Toán 9 Tính giá trị biểu thức

thanhphatduongle@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tám 2018
202
24
51
17
Bình Thuận
Trường THCS Tân An

DABE Kawasaki

Học sinh
Thành viên
28 Tháng năm 2019
153
134
46
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Ta có:[tex](\sqrt{a}+\frac{1}{2})^{2}=1[/tex]
Nếu [tex]\sqrt{a}+\frac{1}{2}=-1\Rightarrow \sqrt{a}=-\frac{3}{2}[/tex] (loại)
[tex]\Rightarrow \sqrt{a}+\frac{1}{2}=1\Rightarrow \sqrt{a}=\frac{1}{2}[/tex] (1)
Lại có:[tex](\sqrt{b}-\frac{1}{2})^{2}=1[/tex]
Nếu [tex]\sqrt{b}-\frac{1}{2}=-1\Rightarrow \sqrt{b}=-\frac{1}{2}[/tex] (loại)
[tex]\Rightarrow \sqrt{b}-\frac{1}{2}=1\Rightarrow \sqrt{b}=\frac{3}{2}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) [tex]\Rightarrow \sqrt{b}-\sqrt{a}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1[/tex]
 
Top Bottom