tìm công thức phân tử của este

C

cucainho666@gmail.com

A

asjan96you

n CO2=13.2/44=0.3
\Rightarrow số C=3
este+KOH tỉ k=lệ 1:2 \Rightarrow este 2 chức
\Rightarrow công thức CH2(COOH)2
 
Top Bottom