Toán 8

Di Thư

Banned
Banned
1 Tháng ba 2017
216
348
169
19
Bình Định
THCS Đập Đá
cho [tex]x^{2}+y=y^{2}+x[/tex]
Tính A=[tex]\frac{x^{2}+y^{2}+xy}{xy-1}[/tex]
Ta có : [tex]x^{2}+y=y^{2}+x[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x^{2} - y^{2} + y - x = 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x-y)(x+y) - (x-y) = 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x-y)(x+y-1) = 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x + y - 1 = 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x + y = 1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x + y)^{2} = 1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x^{2} + y^{2} = 1 - 2xy[/tex]
Thay [tex]\ x^{2} + y^{2} = 1 - 2xy[/tex] vào A ta tính được A = -1
 
Last edited:
Top Bottom