Toán Toán

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
20
Bình Định
[tex]\frac{12x + 1}{12} \leq \frac{9x+1}{3} - \frac{8x+1}{4}[/tex]
$\frac{12x + 1}{12} \leq \frac{9x+1}{3} - \frac{8x+1}{4}\\\Leftrightarrow \frac{12x+1}{12}\leq \frac{4(9x+1)-3(8x+1)}{12}\\\Leftrightarrow 12x+1\leq 36x+4-24x-3\\\Leftrightarrow 12x-36x+24x\leq 4-3-1\\\Leftrightarrow 0x\leq 0$
 
Top Bottom