[Toán đại ]Nâng cao

Dorayakii

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng sáu 2016
36
14
6
20
Hà Nội
[tex]x^{2}-y=y^{2}-x[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x-y)(x+y+1)[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x+y=-1[/tex](loại trường hợp [tex]x-y=0[/tex] vì [tex]x\neq y[/tex])
[tex]A=x^{2}+2xy+y^{2}-3x-3y[/tex]
[tex]=(x+y)^{2}-3(x+y)=4[/tex](vì [tex]x+y=-1[/tex])
 
Top Bottom