Hóa 12 Tìm m

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Gọi a, b là mol Fe2O3, Cu
Fe2O3 + 6 HCl -> 2 FeCl3 + 3 H2O
a--------------------------------2a
Cu + 2 FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2
a-----------2a--------------2a---------a
Mol Cu dư = b - a
Dd Y: FeCl2 2a mol, CuCl2 a mol
Cl- + AgNO3 -> AgCl + NO3-
6a----------------------6a
Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag
2a-------------------------------2a
m kết tủa= 143,5*6a + 108*2a = 86,16 => a = 0,08
mX = m = mFe2O3 + mCu phản ứng + mCu dư => m = 160a + 64a + 0,2m = 17,92 + 0,2m => m = 22,4 => câu C
 
Top Bottom