Tính $p_H$ của dd có $CH_3COOH$

Z

zebra_1992

Theo mình nghĩ là giải như thế này
Chẳng biết có đúng không nữa
Vì pH của dd CH3COOH bằng 2,57 => [H+]=1[TEX]10^{-2,57}[/TEX]
[TEX]n_{H+}=10^{-2,57}.0,1[/TEX]=0,0003 mol
Tương tự ta tính được [TEX]n_{OH-}=0,02 mol[/TEX]
H+ + OH- ----->H2O
nOH- dư = 0,0197 mol
[OH-]=0,0985M
=>pH của dd Z=13
Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo cho mình với
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom