Toán 11 Tính các giới hạn sau:

Minh Tín

Học sinh tiến bộ
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,219
693
166
a)
[math]\lim _{x \to -\infty } (\sqrt{4x^2} - \sqrt{x} + 2x) = \lim _{x \to -\infty } x(2 - \frac{1}{ \sqrt{x}} + 2) = \lim _{x \to -\infty } x(4 - \frac{1}{ \sqrt{x}}) [/math]
Ta có:
[math]\lim _{x \to -\infty } x = - \infty[/math]
[math]\lim _{x \to -\infty } (4 - \frac{1}{ \sqrt{x}}) = 4[/math]
Vậy ta suy ra: [math]\lim _{x \to -\infty } (\sqrt{4x^2} - \sqrt{x} + 2x) = -\infty [/math]
 
Top Bottom