tiếp nhé andehit xe ton ( giải chi tiết mình cần gấp lắm)

H

hoa_dh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 25: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là
A. O=CH-CH=O. B. CH2=CH-CH2-OH. C. CH3COCH3. D. C2H5CHO.
Câu 27: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là
A. HCHO và 50,56%. B. CH3CHO và 67,16%.
C. CH3CHO và 49,44%. D. HCHO và 32,44%.
Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8.
Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
A. 15,3. B. 13,5. C. 8,1. D. 8,5.
 
D

domtomboy

câu 25:
n Ag = 0,12 mol
=> n HCHO = 0,03 mol
nCH3OH=0,0375 mol
==>H= 80% ==> B
câu 26:
nH2O=nCO2
t/d Cu(OH)2 trong kiềm ==> D
câu27:
nH2= 0,5 mol = n hh anđehit
nCO2= 0,7 mol
===> số nguyên tử C trung bình trong X là = 1,4 --> m hh andehit
==> X là HCHO và % =32,44 % (pt khối lượng và pt số mol --> giải hệ)
===> D
câu 28:
n H2= 0,5 mol
nO2=0,8 mol
gọi CTTQ : CnH2nO ( n là số ntu trung bình_
viết pt---> tính nư bài 27
câu29:+ câu 30
tính nAg
2 trường hợp :
th1: hh đầu có HCHO--> and kế tiếp ( nếu thoả thì k cần xét th2)
th2: hh đầu k có HCHO --> n hh đầu = 1/2 nAg
---> tính tiếp

mình hơi vội!
 
H

hienzu

Câu 25: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.

eq.latex

0,03.............0,12

\Rightarrown(CH3OH)pư=0,03(mol)
eq.latex


Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là
A. O=CH-CH=O. B. CH2=CH-CH2-OH. C. CH3COCH3. D. C2H5CHO
.
Câu 27: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là
A. HCHO và 50,56%. B. CH3CHO và 67,16%.
C. CH3CHO và 49,44%. D. HCHO và 32,44%.
CT chung X,Y:
eq.latex


eq.latex

eq.latex
eq.latex


eq.latex

HCHO:a(mol)
CH3CHO:b(mol)
[tex]\left\{ \begin{array}{l} a+b = 0,5 \\ a +2b =0,7 \end{array} \right.[/tex]
eq.latex

\Rightarrow%X=50,56%

Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8.
tương tự câu kia\RightarrownH2=0,5=nCnH2nO
eq.latex

0,5.................0,8
\Rightarrow n=1,4
\Rightarrowm(14n+16).0,5=17,8(g)

Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2.
eq.latex

a.......................................a
Có:
eq.latex


\Rightarrown=1,5(n trung bình nha)\RightarrowHCHO;CH3CHO
2 rượu:CH3OH và C2H5OH
Ad sơ đố đường chéo\RightarrownHCHO=nCH3CHO=0,5
HCHO\Rightarrow4Ag
x...........4x
CH3CHO\Rightarrow2Ag
x..............2x
\Rightarrow6x=0,6\Rightarrowx=0,1

\Rightarrowm=0,1.32+0,1.46=7,8
Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
A. 15,3. B. 13,5. C. 8,1. D. 8,5

Bài này tương tự:D
 
P

pety_ngu

cấu 29
mình cũng có đề tuơgn tự như thế này
mà mình thấy vô lí
nên như bạn ở trên giải thì tỉ khối so với hidro là hoàn toàn đúng
nhưng đề cho 13.75
mà HCHO lại lớn hơn 27.5 nên cái ni vô lí
 
H

hung1107

cấu 29
mình cũng có đề tuơgn tự như thế này
mà mình thấy vô lí
nên như bạn ở trên giải thì tỉ khối so với hidro là hoàn toàn đúng
nhưng đề cho 13.75
mà HCHO lại lớn hơn 27.5 nên cái ni vô lí

M= 27.5 là M của hh Y, có H2O là 18< 27.5 rồi bạn còn hơi hh andehit > 27.5
 
Top Bottom