tích phân từ pi/4 đến pi/3 của 1/(sin^2x nhân cos^4x) dx

T

trantien.hocmai

$\int \frac{1}{sin^2x.cos^4x}dx$
$=\int \frac{1}{tan^2x.cos^6x}dx$
đặt $t=tanx ->dt=\frac{1}{cos^2x}dx$
$\frac{1}{cos^4x}=(1+tan^2x)^2=(1+t^2)^2$
ta có
$\int \frac{(1+t^2)^2dt}{t^2}=\int \frac{t^4+2t^2+1}{t^2}=\int (t^2+2+\frac{1}{t^2})$
 
Top Bottom