Hóa 12 Tìm m

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[imath]n_{khí}=0,16[/imath]
[imath]M_{khí}=31,75[/imath]$
=>[imath]n_{NO}=0,14, n_{N_2O}=0,02[/imath] (lập hệ giải )
[imath]m_O(X)=5,12[/imath]=>[imath]n_O=0,32[/imath]
BTKL => [imath]m_{kl}(X)=25,32-0,32.16=20,2[/imath]
BTKL =>[imath]m_O(tăng)=30,92-25,32=5,6[/imath]=>[imath]n_O(tăng)=0,35[/imath]
BT e: 0,35.2=[imath]3n_{NO}[/imath]+[imath]8n_{N_2O}[/imath]+[imath]8n_{NH_4NO_3}[/imath]=3.0,14+0,02.8+[imath]8n_{NH_4NO_3}[/imath]
=>[imath]n_{NH_4NO_3}=0,015[/imath]
BTKL =>[imath]m_{O}(rắn)=30,92-20,2=10,72=>n_O(rắn)=0,67[/imath]
[imath]n_{NO_3-}(muối kl)=2n_O(rắn)=2.0,67=1,34[/imath]
BTKL m=20,2+1,34.62+0,015.80=104,48=>Câu C
 
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
ta có [imath]nNO = 0,14 mol[/imath] và [imath]nN_2O = 0,02 mol[/imath]
dễ thấy [imath]nO_{X} = 0,32 mol[/imath]
=>[imath]m_{kim loại} = 20,2 gam[/imath]
=> số mol oxi có trong 30,92 gam chất rắn là : [imath]nO= 0,67 mol[/imath]
ta xét phản ứng nhiệt phân muối amoni của kim loại
[imath]4NO_3^{-} ----->4NO_2 + 1O_2 + 2O^{-2}[/imath]
1,64<------------------------------------------0,67
ta lại có [imath]n_e = 2nO = 1,34[/imath] (vì Fe Al và Mg đều có số oxi hóa cao nhất)
BT(e) ta có 2n[imath]NO[/imath] + 8n[imath]N_2O[/imath] + 8n[imath]NH_4NO_3[/imath] + 2n[imath]O_{X}[/imath] = [imath]n_e[/imath]
=> n[imath]NH_4NO_3[/imath] = 0,015 mol
=> muối gồm
+kim loại : 20,2 gam
+[imath]nNO_3^{-}[/imath] : 1,64 mol
+[imath]NH_4NO_3[/imath] : 0,015 mol
=> m = 104,48 gam => C
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom