tim ctpt?

P

phamthimai146

xét đơn giản cho 10 phân tử hidrocacbon cần 15 phân tử [TEX]O_2 [/TEX]
\Leftrightarrow 2 phân tử hidrocacbon cần 3 phân tử [TEX]O_2[/TEX]
gọi hidrocacbon là [TEX]C_xH_y[/TEX]
=> 4x + \frac{y}{2} = 6
\Leftrightarrow 8x + y = 12
chọn x = 1 , y = 4
=> metan

Bạn xem lại bài giải:
Phản ứng cháy của metan: $CH_4 + 2 O_2 --> CO_2 + 2 H_2O$
tỉ lệ mol metan : Oxy = 1 : 2 khác với 2 : 3
Bài giải:
$C_xH_y + ( x + 0,25y) O_2 ---> x CO_2 + 0,5y H_2O$
10------------------10(x+0,25y)---------10x
Thể tích hh sau ngưng tụ gồm $CO_2 , O_2$ dư
==> 10x + 80 - 10*(x + 0,25y) = 65 ==> y = 6
==> X có thể là : $C_2H_6, C_3H_6, C_4H_6$
 
Top Bottom