tìm tỉ lệ mắt xích

D

devil1992

nBr2=n butadien trong cao su=> n C4H6=0.0216375 mol => m C4H6 =1.168425 => m stiren=5.668 - m C4H6=4.499575
=> n stiren=0.043265
=> n C4H6 : n stiren = 1:2 => tỉ lệ số mắt xích là 1:2
 
Top Bottom