Toán [Toán 9] Ôn thi vào lớp 10

H

hocmai.toanhoc

Đáp số bài 6: Bất phương trình tương đương:
[TEX](3m-4)x+(1-2m)>0[/TEX]
Xét hàm số: [TEX]f(x)=(3m-4)x+(1-2m)[/TEX] đồ thị hàm số này là đường thẳng nên bất phương trình (1) đúng với mọi [TEX]x>1[/TEX] thì
[tex]\left\{ \begin{array}{l} 3m-4>0 \\ f(1)=m-3\geq 0 \end{array} \right.[/tex]
[TEX]\Leftrightarrow m\geq 3[/TEX]
 
H

hocmai.toanhoc

Một bài khó giành cho học sinh giỏi.
Các em thử sức nhé!
Bài 7: Tìm số nhỏ nhất trong các số nguyên dương là bội của 2007 và có 4 chữ số cuối cùng là 2008.
 
H

hocmai.toanhoc

Bài 8 (đơn giản hơn nhé!)
Giải phương trình:
[TEX]8(x+\frac{1}{x})^2+4(x^2+\frac{1}{x^2})^2-4(x^2+\frac{1}{x^2})(x+\frac{1}{x})^2=(x+4)^2[/TEX]
 
V

vansang02121998

Bài 8

ĐKXĐ : $x \ne 0$

$VT=8(x+\dfrac{1}{x})^2+4(x^2+\dfrac{1}{x^2})^2-4(x^2+\dfrac{1}{x^2})(x+\dfrac{1}{x})^2$

$\Leftrightarrow VT=8(x^2+\dfrac{1}{x^2}+2)+4(x^2+\dfrac{1}{x^2})^2-4(x^2+\dfrac{1}{x^2})(x^2+\dfrac{1}{x^2}+2)$

$\Leftrightarrow VT=8(a+2)+4a^2-4a(a+2)$

$\Leftrightarrow VT=8a+16+4a^2-4a^2-8a$

$\Leftrightarrow VT=16=VP$

$\Leftrightarrow (x+4)^2=16$

$\Leftrightarrow x(x+8)=0$

$\Leftrightarrow x=-8$
 
H

hocmai.toanhoc

Các em cùng làm tiếp bài sau nhé!
Bài 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số [TEX]y=|x|[/TEX]
có đồ thị (C). Trên đồ thị (C) lấy hai điểm A, B có hoành độ lần lượt là - 1 và 3.
a) Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.
b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d.
 
N

nguyenbahiep1

Các em cùng làm tiếp bài sau nhé!
Bài 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số [TEX]y=|x|[/TEX]
có đồ thị (C). Trên đồ thị (C) lấy hai điểm A, B có hoành độ lần lượt là - 1 và 3.
a) Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.
b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d.

[laTEX]A( -1,1) \\ \\ B ( 3,3) \\ \\ (d) ; y = a.x + b \\ \\ A ,B \in (d) \Rightarrow -a+b = 1 \\ \\ 3a+b = 3 \\ \\ y = \frac{1}{2}.x+ \frac{3}{2} \\ \\ (d) \cap ox = M ( -3,0) \Rightarrow OM = 3 \\ \\ (d) \cap oy = N ( 0,\frac{3}{2}) \Rightarrow ON = \frac{3}{2} \\ \\ OH = d(O , (d)) \\ \\ \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{ON^2} \\ \\ OH = \frac{3.\sqrt{5}}{5}[/laTEX]
 
C

congiomuahe

Một bài khó giành cho học sinh giỏi.
Các em thử sức nhé!
Bài 7: Tìm số nhỏ nhất trong các số nguyên dương là bội của 2007 và có 4 chữ số cuối cùng là 2008.

Đáp án:
picture.php
 
H

hocmai.toanhoc

Các em tiếp tục làm bài sau nhé!
Bài 10: Cho phương trình:[TEX]x^2-3y^2+2xy-2x-10y+4=0 (1)[/TEX]
a) Tìm nghiệm (x; y) của phương trình (1) thỏa mãn: [TEX]x^2+y^2=10[/TEX]
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình (1)
 
H

harrypham

Các em tiếp tục làm bài sau nhé!
Bài 10: Cho phương trình:[TEX]x^2-3y^2+2xy-2x-10y+4=0 (1)[/TEX]
a) Tìm nghiệm (x; y) của phương trình (1) thỏa mãn: [TEX]x^2+y^2=10[/TEX]
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình (1)

b) [TEX](1) \Leftrightarrow x^2+2x(y-1)-3y^2-10y+4=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow x^2+2x(y-1)+(y-1)^2-(4y^2-8y+4)+7=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow (x+y-1)^2-(2y-2)^2=-7[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow (x-y+1)(x+3y-3)=-7[/TEX]

Xét TH:
TH1: [TEX]x-y+1=7,x+3y-3=-1[/TEX] thì [TEX]x=5,y=-1[/TEX].
TH2: [TEX]x-y+1=-7,x+3y-3=1[/TEX] thì[TEX]y=3,x=-5[/TEX].
TH3: [TEX]x-y+1=1,x+3y-3=-7[/TEX] thì [TEX]x=y=-1[/TEX].
TH4: [TEX]x-y+1=-1,x+3y-3=7[/TEX] thì [TEX]y=3,x=1[/TEX].
 
H

hocmai.toanhoc

Các em tiếp tục cùng làm bài sau nhé!
Bài 11: a) Rút gọn biểu thức [TEX]P=(\frac{1+x\sqrt{x}}{x-1}+1)(1-\frac{1}{\sqrt{x}})[/TEX]. Tính giá trị của biểu thức P khi [TEX]x=4-2\sqrt{3}[/TEX]
b) Cho [TEX]4x-y=8[/TEX], hãy tính giá trị của biểu thức [TEX]A=\frac{y+8}{x}+\frac{3x-2y+4}{y-8}[/TEX]
 
N

nghgh97

Các em tiếp tục cùng làm bài sau nhé!
Bài 11: a) Rút gọn biểu thức [TEX]P=(\frac{1+x\sqrt{x}}{x-1}+1)(1-\frac{1}{\sqrt{x}})[/TEX]. Tính giá trị của biểu thức P khi [TEX]x=4-2\sqrt{3}[/TEX]
\[P = \left( {\frac{{1 + x\sqrt x }}{{x - 1}} + 1} \right)\left( {1 - \frac{1}{{\sqrt x }}} \right) = \left( {\frac{{1 + {{\left( {\sqrt x } \right)}^3}}}{{{{\left( {\sqrt x } \right)}^2} - 1}} + 1} \right)\left( {\frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x }}} \right)\]
\[ = \left( {\frac{{\left( {1 + \sqrt x } \right)\left( {1 - \sqrt x + x} \right)}}{{\left( {\sqrt x - 1} \right)\left( {\sqrt x + 1} \right)}} + 1} \right)\left( {\frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x }}} \right) = \left( {\frac{{\left( {1 - \sqrt x + x} \right) + \left( {\sqrt x - 1} \right)}}{{\left( {\sqrt x - 1} \right)}}} \right)\left( {\frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x }}} \right)\]
\[ = \left( {\frac{x}{{\left( {\sqrt x - 1} \right)}}} \right)\left( {\frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x }}} \right) = \sqrt x \]
 
N

nghgh97

Các em tiếp tục cùng làm bài sau nhé!
Bài 11: b) Cho [TEX]4x-y=8[/TEX], hãy tính giá trị của biểu thức [TEX]A=\frac{y+8}{x}+\frac{3x-2y+4}{y-8}[/TEX]
\[4x - y = 8 \Rightarrow y = 4x - 8\]
\[A = \frac{{y + 8}}{x} + \frac{{3x - 2y + 4}}{{y - 8}} = \frac{{4x - 8 + 8}}{x} + \frac{{3x - 2(4x - 8) + 4}}{{4x - 8 - 8}}\]
\[ = 4 - \frac{{5(x - 4)}}{{4(x - 4)}} = \frac{9}{4}\]
 
H

hocmai.toanhoc

Các em cùng làm tiếp nhé!
Bài 12: Tìm tọa độ giao điểm A và B của đồ thị hai hàm số [TEX]y=2x+3[/TEX] và [TEX]y=x^2[/TEX]. Gọi D và C lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B trên trục hoành. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài 13 : Cho đường thẳng [TEX]y=(m-1)x+2[/TEX]
Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng đó là lớn nhất.
 
M

mua_sao_bang_98

Các em cùng làm tiếp nhé!
Bài 12: Tìm tọa độ giao điểm A và B của đồ thị hai hàm số [TEX]y=2x+3[/TEX] (d) và [TEX]y=x^2[/TEX] (P). Gọi D và C lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B trên trục hoành. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của phương trình hoành độ:
$$x^2=2x+3$$

\Leftrightarrow $$x^2-2x-3=0$$

Có a=1; b=-2; c=-3

\Rightarrow $\Delta =b^2-4ac=(-2)^2-4.(-3)=16>0$

\Rightarrow Phương trình có hai nghiệm phân biệt

$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2}{2}=-1$

\Rightarrow $y_1=1$

\Rightarrow A(-1;1)

$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{6}{2}=3$

\Rightarrow $y_2=9$

\Rightarrow B(3;9)

Ta có tứ giác ABCD là hình thang (AD//BC)

\Rightarrow $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(AD+BC).DC=\frac{1}{2}(1+9).(1+3)=20 (đvdt)$
 
M

mua_sao_bang_98

anh không chữa bài hay post bài nữa à!


:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?
 
H

hongleeki

hic..mình rất tệ toán..mong mọi ngừi đừng viết tắt và có thễ mở ngoặc giãi thích được ko ạh ? (vd như : ỡ trên nó là y nhưng tại sao xuống dòng suy ra nó là 2y ạh....). vs các kí hiệu viết tắt như TM ấy...em ko hiễu ạ
 
T

thiennu274

Mem mới cho góp vui 1 bài :)

Cho phương trình [TEX]ax^2 +bx+ c =0[/TEX] có các hệ số a,b,c là các số nguyên lẻ. Chứng minh rằng phương trình nếu có nghiệm thì các nghiệm ấy không thể là số hửu tỉ
 
T

tuananhplay

CÁC ANH CHỊ Ở ĐÂY CÓ TÀI LIỆU GÌ VỀ :
- Tìm GTNN, GTLN của 1 biểu thức.
- Bất đẳng thức.
- Phương trình ko mẫu mực.
- Hệ phương trình ko mẫu mực.
Lưu ý: Các tài liệu này chỉ nằm trong phạm vi ôn vào 10 THPT
CÁC ANH CHỊ GIÚP EM NHA EM CẢM ƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
T

tuananhplay

CÁC ANH CHỊ Ở ĐÂY CÓ TÀI LIỆU GÌ VỀ :
- Tìm GTNN, GTLN của 1 biểu thức.
- Bất đẳng thức.
- Phương trình ko mẫu mực.
- Hệ phương trình ko mẫu mực.
Lưu ý: Các tài liệu này chỉ nằm trong phạm vi ôn vào 10 THPT
CÁC ANH CHỊ GIÚP EM NHA EM CẢM ƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Top Bottom