Hóa 10 tính V

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
ta thấy nS = 0,21875 mol
nCu = nFe = 0,1 mol
=>S dư
Cu + S --->CuS
0,1--------->0,1
Fe + S --->FeS
0,1-------->0,1
CuS + 2HCl --->CuCl2 +H2S
0,1---------------------->0,1
FeS + 2HCl--->FeCl2 + H2S
0,1---------------------->0,1
=>nH2S= 0,2 mol =>vH2S = 4,48(l)
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,820
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
ta thấy nS = 0,21875 mol
nCu = nFe = 0,1 mol
=>S dư
Cu + S --->CuS
0,1--------->0,1
Fe + S --->FeS
0,1-------->0,1
CuS + 2HCl --->CuCl2 +H2S
0,1---------------------->0,1
FeS + 2HCl--->FeCl2 + H2S
0,1---------------------->0,1
=>nH2S= 0,2 mol =>vH2S = 4,48(l)
The RisCuS không tan trong HCl :Vvv
nH2S=nFeS=0,1-->V=2,24l
 
Top Bottom