tích phân ko thể giải được ?

T

thangtd

Bài này phải lên đại học mới có công thức để làm( thày mình bảo thế)
Có mấy bài nhìn cũng kiểu dẽ dẽ thế này nhưng không làm đc
 
L

lomaihoa

ơ! thì lên đại học hẵng làm =)) thời jan để nghĩ kâu này thà em ôn ký mấy con kia còn hơn ;))
 
N

nghianghialan

[ tex]\int\limits_{1}^{e}\frac{ln(x)}{ln(x)+1})dx[/tex]
[ tex]\int\limits_{1}^{e}\frac{(ln(x)+1)-1}{ln(x)+1})dx[/tex]
 
C

congtucan12

không cần lên ĐH đâu, xem mình làm này!

I=\int_{1}^{e}lnx/ (1+lnx)dx = \int_{1}^{e}dx - \int_{1}^{e}1/(lnx +1) =e-1-I1
tính I1 đặt t=lnx \Leftrightarrow x=e^t \Rightarrow dx=e^t.dt
đổi cận x=1\Rightarrow t=0, x=e\Rightarrow t=1

\RightarrowI1=\int_{0}^{1}e^t/(t +1).dt
đặt u=e^t \Rightarrow du=e^t.dt
dv=1/(t+1)dt \Rightarrow v=-1/(t+1)^2
\Rightarrow I1=-e^t/(t+1)^2 cận từ 0 -->1 +\int_{0}^{1}e^t/(t+1)^2.dt
= -e/4+1 +I1. \int_{0}^{1}1/(t+1).dt = -e/4+1+I1.ln2

\RightarrowI1= (4-e)/[4.(1- ln2)]

\Rightarrow I =e-1-(4-e)/[4.(1-ln2)]
mọi người thấy không ổn chỗ nào không? nếu không thì có cần lên ĐH mới giải được không?
 
N

nghianghialan

bai nay chi cần nhìn kỉ ơ chổ la ln(x) +ln(e)=ln(ex) đặt ex =t là ra thôi
 
N

nghianghialan

xin lôi minh sẽ làm va dê các bạn phai phuc
minh cung thay bai nay hay dó
 
Last edited by a moderator:
N

nghianghialan

lam cách đó cung sai
nhìn kỉ xem
dv=1/(1+t)dt mà cho ra v=-1/(1+t)^2 à
nhầm một cách trầm trọng
tóm lai đề không sai
 
N

nghianghialan

I=\int_{1}^{e}lnx/ (1+lnx)dx = \int_{1}^{e}dx - \int_{1}^{e}1/(lnx +1) =e-1-I1
tính I1 đặt t=lnx \Leftrightarrow x=e^t \Rightarrow dx=e^t.dt
đổi cận x=1\Rightarrow t=0, x=e\Rightarrow t=1

\RightarrowI1=\int_{0}^{1}e^t/(t +1).dt
đặt u=e^t \Rightarrow du=e^t.dt
dv=1/(t+1)dt \Rightarrow v=-1/(t+1)^2
\Rightarrow I1=-e^t/(t+1)^2 cận từ 0 -->1 +\int_{0}^{1}e^t/(t+1)^2.dt
= -e/4+1 +I1. \int_{0}^{1}1/(t+1).dt = -e/4+1+I1.ln2

\RightarrowI1= (4-e)/[4.(1- ln2)]

\Rightarrow I =e-1-(4-e)/[4.(1-ln2)]
mọi người thấy không ổn chỗ nào không? nếu không thì có cần lên ĐH mới giải được không?

tóm lai cũng không ổn hè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

congtucan12

I=\int_{1}^{e}lnx/ (1+lnx)dx = \int_{1}^{e}dx - \int_{1}^{e}1/(lnx +1) =e-1-I1
tính I1 đặt t=lnx \Leftrightarrow x=e^t \Rightarrow dx=e^t.dt
đổi cận x=1\Rightarrow t=0, x=e\Rightarrow t=1

\RightarrowI1=\int_{0}^{1}e^t/(t +1).dt
đặt u=e^t \Rightarrow du=e^t.dt
dv=1/(t+1)dt \Rightarrow v=-1/(t+1)^2
\Rightarrow I1=-e^t/(t+1)^2 cận từ 0 -->1 +\int_{0}^{1}e^t/(t+1)^2.dt
= -e/4+1 +I1. \int_{0}^{1}1/(t+1).dt = -e/4+1+I1.ln2

\RightarrowI1= (4-e)/[4.(1- ln2)]

\Rightarrow I =e-1-(4-e)/[4.(1-ln2)]
mọi người thấy không ổn chỗ nào không? nếu không thì có cần lên ĐH mới giải được không?
ừ nhầm đấy. láu táu quá
mọi người thông cảm nhá
để mình xem lại cái đã
 
N

nghianghialan

mình không biết gõ cận nên tạm thời sẽ tính nguyên hàm
=\int_{}^{}(lnx+1-1)/(lnx+1)dx =\int_{}^{}dx - \int_{}^{}dx/(1+lnx)
cái tích phân thứ 2 tính như sau: [tex]=\int_{}^{}\frac{dx}{ln(ex)}=1/e\int_{}^{}\frac{d(ex)}{ln(ex)}[/tex]
[tex]1/e\int_{}^{}\frac{d(t)}{ln(t)}[/tex]
mình tính nguyên hàm này các bạn thấy thế nào

[tex]I=\int_{}^{}\frac{dx}{lnx}[/tex]

[tex]I=\int_{}^{}\frac{dx}{lnx}[/tex]

đặt
[tex]\frac{1}{lnx}=u \rightarrow du=-\frac{1}{xln^2x}[/tex]
[tex]dv=dx \rightarrow v=x[/tex]

[tex]I=\frac{x}{lnx}+c+\int_{}^{}\frac{dx}{ln^2x}[/tex]
[tex]I=\frac{x}{lnx}+c+I1[/tex](*)
xét tích phân I1
[tex]\int_{}^{}\frac{dx}{ln^2x}[/tex]
ta đặt

[tex]\frac{-1}{lnx}=t \rightarrow dt=\frac{1}{xln^2x}dx[/tex]
[tex]xdt=\frac{1}{ln^2x}dx[/tex]
mặt khác
[tex]x=e^{\frac{1}{t}}[/tex]
[tex]e^{\frac{1}{t}}dt=\frac{1}{ln^2x}dx[/tex]
khi đó
[tex]I1=\int_{}^{}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
đặt
[tex]e^{\frac{1}{t}}=u \rightarrow du=-\frac{1}{t^2}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
[tex]dv=dt \rightarrow v=t[/tex]
[tex]I1=te^{\frac{1}{t}}+c+\int_{}^{}\frac{1}{t}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]

[tex]I1=\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}}+c+\int_{}^{}\frac{1}{t}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
[tex]I1=\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}}+c+I2[/tex](**)
xet
[tex]I2=\int_{}^{}\frac{1}{t}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
đặt
[tex]\frac{1}{t}=lnu \rightarrow t=\frac{1}{lnu}[/tex]
[tex]dt=\frac{-1}{uln^2u}du[/tex]
[tex]I2=-\int_{}^{}lnu.e^{lnu}\frac{1}{uln^2u}du[/tex]
[tex]I2=-\int_{}^{}lnu.u\frac{1}{uln^2u}du[/tex]
[tex]I2=-\int_{}^{}\frac{1}{lnu}du=-I[/tex]thay vào (**)
[tex]I1=\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}}+c-I[/tex](**)thay vào(*)
[tex]2I=\frac{x}{lnx}+\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}+c}[/tex] :-c :-c :-c :-c ~X( ~X(
 
Last edited by a moderator:
L

lehoanganh007

mình không biết gõ cận nên tạm thời sẽ tính nguyên hàm
=\int_{}^{}(lnx+1-1)/(lnx+1)dx =\int_{}^{}dx - \int_{}^{}dx/(1+lnx)
cái tích phân thứ 2 tính như sau: [tex]=\int_{}^{}\frac{dx}{ln(ex)}=1/e\int_{}^{}\frac{d(ex)}{ln(ex)}[/tex]
[tex]1/e\int_{}^{}\frac{d(t)}{ln(t)}[/tex]
mình tính nguyên hàm này các bạn thấy thế nào

[tex]I=\int_{}^{}\frac{dx}{lnx}[/tex]

[tex]I=\int_{}^{}\frac{dx}{lnx}[/tex]

đặt
[tex]\frac{1}{lnx}=u \rightarrow du=-\frac{1}{xln^2x}[/tex]
[tex]dv=dx \rightarrow v=x[/tex]

[tex]I=\frac{x}{lnx}+c+\int_{}^{}\frac{dx}{ln^2x}[/tex]
[tex]I=\frac{x}{lnx}+c+I1[/tex](*)
xét tích phân I1
[tex]\int_{}^{}\frac{dx}{ln^2x}[/tex]
ta đặt

[tex]\frac{-1}{lnx}=t \rightarrow dt=\frac{1}{xln^2x}dx[/tex]
[tex]xdt=\frac{1}{ln^2x}dx[/tex]
mặt khác
[tex]x=e^{\frac{1}{t}}[/tex]
[tex]e^{\frac{1}{t}}dt=\frac{1}{ln^2x}dx[/tex]
khi đó
[tex]I1=\int_{}^{}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
đặt
[tex]e^{\frac{1}{t}}=u \rightarrow du=-\frac{1}{t^2}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
[tex]dv=dt \rightarrow v=t[/tex]
[tex]I1=te^{\frac{1}{t}}+c+\int_{}^{}\frac{1}{t}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]

[tex]I1=\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}}+c+\int_{}^{}\frac{1}{t}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
[tex]I1=\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}}+c+I2[/tex](**)
xet
[tex]I2=\int_{}^{}\frac{1}{t}e^{\frac{1}{t}}dt[/tex]
đặt
[tex]\frac{1}{t}=lnu \rightarrow t=\frac{1}{lnu}[/tex]
[tex]dt=\frac{-1}{uln^2u}du[/tex]
[tex]I2=-\int_{}^{}lnu.e^{lnu}\frac{1}{uln^2u}du[/tex]
[tex]I2=-\int_{}^{}lnu.u\frac{1}{uln^2u}du[/tex]
[tex]I2=-\int_{}^{}\frac{1}{lnu}du=-I[/tex]thay vào (**)
[tex]I1=\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}}+c-I[/tex](**)thay vào(*)
[tex]2I=\frac{x}{lnx}+\frac{-1}{lnx}e^{\frac{-1}{lnx}+c}[/tex] :-c :-c :-c :-c ~X( ~X(

good
mình biến đổi phần trên cũng đưa về tích phân của 1/lnx
các bước tính tiếp theo tương tự bạn nhưng rắc rối hơn nên ko post
cách của bạn là hợp lí rồi :D
 
L

leconganh

bạn ơi có gì đó nhầm lẫn rùi:
[tex]\frac{-1}{lnx}[/tex]=u => x=e^[tex]\frac{-1}{u}[/tex]
mới đúng chứ
 
Last edited by a moderator:
A

anhyeuem911211

bài này cũng đơn giản thôi
đặt t=lnx + 1 suy ra lnx=t-1 , X=e^t-1
dt=dx/xsuy ra dx=xdt=e^t-1dt thế vào giai là ra liền
 
D

doilathe2678

bạn anhyeuem sai rồi trích:"{ dt=dx/xsuy ra dx=xdt=e^t-1dt thế vào giai là ra liền }
dt=dx/x ????? dt=lnx dx mà
 
D

daica46

mấy người bị sao ah` ? bạn ý post bài lâu lắm rùi mà ?? chăk là bạn đó có câu trả lời lâu rùi
 
K

kaitomovei

theo anh thì làm thế này
I = [TEX]\int\limits_{1}^{e}\frac{lnx}{lnx+1}dx[/TEX]=[TEX]\int\limits_{1}^{e}\frac{(lnx+1)-1}{lnx+1}dx[/TEX]=[TEX]\int\limits_{1}^{e}dx[/TEX]-[TEX]\int\limits_{1}^{e}frac{1}{lnx+1}dx[/TEX]=e-1-I

Thằng J =[TEX]\int\limits_{1}^{e}\frac{1}{lnx+1}dx[/TEX].
đặt t = lnx =>[TEX]\left\{ \begin{array}{l} e^t= x \\ e^tdt = dx \end{array} \right.[/TEX].
đổi cận sẽ là : [TEX]\{ \begin{array}{l} x=1 \\ x = e \\end{array} \right.[/TEX] [TEX]\{ \begin{array}{l} t=0 \\ t = 1 \\end{array} \right.[/TEX]
Lúc đó I = [TEX]\int\limits_{0}^{1}\frac{e^t}{e^t +1}dx[/TEX]= ln{e^t+1} = ln(e+1).
Vậy cuối cùng kết quả I =e-1-ln(e+1)
Bài này anh làm nhanh ko bit như thế nào.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom