tìm thể tích

Y

yeuviem0oo0

tra loi.

cũng có thể giải theo pp đường chéo:

Ta có Cm HCl=(1,84.36,5.1000)/(36,5.100)=18,4 mol/l. (Cái này dựa vào d của HCl: d.1000/36,5 > nhân tiếp cho 36,5/100 >ra đc)
dung đường chéo:

(H2O) 0 ................... 14,4.......... 18
..................... 4.........___ ....>...____
HCl...18,4.....................4............. 5
=> V=(5.5)/23=1,087 lit= 1087ml.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom