người nhiều.)
[TBODY] [/TBODY]
3. Cấu trúc câu so sánh bằng (positive form)
So sánh bằng tiếng Anh không hề khó. So sánh bằng dùng để so sánh 2 người, 2 vật, 2 việc, 2 nhóm đối tượng cùng tính chất.
Được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước, sau tính từ hoặc trạng từ.
(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O
(-) S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O
Ex:

Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)
Is the party as fun as she expected? (Bữa tiệc có vui như cô ấy mong đợi không?)
Lara is not as charming as he thought. (Lara không quyến rũ như anh ấy nghĩ.)

Trong câu phủ định “so” có thể được dùng thay cho “as”
Ex:

Your dog is not as/so pretty as mine. (Con chó của bạn không đẹp bằng con chó của tôi.)
I can’t draw as/ so beautifully as her. (Tôi không thể vẽ đẹp bằng cô ấy.)

Với cách so sánh bằng tiếng Anh, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”
S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
Ex:

The red book is as expensive as the white one = The red book is the same price as the white one. (Cuốn sách đỏ có giá bằng với cuốn sách trắng.)
English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau.)

* Lưu ý:
Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.
Ex:

How old are you? – I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”)
(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi bằng tuổi với Tom.)

Less … than = not as/ so … as
Ex:

Today is less cold than yesterday. (Hôm nay không lạnh bằng hôm qua.)
= Today isn’t as/ so cold as yesterday.
This sofa is less comfortable than that one. (Chiếc sofa này không thoải mái bằng chiếc kia.)
= This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as, …
Ex:

Linh types twice as fast as me. (Linh đánh máy nhanh gấp đôi tôi.)
Her book costs three times as much as mine. (Sách của cô ta đắt gấp 3 lần sách tôi.)

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

1. He is (clever) ……………………. student in my group.
2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa
9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )………………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big)

……………………. one.

18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house…………………………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter ……………………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ……………………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths ………………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary ……………………………………………………….
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile …………………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain ……………………………………………...
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….
Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
clip_image002.jpg

1. He is (clever) the cleverest student in my group.
2. She can’t stay (long) longer than 30 minutes.
3. It’s (good) the best holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) ……cleaner than……………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) …more expensive…………………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………more quick………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……more dangerous………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) …………sweeter……..than Hoa
9. This is (exciting) …………the most excting…………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )……the fastest…………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ………the most popular……………. singers in my country.
12. Which planet is (close) …………the closest…………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ………hoter……………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………Worse………..than mine.
16. Hot dogs are (good) ……well……………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ………bigger than……………. house, but Fred lives in a (big)

………………the biggest……. one.
18. French is considered to be (difficult) ……more difficult……………….than English, but Chinese is the (difficult) ……most difficult……………….language.

19. It’s the (large)…………the largest…………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house……is smaller than her old houes……………………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter …is……the tallest in my class……………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ……is cheaper than the black dress………………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths isn't easier than E………………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary …is the most …intelligent in my group………………………………………………….
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile ………is the longest …in the world ………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain in the world.is higher than Mount Everest ……………………………………………...
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….

[/QUOTE]
 
  • Like
Reactions: ngochaad

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
2.Mary is ....... responsible as Peter.
A. moreB. the mostC. muchD. as
3.It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy
4.She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautifulB. the more beautiful
C. the most beautifullyD. the more beautifully
[TBODY] [/TBODY]
5. She is ....... student in my class.
A. most hard-workingB. more hard-working
C. the most hard-workingD. as hard-working
6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easierB. more easyC. easiestD. easier
7. English is thought to be ....... than Math.
A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest
8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggestB. the biggerC. biggerD. biggest
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
10. My house is ....... hers.
A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
12. Tom is ....... than David.
A. handsomeB. the more handsome
C. more handsomeD. the most handsome
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
15.My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortableB. comfortably
C. more comfortablerD. comfortable
16.My sister dances ……….. than me.
A. gooderB. wellerC. betterD. more good
17.My bedroom is ....... room in my house.
[TBODY] [/TBODY]
A. tidier thanB. the tidiest
C. the most tidyD. more tidier
18.This road is ....... than that road.
A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
20.It was ....... day of the year.
A. the colderB. the coldestC. coldestD. colder
[TBODY] [/TBODY]
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
clip_image002.jpg

1. He is (clever) the cleverest student in my group.
2. She can’t stay (long) longer than 30 minutes.
3. It’s (good) the best holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) ……cleaner than……………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) …more expensive…………………. than the white one.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………more quick………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……more dangerous………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) …………sweeter……..than Hoa
9. This is (exciting) …………the most excting…………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )……the fastest…………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ………the most popular……………. singers in my country.
12. Which planet is (close) …………the closest…………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ………hoter……………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………Worse………..than mine.
16. Hot dogs are (good) ……well……………….than hamburgers.
17. They live in a (big) ………bigger than……………. house, but Fred lives in a (big)

………………the biggest……. one.
18. French is considered to be (difficult) ……more difficult……………….than English, but Chinese is the (difficult) ……most difficult……………….language.

19. It’s the (large)…………the largest…………. company in the country.
Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house……is smaller than her old houes……………………………….........
2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter …is……the tallest in my class……………………………………….
3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ……is cheaper than the black dress………………………………………
4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths isn't easier than E………………………………….
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary …is the most …intelligent in my group………………………………………………….
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile ………is the longest …in the world ………………………………………..
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
-> No mountain in the world.is higher than Mount Everest ……………………………………………...
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….
[/QUOTE]
Xem lại các câu sau:
Bài 1: 1/9/11/13/14/19
Bài 2: 4/6/8/13/14/16
Bài 3: 1/6/8/9/10/11
Cố lên nha ~~~~ ^^
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
[TBODY] [/TBODY]
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
[TBODY] [/TBODY]
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as

Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
[TBODY] [/TBODY]
clip_image002.jpg


4. Well, the place looks (clean) ……the cleanest……………….now.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………more quickly………….
8. Lan sings ( sweet ) …………more sweetly……..than Hoa
13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ………most beautifully…………….
14. The weather this summer is even (hot) ………hotter……………. than last summer.
16. Hot dogs are (good) ……better……………….than hamburgers.


Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house……isn't bigger than her old houes……………………………….........
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile ………is the longest river …in the world ………………………………………..
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….
chị ơi em không biết làm câu 8,9,10
chị giảng cho em được không ạ
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
1.She is ....... singer I’ve ever met.
A. worseB. badC. the worstD. badly
[TBODY] [/TBODY]
9. She runs …… in my class.
A. the slowestB. the most slowC. the slowlyD. the most slowly
11. Her office is ....... away than mine.
A. fatherB . more farC. fartherD. farer
[TBODY] [/TBODY]
13. He did the test ……….. I did.
A. as bad asB. badder thanC. more badly thanD. worse than
14.A boat is ....... than a plane.
A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower
[TBODY] [/TBODY]
19.He drives ……. his brother.
A. more careful thanB. more carefully
C. more carefully thanD. as careful as
Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.
[TBODY] [/TBODY]
clip_image002.jpg


4. Well, the place looks (clean) ……the cleanest……………….now.
6. I’ll try to finish the job (quick).…………more quickly………….
8. Lan sings ( sweet ) …………more sweetly……..than Hoa
13. Carol sings as (beautiful) ……………beautifully……….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ………most beautifully…………….
14. The weather this summer is even (hot) ………hotter……………. than last summer.
16. Hot dogs are (good) ……better……………….than hamburgers.


Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house……isn't bigger than her old houes……………………………….........
6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile ………is the longest river …in the world ………………………………………..
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..
9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
10. This computer works better than that one.
-> That computer ……………………………………………..
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger ………………………………………………….
chị ơi em không biết làm câu 8,9,10
chị giảng cho em được không ạ
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
-> She is ……………………………………………………..(Cái này là ss nhất nè)

9. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
Cái này so sánh kép
The + Adj so sánh hơn 1 + S2 + V2, the + Adj so sánh hơn 2 + S2 + V2
[TBODY] [/TBODY]
e.g.
– The harder you study, the better the result is. (Bạn càng học hành chăm chỉ, kết quả càng cao.)
– The more generous you are, the more loved you are. (Anh càng rộng lượng thì anh càng được yêu thương.)

10. This computer works better than that one.

-> That computer …………………………………………….. (cái này ss hơn thôi)
11. The apartment is big. The rent is high.
-> The bigger …………………………………………………. (cái này cũng là so sánh kép)
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Cấu trúc của câu bị động trong tiếng anh
1. Use of Passive: (Cách sử dụng của câu bị động):
Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu, tác nhân gây ra hành động dù là ai hay vật gì cũng không quá quan trọng.

Ví dụ: My bike was stolen. (Xe đạp của tôi bị đánh cắp.)

Trong ví dụ trên, người nói muốn truyền đạt rằng chiếc xe đạp của anh ta bị đánh cắp. Ai gây ra hành động “đánh cắp” có thể chưa được biết đến. Câu bị động được dùng khi ta muốn tỏ ra lịch sự hơn trong một số tình huống. Ví dụ: A mistake was made. Câu này nhấn mạnh vào trạng thái rằng có 1 lỗi hoặc có sự nhầm lẫn ở đây, chứ không quan trọng là ai gây ra lỗi này.

2. Form of Passive Cấu trúc câu bị động:
Subject + finite form of to be + Past Participle

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ 2) Example: A letter was written.

Khi chuyển câu từ dạng chủ động sang dạng câu bị động:
Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.
Ví dụ: Active: He punished his child. -> Passive: His child was punished. (Anh ta phạt cậu bé.) (Cậu bé bị phạt)

Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ “to be” được chia ở dạng số nhiều, chủ ngữ số ít thì động từ “to be” được chia ở dạng số ít.


Present simple (Hiện tại đơn) The car/cars is/are designed.
Present perfect (HT hoàn thành) The car/cars has been/have been designed.
Past simple (Quá khứ đơn) The car/cars was/were designed.
Past perfect (Qk hoàn thành) The car/cars had been/had been designed.
Future simple (Tương lai đơn) The car/cars will be/will be designed.
Future perfect (TL hoàn thành) The car/cars will have been designed
Present progressive (HT tiếp diễn) The car/cars is being/are being designed.
Past progressive (Qk tiếp diễn) The car/cars was being/were being designed.

oiuyt.pngTrong trường hợp câu chủ động có 2 tân ngữ, thì chúng ta có thể viết thành 2 câu bị động.
Ví dụ:

Active Professor Villa gave Jorge an A. (Giáo sư Villa chấm cho Jorge một điểm A)
Passive An A was given to Jorge by Professor Villa. (Một điểm A được chấm cho Jorge bởi giáo sư Villa)
Passive Jorge was given an A. (Jorge được chấm một điểm A)
Trong khi học tiếng Anh, người ta rất hay dùng câu bị động. Khác với ở câu chủ động chủ ngữ thực hiện hành động, trong câu bị động chủ ngữ nhận tác động của hành động. Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động. Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ hợp lý của câu bị động là tân ngữ gián tiếp.

I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Đặt by + tân ngữ mới đằng sau tất cả các tân ngữ khác. Nếu sau by là một đại từ vô nhân xưng mang nghĩa người ta: by people, by sb thì bỏ hẳn nó đi.

Hiện tại thường hoặc Quá khứ thường
am
is
are
was
were

+ [verb in past participle]

Example:
Active: Hurricanes destroy a great deal of property each year.
Passive: A great deal of property is destroyed by hurricanes each year.


Hiện tại tiếp diễn hoặc Quá khứ tiếp diễn
am
is
are + being + [verb in past participle]
was
were

Example:
Active: The committee is considering several new proposals.
Passive: Several new proposals are being considered by the committee.

Hiện tại hoàn thành hoặc Quá khứ hoàn thành
has
have + been + [verb in past participle]
had

Example:
Active: The company has ordered some new equipment.
Passive: Some new equipment has been ordered by the company.

Trợ động từ
modal + be + [verb in past participle]

Example:
Active: The manager should sign these contracts today.
Passive: These contracts should be signed by the manager today.

Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động. My leg hurts.
Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển thành câu bị động.

The US takes charge: Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm. Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhưng nếu là vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng with.


The bird was shot with the gun.
The bird was shot by the hunter.

Trong một số trường hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.
Could you please check my mailbox while I am gone.
He got lost in the maze of the town yesterday.
Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy
The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

Mọi sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật)
This table is made of wood
to be made from: Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)
Paper is made from wood
to be made out of: Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)
This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.
to be made with: Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)
This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

Phân biệt thêm về cách dùng marry và divorce trong 2 thể: chủ động và bị động. Khi không có tân ngữ thì người Anh ưa dùng get maried và get divorced trong dạng informal English.

Lulu and Joe got married last week. (informal)
Lulu and Joe married last week. (formal)
After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)
After 3 very unhappy years they divorced. (formal)

Sau marry và divorce là một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ: To mary / divorce smb


She married a builder.
Andrew is going to divorce Carola
To be/ get married/ to smb (giới từ “to” là bắt buộc)
She got married to her childhood sweet heart.
He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.
-------------
EXERCISE 1: Chuyển các câu sau sang bị động
1. My father waters this flower every morning.
2. John invited Fiona to his birthday party last night.
3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.
4. We should clean our teeth twice a day.
5. Our teachers have explained the English grammar.
6. Some drunk drivers caused the accident in this city.
7. Tom will visit his parents next month.
8. The manager didn’t phone the secretary this morning.
9. Did Mary buy this beautiful dress?
10. I won’t hang these old pictures in the living room.
11. The German didn’t build this factory during the Second World War.
12. The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day.
13. Ann had fed the cats before she went to the cinema.
14. The students have discussed the pollution problems since last week.
15. Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum?
16. Some people will interview the new president on TV.
17. How many languages do they speak in Canada?
18. Are you going to repair those shoes?
19. He has broken his nose in a football match.
20. Have you finished the above sentences?
Thể bị động các mẫu câu cơ bản
EXERCISE 2: Chuyển các câu sau sang bị động

1. The waiter brings me this dish.
2. Our friends send these postcards to us.
3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.
4. Tim ordered this train ticket for his mother.
5. You didn’t show me the special camaras.
6. She showed her ticket to the airline agent.
7. He lends his friend his new shoes.
8. She left her relatives five million pounds.
9. The shop assistant handed these boxes to the customer.
10. The board awarded the first prize to the reporter.
11. Have you sent the christmas cards to your family?
12. The committee appointed Alice secretary for the meeting.
13. He hides the broken cup in the drawer.
14. They keep this room tidy all the time.
15. They all voted the party a great success.
16. We gave Ann some bananas and some flowers.
17. They moved the fridge into the living room.
18. She bought some cups of tea to the visitors in the next room.
19. They find the new project worthless.
20. The secretary didn’t take the note to the manager.
THỂ BỊ ĐỘNG CÁC ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT
EXERCISE 3: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.

1. They told me that you were the best architect in this city.
2. She reported that the flowers were killed by frost.
3. Some people inform me that the director is going to take a business trip to England.
4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.
5. He discovered that this cotton was grown in Egypt.
6. They promise that the performance will start on time.
7. He recommends that we should stay at the city center.
8. We believed that Alice would pass the driving test.
9. The director notifies all the workers that they will have to work extra hard this month.
10. They have persuaded me that they will go with me to the stadium.
11. They have decided that the company will go to the beach together at the weekend.
12. People think that Maradona is the best football player in the 20th century.
13. They find that the job is not suitable for a girl like her.
14. The teacher explained that this powerful engine pulled the train.
15. He told me that his football team had played well last season.
BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO.
EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.

1. I had my nephew paint the gate last week.
2. She will have Peter wash her car tomorrow.
3. They have her tell the story again.
4. John gets his sister to clean his shirt.
5. Anne had had a friend type her composition.
6. Rick will have a barber cut his hair.
7. I will get the dressmaker to make a new dress.
8. He had a mechanic repair his car.
9. She often gets the technician to maintain the heater.
10. They had the police arrest the shoplifter.
11. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?
12. I must have the dentist check my teeth.
13. She will have a veterinary surgeon examine her dog.
14. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.
15. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Đáp án PASSIVE VOICE
EXERCISE 1
1. This flower is watered (by my father) every morning.
2. Fiona was invented to John's birthday party last night.
3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.
4. Our teeth should be cleaned twice a day.
5. English grammar has been explained (by our teacher).
6. The accident was caused in this city (by some drunk drivers).
7. Tom's parents will be visited (by him) next month.
8. The secretary wasn't phoned (by the manager) this morning.
9. Was this beautiful dress bought by Mary?
10. These old pictures won't be hung in the living room (by me).
11. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War.
12. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens.
13. The cats had been fed (by Ann) before she went to the cinema.
14. The pollution problems have been discussed (by the students) since last week.
15. Has the most valuable painting in the national museum been stolen (by the thieves).
16. The new president will be interviewed on TV (by some people).
17. How many languages are spoken in Canada(by them)?
18. Are those shoes going to be repaired?
19. His nose has been broken in a football match(by him).
20. Have the above sentences been finished?
EXERCISE 2.
1. This dish is brought to me (by the waiter).
2. These postcards are sent to us(by our friend).
3. This story was told to them(by their grandmother) when they visited her last week.
4. This train ticket was ordered for Tim's mother.
5. The special cameras weren't shown to me.
6. Her ticket was shown to the airline agent(by her).
7. His new shoes are lent to his friends(by him).
8. Five million pounds was left to her relatives (by her).
9. These boxes were handed to the customer (by the shop assistant).
10. The first prize was awarded to the reporter (by the board).
11. Have the Christmas cards been sent to your family?
12. Alice was appointed a secretary for the meeting(by the committee).
13. The broken cup is hidden in the drawer (by him).
14. This room is kept tidy (by them) all the time.
15. The party was voted a great success(by them).
16. Ann was given some bananas and some flowers(by us).
17. The fridge was moved into the living room(by them).
18. Some cups of tea were brought to the visitors in the next room (by her).
19. The new project is found worthless.
20. The note wasn't taken to the manager(by the secretary).
EXERCISE 3
1. I was told that you were the architect in this city.
2. It was reported that the flowers were killed by frost./ The flowers were reported to be killed by frost.
3. I am informed that the director is going to take a business trip to England.
4. It was announced that the meeting was delayed until next week.
5. It was discovered that this cotton was grown in Egypt.
6. It is promised that the performance will start on time.
7. It is recommended that we should stay in the city centre.
8. It was believed that Alice would pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test.
9. All the workers are notified that they will have to work extra hard this month.
10. I have been persuaded that they will go with me to the stadium.
11. It has been decided that the company will go to the beach together at the weekend.
12. It is thought that Maradona is the best football player in the 20th century./ Maradona is thought to be the best football player in the 20th century.
13. It is found that the job is not suitable for a girl like her./ The job is found to be not suitable for a girl like her.
14. It was explained that this powerful engine pulled the train.
15. I was told that his football team had played well last season.
EXERCISE 4
1. I had the gate painted last week.
2. She will have her car washed tomorrow.
3. They have the story told again.
4. John gets his shirt cleaned.
5. Anne has had her composition typed.
6. Rick will have his hair cut.
7. I will get a new dress made.
8. He had his car repaired.
9. She often gets the heater maintained.
10. They had the shoplifter arrested.
11. Are you going to have your shoes repaired?
12. I must have my teeth checked.
13. She will have her dog examined.
14. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.
15. The Greens had their carpet cleaned.
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP
I. KHÁI NIỆM
Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.
· Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.
Ví dụ: She said ,” The exam is difficult”. "The exam is difficult" là lời nói trực tiếp hay câu trực ti
· Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.
Ví dụ: Hoa said,”I want to go home” -> Hoa said she wanted to go home là câu gián tiếp (indirect speech)
II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG CÂU GIÁN TIẾP
Khi chuyển từ một lời nói trực tiếp sang gián tiếp khá đơn giản, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật ở phía sau câu nói và hạ động từ của nó xuống một cấp quá khứ, đại từ được chuyển đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:
+ Nếu động từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại chúng ta giữ nguyên thì (tense) của động từ chính, đại từ chỉ định và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.
Ví dụ:
- He says: “I’m going to Ha Noi next week.”
⇒ He says he is going to Ha Noi next week.
+ Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:
· Biến đổi thì của động từ và động từ khuyết thiếu theo bảng sau:
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simplePast simple
Present continuousPast continuous
Present perfectPast perfect
Past simplePast perfect
Present perfect continuousPast perfect continuous
Past continuousPast perfect continuous
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight
[TBODY] [/TBODY]
· Biến đổi đại từ và các từ hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại từ sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại từ sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại từ chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
[TBODY] [/TBODY]
· Biến đổi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn theo bảng sau:
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day
the day before
last weekthe week before
agobefore
[TBODY] [/TBODY]
NOTE: Khi chuyển động từ các bạn chỉ cần nhớ lấy động từ gần chủ ngữ nhất giảm xuống 1 cột tức là:
· Động từ ở cột 1 thì giảm xuống cột 2, ( nhớ thêm ed khi không phải là đông từ bất quy tắc)
· Động từ cột 2 thì giảm thành cột 3
· Động từ cột 3 thêm had phía trước
Tuy nhiên, cần chú ý một số trường hợp sau đây không giảm thì động từ:
· Nói về chân lý, sự thật.
· Thì quá khứ hoàn thành.
· Trong câu có năm xác định.
· Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3 .
III. CÁC LOẠI CÂU TƯỜNG THUẬT
1. Câu tường thuật ở dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V
[TBODY] [/TBODY]
· says/say to + O -> tells/tell + O
· said to + O ->told+O
Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.
2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi
a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V
[TBODY] [/TBODY]
Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.
b.Wh-questions:
S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.
[TBODY] [/TBODY]
* says/say to + O -> asks/ask + O
* said to + O -> asked + O.
Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.
3. Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh
*Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.
Ex: ”Please wait for me here, Mary.
”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.
*Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.
Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to us. –>The teacher told us not to talk in class.
I. Một số dạng câu tường thuật đặc biệt
-> SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: 'Shall I bring you some tea?'

-> Tom offered to bring me some tea.

Tom asked: 'Shall we meet at the theatre?'

-> Tom suggested meeting at the theatre.

-> WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để diễn tả sự yêu cầu:

Tom asked: 'Will you help me, please?'

-> Tom asked me to help him.

Jane asked Tom: 'Can you open the door for me, Tom?'

-> Jane asked Tom to open the door for her.Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp.
1. “Open the door,” he said to them.
- He told them...................................................................
2. “Where are you going?” he asked her.
- He asked her where.........................................................
3. “Which way did they go?” he asked.
- He asked... ......................................................................
4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
- I told... ............................................................................
5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
- She told... ........................................................................
6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
- I asked her... ....................................................................
7. “He’s not at home”, she said.
- She said that... .................................................................
8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
- The girl wanted to know... ..............................................
9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
- Tom told Ann... ...............................................................
10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
- He asked... ........................................................................
11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.
- Thomas asked Jean.....
12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.
- I told Mary.... ...................................................................
13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.
She said that...
14. “I’ll pay him if I can” she said.
- She said that... ...................................................................
15. “What are you going to do next summer?” she asked.
- She asked us.... ...................................................................
16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.
- He told Jack that.... .............................................................
17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.
- Tom asked Jean.... ..............................................................
18. “I want a camera for my birthday,” he said.
- He said that.... ...................................................................
19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.
- He told us.... ...................................................................
20. “How long are you going to stay?” I asked him.
- I asked him how long....
21. “Are you going by train?” she asked me.
- She wanted to know.... ..................................................
22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.
- She asked us.... ..............................................................
23. “Will you come to my party?” she said to me.
- She invited me.... ............................................................
24. “Don’t do it again,” she said to them.
She told them..................................................................
25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.
- She asked.......................................................................
26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.
- She told..........................................................................
27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.
- Mary asked.......................................................................
28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.
- Peter asked if .......................................................................
29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.
- The office manager wondered............................................................
30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.
- John advised Elizabeth........................................................................
31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.
- John accused.......................................................................................
32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.
- Mary accused......................................................................................
33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.
- The nurse asked Mrs. Bingley...............................................................
34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.
- The doctor advised................................................................................
35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.
- Tim wondered.......................................................................................
36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.
- Paul apologized.....................................................................................
37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.
- Martha asked Peter when.....................................................................
38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.
- Anna asked............................................................................................
39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.
- William’s mother told..........................................................................
40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son.
- Mrs. Rogers told....... .............................................................................
41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.
- George said............................................................................................
42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.
- Martin apologized..................................................................................
43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.
- The landlady asked................................................................................
44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.
- Mary asked............................................................................................
45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice.
- The notice said that..............................................................................
46. “Where is the best place to buy souvenirs?”
- I asked..................................................................................................
47. “Don’t forget to bring your passport with you tomorrow”
- She reminded me ................................................................................
48. “Do not write on the wall,” said the teacher to the boys.
- The teacher told the boys………………………………………..........
49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.
- The interviewer asked ...........................................................................
50. “Why didn’t you report the incident to the police?” the officer asked the frightened witness.
- The officer wanted to know...................................................................
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
ĐÁP ÁN
1. He told them to open the door.
2. He asked her where she was going.
3. He asked me which way they had gone.
4. I told her to bring it back if it didn’t fit.
5. She told us not to try to open it then.
6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.
7. She said that he was not at home.
8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.
9. Tom told Ann not to stay out late.
10. He asked her to let him borrow her car.
11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.
12. I told Mary not to leave the window open.
13. She said that she would have a cup of tea with me.
14. She said that she would pay him if she could.
15. She asked us what we were going to do the following summer.
16. He told Jack that he would phone him the following day.
17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.
18. He said that he wanted a camera for his birthday.
19. He told us not to keep the door locked.
20. I asked him how long he was going to stay.
21. She wanted to know whether I was going by train.
22. She asked us not to use too much hot water.
23. She invited me to come to her party.
24. She told them not to do it again.
25. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes to me.
26. She told the boys not to get their shoes dirty.
27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.
28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.
29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.
30. John advised Elizabeth not to lend him any more money.
31. John accused Amanda of stealing his best cassette.
32. Mary accused John of damaging her bicycle.
33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.
34. The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.
35. Tim wondered whether/ if he would find a job.
36. Paul apologized to Susan for giving her the wrong number.
37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.
38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.
39. William’s mother told him not to leave the house until she got back.
40. Mrs. Rogers told her son not to bite his nails.
41. George said to Mary that he had seen the film three times.
42. Martin apologized to Angela for having damaged her car.
43. The landlady asked us whether/if we had had enough for lunch.
44. Mary asked John not to tell anyone her new address.
45. The notice said that breakfast would not be served after 9.30.
46. I asked where the best place to buy souvenirs was.
47. She reminded me to bring my passport with me the following day.
48. The teacher told the boys not to write on the wall.
49. The interviewer asked Mr. Simpson how many jobs he had had since 2000.
50. The officer wanted to know why the frightened witness hadn’t reported the incident to the police.
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
CÂU ĐẢO NGỮ(THE INVERSION):
Câu Đảo ngữ thường được dùng để nhấn manh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được để cập tới trong câu. Thông thường, phép đảo
ngữ được thực hiện bằng cách đưa một trạng từ hoặc một cụm trạng ngữ ra đầu câu, đồng thời đảo trợ động từ hay động từ khiếm khuyết lên trước chủ ngữ hoặc tự động thêm trợ động từ “DO/ DOES”cho câu ở thì hiện tại hay “DID” cho câu ở thì quá khứ.
I/Cấu trúc đảo ngữ với câu điều kiện:
1.Câu điều kiện loại 1:

Should + S + V, S + will/should/may/shall + V…
VD: If the weather is nice, we will go swimming.
=> Should the weather be nice , we will go swimming.

2.Câu điều kiện loại 2:
Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V
VD: If I were you, I would buy this book.
=>Were I you, I would buy this book.
If I had enough money, I would buy that car.
=> Were I to have enough
money, I would buy that car.
3.Câu điều kiện loại 3:

HAD + S + V-P2, S + WOULD HAVE + V-P2

VD:
If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam
=>Had she worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam
If it hadn’t been for hot weather, we would have had a wonderful holiday.
=>Had it not been for hot weather, we would have had a wonderful holiday.

II/ĐẢO NGỮ VỚI CÂU CÓ “SO” – “SUCH”:
1. Cấu trúc: SO + ADJ + BE (chia) + S + THAT + S + V + O
Eg; She is so rich that she can buy what she likes.(Đảo “so + adj” lên đầu câu)
=>So rich is she that she can buy what she likes.

2. Cấu trúc: SO + ADV + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V + THAT + S + V + O
Eg: He worked so hard in the past that he is now weak.
=>So hard did he work in the past that he is now weak.

3. Câu có sử dụng “such” thường gặp các dạng:
a. Cấu trúc: SUCH + BE(chia) (+ A/AN) + N + THAT + S + V + O
Eg;Such is a beautiful girl that all boys love her
b)Cấu trúc:SUCH (+ A/AN) + N + BE + S + THAT + S + V + O
Eg: Such a beautiful girl is she that all boys love her.

III/ĐẢO NGỮ VỚI: "HARDLY ..........WHEN........."(vừa mới .............. thì)
* HARDLY + HAD + S + VP2 + WHEN + S + V- quá khứ đơn.
Vd- Hardly had she left home when it rained
(cô ta vừa ra ngoài thì trời mưa)
- Hardly had the chopper taken off when it exploded (máy bay trực thăng vừa cất cánh thì nó bị nổ)
Chú ý: HARDLY có thể thay bằng dạng có BARELY hoặc SCARCELY BARELY/ SCARCELY HAD + S + V-p2 + WHEN + S + V-quá khứ đơn.

IV/ĐẢO NGỮ VỚI CÁC CẤU TRÚC CÓ ONLY
* LOẠI 1:
- only once: chỉ 1 lần
- only later: chỉ sau đó
- only in this/ that way: chỉ bằng cách này/ cách đó
- only after + /v-ing/ n: chỉ sau khi
- only by v_ing/ n: chỉ bằng cách, bằng việc
- only with + n: chỉ với
- only then: chỉ sau đó
- only + giới từ + thời gian: chỉ vào lúc
.................................
=> CÁC CỤM NÀY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V
Vd:
- Only by practising frequenly can you play footbell well.
(chỉ bằng việc tập luyện thường xuyên chú mới có thể chơi bóng đá giỏi)
* LOẠI 2:
- only when: chỉ khi
- only after: chỉ sau khi
- only if: chỉ nếu mà
..........................
=> CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2
(CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + ĐẢO NGỮ)
Vd:
- Only when she left did he understand her love for him.
(chỉ khi cô ấy ra đi, anh ấy mới hiểu được tình yêu của cô ấy cho mình)

V/ Đảo ngữ với: NOT ONLY...... BUT......ALSO.....

(không những..........mà còn)
* NOT ONLY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V1 + BUT + S + ALSO + V2
(V1 sẽ nguyên thể nếu đó là Hiện tại đơn hoặc Qúa khứ đơn – V2 sẽ vẫn giữ nguyên dạng theo THÌ)
Vd:
- Not only did he steal the car but he also burnt the house. (Nó không chỉ ăn cắp xe hơi mà còn đốt nhà)
* CHÚ Ý: vị trí của vế BUT ALSO có thể khác một chút nhưng đây là dạng PHỔ BIẾN)

VI/ĐẢO NGỮ VỚI NOT UNTIL (hoặcTILL)
(mãi) cho đến khi/ chỉ khi........thì mới......)
* NOT UNTIL + THỜI GIAN/ S1 + V1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2.
(NOT UNTIL + THỜI GIAN/ S + V + ĐẢO NGỮ)
Vd: - Not until I went to bed did i remember the task
((Mãi) Cho đến khi/ chỉ khi tao đi ngủ thì tao mới nhớ đến nhiệm vụ)
- Not until 11 p.m will he come back. (mãi đến lúc 11 giờ đêm nó mới về)

VII/ĐẢO NGỮ VỚI NO SOONER ......THAN......
(vừa mới.......thì.......)
Dạng này giống với dạng "hardly.......when......": 1 vế QKHT và 1 vế QKĐ)
* NO SOONER + HAD + S + VP2 + THAN + S + V-quá khứ đơn.
Vd: - No sooner had he died than his sons fought for his property. (Lão vừa mới chết thì những thằng con trai lão tranh giành tài sản)

Bài tập:
Chuyển sang dạng Đảo Ngữ:
1. He is so gentle that he never scolds anyone.
=> So
2. He hardly bought a new bike wwhen he had an accident.
=> Hardly
=> No sooner
3. The thief ran away.
=> Away
4. I could drive a car only when I reached 30.
=> Only when
5. If he goes to school, he will have money.
=> Should
6. The man not only beat the child but also took all her money.
=> Not only
7. She will never accept his proposal.
=> At no time
8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.
=> Rarely
9. I phone him as soon as I went home.
=> No sooner
=> Scarcely
10. If you had followed the advice, you would have succeeded.
=> Had
11. He dived into the sea.
=> Into
12. If he had money, he would travel.
=> Were
13. She is such a gentle girl that she speaks very softly.
=> Such
14. The girl lay on the bed.
=> On
15. It was not until she was 18 that she went abroad.
=> Not until
16. We can only improve our skills by training hard.
=> Only
17. They are here.
=> Here
18. He no longer drinks coffee.
=> No
19. He stood outside the door.
=> Outside
20. It was not until they were robbed of money that they became more careful.
=> Not until
Rewrite these sentences, using inversion with NOT.
1. He is my friend as well as yours.=> Not only…………………………………………………
2. He not only spent all his money but also borrowed some from me.=> Not only………………………………………
3. Harry not only broke his leg but also injured his shoulder.=> Not only………………………………………………
4. He is both intelligent and handsome.=> Not only…………………………………………………………………….
5. She is impatient and dishonest.
6. The bus not only crashed into a tree, but it also ran over a cat.
=> Not……………………………………………………………………………..
7. She not only wrote the text but also selected the illustrations.
=> Not……………………………………………………………………………..
8. She is not only beautiful but also attractive.
=> Not……………………………………………………………………………..
9. He translated not only fast but also correctly.
=> Not……………………………………………………………………………..
10. They are not only good at mathematics but also at science.
=> Not……………………………………………………………………………..
11. She not only sings but also dances.
=> Not……………………………………………………………………………..

Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.
1. He had hardly left the office when the telephone rang.
=> No sooner __________________________________________________ ___
2. I had only just put the phone down when the boss rang back.
=> Hardly __________________________________________________ _____
3. He didn’t finish his work until the bell rang.
=> Not until __________________________________________________ ____
4. We only began to see the symptoms of the disease after several months.
=> Only __________________________________________________ _______
5. A sleeping dog was lying under the table.
=> Under the table _________________________________________________
6. His brother had rarely been more excited.
=> Rarely____________________________________________ _____________
7. The facts were not all made public until later.
=> Only______________________________________________ ____________
8. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.
=> Had_______________________________________________ ____________

Choose the best answer:
1.No sooner ______ he got home than it begun to rain.
A. had
B. did
C. do
D. has
2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.
A. haven’t seen
B. saw
C. have seen
D. has seen
3. Not until 8 a.m ______he come home.
A. will
B. do
C. does
D. did
4. Such ______ an expensive car that she couldn’t buy it.
A. were
B. be
C. was
D. is
5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.
A. has
B. have
C. does
D. is


 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:
· Thay cho một danh từ ngay trước nó, làm một nhiệm vụ trong mệnh đề (clause) theo sau, liên kết mệnh đề với nhau.
· Đại từ quan hệ có hình thức không thay đổi dù thay cho một danh từ số ít hay số nhiều.
· Động từ theo sau thay đổi tùy theo tiền tiến từ của đại từ quan hệ. Mệnh đề có chứa đại từ quan hệ được gọi là mệnh đề quan hệ (relative clause) hay mệnh đề tính ngữ (adjective clause). Danh từ được đại từ quan hệ thay thế gọi là tiền tiến từ (antecedent) của nó.
Đại từ quan hệ (relative pronouns) có thể được dùng trong những mệnh đề xác định (defining clause) hay những mệnh đề không xác định (non-defining clause). Ở một số tài liệu học tiếng anh khác người ta còn gọi là mệnh đề hạn chế (restrictive clause) hay mệnh đề không hạn chế (non-restrictive clause).

Mệnh đề xác định (defining clause) là những mệnh đề giúp làm rõ nghĩa tiền tiến từ. Không có mệnh đề này ta không hiểu rõ nghĩa mệnh đề còn lại. Ví dụ: The man whom you met yesterday is a dentist. => Không có mệnh đề whom you met yesterday ta không rõ the man đó là ai.
Mệnh đề không xác định (non-defining clause) là mệnh đề không làm rõ nghĩa tiền tiến từ. Không có nó mệnh đề còn lại vẫn rõ nghĩa.
Ví dụ: My father, whom you met yesterday, is a dentist. => Không có mệnh đề whom you met yesterday người ta vẫn hiểu rõ mệnh đề còn lại. Nhờ có tính chất xác định và không xác định này mà ta có thể hiểu rõ nghĩa các câu sau:
(a) All the books, which had pictures in them, were sent to Daisy.
(b) All the books which had pictures in them were sent to Daisy.
Ở câu (a) người ta gửi tất cả sách cho Daisy, và trong sách ấy có hình. Ở câu (b) người ta chỉ gửi cho Daisy những quyển sách có hình, những quyển khác không có hình và không được gửi cho Daisy.
Có 5 đại từ quan hệ chính với chức năng ngữ pháp như trong bảng kê sau:

Đại từ quan hệThay thế cho loại danh từ Nhiệm vụ trong câu
Who chỉ người chủ từ
Whom chỉ ngườitúc từ
Which chỉ vậtchủ từ hay túc từ
Thatchỉ người hay chỉ vật chủ từ hay túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu
[TBODY] [/TBODY]
Về mệnh đề quan hệ THAT: THAT bắt buộc dùng trong những trường hợp sau:
· Sau những tính từ ở dạng so sánh cực cấp (superlative): Yesterday was one of the coldest days that I have ever known.
· Sau những cách nói mở đầu bằng ‘It is/was…’: It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in.
· Sau những tiền tiến từ (antecedent) vừa là người, vừa là vật: He talked brilliantly of the men and the books that interested him.
Về mệnh đề quan hệ WHOSE: WHOSE thay cho một danh từ chỉ người đứng trước, chỉ quyền sở hữu đối với danh từ theo sau nó. Giữa WHOSE và danh từ theo sau không có mạo từ (article). Một đôi khi WHOSE cũng được dùng thay cho danh từ chỉ vật ở trước. Trong các trường hợp khác người ta dùng OF WHICH.
· The man whose car was stolen yesterday is my uncle.
· He came in a car the windows of which was broken.
Về cách dùng Who và of Which:
WHOSE : dùng cả cho người và vật
This is the book. Its cover is nice
-> This is the book whose cover is nice .
-> This is the book the cover of which is nice
WHOSE: đứng trứoc danh từ
OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE )
OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.

This is the man . His son is my friend.
· -> This is the man the son of which is my friend.( sai )
· -> This is the man whose son is my friend.( đúng )
Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ ( Who, Which, Whom .... )

1.Khi nào dùng dấu phẩy? Khi danh từ đứng trước who ,which,whom... là :
· Danh từ riêng ,tên: Ha Noi , which .... Mary ,who is ...
· Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ: => This book ,which ....
· Có sở hửu đứng trước danh từ: => My mother ,who is ....
· Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng ) => The Sun ,which ...
2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?

- Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề => My mother , who is a cook , cooks very well
- Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm. => This is my mother , who is a cook .
3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM...:

Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ )[/COLOR]
This is the book which I buy. => Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi: -> This is the book I buy.
· This is my book , which I bought 2 years ago. => Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
· This is the house in which I live. => Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .
· This is the man who lives near my house. => Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .
4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT: Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :
· This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -. phải dùng which
· This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in - phải dùng which
5. Khi nào bắt buộc dùng THAT: Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật
· The man and his dog that ....
· That thay thế cho : người và chó
Bài tập
I. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

1. The men _______ lives next-door are English.
2. The dictionary _______ you gave me is very good.
3. Do you know the girls _______ are standing outside the church?
4. The police are looking for the thieve _______ got into my house last night.
5. The chocolate _______ you like comes from the United States.
6. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday.
7. A burglar is someone _______ breaks into a house and steals things.
8. Buses _______ go to the airport run every half hour.
9. I can't find the key _______ opens this door.
10. I gave you a book _______ had many pictures.
11. I don't like the boy _______ Sue is going out with.
12. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday.
13. The man _______ she is going to marry is very rich.
14. This is the bank _______ was robbed yesterday.
15. He wore a mask _______ made him look like Mickey Mouse.
II. Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:
1. He arrived with a friend ______ waited outside in the car.
2. The man ______ mobile was ringing did not know what to do.
3. The car ______ the robbers escaped in was a BMW.
4. The woman ______ daughter was crying tried to calm her down.
5. The postman ______ works in the village is very old.
6. The family ______ car was stolen last week is the Smiths.
7. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny.
8. A bus is a big car ______ carries lots of people.
9. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.
10. Children ______ like music are often good at mathematics.
11. The engineers ______ designed the building received an award.
12. The girl ______ recited the poem is my niece.
13. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall.
14. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world's largest ocean.
15. The newspaper to ______ we subscribe is delivered regularly.
III. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:
1. The first boy has just moved. He knows the truth.
.................................................. .................................................. ......
2. I don't remember the man. You said you met him at the canteen last week.
.................................................. .................................................. ......
3. The only thing is how to go home. It make me worried.
.................................................. .................................................. ......
4. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.
.................................................. .................................................. ......
5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.
.................................................. .................................................. ......
6. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.
.................................................. .................................................. ......
7. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.
.................................................. .................................................. ......
8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.
.................................................. .................................................. ......
9. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife
.................................................. .................................................. ......
10. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.
.................................................. .................................................. ......
11. The students will be awarded the present. The students' reports are very valuable.
.................................................. .................................................. ......
12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.
.................................................. .................................................. ......
13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.
.................................................. .................................................. ......
14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.
.................................................. .................................................. ......
15. The man works for my father's company. The man's daughter is fond of dancing.
.................................................. .................................................. ......
IV. Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ thích hợp.
1. He worked for a woman. She used to be an artist.
2. They called a doctor. He lived nearby.
3. I wrote an email to my sister. She lives in Italy.
4. Linh liked the waiter. He was very friendly.
5. We broke a car. It belonged to my uncle.
6. Ba dropped a cup. It was new.
7. Nam loves books. They have happy endings.
8. I live in a city. It is in the north of Vietnam.
9. The man is in the class. He is wearing a blue hat.
10. The woman works in a hospital. She is from India.
11. My sister has four sons. She lives in Japan.
12. The man was rude. He was wearing a red shirt.
13. The phone is on the table. It belongs to An.
14. The TV got broken. It was my grandfather’s.
15. The radio was stolen. It was bought 35 years ago.
16. The girl gave Binh his phone. She is his daughter.
17. This is the laptop. My mother has just bought it.
18. That’s the man. His car is a Ferrari.
19. I know the woman. She lives upstairs.
20. It’s the dog. I always talk to him at night.
21. She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.
22. This is the house. General Giap lived here.
23. The flight was canceled. We were going to take it.
24. I saw the lady in the shop. She was Vicki Zhao.
25. The man is a director. His dog is sick.
26. My violin is missing. It was my birthday present.
27. I first learn English from a book. I’ve just reread it.
28. The police officer has just arrested a man. He robbed the bank.
29. These are the shoes. I bought them in HCMC.
V. Hãy nối hai câu bằng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ.
1. She bought the car. Her father had recommended it.
2. He lost the pen. I had given it to him.
3. We called the delivery company. Nga often uses it.
4. Lam met a girl. I used to employ her.
5. Chi called the lawyer. My mother knows him.
6. He brought a woman. I worked with her last year.
7. We employed the pianist. Hai introduced her.
8. The cake is on the table. I bought it.
9. The book belongs to Lan. An found it under the chair.
10. The food was delicious. Huy cooked the food.
11. The bike was stolen. My parents gave me the bike.
12. The man was arrested. I reported him to the police.
13. The teacher was right. Ngan asked him about her problem.
14. The writer was very pretty. My brother dated her.
15. The secretary is in the office. Dzung likes her.
16. We ate the food. I bought the food.
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
I. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:
1. The men ___who___ lives next-door are English.
2. The dictionary ___which___ you gave me is very good.
3. Do you know the girls ___who___ are standing outside the church?
4. The police are looking for the thieve ___who___ got into my house last night.
5. The chocolate ___which___ you like comes from the United States.
6. I have lost the necklace ___which___ my mother gave me on my birthday.
7. A burglar is someone ___that___ breaks into a house and steals things.
8. Buses ___that___ go to the airport run every half hour.
9. I can't find the key ___which___ opens this door.
10. I gave you a book ___which___ had many pictures.
11. I don't like the boy ___who___ Sue is going out with.
12. Did you see the beautiful dress ___which___ she wore yesterday.
13. The man ___whom___ she is going to marry is very rich.
14. This is the bank ___which___ was robbed yesterday.
15. He wore a mask ___which___ made him look like Mickey Mouse.
II. Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:
1. He arrived with a friend ___who___ waited outside in the car.
2. The man ___whose___ mobile was ringing did not know what to do.
3. The car ___which___ the robbers escaped in was a BMW.
4. The woman ___whose___ daughter was crying tried to calm her down.
5. The postman ___who___ works in the village is very old.
6. The family ___whose___ car was stolen last week is the Smiths.
7. The cowboy ___who___ is wearing a red shirt looks very funny.
8. A bus is a big car ___which___ carries lots of people.
9. The volunteers, ___whose___ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.
10. Children ___who___ like music are often good at mathematics.
11. The engineers ___who___ designed the building received an award.
12. The girl ___who___ recited the poem is my niece.
13. The townspeople, ___whose___ pride in their community is well-known, raised enough money to build a new town hall.
14. The Pacific Ocean, ___which___ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world's largest ocean.
15. The newspaper to ____which___ we subscribe is delivered regularly.
III. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:
1. The first boy who knows the truth has just moved.
2. I don't remember the man whom you said you met at the canteen last week.
3. The only thing which make me worried is how to go home.
4. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.
5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.
6. The children often go swimming on Sundays when they have much free time.
7. They're looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.
8. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.
9. My wife, whom you were speaking to, wants you to come to dinner.
10. I want to talk to the last man who has just returned from the farm.
11. The students whose report are very valuable will be awarded the present.
12. The book which I was reading yesterday was a lovely story.
13. The botanist will never forget the day when he found a strange plant.
14. The person who looked for you three hours ago is phoning you.
15. The man whose daughter is fond of dancing works for my father's company.
IV.
1. He worked for a woman who used to be an artist.
2. They called a doctor who lived nearby.
3. I wrote an email to my sister who lives in Italy.
4. Linh liked the waiter who was very friendly.
5. We broke a car that belonged to my uncle.
6. Ba dropped a cup which was new.
7. Nam loves books that have happy endings.
8. I live in a city that is in the north of Vietnam.
9. The man who is wearing a blue hat is in the class.
10. The woman who is from India works in a hospital.
11. My sister who lives in Japan has four sons.
12. The man who was wearing a red shirt was rude.
13. The phone that belongs to An is on the table.
14. The TV that was my grandfather’s got broken.
15. The radio that was bought 35 years ago was stolen.
16. The girl who gave Binh his phone is his daughter.
17. This is the laptop which my mother has just bought.
18. That’s the man whose car is a Ferrari.
19. I know the woman who lives upstairs.
20. It’s the dog that I always talk to at night.
21. She opened the cupboard where she kept her best glasses.
22. This is the house where General Giap lived.
23. The flight that we were going to take was canceled.
24. The lady that I saw in the shop was Vicki Zhao.
25. The man whose dog is sick is a director.
26. The violin that is missing was my birthday present.
27. I’ve just reread the book which I first learned English from.
28. The police officer has just arrested the man who robbed the bank.
29. These are the shoes that I bought in HCMC.
V. Hãy nối hai câu bằng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ.
1. She bought the car her father had recommended.
2. He lost the pen I had given him.
3. We called the delivery company Nga often uses.
4. Lam met a girl I used to employ.
5. Chi called the lawyer my mother knows.
6. He brought a woman I worked with last year.
7. We employed the pianist Hai introduced.
8. The cake I bought is on the table.
9. The wallet An found under the chair belongs to Lan.
10. The food Huy cooked was delicious.
11. The bike my parents gave me was stolen.
12. The man I reported to the police was arrested.
13. The teacher Ngan asked about her problem was right.
14. The writer my brother dated was very pretty.
15. The secretary Dzung likes is in the office.
16. We ate the food I bought.
 
Top Bottom