Tin học Thư viện các hàm ,thủ tục với số, xâu

Thảo luận trong 'Tin học cấp II' bắt đầu bởi khanhduy2311, 17 Tháng sáu 2021.

Lượt xem: 41

 1. khanhduy2311

  khanhduy2311 Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  9
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Bình Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trường Trung học cơ sở An Hòa
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  MÃ:
  unit Mytool;
  interface
  type kieumang=array[1..1000] of integer;
  function ngto(n:integer):boolean;
  function tongcs(n:integer):integer;
  function songto(n:integer):boolean;
  function ucln(a,b:integer):integer;
  function tonguoc(n:integer):integer;
  function sohoanhao(n:integer):boolean;
  function bcnn(a,b:integer):longint;
  function sodep(n:integer):boolean;
  function pytago(a,b,c:integer):boolean;
  procedure bo3pytago(var n:integer);
  function dx(x:integer):boolean;
  procedure ptnt(var n:integer);
  procedure locso(var s:string);
  procedure nhapday(var a:kieumang;n:integer);
  procedure daoxau(var s:string);
  procedure xoatrangthua(var s:string);
  function luythua( n:integer):longint;
  implementation
  function ngto(n:integer):boolean; {1}
  var i:integer;
  begin
  ngto:=false;
  if n<2 then exit;
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
  if n mod i=0 then exit;
  ngto:=true;
  end;
  function tongcs(n:longint):integer; {2}
  var s:integer;
  begin
  s:=0;
  while n<>0 do
  begin
  s:=s+n mod 10;
  n:=n div 10;
  end;
  tongcs:=s;
  end;
  function songto(n:integer):boolean; {3}
  begin
  songto:=false;
  if ngto(n) and ngto(tongcs(n)) then songto:=true;
  end;
  function ucln(a,b:integer):integer; {4}
  var r:integer;
  begin
  while b<>0 do
  begin
  r:=a mod b;
  a:=b;
  b:=r;
  end;
  ucln:=a;
  end;
  function tonguoc(n:integer):integer; {5}
  var i,s:integer;
  begin
  s:=0;
  for i:=1 to n div 2 do
  if n mod i=0 then s:=s+i;
  tonguoc:=s;
  end;
  function sohoanhao(n:integer):boolean; {6}
  begin
  sohoanhao:=false;
  if tonguoc(n)=n then sohoanhao:=true;
  end;
  function bcnn(a,b:integer):longint; {7}
  var k:longint;
  begin
  for k:=a to a*b do
  if (k mod a=0) and (k mod b=0) then break;
  bcnn:=k;
  end;
  function sodep(n:integer):boolean; {8}
  var s1,s2:string;
  m,t,i:integer;
  begin
  sodep:=false;
  str(n,s1);
  for i:=1 to length(s1) do
  begin
  s2:='';
  s2:=s2+s1;
  val(s2,m);
  t:=t+m*m;
  end;
  if ngto(m) then sodep:=true;
  end;
  function pytago(a,b,c:integer):boolean; {9}
  begin
  pytago:=false;
  if (a*a+b*b=c*c) or (a*a+c*c=b*b) or (b*b+c*c=a*a) then pytago:=true;
  end;
  procedure bo3pytago(var n:integer); {10}
  var a,b,c,g,h,i:integer;k:boolean;
  begin
  k:=false;
  for a:=1 to n do
  for b:=1 to n do
  for c:=1 to n do
  begin
  if (a+b+c=n) then
  if (pytago(a,b,c)=true) then
  begin
  g:=a;
  h:=b;
  i:=c;
  k:=true;
  end;
  end;
  if k=true then writeln(g:5,h:5,i:5) else writeln('Khong co so nao');
  end;
  function dx(x:longint):boolean; {11}
  var s:string[10];
  i:byte;
  begin
  str(x,s);
  for i:=1 to length(s) div 2 do
  if s<>s[length(s)-i+1] then
  exit(false);
  exit(true);
  end;
  procedure ptnt(var n:longint); {12}
  var i: longint;s1,s2:string;
  begin
  i:=2;s1:='';
  Write(n,'=');
  While n>1 do
  Begin
  if n mod i = 0 then
  Begin
  str(i,s2);
  s1:=s1+s2;
  s1:=s1+'x';
  n:= n div i;
  s2:=' ';
  End
  else i:=i+1;
  End;
  delete(s1,length(s1),1);
  write(s1);
  End;
  procedure locso(var s:string); {13}
  var s2:string;i:byte;
  begin
  s2:='';
  for i:=1 to length(s) do
  if ord(s) in [48..57] then s2:=s2+s;
  writeln(s2);
  end;
  procedure nhapday(var a:kieumang;n:integer); {14}
  var i:integer;
  begin
  for i:=1 to n do
  begin
  write('A[',i,']=');readln(a);
  end;
  end;
  procedure daoxau(var s:string); {15}
  var i:byte;s2:string;
  begin
  s2:='';
  for i:=length(s) downto 1 do s2:=s2+s;
  writeln(s2);
  end;
  procedure xoatrangthua(var s:string); {16}
  begin
  while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
  while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
  while pos(' ',s)<>0 do delete(s,pos(' ',s),1);
  end;
  function luythua(n:integer):longint; {17}
  var i:integer;s:longint;
  begin
  if n=0 then exit else
  begin
  s:=1;
  for i:=1 to n do s:=s*n;
  luythua:=s;
  end;
  end;
  end.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY