tính khối lượng muối

D

djnauy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Điện phân dd NaCl điện cực trơ có cách ngăn thu được 200 ml dd có PH=13.Nếu tiếp tục điện phân 200ml dd này cho đến hết khí clo thoát ra ở anot thì cần thời gian 386 giây,I=2A.Hiệu suất ĐP là 100%.Lượng muối ăn có trong dd lúc đầu là

2)Thực hiện phản ứng ĐP dd chứa m gam hh gồm CuSO4 va NaCl với I=5A.Đến thời điểm t tại hai điện cực,nước cũng điện phân thì ngắt dòng điện.DD sau khi điện phân hoà tan đủ 1,6g CuO và ở anot của bình Đp có 448 ml khí bay ra.KL hh 2 muối NaCl va CuSO4

Mình hứa sẽ bấm nút cám ơn cho các bạn đến 3 lần
 
P

phamthimai146

1) Điện phân dd NaCl điện cực trơ có cách ngăn thu được 200 ml dd có PH=13.Nếu tiếp tục điện phân 200ml dd này cho đến hết khí clo thoát ra ở anot thì cần thời gian 386 giây,I=2A.Hiệu suất ĐP là 100%.Lượng muối ăn có trong dd lúc đầu là

pH = 13 ==> [OH-] = 0,1 mol/lít ==> mol OH- = 0,02
2 NaCl + 2 H2O ---> H2 + Cl2 + 2 NaOH
0,02-----------------------------------0,02 ==> điện phân lần 1, còn dư NaCl
x--------------------------------0,5x =========. điện phân tiếp
mol Cl2 = 0,5x = 2*386/2*96500 = 0,004 ==> x = 0,008
==> mol NaCl = 0,02 + x = 0,028 ==> mNaCl = 1,638

2)Thực hiện phản ứng ĐP dd chứa m gam hh gồm CuSO4 va NaCl với I=5A.Đến thời điểm t tại hai điện cực,nước cũng điện phân thì ngắt dòng điện.DD sau khi điện phân hoà tan đủ 1,6g CuO và ở anot của bình Đp có 448 ml khí bay ra.KL hh 2 muối NaCl va CuSO4

Mình hứa sẽ bấm nút cám ơn cho các bạn đến 3 lần

Gọi a, b là mol CuSO4 và NaCl, dd sau điện phân tác dụng được 0,02 mol CuO ==> có H2SO4 và NaCl hết khi điện phân:
CuSO4 + 2 NaCl --> Cu + Cl2 + Na2SO4
0,5b--------b-----------------0,5b
CuSO4 + H2O ---> Cu + 0,5 O2 + H2SO4
a-0,5b--------------------0,5(a-0,5b)---a-0,5b
CuO + H2SO4 ---> CuSO4 + H2O
0,2-------0,2
mol H2SO4 = a-0,5b = 0,02 (1)
mol khí ở anot = 0,5(a-0,5b) + 0,5b = 0,5a + 0,25b = 0,02 (2)
(1) VÀ (2) ==> a = 0,03 và b = 0,02
m = 160*0,03 + 58,5*0,02 = 5,97
 
Top Bottom