Tìm điểm M

K

kixu_sudoku96

có (-2-3-3+1)(-18-4+9+1)>0 \RightarrowA,B cùng phía mp (P)
gọi H là hình chiếu của A trên (P)\Rightarrow PT tham số đt AH \RightarrowH theo tham số t
H thuộc (P) \Rightarrow H\Rightarrow A' là điểm đối xứng cuả qua (P)
MA+MB =MA'+MB \Rightarrow MA+MB min \LeftrightarrowA' ,M ,B thẳng hàng hay M là giao của A'B và (P)
\RightarrowM
 
Top Bottom