Topic ôn luyện Tuyển 10 môn Tiếng Anh 2018-2019

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào tất cả các bạn :rongcon12:rongcon12:rongcon12
Còn khoảng 3 tháng nữa sẽ đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rồi đấy. Như các bạn đã biết, môn Tiếng Anh vẫn là một trong những môn bắt buộc trong kỳ thi này. Vậy các bạn đã chuẩn bị gì cho kỳ thi này chưa? Hôm nay BQT Tiếng Anh lập topic này để giúp cho các bạn có những kiến thức cần thiết nhất để bước vào kỳ thi này. Có gì sai sót thì mong các bạn góp ý cho nhé.
Theo như khảo sát thì mình sẽ bắt đầu làm topic về ngữ pháp và phát âm.
Nội quy của topic này rất đơn giản: Cấm spam với mọi hình thức. Nếu bạn nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt nhé.
Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ôn luyện lại các thì Hiện tại.
Simple present
1. Cấu trúc:
Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường
· Khẳng định:S + V_S/ES + O
· Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(inf) +O
· Nghi vấn: DO/DOES + S + V(inf) + O ?
Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe
· Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O
· Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
· Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O ?
2. Cách dùng:
- Một thói quen trong sinh hoạt (habits/routines)
I get up at 6 every day. (tôi dậy vào 6h sáng hàng ngày)
I always brush my teeth before I go to bed. (Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ)
Mary usually goes away at weekends. (Mary thường đi chơi xa vào cuối tuần)
- Một sự việc mang tính thường xuyên, lặp đi lặp lại (regular/repeated events)
I celebrate my birthday evey year. (Hàng năm tôi đều tổ chức sinh nhật)
The Olympic Games take place evey four years. (Thế vận hội diễn ra 4 năm một lần)
It doesn’t rain much in the hot season here. (Trời ở đây thường không mưa nhiều vào mùa nóng)
- Sự thật hiển nhiên (general thuths)
Water boils at 100 degrees. (nước sôi ở 100 độ)
The Sun rises in the east. (Mặt Trười mọc ở hướng Đông)
Is her mother German? (Mẹ của cô ấy là người Đức phải không?)
- Một sự việc diễn ra trong tương lai đã được lên lịch cụ thể (schedule future)
The meeting starts at 9am. (Buổi họp sẽ bắt đầu vào lúc 9h)
The train leaves at 10pm. (xe lửa sẽ khởi hành lúc 10h)
The plane takes off at 11am tomorrow. (Máy bay sẽ cất cánh lúc 11h ngày mai)
3. Dấu hiệu:
Thì hiện tại đơn trong câu thường có những từ sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.
Present continuous
1. Công thức:
Công thức thì hiện tại tiếp diễn:

· Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O
· Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O
· Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?
2. Cách dùng:
- Khi đang nói về môt việc nào đó đang diễn ra ngay lúc nói.
Please don’t make so much noise. I’m studying. (xin đừng làm ồn quá như thế. Tôi đang học bài)
Let’s go out now. It isn’t raining any more. (Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài thôi. Trời hết mưa rồi)
(at a party) Hello, Ann. Are you enjoying the party? (trong một bữa tiệc – chào Ann. Bạn thích bữa tiệc này chứ?)
- Khi nói về một việc nào đó đang diễn ra trong khoảng thời gian của lúc nói, nhưng không nhất thiết chính xác ngay lúc nói.
Tom and Ann are talking and drinking in a café. Tom says: “I’m reading an interesting book at the moment. I’ll lend it to you when I’ve finished it.” (Tom và Ann đang nói chuyên và đang uống nước trong một quán cà phê. Tom nói: “Hiện tại tôi đang đọc một quyển sách hay lắm. Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách đó khi nào tôi đọc xong.”)
=> Tôm không đọc cuốn sách đó vào lúc anh ta đang nói. Anh ấy có ý nói rằng anh ấy đang bắt đầu đọc trước đó và hiện tại thì chưa đọc xong. Anh ấy đang đọc nửa chừng.
- Nói về khoảng thời gian bao gồm cả hiện tại.
Tom isn’t playing football this season. He wants to concentrate on his studies. (Tom không chơi bóng đá vào mua này. Cậu ấy muốn tập trung vào việc học của mình.)
- Khi nói về những tình huống đang thay đổi.
The populartion of the world is rising very fast. (Dân số thế giới đang gia tăng rất nhanh)
- Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”
He is always losing his keys (Anh ấy cứ hay đánh mất chìa khóa)
He is always coming late. (Anh ta toàn đến muộn.)
3. Dấu hiệu:
Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,
Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...
Notes: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...
Present perfect
1. Công thức  • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)
  • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)
  • Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)
2. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh:
  • Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan đến hiện tại:
Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.  • Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :
Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.
3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:
Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...  • just, recently, lately: gần đây, vừa mới
  • ever: đã từng
  • already: rồi
  • for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)
  • since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)
  • yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
  • so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ
Present perfect continuous
1. Công thức:  • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)
  • Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)
  • Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)
2. Cách dùng:
Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động.
Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.
Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:
Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.
3. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
- Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.
Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.
Bài tập ôn luyện đây ^^
Exercise:
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.
1. I __________ (not/belong) to a political party.
2. Hurry! The bus __________ (come). I _________ (not/want) to miss it.
3. The River Nile ___________(flow) into the Mesiterranean.
4. The river _________ (flow) very fast today – much faster than usual.
5. ___________ (it/ever/snow) in India?
6. We usually _________(grow) vegetables in our garden but this year we __________ (not/grow) any.
7. A: Can you drive?
B: No, but I ________(learn). My father _________(teach) me.
8. you can borrow my umbrella. I ________(not/need) it at the moment.
9. (at a party) I usually enjoy parties but I ________(not/enjoy) this one very much.
10. Ron is in London at the moment. He _________(stay) at the Hilton Hotel. He usually ________(stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.
11. I (think)…………….. of buying new bicycle for my son. He (use)……….. an old one since he was in secondary school. I (fix)……….it several times.
12. She is sleeping. She (sleep)………….. since you went out.
13. How long you (stay)………… in Da Nang? – I (live)………..there for 3 months. I (finish)………….. an English course.
14. She (not arrive)……….. yet. I (wait)……… her for half an hour. The film (start)………..?
15. I (work)………… in this company for 2 years. During that time, I (already meet)………… a lot of English people.
16. The rain (just stop)…………… I (not go)…………….to the market yet because of the rain.
17. She will find another job next month. She (teach)…………….. English in this centre for 5 year.
18. They (just join)……….. the club.
19. She is so tired. She (arrange)………… the seats for all the people.
20. Don’t disturb her, she (not finish) ……….her homework. She (study)……….for 2 hours.
Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive break fall go up grow improve lose
1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.
2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She ..........
3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare ..........
4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English ..........
5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He ..........
6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter ..........
7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The ..........


Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).
2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid ... (go out).
3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! ... (not/finish)
4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, ... (do/it).
5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: ... ? (find).
6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: ... (not/decide).
7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, ... (come back).
Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.
2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We ..... for 20 minutes.
3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I ..... since December.
4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> ....... since 18 January.
5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> ....... for years.
Các bạn có thể làm ở tại topic này và đăng lên để mọi người cùng nhau sửa ^^. Chúc các bạn thành công!
 
Last edited:

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
Xin chào tất cả các bạn :rongcon12:rongcon12:rongcon12
Còn khoảng 3 tháng nữa sẽ đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rồi đấy. Như các bạn đã biết, môn Tiếng Anh vẫn là một trong những môn bắt buộc trong kỳ thi này. Vậy các bạn đã chuẩn bị gì cho kỳ thi này chưa? Hôm nay BQT Tiếng Anh lập topic này để giúp cho các bạn có những kiến thức cần thiết nhất để bước vào kỳ thi này. Có gì sai sót thì mong các bạn góp ý cho nhé.
Theo như khảo sát thì mình sẽ bắt đầu làm topic về ngữ pháp và phát âm nhé
Nội quy của topic này rất đơn giản: Cấm spam với mọi hình thức. Nếu bạn nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt nhé.
Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ôn luyện lại các thì Hiện tại nhé
Simple present
1. Cấu trúc:
Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường
· Khẳng định:S + V_S/ES + O
· Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(inf) +O
· Nghi vấn: DO/DOES + S + V(inf) + O ?
Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe
· Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O
· Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
· Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O ?
2. Cách dùng:
- Một thói quen trong sinh hoạt (habits/routines)
I get up at 6 every day. (tôi dậy vào 6h sáng hàng ngày)
I always brush my teeth before I go to bed. (Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ)
Mary usually goes away at weekends. (Mary thường đi chơi xa vào cuối tuần)
- Một sự việc mang tính thường xuyên, lặp đi lặp lại (regular/repeated events)
I celebrate my birthday evey year. (Hàng năm tôi đều tổ chức sinh nhật)
The Olympic Games take place evey four years. (Thế vận hội diễn ra 4 năm một lần)
It doesn’t rain much in the hot season here. (Trời ở đây thường không mưa nhiều vào mùa nóng)
- Sự thật hiển nhiên (general thuths)
Water boils at 100 degrees. (nước sôi ở 100 độ)
The Sun rises in the east. (Mặt Trười mọc ở hướng Đông)
Is her mother German? (Mẹ của cô ấy là người Đức phải không?)
- Một sự việc diễn ra trong tương lai đã được lên lịch cụ thể (schedule future)
The meeting starts at 9am. (Buổi họp sẽ bắt đầu vào lúc 9h)
The train leaves at 10pm. (xe lửa sẽ khởi hành lúc 10h)
The plane takes off at 11am tomorrow. (Máy bay sẽ cất cánh lúc 11h ngày mai)
3. Dấu hiệu:
Thì hiện tại đơn trong câu thường có những từ sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.
Present continuous
1. Công thức:
Công thức thì hiện tại tiếp diễn:

· Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O
· Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O
· Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?
2. Cách dùng:
- Khi đang nói về môt việc nào đó đang diễn ra ngay lúc nói.
Please don’t make so much noise. I’m studying. (xin đừng làm ồn quá như thế. Tôi đang học bài)
Let’s go out now. It isn’t raining any more. (Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài thôi. Trời hết mưa rồi)
(at a party) Hello, Ann. Are you enjoying the party? (trong một bữa tiệc – chào Ann. Bạn thích bữa tiệc này chứ?)
- Khi nói về một việc nào đó đang diễn ra trong khoảng thời gian của lúc nói, nhưng không nhất thiết chính xác ngay lúc nói.
Tom and Ann are talking and drinking in a café. Tom says: “I’m reading an interesting book at the moment. I’ll lend it to you when I’ve finished it.” (Tom và Ann đang nói chuyên và đang uống nước trong một quán cà phê. Tom nói: “Hiện tại tôi đang đọc một quyển sách hay lắm. Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách đó khi nào tôi đọc xong.”)
=> Tôm không đọc cuốn sách đó vào lúc anh ta đang nói. Anh ấy có ý nói rằng anh ấy đang bắt đầu đọc trước đó và hiện tại thì chưa đọc xong. Anh ấy đang đọc nửa chừng.
- Nói về khoảng thời gian bao gồm cả hiện tại.
Tom isn’t playing football this season. He wants to concentrate on his studies. (Tom không chơi bóng đá vào mua này. Cậu ấy muốn tập trung vào việc học của mình.)
- Khi nói về những tình huống đang thay đổi.
The populartion of the world is rising very fast. (Dân số thế giới đang gia tăng rất nhanh)
- Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”
He is always losing his keys (Anh ấy cứ hay đánh mất chìa khóa)
He is always coming late. (Anh ta toàn đến muộn.)
3. Dấu hiệu:
Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,
Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...
Notes: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...
Present perfect
1. Công thức  • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)
  • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)
  • Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)
2. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh:
  • Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan đến hiện tại:
Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.  • Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :
Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.
3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:
Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...  • just, recently, lately: gần đây, vừa mới
  • ever: đã từng
  • already: rồi
  • for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)
  • since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)
  • yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
  • so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ
Present perfect continuous
1. Công thức:  • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)
  • Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)
  • Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)
2. Cách dùng:
Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động.
Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.
Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:
Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.
3. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
- Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.
Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.
Bài tập ôn luyện đây ^^
Exercise:
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.
1. I __________ (not/belong) to a political party.
2. Hurry! The bus __________ (come). I _________ (not/want) to miss it.
3. The River Nile ___________(flow) into the Mesiterranean.
4. The river _________ (flow) very fast today – much faster than usual.
5. ___________ (it/ever/snow) in India?
6. We usually _________(grow) vegetables in our garden but this year we __________ (not/grow) any.
7. A: Can you drive?
B: No, but I ________(learn). My father _________(teach) me.
8. you can borrow my umbrella. I ________(not/need) it at the moment.
9. (at a party) I usually enjoy parties but I ________(not/enjoy) this one very much.
10. Ron is in London at the moment. He _________(stay) at the Hilton Hotel. He usually ________(stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.
11. I (think)…………….. of buying new bicycle for my son. He (use)……….. an old one since he was in secondary school. I (fix)……….it several times.
12. She is sleeping. She (sleep)………….. since you went out.
13. How long you (stay)………… in Da Nháang? – I (live)………..there for 3 months. I (finish)………….. an English course.
14. She (not arrive)……….. yet. I (wait)……… her for half an hour. The film (start)………..?
15. I (work)………… in this company for 2 years. During that time, I (already meet)………… a lot of English people.
16. The rain (just stop)…………… I (not go)…………….to the market yet because of the rain.
17. She will find another job next month. She (teach)…………….. English in this centre for 5 year.
18. They (just join)……….. the club.
19. She is so tired. She (arrange)………… the seats for all the people.
20. Don’t disturb her, she (not finish) ……….her homework. She (study)……….for 2 hours.
Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive break fall go up grow improve lose
1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.
2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She ..........
3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare ..........
4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English ..........
5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He ..........
6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter ..........
7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The ..........


Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).
2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid ... (go out).
3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! ... (not/finish)
4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, ... (do/it).
5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: ... ? (find).
6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: ... (not/decide).
7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, ... (come back).
Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.
2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We ..... for 20 minutes.
3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I ..... since December.
4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> ....... since 18 January.
5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> ....... for years.
Các bạn có thể làm ở tại topic này và đăng lên để mọi người cùng nhau sửa nhé. Chúc các bạn thành công!


Exercise:
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. I _____don't belong_____ (not/belong) to a political party.

2. Hurry! The bus _____is coming_____ (come). I _____don't want____ (not/want) to miss it.

3. The River Nile _____flows______(flow) into the Mesiterranean.

4. The river ___is flowing______ (flow) very fast today – much faster than usual.

5. ___Does it ever snow________ (it/ever/snow) in India?

6. We usually _____grow____(grow) vegetables in our garden but this year we ___aren't growing___ (not/grow) any.

7. A: Can you drive?
B: No, but I ___am learning_____(learn). My father ____is teaching_____(teach) me.

8. you can borrow my umbrella. I ____don't need____(not/need) it at the moment.

9. (at a party) I usually enjoy parties but I ___don't enjoy_____(not/enjoy) this one very much.

10. Ron is in London at the moment. He _____is staying____(stay) at the Hilton Hotel. He usually ____stays____(stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.

11. I (think)………am thinking…….. of buying new bicycle for my son. He (use)……has used….. an old one since he was in secondary school. I (fix)…have fixed…….it several times.

12. She is sleeping. She (sleep)……has slept…….. since you went out.

13. How long you (stay)……have- stayed…… in Da Nháang? – I (live)……have lived…..there for 3 months. I (finish)………finished….. an English course.( câu này e ko chắc)

14. She (not arrive)……hasn't arrived….. yet. I (wait)…have been waiting…… her for half an hour. The film (start)………..???

15. I (work)……have been working…… in this have already met…… a lot of English people.

16. The rain (just stop)……has just stopped……… I (not go)……haven' t gone……….to the market yet because of the rain.

17. She will find another job next month. She (teach)………has been teaching…….. English in this centre for 5 year.

18. They (just join)……have just joined….. the club.

19. She is so tired. She (arrange)……has been arranging…… the seats for all the people.

20. Don’t disturb her, she (not finish) …hasn't finished…….her homework. She (study)……has been studying….for 2 hours.
Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive /break /fall /go up /grow/ improve /lose

1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.( câu này dùng has lost được chứ ạ )

2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She broke her leg

3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare has gone up

4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English has improved

5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He has grown

6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter has been arrived

7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The temperature has fallen
chắc mấy câu này sai bét về thì luôn
e cứ bị phân vân:>(:>(:>(:>(

Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).

2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid ..Joe had just gone out. (go out).

3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! ..I haven't finished yet . (not/finish)

4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, .I have already done it .. (do/it).

5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: .Have you found where to live yet.. ? (find).

6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: .I haven't decided yet.. (not/decide).

7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, .She has just come back.. (come back).

Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.

2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We ..have been waiting ... for 20 minutes.

3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I ..have been learning Spanish... since December.

4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> ...Mary has been working in London.... since 18 January.

5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> ..Our friends have been spending their holidays in Italy..... for years.
#phuongdaitt1: Hà ơi, cảm ơn em nhiều lắm ^____________^
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Exercise:
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. I _____don't belong_____ (not/belong) to a political party.

2. Hurry! The bus _____is coming_____ (come). I _____don't want____ (not/want) to miss it.

3. The River Nile _____flows______(flow) into the Mesiterranean.

4. The river ___is flowing______ (flow) very fast today – much faster than usual.

5. ___Does it ever snow________ (it/ever/snow) in India?

6. We usually _____grow____(grow) vegetables in our garden but this year we ___aren't growing___ (not/grow) any.

7. A: Can you drive?
B: No, but I ___am learning_____(learn). My father ____is teaching_____(teach) me.

8. you can borrow my umbrella. I ____don't need____(not/need) it at the moment.

9. (at a party) I usually enjoy parties but I ___don't enjoy_____(not/enjoy) this one very much.

10. Ron is in London at the moment. He _____is staying____(stay) at the Hilton Hotel. He usually ____stays____(stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.

11. I (think)………am thinking…….. of buying new bicycle for my son. He (use)……has used….. an old one since he was in secondary school. I (fix)…have fixed…….it several times.

12. She is sleeping. She (sleep)……has slept…….. since you went out.

13. How long you (stay)……have- stayed…… in Da Nháang? – I (live)……have lived…..there for 3 months. I (finish)………finished….. an English course.( câu này e ko chắc)

14. She (not arrive)……hasn't arrived….. yet. I (wait)…have been waiting…… her for half an hour. The film (start)………..???


15. I (work)……have been working…… in this have already met…… a lot of English people.

16. The rain (just stop)……has just stopped……… I (not go)……haven' t gone……….to the market yet because of the rain.

17. She will find another job next month. She (teach)………has been teaching…….. English in this centre for 5 year.

18. They (just join)……have just joined….. the club.

19. She is so tired. She (arrange)……has been arranging…… the seats for all the people.

20. Don’t disturb her, she (not finish) …hasn't finished…….her homework. She (study)……has been studying….for 2 hours.
Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive /break /fall /go up /grow/ improve /lose

1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.( câu này dùng has lost được chứ ạ )

2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She broke her leg

3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare has gone up

4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English has improved

5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He has grown

6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter has been arrived

7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The temperature has fallen
chắc mấy câu này sai bét về thì luôn
e cứ bị phân vân:>(:>(:>(:>(

Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).

2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid ..Joe had just gone out. (go out).

3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! ..I haven't finished yet . (not/finish)

4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, .I have already done it .. (do/it).

5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: .Have you found where to live yet.. ? (find).

6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: .I haven't decided yet.. (not/decide).

7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, .She has just come back.. (come back).

Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.

2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We ..have been waiting ... for 20 minutes.

3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I ..have been learning Spanish... since December.

4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> ...Mary has been working in London.... since 18 January.

5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> ..Our friends have been spending their holidays in Italy..... for years.
#phuongdaitt1: Hà ơi, cảm ơn em nhiều lắm ^____________^
Xem lại những câu chị bôi đỏ nha ^^ Em làm rất tốt :D
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.
1. I don't belong (not/belong) to a political party.
2. Hurry! The bus is coming (come). I don't want (not/want) to miss it.
3. The River Nile flows (flow) into the Mesiterranean.
4. The river is flowing (flow) very fast today – much faster than usual.
5. have it ever snowed (it/ever/snow) in India?
6. We usually grow (grow) vegetables in our garden but this year we aren't growing (not/grow) any.
7. A: Can you drive?
B: No, but I am learning (learn). My father teaches (teach) me.
8. you can borrow my umbrella. I am not need (not/need) it at the moment.
9. (at a party) I usually enjoy parties but I am not enjoying (not/enjoy) this one very much.
10. Ron is in London at the moment. He is staying (stay) at the Hilton Hotel. He usually stays (stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.
11. I (think)…………….. of buying new bicycle for my son. He (use)……….. an old one since he was in secondary school. I (fix) have fixed it several times.
12. She is sleeping. She (sleep) has been sleeping since you went out.
13. How long have you (stay) stayed in Da Nháang? – I (live) have lived there for 3 months. I (finish) have finished an English course.
14. She (not arrive) hasn't arrived yet. I (wait) have been waithing her for half an hour. The film (start) started?
15. I (work) have worked in this company for 2 years. During that time, I (already meet) have already met a lot of English people.
16. The rain (just stop) has just stopped I (not go) haven't gone to the market yet because of the rain.
17. She will find another job next month. She (teach)…………….. English in this centre for 5 year.
18. They (just join) have just joined the club.
19. She is so tired. She (arrange)………… the seats for all the people.
20. Don’t disturb her, she (not finish) ……….her homework. She (study)……….for 2 hours.
Mấy câu xanh xanh em không biết ạ :<

Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive break fall go up grow improve lose

1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.
2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She has broken her leg

3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare .......... câu này là go up phải không nhỉ nhưng em không biết ghi @@

4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English has improved

5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He ..........

6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter has arrived
7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The temperature has falled

Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).
2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid he has just went out (go out).
3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! I haven't finished yet (not/finish)
4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, I have already done it (do/it).

5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: ... ? (find).

6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: I haven't decided yet (not/decide).
7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, she has just comeback (come back).
Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.
2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We have been waiting for 20 minutes.
3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I have learnt Spanish since December.
4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> Mary has worked in London since 18 January.
5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> Our friends have spent their holidays in Italy for years.

Thì HTHTTD với HTHT khó phân biệt thật...
 
Last edited:

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
Cảm ơn mọi người đã góp ý ạ. em sẽ cố gắng hơn nữa
Theo mình là:
The temperature has decreased by 8 degrees :D
trong bai ko cho từ decrease bạn ạ . Phải thay từ khác vậy
Xem lại những câu chị bôi đỏ nha ^^ Em làm rất tốt :D

9. (at a party) I usually enjoy parties but I ___am not enjoying _____(not/enjoy) this one very much.
enjoy không được chia ở dạng tiếp diễn nhưng trong trường hợp đặc biệt vẫn có dạng "enjoying ".
Mọi người có thể giải thích rõ được không ạ

11. I (think)………have been thinking…….. of buying new bicycle for my son. He (use)……has been using….. an old one since he was in secondary school. I (fix)…have fixed…….it several times.

12. She is sleeping. She (sleep)……has been sleeping…….. since you went out.

13. How long you (stay)……have- stayed…… in Da Nháang? – I (live)……have been living …..there for 3 months. I (finish)………finished….. an English course. em nghĩ e bị sai ở đây nhưng không biết là sửa ntn

14. She (not arrive)……hasn't arrived….. yet. I (wait)…have been waiting…… her for half an hour. The film (start)……….Has the film started
19. She is so tired. She (arrange)……has been arranging…… the seats for all the people.
câu này diễn tả hành động vừa mới chấm dứt nhưng còn để lại dấu vết ở HT thì e nghĩ dùng thì HTHT tiếp diễn là hợp lý rồi mà

2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She was broken her leg

5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He has grown beard

2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid ..Joe has just gone out. (go out).

5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> ..Our friends have spent their holidays in Italy..... for years.
Thỉnh thoảng em vẫn bị nhầm lẫn giữa HTHT và HTHTTD
 
Last edited:

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.
1. I don't belong (not/belong) to a political party.
2. Hurry! The bus is coming (come). I don't want (not/want) to miss it.
3. The River Nile flows (flow) into the Mesiterranean.
4. The river is flowing (flow) very fast today – much faster than usual.
5. have it ever snowed (it/ever/snow) in India?
6. We usually grow (grow) vegetables in our garden but this year we aren't growing (not/grow) any.
7. A: Can you drive?
B: No, but I am learning (learn). My father teaches (teach) me.
8. you can borrow my umbrella. I am not need (not/need) it at the moment.
9. (at a party) I usually enjoy parties but I am not enjoying (not/enjoy) this one very much.
10. Ron is in London at the moment. He is staying (stay) at the Hilton Hotel. He usually stays (stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.
11. I (think)…………….. of buying new bicycle for my son. He (use)……….. an old one since he was in secondary school. I (fix) have fixed it several times.
12. She is sleeping. She (sleep) has been sleeping since you went out.
13. How long have you (stay) stayed in Da Nháang? – I (live) have lived there for 3 months. I (finish) have finished an English course.
14. She (not arrive) hasn't arrived yet. I (wait) have been waithing her for half an hour. The film (start) started?
15. I (work) have worked in this company for 2 years. During that time, I (already meet) have already met a lot of English people.
16. The rain (just stop) has just stopped I (not go) haven't gone to the market yet because of the rain.
17. She will find another job next month. She (teach)…………….. English in this centre for 5 year.
18. They (just join) have just joined the club.
19. She is so tired. She (arrange)………… the seats for all the people.
20. Don’t disturb her, she (not finish) ……….her homework. She (study)……….for 2 hours.
Mấy câu xanh xanh em không biết ạ :<

Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive break fall go up grow improve lose

1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.
2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She has broken her leg

3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare .......... câu này là go up phải không nhỉ nhưng em không biết ghi @@

4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English has improved

5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He ..........

6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter has arrived
7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The temperature has falled

Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).
2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid he has just went out (go out).
3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! I haven't finished yet (not/finish)
4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, I have already done it (do/it).

5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: ... ? (find).

6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: I haven't decided yet (not/decide).
7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, she has just comeback (come back).
Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.
2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We have been waiting for 20 minutes.
3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I have learnt Spanish since December.
4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> Mary has worked in London since 18 January.
5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> Our friends have spent their holidays in Italy for years.

