Tìm công thức phân tử của hidrocacbon

K

kieuoanh_1510

Đốt cháy 1 hh gồm 2 hidrocacbon A & B đồng đẳng liên tiếp nhau thu đc VCO2/VH2O=12/23. Tìm CTPT của 2 hidrocacbon trên. Các bạn giúp mình nha. Mình tks trước.


V H2O>V CO2 có
[TEX]CTTQ:C_nH_{2n+2}\\C_nH_{2n+2}+(3n+1}{2})O_2---> nCO_2+n+1H_2O\\\rightarrow \frac{n}{n+1}=\frac{12}{23}\rightarrow \overline{n}=1,09 -->CH_4, C_2H_6[/TEX]
 
Top Bottom