Hóa 12 Tìm m

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có [imath]P_H = 1[/imath] =>[imath]nHNO_3: 0,03[/imath] mol
=>[imath]nNaNO_3 : 0,03[/imath] mol
Gọi số mol của [imath]AgNO_3[/imath] và [imath]Fe(NO_3)_2[/imath] lần lượt là a và b mol ta có
=>[imath]nNO_2 = a +2b[/imath] (Bảo toàn N)
=>[imath]nO_2 = \dfrac{a}{2} + \dfrac{2b}{8}[/imath]
Lại có [imath]nNO_2 = nNO_3^{-} = 0,06 \to a + 2b = 0,06[/imath]
Lại có [imath]nO_2 = \dfrac{nNO_2}{4} = 0,015 = \dfrac{a}{2} + \dfrac{2b}{8}[/imath]
=>[imath]a=b= 0,02[/imath] mol
=>[imath]m = 7[/imath] gam
=> A
Tip giải nhanh bài tập nhiệt phân muối [imath]NO_3^{-}[/imath]
Các muối của [imath]Na,K,[/imath] khi nhiệt phần cho [imath]nO_2[/imath] bằng 1 nửa số mol ban đầu
Các muối của kim loại từ [imath]Mg[/imath] đến [imath]Cu[/imath] thì cho tỉ lệ [imath]nNO_2: O_2= 4:1[/imath]
Các muối của [imath]Hg,Ag,Au[/imath] thì nhiệt phân cho tỉ lệ [imath]nNO_2 : O_2= 2:1[/imath]
Cho hỗn hợp [imath]nNO_2[/imath] và [imath]O_2[/imath] và dung dịch mà phản ứng không có khí thoát ra =>[imath]nNO_2 : O_2 = 4: 1[/imath]
([imath]2H_2O + 4NO_2 + 1O_2 \to 4HNO_4[/imath])
Riêng : [imath]Fe(NO_3)_2[/imath] thì cho tỉ lệ [imath]nNO_2 : nO_2 = 8:1[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Top Bottom