Thực chất của CLTN

O

ooeelnujikoo

Theo quan điểm tiến hóa hiện đại CLTN là sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
Theo Đacuyn là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể.

 
Top Bottom