Thì HTHTTD với HTHT khó phân biệt thật...
Ex1: Now you have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. I don't belong (not/belong) to a political party.
2. Hurry! The bus is coming (come). I don't want (not/want) to miss it.
3. The River Nile flows (flow) into the Mesiterranean.
4. The river is flowing (flow) very fast today – much faster than usual.
5. have it ever snowed (it/ever/snow) in India?
6. We usually grow (grow) vegetables in our garden but this year we aren't growing (not/grow) any.
7. A: Can you drive?
B: No, but I am learning (learn). My father teaches (teach) me.
8. you can borrow my umbrella. I am not need (not/need) it at the moment.
9. (at a party) I usually enjoy parties but I am not enjoying (not/enjoy) this one very much.
10. Ron is in London at the moment. He is staying (stay) at the Hilton Hotel. He usually stays (stay) at the Hilton Hotel when he’s in London.
11. I (think)…………….. of buying new bicycle for my son. He (use)……….. an old one since he was in secondary school. I (fix) have fixed it several times.
Vậy ta bắt đầu phân tích câu này vậy. Chuyện đi mua xe đạp mới và việc sử dụng đã được nghĩ từ quá khứ đến hiện tại rồi. Hành động này lại nhấn vào Quá Trình. Vậy ta sẽ chia thì gì nà?
12. She is sleeping. She (sleep) has been sleeping since you went out.
13. How long have you (stay) stayed in Da Nháang? – I (live) have lived there for 3 months. I (finish) have finished an English course.
14. She (not arrive) hasn't arrived yet. I (wait) have been waithing her for half an hour. The film (start) started?
15. I (work) have worked in this company for 2 years. During that time, I (already meet) have already met a lot of English people.
16. The rain (just stop) has just stopped I (not go) haven't gone to the market yet because of the rain.
17. She will find another job next month. She (teach)…………….. English in this centre for 5 year.
18. They (just join) have just joined the club.
19. She is so tired. She (arrange)………… the seats for all the people.
Thực chất câu này nói thêm 1 cách dùng của thì HT hoàn thành tiếp diễn nữa
Thì HTHTTD diễn tả 1 hành động vừa mới kết thúc và có kết quả ở hiện tại

20. Don’t disturb her, she (not finish) ……….her homework. She (study)……….for 2 hours.
Mấy câu xanh xanh em không biết ạ :<

Câu này bình thường mà em :v
Ex2: Read the situations and write sentences. Use the following verbs:
arrive break fall go up grow improve lose

1 Tom is looking for his key. He can't find it.
=> He was lost his key.
2 Margaret can't walk and her leg is in plaster.
=> She has broken her leg

3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare .......... câu này là go up phải không nhỉ nhưng em không biết ghi @@
Đúng là go up đấy :v nhưng chia theo thì HTHT thì như thế nào?

4 Maria's English wasn't very good. Now it is better.
=> Her English has improved

5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He ..........
Có vẻ câu này viết sai chính tả :vvvvv Phải là "a beard" mới đúng

6 This morning I was expecting a letter. Now I have it.
=> The letter has arrived
7 The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.
=> The temperature has falled

Ex3: Read the situations and write sentences with just, already or yet.
1 After lunch you go to see a friend at her home. She says "Would you like something to eat"
You say: No thank you. I've just had lunch. (have lunch).
2 Joe goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says 'Can I speak to Joe"
You say: I'm afraid he has just went out (go out).
3 You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.
You say: Wait a minute! I haven't finished yet (not/finish)
4 You are going to a restaurant tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, 'Shall I phone to reserve a table'.
You say: No, I have already done it (do/it).

5 You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful.
Ask her. You say: ... ? (find).

"Have you found a place to live yet?"
6 You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: "Where are you going fot your holiday?"
You say: I haven't decided yet (not/decide).
7 Linda went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, "Is Linda still at the bank? '
You say: No, she has just comeback (come back).
Ex4: Read the situations and complete the sentences.
1 It's raining.The rain started two hours ago.
=> It's been raining for two hours.
2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes.
=> We have been waiting for 20 minutes.
3 I'm learning Spanish. I started classes in December.
=> I have learnt Spanish since December.
4 Mary is working in London. She started working there on 18 January.
=> Mary has worked in London since 18 January.
5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started going
there years ago.
=> Our friends have spent their holidays in Italy for years.

Thì HTHTTD với HTHT khó phân biệt thật...
Đúng thiệt tại vì nó na ná như nhau mà :vvvv
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
11. I (think)…………….. of buying new bicycle for my son. He (use)……….. an old one since he was in secondary school. I (fix) have fixed it several times.
Vậy ta bắt đầu phân tích câu này vậy. Chuyện đi mua xe đạp mới và việc sử dụng đã được nghĩ từ quá khứ đến hiện tại rồi. Hành động này lại nhấn vào Quá Trình. Vậy ta sẽ chia thì gì nà?
11. I (think) have been thinking of buying new bicycle for my son. He (use) has been using an old one since he was in secondary school. I (fix) have fixed it several times.
17. She will find another job next month. She (teach)…………….. English in this centre for 5 year.
She will find another job next month. She (teach) has been teaching English in this centre for 5 year
Có vẻ em bỏ sót một câu :vv
19. She is so tired. She (arrange)………… the seats for all the people.
She is so tired. She (arrange) has been arranging the seats for all the people
20. Don’t disturb her, she (not finish) ……….her homework. She (study)……….for 2 hours.
Don’t disturb her, she (not finish) hasn't finished her homework. She (study) has been studying for 2 hours
:>>
3 Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.
=> The bus fare .......... câu này là go up phải không nhỉ nhưng em không biết ghi @@
Đúng là go up đấy :v nhưng chia theo thì HTHT thì như thế nào?
The bus fare has gone up?
5 Dan didn't have a bread before. Now he has a bread.
=> He ..........
Có vẻ câu này viết sai chính tả :vvvvv Phải là "a beard" mới đúng
He has grown a beard :>>>
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
[ĐẾN HẸN LẠI TÊN THÔI]
HÔM NAY CHÚNG TA LẠI TIẾP TỤC VỚI 1 CHỦ ĐỀ TIẾP THEO LÀ THÌ TƯƠNG LAI.
Nội quy của topic này rất đơn giản: Cấm spam với mọi hình thức. Nếu bạn nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt nhé.

Rồi. Hôm nay chúng ta cùng ôn luyện thôi nào :Tuzki33
TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)
1. Công thức:

 • Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)
 • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)
 • Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)
Ví dụ: The prime minister will open the debate in parliament tomorrow.
2. Cách dùng:
 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.)
 • Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó)
 • Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know - Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết
Lưu ý:
Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có dự định và không có dự định từ trước. Tuy nhiên để phân biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:
Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)
Son: Ok, I will go to market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)
3. Dấu hiệu nhận biết
Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...
THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)
1. Công thức:

 • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O
 • Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?
2. Cách dùng:
 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)
 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)
3. Dấu hiệu:
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:
- at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
- At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
Ví dụ:
- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.)
- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên)
THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)
1. Công thức:

 • Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
 • Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?
2. Cách dùng :
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.
Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.
Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)
3. Dấu hiệu:
 • By + thời gian tương lai,
 • By the end of + thời gian trong tương lai,
 • Before + thời gian tương lai
 • By the time …
Ví dụ:
- By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)
- Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.
TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)
1. Công thức

 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?
2. Cách dùng
Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:
Ví dụ:
 • I will have been studying English for 10 years by the end of next month.
 • By 2001, I will have been living in London for sixteen years.
3. Dấu hiệu:
For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai
Ví dụ:
 • for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)
 • for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).
THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)
1. Công thức:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể) ( Ex: We’re going to visit Ha Long bay next week)

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể) (Ex: He’s not going to visit Ha Long bay next week.)

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)? ( Ex: Are they going to visit Ha Long bay next week?)
2. Cách sử dụng:
 • Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.
Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)
 • Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.
Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.
3. Dấu hiệu nhận biết
Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ...,

1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. .................. (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ................... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ................. (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .............. (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, ........... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
28. Do you think ....... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ......
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, .... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: .............. (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
[ĐẾN HẸN LẠI TÊN THÔI]
HÔM NAY CHÚNG TA LẠI TIẾP TỤC VỚI 1 CHỦ ĐỀ TIẾP THEO LÀ THÌ TƯƠNG LAI.
Nội quy của topic này rất đơn giản: Cấm spam với mọi hình thức. Nếu bạn nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt nhé.

Rồi. Hôm nay chúng ta cùng ôn luyện thôi nào :Tuzki33
TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)
1. Công thức:

 • Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)
 • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)
 • Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)
Ví dụ: The prime minister will open the debate in parliament tomorrow.
2. Cách dùng:
 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.)
 • Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó)
 • Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know - Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết
Lưu ý:
Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có dự định và không có dự định từ trước. Tuy nhiên để phân biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:
Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)
Son: Ok, I will go to market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)
3. Dấu hiệu nhận biết
Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...
THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)
1. Công thức:

 • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O
 • Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?
2. Cách dùng:
 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)
 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)
3. Dấu hiệu:
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:
- at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
- At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
Ví dụ:
- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.)
- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên)
THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)
1. Công thức:

 • Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
 • Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?
2. Cách dùng :
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.
Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.
Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)
3. Dấu hiệu:
 • By + thời gian tương lai,
 • By the end of + thời gian trong tương lai,
 • Before + thời gian tương lai
 • By the time …
Ví dụ:
- By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)
- Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.
TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)
1. Công thức

 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?
2. Cách dùng
Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:
Ví dụ:
 • I will have been studying English for 10 years by the end of next month.
 • By 2001, I will have been living in London for sixteen years.
3. Dấu hiệu:
For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai
Ví dụ:
 • for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)
 • for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).
THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)
1. Công thức:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể) ( Ex: We’re going to visit Ha Long bay next week)

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể) (Ex: He’s not going to visit Ha Long bay next week.)

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)? ( Ex: Are they going to visit Ha Long bay next week?)
2. Cách sử dụng:
 • Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.
Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)
 • Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.
Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.
3. Dấu hiệu nhận biết
Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ...,

1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. .................. (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ................... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ................. (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .............. (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, ........... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
28. Do you think ....... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ......
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, .... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: .............. (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
Câu trả lời:
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. ......we will have finished............ (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ..........will be playing......... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ........I will be working......... (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .......the meeting will have ended....... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he will spend...... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
28. Do you think ..you will still be doing..... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have traveled....
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, .I will stay... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ........Will you see...... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Câu trả lời:
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. ......we will have finished............ (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ..........will be playing......... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ........I will be working......... (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .......the meeting will have ended....... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he will spend...... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
28. Do you think ..you will still be doing..... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have traveled....
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, .I will stay... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ........Will you see...... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. ......we will have finished............ (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ..........will be playing......... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ........I will be working......... (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .......the meeting will have ended....... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he will spend...... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.

28. Do you think ..you will still be doing..... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have traveled....
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, .I will stay... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ........Will you see...... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
Uy, uy, uy súyt đúng rồi nha, cố lên nào ~~~~
 

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,159
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. ......we will have finished............ (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ..........will be playing......... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ........I will be working......... (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .......the meeting will have ended....... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he is going to spend..... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.

28. Do you think ..you will still be doing..... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have traveled....
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, I am going to stay (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ........Will you see...... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he will have spent...... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
30. If you need to contact me, .I will be staying... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
 
 • Like
Reactions: Phạm Dương

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. ......we will have finished............ (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ..........will be playing......... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ........I will be working......... (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .......the meeting will have ended....... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he is going to spend..... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.

28. Do you think ..you will still be doing..... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have traveled....
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, I am going to stay (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ........Will you see...... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. ......we will have finished............ (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. (thiếu 1 chữ cũng là sai nha)
So at 4 o'clock, ..........will be playing......... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ........I will be working......... (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .......the meeting will have ended....... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, .....he is going to spend..... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.

28. Do you think ..you will still be doing..... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have traveled....
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, I am going to stay (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ........Will you see...... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
 
 • Like
Reactions: Serein Vans

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
[ĐẾN HẸN LẠI TÊN THÔI]
HÔM NAY CHÚNG TA LẠI TIẾP TỤC VỚI 1 CHỦ ĐỀ TIẾP THEO LÀ THÌ TƯƠNG LAI.
Nội quy của topic này rất đơn giản: Cấm spam với mọi hình thức. Nếu bạn nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt nhé.

Rồi. Hôm nay chúng ta cùng ôn luyện thôi nào :Tuzki33
TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)
1. Công thức:

 • Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)
 • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)
 • Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)
Ví dụ: The prime minister will open the debate in parliament tomorrow.
2. Cách dùng:
 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.)
 • Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó)
 • Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know - Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết
Lưu ý:
Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có dự định và không có dự định từ trước. Tuy nhiên để phân biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:
Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)
Son: Ok, I will go to market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)
3. Dấu hiệu nhận biết
Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...
THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)
1. Công thức:

 • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O
 • Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?
2. Cách dùng:
 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)
 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)
3. Dấu hiệu:
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:
- at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
- At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
Ví dụ:
- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.)
- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên)
THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)
1. Công thức:

 • Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
 • Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?
2. Cách dùng :
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.
Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.
Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)
3. Dấu hiệu:
 • By + thời gian tương lai,
 • By the end of + thời gian trong tương lai,
 • Before + thời gian tương lai
 • By the time …
Ví dụ:
- By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)
- Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.
TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)
1. Công thức

 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?
2. Cách dùng
Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:
Ví dụ:
 • I will have been studying English for 10 years by the end of next month.
 • By 2001, I will have been living in London for sixteen years.
3. Dấu hiệu:
For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai
Ví dụ:
 • for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)
 • for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).
THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)
1. Công thức:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể) ( Ex: We’re going to visit Ha Long bay next week)

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể) (Ex: He’s not going to visit Ha Long bay next week.)

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)? ( Ex: Are they going to visit Ha Long bay next week?)
2. Cách sử dụng:
 • Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.
Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)
 • Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.
Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.
3. Dấu hiệu nhận biết
Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ...,

1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. .................. (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ................... (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ................. (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .............. (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, ........... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
28. Do you think ....... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ......
(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, .... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: .............. (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will b. am going c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I've rented a video
a. am going to b. will c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be b. will be c. a và b
4. If you have any problem, don't worry. I....help you
a. will b. am going to c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend b. I'll see a friend c. I went to a friend
6. That's the phone./ I....answer it
a. will b. am going to c. a và b
7. Look at those clouds. It....now
a. will rain b. is going to rain c. is raining
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please b. I'll have tea, please c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to b. will c. a và b
10. The weather forecast says it.......rain tomorrow
a. is going to b. will c. a và b
11. My parents............tomorrow to stay with me for a few days
a. come b. will have come c. are coming
12. I'll return Bob's pen to him the next time I..........him
a. see b. will see c. I'm going to see
13. The firework display, part of the city's celebration,............ place on the 21st August in Cannon Park
a. will take b. is taking c. is going to take
14. This is the first time we..............to Scotland, so it's all new to us
a. are going b. have been c. will go
15. Look at those cars! They................!
a. will crash b. will be crash c. are going to crash
16. We hope the music will help us...................a lot after working hard.
a. relax b. relaxing c. be relaxed
17. I.......................... with the director in the morning
a. will have meeting b. am having meeting c. am going to have meeting
18. What's in the letter? Why....................?
a. don't you let me to read it b. don't you let me read it c. won't you let me read it
19. We …. the school next year.
a. are building b. build c. will build
20. He ………. this contest because he is ill.
a. will not take part in b. is not taking part in c. isn’t going to take part in
21. We're having a party at the weekend.Great! Who............?
a. will being invited b.is going to invite c. is going to be invited
22. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.
23. Phone me after 8 o'clock. .......we will have finished ........... (we/finish) dinner by then.
24. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30.
So at 4 o'clock, ......will be playing............. (we/play) tennis.
25. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. .........I will be working ........ (I/work).
26. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about
an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, .....the meeting will have ended......... (the meeting/end) by then.
27. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he
continues like this, ......he will have spent..... (he/spend) all his money before the end
of his holiday.
28. Do you think ...you will be still doing.... (you/still/do) the same job in ten years' time?
29. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.
So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ..she will have travelled....(she/travel) more than 3,000 miles.
30. If you need to contact me, ..I will be staying .. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
31. A: ....Will you see.......... (you/see) Luara tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?
 
 • Like
Reactions: Phạm Dương

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Hiện tại rồi nè, Tương lai rồi nè, giờ đến QUÁ KHỨ nha cả nhà.
QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)
1. Công thức

Với động từ thường:
 • (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)
 • (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)
 • (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)
Với động từ Tobe:
 • (Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj
 • (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj
 • (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?
3. Cách dùng thì quá khứ đơn:
Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Ví dụ:
 • I went to the concert last week.
 • A few weeks ago, a woman called to report a robbery.
3. Dấu hiệu nhận biết:
Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...
THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS
1. Công thức:

 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o'clock yesterday.)
 • Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o'clock yesterday.)
 • Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o'clock yesterday?)
2. Cách dùng:
 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)
 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.
Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:
Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...
Ví dụ:
 • It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.
 • He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.
QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)
1. Công thức

 • Khẳng định: S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)
 • Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)
 • Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to school?)
2. Cách dùng
Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.
+ Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.
+ Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than
Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)
3. Dấu hiệu nhận biết:
Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành:

 • Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...
 • Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past
Ví dụ:
The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside
When I got up this morning, my father had already left.
THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS
1. Công thức:

 • Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)
 • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn't been buying)
 • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)
2. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn)
Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it
 • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.
Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.
3. Dấu hiệu nhận biết
Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.
Ex: Had you been waiting long before the taxi arrived?
1. Almost everybody (leave)…………………………. by the time we (arrive)…………………………..
2. He (wonder)…………………………. whether he (leave)…………………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)…………………………. until she (finish)…………………………. her work.
4. The couple scarcely (enter)…………………………. the house when they (begin)…………………………. to argue.
5. The teacher (ask)…………………………. the boy why he (not do)…………………………. his homework.
6. She already (post)…………………………. the letter when she (realize)…………………………. she (send)…………………………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………………………. a mile when it (have)…………………………. a flat tyre.
8. The weather (be)…………………………. far worse than we (expect)…………………………..
9. They (be married)…………………………. for five years when thy finally (have)…………………………. a child.
10. No sooner they (sell)…………………………. their car than they (regret)…………………………. having done so.
11. When she (finish)…………………………. her work she (go)…………………………. to the cinema.
12. He (not eat)…………………………. until his parents (come)…………………………. home.
13. She (tell)…………………………. me she never (meet)…………………………. him.
14. He (do)…………………………. her homework before he ( go)…………………………. out.
15. The lights (go)…………………………. out the moment he (get)…………………………. into the cinema.
16. Hardly the holiday (begin)…………………………. when they (leave)…………………………. the town.
17. They (be)…………………………. out for an hour when it (start)…………………………. to rain.
18. They (leave)…………………………. the shop as soon as they (buy)…………………………. everything they (need)…………………………..
19. The house (burn)…………………………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………………………..
20. As he (do)…………………………. a lot of work that day he (be)…………………………. very tired.
21. I already (hear)…………………………. about the accident when he (tell)…………………………. me about it.
22. He (live)…………………………. in the country for ten years when he first (come)…………………………. to London.
23. I (not talk)…………………………. to him because when I (arrive)…………………………. he already (leave)…………………………..
24. When we (go)…………………………. out again, the wind (stop)…………………………..
25. He (think)…………………………. he (win)…………………………. in the lottery but he (not have)…………………………. of course.
26. No sooner the bell (ring)…………………………. when the pupils (go)…………………………. out to play.
27. Before you (mention)…………………………. his name, I never (hear)…………………………. of this poet.
28. Our guests (be)…………………………. still here when he (come)…………………………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………………………. I (receive)…………………………. a postcard from him.
30. They just (close)…………………………. the shop when I (get)…………………………. there.
31. While Tom (read) , Amely (watch) a documentary on TV.
32. Marvin (come) home, (switch) on the computer and (check) his emails.
33. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.
34. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.
35. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.
36. He (wake) up and (look) at his watch.
37. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form.
38. The car (break) down and we (have) to walk home.
39. The boys (swim) while the girls (sunbathe) .
40. My father (come) in, (look) around and (tell) me to tidy up my room.
41. As long as one group (prepare) dinner, the others (collect) wood for their campfire.
42. While the parents (have) breakfast, their children (run) about.
43. Martha (turn) off the lights and (go) to bed.
44. When I (do) the washing-up, I (break) a plate.
45. While Tom (play) the piano, his mother (do) the washing-up.
46. He (drink) some juice and then he (eat) a few chips.
47. I (have) dinner when I suddenly (hear) a loud bang.
48. When my father (work) in the garden, an old friend (pass) by to see him.
49. She (go) to school, (take) out her textbook and (begin) to learn.
50. When it (start) to rain, our dog (want) to come inside.
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
Hiện tại rồi nè, Tương lai rồi nè, giờ đến QUÁ KHỨ nha cả nhà.
QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)
1. Công thức

Với động từ thường:
 • (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)
 • (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)
 • (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)
Với động từ Tobe:
 • (Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj
 • (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj
 • (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?
3. Cách dùng thì quá khứ đơn:
Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Ví dụ:
 • I went to the concert last week.
 • A few weeks ago, a woman called to report a robbery.
3. Dấu hiệu nhận biết:
Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...
THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS
1. Công thức:

 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o'clock yesterday.)
 • Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o'clock yesterday.)
 • Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o'clock yesterday?)
2. Cách dùng:
 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)
 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.
Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:
Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...
Ví dụ:
 • It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.
 • He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.
QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)
1. Công thức

 • Khẳng định: S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)
 • Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)
 • Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to school?)
2. Cách dùng
Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.
+ Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.
+ Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than
Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)
3. Dấu hiệu nhận biết:
Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành:

 • Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...
 • Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past
Ví dụ:
The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside
When I got up this morning, my father had already left.
THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS
1. Công thức:

 • Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)
 • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn't been buying)
 • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)
2. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn)
Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it
 • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.
Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.
3. Dấu hiệu nhận biết
Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.
Ex: Had you been waiting long before the taxi arrived?
1. Almost everybody (leave)…………………………. by the time we (arrive)…………………………..
2. He (wonder)…………………………. whether he (leave)…………………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)…………………………. until she (finish)…………………………. her work.
4. The couple scarcely (enter)…………………………. the house when they (begin)…………………………. to argue.
5. The teacher (ask)…………………………. the boy why he (not do)…………………………. his homework.
6. She already (post)…………………………. the letter when she (realize)…………………………. she (send)…………………………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………………………. a mile when it (have)…………………………. a flat tyre.
8. The weather (be)…………………………. far worse than we (expect)…………………………..
9. They (be married)…………………………. for five years when thy finally (have)…………………………. a child.
10. No sooner they (sell)…………………………. their car than they (regret)…………………………. having done so.
11. When she (finish)…………………………. her work she (go)…………………………. to the cinema.
12. He (not eat)…………………………. until his parents (come)…………………………. home.
13. She (tell)…………………………. me she never (meet)…………………………. him.
14. He (do)…………………………. her homework before he ( go)…………………………. out.
15. The lights (go)…………………………. out the moment he (get)…………………………. into the cinema.
16. Hardly the holiday (begin)…………………………. when they (leave)…………………………. the town.
17. They (be)…………………………. out for an hour when it (start)…………………………. to rain.
18. They (leave)…………………………. the shop as soon as they (buy)…………………………. everything they (need)…………………………..
19. The house (burn)…………………………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………………………..
20. As he (do)…………………………. a lot of work that day he (be)…………………………. very tired.
21. I already (hear)…………………………. about the accident when he (tell)…………………………. me about it.
22. He (live)…………………………. in the country for ten years when he first (come)…………………………. to London.
23. I (not talk)…………………………. to him because when I (arrive)…………………………. he already (leave)…………………………..
24. When we (go)…………………………. out again, the wind (stop)…………………………..
25. He (think)…………………………. he (win)…………………………. in the lottery but he (not have)…………………………. of course.
26. No sooner the bell (ring)…………………………. when the pupils (go)…………………………. out to play.
27. Before you (mention)…………………………. his name, I never (hear)…………………………. of this poet.
28. Our guests (be)…………………………. still here when he (come)…………………………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………………………. I (receive)…………………………. a postcard from him.
30. They just (close)…………………………. the shop when I (get)…………………………. there.
31. While Tom (read) , Amely (watch) a documentary on TV.
32. Marvin (come) home, (switch) on the computer and (check) his emails.
33. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.
34. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.
35. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.
36. He (wake) up and (look) at his watch.
37. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form.
38. The car (break) down and we (have) to walk home.
39. The boys (swim) while the girls (sunbathe) .
40. My father (come) in, (look) around and (tell) me to tidy up my room.
41. As long as one group (prepare) dinner, the others (collect) wood for their campfire.
42. While the parents (have) breakfast, their children (run) about.
43. Martha (turn) off the lights and (go) to bed.
44. When I (do) the washing-up, I (break) a plate.
45. While Tom (play) the piano, his mother (do) the washing-up.
46. He (drink) some juice and then he (eat) a few chips.
47. I (have) dinner when I suddenly (hear) a loud bang.
48. When my father (work) in the garden, an old friend (pass) by to see him.
49. She (go) to school, (take) out her textbook and (begin) to learn.
50. When it (start) to rain, our dog (want) to come inside.


1. Almost everybody (leave)……………had left……………. by the time we (arrive)……………arrived……………..
2. He (wonder)……………wondered……………. whether he (leave)…………had left………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)……………didn't leave……………. until she (finish)……………had finished………. her work.
4. The couple scarcely (enter)……………had ---- entered……………. the house when they (begin)…began…. to argue.
5. The teacher (ask)………………asked…………. the boy why he (not do)……………hadn't done ……………. his homework.
6. She already (post)……………had ----- posted……………. the letter when she (realize)………………realized…………. she (send)………………had sent…………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………had ------ gone ………………. a mile when it (have)……………had……………. a flat tyre.
8. The weather (be)……………was……………. far worse than we (expect)……………expected……………..
9. They (be married)……………have been married……………. for five years when thy finally (have)…………have………………. a child.
10. No sooner they (sell)………………had -----sold…………. their car than they (regret)…………regreted………………. having done so.
11. When she (finish)…………finished………………. her work she (go)……………went……………. to the cinema.
12. He (not eat)……………hadn't been eating ……………. until his parents (come)…………came………. home.
13. She (tell)……………told…………. me she never (meet)……………had ---- met……………. him.
14. He (do)……………had done……………. her homework before he ( go)…………went………………. out.
15. The lights (go)…………………………. out the moment he (get)…………………………. into the cinema.
16. Hardly (begin)…………had the holiday begun………………. when they (leave)……………left……………. the town.
17. They (be)………………had been …………. out for an hour when it (start)……………started……………. to rain.
18. They (leave)…………… left……………. the shop as soon as they (buy)……………had bought……………. everything they (need)…………needed………………..
19. The house (burn)……………had burnt………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………arrived………………..
20. As he (do)……………had been doing……………. a lot of work that day he (be)…………was………………. very tired.
21. I (hear)……………had --already --- heard……………. about the accident when he (tell)…………told………………. me about it.
22. He (live)……………had lived……………. in the country for ten years when he first (come)……………came……………. to London.
23. I (not talk)……………didn't talk……………. to him because when I (arrive)……………arrived……………. he (leave)……………had--already --- left……………..
24. When we (go)…………went ………………. out again, the wind (stop)…………had stopped………………..
25. He (think)……………thought……………. he (win)……………had won……………. in the lottery but he (not have)……………didn't have ……………. of course.
26. No sooner (ring)……………had the bell rung……………. when the pupils (go)……………went……………. out to play.
27. Before you (mention)…………mentioned………………. his name, I never (hear)…………had never heard………. of this poet.
28. Our guests (be)………………had still been ………….here when he (come)………………came…………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………arrived………………. I (receive)………… received………………. a postcard from him.
30. They just (close)……………had just closed……………. the shop when I (get)……………got……………. there.
31. While Tom (read) was reading , Amely (watch) was watching a documentary on TV.
32. Marvin (come) came home, (switch) switch on the computer and (check) checked his emails.
33. The thief (sneak) sneaked into the house, (steal) stole the jewels and (leave) left without a trace.
34. Nobody (listen) was listening while the teacher (explain) was explaining the tenses.
35. While we (do) were doing a sight-seeing tour, our friends (lie) were lying on the beach.
36. He (wake) woke up and (look) looked at his watch.
37. The receptionist (welcome) welcomed the guests and (ask) asked them to fill in the form.
38. The car (break) broke down and we (have) had to walk home.
39. The boys (swim) were swimming while the girls (sunbathe) were sunbathing
40. My father (come) came in, (look) looked around and (tell) me to tidy up my room.
41. As long as one group (prepare) were preparing dinner, the others (collect) were collecting wood for their campfire.
42. While the parents (have) were having breakfast, their children (run) were running about.
43. Martha (turn) turned off the lights and (go) went to bed.
44. When I (do) was doing the washing-up, I (break) broke a plate.
45. While Tom (play) was playing the piano, his mother (do) was going the washing-up.
46. He (drink) drank some juice and then he (eat) ate a few chips.
47. I (have)was having dinner when I suddenly (hear) heard a loud bang.
48. When my father (work) was working in the garden, an old friend (pass) passed by to see him.
49. She (go) went to school, (take) took out her textbook and (begin) began to learn.
50. When it (start) started to rain, our dog (want) wanted to come inside.

Phạm Dương cho e góp ý chút xíu được không ạ . Sau mỗi phần bài tập chị đã chữa cho các bạn , chị có thể chốt lại key hoặc giải thích giúp cho mọi người nhớ bài lâu hơn. Đây chỉ là ý kiến của em thôi ạ
 
Last edited:
 • Like
Reactions: Phạm Dương

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
1. Almost everybody (leave)……………had left……………. by the time we (arrive)……………arrived……………..
2. He (wonder)……………wondered……………. whether he (leave)…………had left………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)……………didn't leave……………. until she (finish)……………had finished………. her work.
4. The couple scarcely (enter)……………had ---- entered……………. the house when they (begin)…began…. to argue.
5. The teacher (ask)………………asked…………. the boy why he (not do)……………hadn't done ……………. his homework.
6. She already (post)……………had ----- posted……………. the letter when she (realize)………………realized…………. she (send)………………had sent…………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………had ------ gone ………………. a mile when it (have)……………had……………. a flat tyre.
8. The weather (be)……………was……………. far worse than we (expect)……………expected……………..
9. They (be married)……………have been married……………. for five years when they finally (have)…………have………………. a child.
10. No sooner they (sell)………………had -----sold…………. their car than they (regret)…………regreted………………. having done so.
11. When she (finish)………finished……………. her work she (go)……………went……………. to the cinema.
12. He (not eat)……………hadn't been eating ……………. until his parents (come)…………came………. home.
13. She (tell)……………told…………. me she never (meet)……………had ---- met……………. him.
14. He (do)……………had done……………. her homework before he ( go)…………went………………. out.
15. The lights (go)…………………………. out the moment he (get)…………………………. into the cinema.
16. Hardly (begin)…………had the holiday begun………………. when they (leave)……………left……………. the town.
17. They (be)………………had been …………. out for an hour when it (start)……………started……………. to rain.
18. They (leave)…………… left……………. the shop as soon as they (buy)……………had bought……………. everything they (need)…………needed………………..
19. The house (burn)……………had burnt………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………arrived………………..
20. As he (do)……………had been doing……………. a lot of work that day he (be)…………was………………. very tired.
21. I (hear)……………had --already --- heard……………. about the accident when he (tell)…………told………………. me about it.
22. He (live)……………had lived……………. in the country for ten years when he first (come)……………came……………. to London.
23. I (not talk)……………didn't talk……………. to him because when I (arrive)……………arrived……………. he (leave)……………had--already --- left……………..
24. When we (go)………went ………………. out again, the wind (stop)…………had stopped………………..
25. He (think)……………thought……………. he (win)……………had won……………. in the lottery but he (not have)……………didn't have ……………. of course.
26. No sooner (ring)……………had the bell rung……………. when the pupils (go)……………went……………. out to play.
27. Before you (mention)…………mentioned………………. his name, I never (hear)…………had never heard………. of this poet.
28. Our guests (be)………………had still been ………….here when he (come)………………came…………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………arrived………………. I (receive)………received……………. a postcard from him.
30. They just (close)……………had just closed……………. the shop when I (get)……………got……………. there.
31. While Tom (read) was reading , Amely (watch) was watching a documentary on TV.
32. Marvin (come) came home, (switch) switch on the computer and (check) checked his emails.
33. The thief (sneak) sneaked into the house, (steal) stole the jewels and (leave) left without a trace.
34. Nobody (listen) was listening while the teacher (explain) was explaining the tenses.
35. While we (do) were doing a sight-seeing tour, our friends (lie) were lying on the beach.
36. He (wake) woke up and (look) looked at his watch.
37. The receptionist (welcome) welcomed the guests and (ask) asked them to fill in the form.
38. The car (break) broke down and we (have) had to walk home.
39. The boys (swim) were swimming while the girls (sunbathe) were sunbathing
40. My father (come) came in, (look) looked around and (tell) me to tidy up my room.
41. As long as one group (prepare) were preparing dinner, the others (collect) were collecting wood for their campfire.
42. While the parents (have) were having breakfast, their children (run) were running about.
43. Martha (turn) turned off the lights and (go) went to bed.
44. When I (do) was doing the washing-up, I (break) broke a plate.
45. While Tom (play) was playing the piano, his mother (do) was going the washing-up.
46. He (drink) drank some juice and then he (eat) ate a few chips.
47. I (have)was having dinner when I suddenly (hear) heard a loud bang.
48. When my father (work) was working in the garden, an old friend (pass) passed by to see him.
49. She (go) went to school, (take) took out her textbook and (begin) began to learn.
50. When it (start) started to rain, our dog (want) wanted to come inside.
@Phạm Dương cho e góp ý chút xíu được không ạ . Sau mỗi phần bài tập chị đã chữa cho các bạn , chị có thể chốt lại key hoặc giải thích giúp cho mọi người nhớ bài lâu hơn. Đây chỉ là ý kiến của em thôi ạ
Vậy đến 11h chị sẽ đăng đáp án nhé, cảm ơn em nha ^^
 
 • Like
Reactions: ngochaad

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
1. Almost everybody (leave)……………had left……………. by the time we (arrive)……………arrived……………..
2. He (wonder)……………wondered……………. whether he (leave)…………had left………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)……………didn't leave……………. until she (finish)……………had finished………. her work.
4. The couple scarcely (enter)……………had ---- entered……………. the house when they (begin)…began…. to argue.
5. The teacher (ask)………………asked…………. the boy why he (not do)……………hadn't done ……………. his homework.
6. She already (post)……………had ----- posted……………. the letter when she (realize)………………realized…………. she (send)………………had sent…………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………had ------ gone ………………. a mile when it (have)……………had……………. a flat tyre.
8. The weather (be)……………was……………. far worse than we (expect)……………expected……………..
9. They (be married)……………have been married……………. for five years when they finally (have)…………have………………. a child.
10. No sooner they (sell)………………had -----sold…………. their car than they (regret)…………regreted………………. having done so.
11. When she (finish)………finished……………. her work she (go)……………went……………. to the cinema.
12. He (not eat)……………hadn't been eating ……………. until his parents (come)…………came………. home.
13. She (tell)……………told…………. me she never (meet)……………had ---- met……………. him.
14. He (do)……………had done……………. her homework before he ( go)…………went………………. out.
15. The lights (go)…………………………. out the moment he (get)…………………………. into the cinema.
16. Hardly (begin)…………had the holiday begun………………. when they (leave)……………left……………. the town.
17. They (be)………………had been …………. out for an hour when it (start)……………started……………. to rain.
18. They (leave)…………… left……………. the shop as soon as they (buy)……………had bought……………. everything they (need)…………needed………………..
19. The house (burn)……………had burnt………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………arrived………………..
20. As he (do)……………had been doing……………. a lot of work that day he (be)…………was………………. very tired.
21. I (hear)……………had --already --- heard……………. about the accident when he (tell)…………told………………. me about it.
22. He (live)……………had lived……………. in the country for ten years when he first (come)……………came……………. to London.
23. I (not talk)……………didn't talk……………. to him because when I (arrive)……………arrived……………. he (leave)……………had--already --- left……………..
24. When we (go)………went ………………. out again, the wind (stop)…………had stopped………………..
25. He (think)……………thought……………. he (win)……………had won……………. in the lottery but he (not have)……………didn't have ……………. of course.
26. No sooner (ring)……………had the bell rung……………. when the pupils (go)……………went……………. out to play.
27. Before you (mention)…………mentioned………………. his name, I never (hear)…………had never heard………. of this poet.
28. Our guests (be)………………had still been ………….here when he (come)………………came…………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………arrived………………. I (receive)………received……………. a postcard from him.
30. They just (close)……………had just closed……………. the shop when I (get)……………got……………. there.
31. While Tom (read) was reading , Amely (watch) was watching a documentary on TV.
32. Marvin (come) came home, (switch) switch on the computer and (check) checked his emails.
33. The thief (sneak) sneaked into the house, (steal) stole the jewels and (leave) left without a trace.
34. Nobody (listen) was listening while the teacher (explain) was explaining the tenses.
35. While we (do) were doing a sight-seeing tour, our friends (lie) were lying on the beach.
36. He (wake) woke up and (look) looked at his watch.
37. The receptionist (welcome) welcomed the guests and (ask) asked them to fill in the form.
38. The car (break) broke down and we (have) had to walk home.
39. The boys (swim) were swimming while the girls (sunbathe) were sunbathing
40. My father (come) came in, (look) looked around and (tell) me to tidy up my room.
41. As long as one group (prepare) were preparing dinner, the others (collect) were collecting wood for their campfire.
42. While the parents (have) were having breakfast, their children (run) were running about.
43. Martha (turn) turned off the lights and (go) went to bed.
44. When I (do) was doing the washing-up, I (break) broke a plate.
45. While Tom (play) was playing the piano, his mother (do) was going the washing-up.
46. He (drink) drank some juice and then he (eat) ate a few chips.
47. I (have)was having dinner when I suddenly (hear) heard a loud bang.
48. When my father (work) was working in the garden, an old friend (pass) passed by to see him.
49. She (go) went to school, (take) took out her textbook and (begin) began to learn.
50. When it (start) started to rain, our dog (want) wanted to come inside.

Vậy đến 11h chị sẽ đăng đáp án nhé, cảm ơn em nha ^^
Không có gì đâu chị ạ , nhưng e nghĩ chị nên để mai hoặc thứ 5 mới đăng key để các bạn khác làm nữa ạ
8. The weather (be)……………was……………. far worse than we (expect)……………had expected……………..
9. They (be married)……………have been married……………. for five years when they finally (have)………… had ………………. a child.
10. No sooner they (sell)………………had -----sold…………. their car than they (regret)…………regretted………………. having done so.
11. When she (finish)………had finished………………. her work she (go)……………went……………. to the cinema.
12. He (not eat)……………didn't eat ……………. until his parents (come)…………came……….
15. The lights (go)………………went …………. out the moment he (get)……………got……………. into the cinema.
20. As he (do)……………had done……………. a lot of work that day he (be)…………was………………. very tired.
24. When we (go)…………went ………………. out again, the wind (stop)…………stopped………………..
29. The same day he (arrive)…………arrived………………. I (receive)……… had received……………. a postcard from him.
32. Marvin (come) came home, (switch) switched on the computer and (check) checked his emails.
34. Nobody (listen) listened while the teacher (explain) was explaining the tenses.
40. My father (come) came in, (look) looked around and (tell) told me to tidy up my room.
42. While the parents (have) were having breakfast, their children (run) ran about.
 
 • Like
Reactions: Phạm Dương

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
1. Almost everybody (leave)……………had left……………. by the time we (arrive)……………arrived……………..
2. He (wonder)……………wondered……………. whether he (leave)…………had left………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)……………didn't leave……………. until she (finish)……………had finished………. her work.
4. The couple scarcely (enter)……………had ---- entered……………. the house when they (begin)…began…. to argue.
5. The teacher (ask)………………asked…………. the boy why he (not do)……………hadn't done ……………. his homework.
6. She already (post)……………had ----- posted……………. the letter when she (realize)………………realized…………. she (send)………………had sent…………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………had ------ gone ………………. a mile when it (have)……………had……………. a flat tyre.
8. The weather (be)……………was……………. far worse than we (expect)……………had expected……………..
9. They (be married)……………have been married……………. for five years when they finally (have)…………had………………. a child.
10. No sooner they (sell)………………had -----sold…………. their car than they (regret)…………regretted………………. having done so.
11. When she (finish)…………had finished………………. her work she (go)……………went……………. to the cinema.
12. He (not eat)……………hadn't eaten ……………. until his parents (come)…………came………. home.
13. She (tell)……………told…………. me she never (meet)……………had ---- met……………. him.
14. He (do)……………had done……………. her homework before he ( go)…………went………………. out.
15. The lights (go)………………had gone…………. out the moment he (get)……………got……………. into the cinema.
16. Hardly (begin)…………had the holiday begun………………. when they (leave)……………left……………. the town.
17. They (be)………………had been …………. out for an hour when it (start)……………started……………. to rain.
18. They (leave)…………… left……………. the shop as soon as they (buy)……………had bought……………. everything they (need)…………needed………………..
19. The house (burn)……………had burnt………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………arrived………………..
20. As he (do)……………had done……………. a lot of work that day he (be)…………was………………. very tired.
21. I (hear)……………had --already --- heard……………. about the accident when he (tell)…………told………………. me about it.
22. He (live)……………had lived……………. in the country for ten years when he first (come)……………came……………. to London.
23. I (not talk)……………didn't talk……………. to him because when I (arrive)……………arrived……………. he (leave)……………had--already --- left……………..
24. When we (go)…………had gone ………………. out again, the wind (stop)……… stopped………………..
25. He (think)……………thought……………. he (win)……………had won……………. in the lottery but he (not have)……………didn't have ……………. of course.
26. No sooner (ring)……………had the bell rung……………. when the pupils (go)……………went……………. out to play.
27. Before you (mention)…………mentioned………………. his name, I never (hear)…………had never heard………. of this poet.
28. Our guests (be)………………had still been ………….here when he (come)………………came…………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………arrived………………. I (receive)………… had received………………. a postcard from him.
30. They just (close)……………had just closed……………. the shop when I (get)……………got……………. there.
31. While Tom (read) was reading , Amely (watch) was watching a documentary on TV.
32. Marvin (come) came home, (switch) switched on the computer and (check) checked his emails.
33. The thief (sneak) sneaked into the house, (steal) stole the jewels and (leave) left without a trace.
34. Nobody (listen) listened while the teacher (explain) was explaining the tenses.
35. While we (do) were doing a sight-seeing tour, our friends (lie) were lying on the beach.
36. He (wake) woke up and (look) looked at his watch.
37. The receptionist (welcome) welcomed the guests and (ask) asked them to fill in the form.
38. The car (break) broke down and we (have) had to walk home.
39. The boys (swim) were swimming while the girls (sunbathe) were sunbathing
40. My father (come) came in, (look) looked around and (tell) told me to tidy up my room.
41. As long as one group (prepare) were preparing dinner, the others (collect) were collecting wood for their campfire.
42. While the parents (have) were having breakfast, their children (run) ran about.
43. Martha (turn) turned off the lights and (go) went to bed.
44. When I (do) was doing the washing-up, I (break) broke a plate.
45. While Tom (play) was playing the piano, his mother (do) was going the washing-up.
46. He (drink) drank some juice and then he (eat) ate a few chips.
47. I (have)was having dinner when I suddenly (hear) heard a loud bang.
48. When my father (work) was working in the garden, an old friend (pass) passed by to see him.
49. She (go) went to school, (take) took out her textbook and (begin) began to learn.
50. When it (start) started to rain, our dog (want) wanted to come inside.
 
Top Bottom