Toán toán 10

Phác Xán Liệt

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
523
757
159
Hà Nội
[tex]\frac{f(x2)-f(x1)}{x2-x1}=\frac{x2-\sqrt{1-x2}-x1+\sqrt{1-x1}}{x2-x1} = \frac{x2-x1+\sqrt{1-x1}-\sqrt{1-x2}}{x2-x1} = 1+\frac{\sqrt{1-x1}-\sqrt{1-x2}}{x2-x1} =1+\frac{1-x1-1+x2}{(x2-x1)(\sqrt{1-x1}+\sqrt{1-x2})} =1+\frac{x2-x1}{(x2-x1)(\sqrt{1-x1})}[/tex]
=> Hàm số đồng biến trên khoảng (âm vô cùng;1)
 
Top Bottom