Tin học 8 :pascal

linhanhtt2612

Học sinh
Thành viên
24 Tháng tư 2017
42
12
31
Hà Nội

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
18
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Câu 1:viết các công thức để tính giá trị của các biểu thức sau:
a, [tex]\frac{3x^{3}+4x}{2x}[/tex]
b, [tex]\frac{2(x+1)+3(x-2)}{3(x+1)}[/tex]
c, [tex](6x^{2}-4x)^{2}[/tex]
d,[tex]2(4(x-1)+5(x+1))^{2}[/tex]
Mã:
a) (3*x*x*x + 4x)/(2x)
b) [2*(x+1) + 3*(x-2)]/[3*(x+1)]
c) (6*x*x - 4x)*(6*x*x - 4x)
d) 2*[4*(x-1) + 5*(x+1)]*[4*(x-1) + 5*(x+1)]
 
Top Bottom