Tìm công thức hóa học

T

thupham22011998

Hợp chất ion có thành phần AB

-->$A$ ở nhóm IA; $B$ ở nhóm VIIA

Mà $p_A+p_B=20$

--> A là $Na$ ; B là $Flo$
 
Top Bottom