Toán este

T

thm.viu@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (Mx<MY) bằng một phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y . Z không thể là :
A metyl propionat B.metyl axetat
C.etyl axetat D.vinyl axetat
Câu 2. Đun a gam hh 2 chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200ml dd NaOH 1M (vừa đủ ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hh 2 muối của 2 axit no đơn chức ,là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 ancol . giá trị của a và công thức cấu tạo của X,Y là
A.12, CH3COOH và HCOOCH3 B. 14,8 HCOOC2H5 và CH3COOCH3
C.14,8 CH3COOCH3 và CH3CH2COOH D.9, CH3COOH vàCH3CH2COOH
Câu 3: Tại sao mệnh đề CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng vs CH2=CHCOOCH3 không đúng?(đều hơn nhau gốc CH2 mà?)
Câu 4: Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng vs Na, NaOH và phản ứng tráng bạc .sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam . X là (giải thích đáp án?)
A.CH3CH(OH)CH(OH)CHO B.HCOOCH2CH(OH)CH3
C.CH3COOCH2CH2OH D.HCOOCH2CH2CH2OH
 
Top Bottom