tính số mắc xích

L

luffy_95

trùng hợp hoàn toàn 6,25g vinylclorua được m(g) PVC. số mắc xích -CH2-CHCl- có trong m(g) PVC

Theo ĐLBTKL \Rightarrow [TEX]m_{polime}=6,25 gam[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{vinylclorua}=0,1 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]\frac{0,1}{n}.62,5n=6,25[/TEX]

\Rightarrow n mắt xích
 
Top Bottom