Thử cái đề nỳ đi -không khó đâu

L

linkhot

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất là:
A. Ag. C. Cu.
B. Al. D. Fe.
Câu 2:Hòa tan lần lượt 0,1 mol NaOH, 0,1 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 vào nước ta được dung dịch A. Dung dịch A có các ion(Bỏ qua sự tương tác của các ion với nước)
A. Na+, CO32-, HCO3-. C. Na+, CO32-.
B. Na+, HCO3-. D. Na+, OH-, CO32-, HCO3-.

Câu 3: Cho 9,6 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lit khí (đktc) . Kim loại M là:
A. Zn C. Al
B. Fe D. Mg

Câu 4: Cho khí H¬2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện. Chứng tỏ:
A. Axit H2S mạnh hơn H2SO4. C. Axit H2SO4 mạnh hơn H2S.
B. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh D. Có phản ứng oxi hóa khử xảy ra.

Câu 5: Kation M2+ có cấu hình ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Cấu hình electron của nguyên tử M là:
A. 1s22s22p63s23p4. C. 1s22s22p63s23p63d2.
B. 1s22s22p63s23p64s2. D. 1s22s22p63s23p6.

Câu 6: Phản ứng oxi hóa khử xảy ra theo chiều:
A. Tạo chất khí. C. Tạo chất khử yếu và chất oxi hóa yếu
B. Tạo chất kết tủa. D. Tạo chất điện li yếu.

Câu 7: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion nào dưới đây:
A. Ca+, Mg+. C. Ca2+, Mg2+.
B. Na+, Mg2+. D. Ca2+, Ag+.

Câu 8: Hiện tượng xảy ra khi cho nhúng thanh kim loại Mg vào dung dịch CuCl2 là
A. Có kết tủa Cu tách ra khỏi dung dịch và dung dịch mất màu xanh.
B. Có một lớp kim loại màu đỏ bám vào thanh Mg và dung dịch mất màu xanh.
C. Không có hiện tượng gì xảy ra.
D. Có kết tủa Mg tách ra khỏi dung dịch và dung dịch mất màu xanh.

Câu 9: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng bột MgO, Al2O3, CuO, Fe3O4 nung nóng. Chất rắn thu được trong ống sứ sau phản ứng là:
A. MgO, Al, Cu, Fe C. Mg, Al, Cu, Fe.
B. MgO, Al2O3, Cu, Fe D. MgO, Al2O3, Cu, Fe3O4

Câu 10: Đưa mẩu than đỏ vào bình đựng khí oxi có hiện tượng xảy ra là:
A. Mẩu than tắt ngay. C. Không có hiện tượng gì.
B. Mẩu than cháy bình thường rồi tắt. D. Mẩu than bùng cháy lên.
Câu 11:phương trình phản ứng nào sau đây biểu diễn đúng tương tác của NH3với H2O.
A. NH3 + H2O NH4+ + OH-
C. NH3 chỉ tan vào H2O.
B. NH3 + H2O NH4OH.
D. NH3 + H2O H3O+ + NH2-


Câu 12: Trường hợp nào dưới đây có thể tồn tại dung dịch chứa đồng thời các ion.
A. Na+, Mg2+, SO42-, OH-. C. Cu2+, Al3+, SO42-, OH-.
B. Ba2+, Mg2+, SO42-, NO3-. D. Na+, Mg2+, SO42-, NO3-.

Câu 13:Khi nhiệt phân NaNO3 hoàn toàn người ta thu được:
A. Na, NO2, O2. C. Na2O, NO2, O2.
B. Na2O, NO2. D. NaNO2, O2.

Câu 14: Nhận định nào sau đây sai.
Hai axit HCl và HNO3 đều có thể phản ứng được với:
A. Ag. C. Ca(OH)2.
B. Na2CO3. D. CuO.

Câu 15:Xét phản ứng: Zn+ CuCl2 ZnCl2 + Cu. Những điều nào sau đây là đúng.
A. Kẽm có tính khử yếu hơn đồng C. Ion Cu2+ có tính khử mạnh hơn ion Zn2+
B. Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Zn2+ D. Đồng có tính oxi hoá mạnh hơn kẽm

Dùng bài tập sau để làm câu hỏi 16 và câu hỏi 17
Cho hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 có khối lượng 36,8 gam vào cốc chứa dung dịch HCl dư người ta thu được 8,96 lit khí (đktc).
Câu 16: Tổng khối lượng các muối thu được sau phản ứng là(gam):
A. 27 C. 31,7
B. 41,2 D. 42,8
Câu 17: Tỷ lệ số mol các muối CaCO3: MgCO3 là:
A. 1:2 B. 2:3 C. 1:1 D. 2:1

Câu 18: Điều khẳng định nào sau đây là đúng:
A. AlCl3 là hydroxit không tan chỉ có tính chất của một bazơ.
B. Na2CO3 là hợp chất lưỡng tính
C. Al2O3 và Ca(HCO3)2 là hợp chất lưỡng tính.
D. Tất cả các muối cacbonnat, hydrocacbonnat đều là chất lưỡng tính.
Câu 19:Cho phương trình phản ứng Mg + HNO3 -----> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:
A. 4,10,4,1,3 C. 4,10,4,1,5
B. 4,8,4,1,5 D. 4,8,4,1,3.
Câu 20:Trong phản ứng Cl2+ 2NaOH NaCl + NaClO + H2O . Nguyên tử clo
A. vừa bị oxi hoá vừa bị khử.
B. chỉ bị khử.
C. không bị oxi hoá, không bị khử.
D. chỉ bị oxi hoá.

Câu 21:Những nhận định nào sau đây là sai:
A. NH3 có tính bazơ. C. Các hydroxit không tan đều là các hợp chất lưỡng tính.
B. HCO3- là chất lưỡng tính. D. Các kim loại luôn thể hiện tính khử.

Câu 22: Cho một hỗn hợp gồm 0,1 mol Na, 0,1 mol Al, 0,1 mol Mg, 0,1 mol Cu, 0,1 mol Ag. Để khử thành phần Na và Al người ta cho hỗn hợp này tác dụng với chất nào sau đây
A. H2O C. Dung dịch HNO3 loãng
B. Dung dịch H2SO4loãng D. Dung dịch H2SO4đặc

Câu 23: Loại phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa khử
A. Phản ứng hóa hợp. C. Phản ứng trung hòa.
B. Phản ứng thế. D. Phản ứng phân hủy.

Câu 24:Những chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước.
A. H2SO4đặc. C. Dung dịch NaCl.
B. P2O5. D. CaO rắn.

Dùng đề bài sau để làm các câu hỏi 25 và câu hỏi 26:
Sục 13,44 lit khí CO2 (ĐKTC) vào 1,6 l dung dịch NaOH 0,5M .
Câu 25:Người ta thu được các muối là:
A. Na2CO3 C. Na2CO3, và NaHCO3
B. NaHCO3 D. Na2CO2 và NaHCO3
Câu 26: Khối lượng muối thu được là:
A. 27,4 C. 54,8
B. 31,8 D. 33,2

Câu 27: Để phân biệt nhanh các dung dịch Na2CO3, CaCl2, CuSO4, người ta dùng các chất nào sau đây?
A. Phenophtalein. C. BaCl2.
B. Quì tím. D. AgNO3.

Câu 28: Những đặc điểm nào sau đây không là của các kim loại?
A. Trong phản ứng các kim loại vừa đóng vai trò chất khử vừa là chất oxi hóa.
B. Khuynh hướng hóa học chung của các kim loại là dễ nhường e.
C. Ít e hóa trị.
D. Bán kính nguyên tử lớn.

Câu 29:Để bảo quản Na trong phòng thí nghiệm người ta thường ngâm Na trong:
A. Nước vôi trong. C. Dầu hỏa.
B. Giấm D. Nước.

Câu 30: Cho 4 kim loại Ag, Fe, Mg, Zn và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3¬, CuCl2, FeSO4 . Kim loại khử được cả 4 dung dịch muối là:
A. Fe B. Zn C. Cu D. Mg

Câu 31: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào sau đây gây nên tính axit đó?
A. Hydro B. Nitơ C. Oxy D. Cacbondioxit

Câu 32: Cho luồng khí CO2 dư từ từ đi qua dung dịch Ca(OH)2 người ta thấy có hiện tượng
A. Dung dịch bị mất màu.
B. Xuất hiện kết tủa.
C. Dung dịch ban đầu bị vẩn đục, cuối cùng dung dịch trong suốt.
D. Không thấy có hiện tượng gì.

Câu 33: Dãy kim loại nào sau đây có chiều tính khử giảm dần.
A. Fe, Cu, Ag, Ca C. Ag, Cu, Zn, Ca.
B. Na, Al, Pb, Hg. D. Zn, Al, Mg,Ni.

Câu 34:Cho 25 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2 g/ml). Khối lượng của dung dịch đã dùng là bao nhiêu gam?
A. 180 C. 182,5
B. 91,25 D. 55

Câu 35: Các nguyên tử flo, clo, brom, iot, oxi, lưu huỳnh đều có:
A. Cấu hình e nguyên tử giống nhau.
B. Cấu hình e lớp ngoài cùng hoàn toàn giống nhau.
C. Các e ngoài cùng ở phân lớp s và p.
D. Đều là những phi kim có độ mạnh như nhau.

Câu 36:Cho độ âm điện của: Br =2,96 ; S =2,58; Mg =1,31 ; Cl=3,16; Na= 0,93; C= 2,55; O= 3,44; Ca=1,00. Dãy nào sau đây chỉ gồm các hợp chất có liên kết ion:
A. CaO , NaCl , MgCl2 C. Na¬2O, CO, CCl4
B. MgO, Cl2O , CaC2 D. CaCl2 , Na2O , CO2¬

Câu 37: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của nguyên tử X là:
A. 12 C. 21
B. 23 D. 11

Câu 38:Hỗn hợp khí CO2 và N2, có tỉ khối hơi với H2 là d= 18, thành phần % theo thể tích của các khí trong hỗn hợp khí là:
A. 50:50 C. 40:60
B. 45:65 D. 28:80

Câu 39: Ở đầu que diêm có chứa KClO3 và As2S3. Tên của các hợp chất này lần lượt là:
A. Kaliclorat và Asen (III) sunfua C. Kaliclorua và Asen (III) sunfat
B. Kaliclorit và Agon (III) sunfua D. Kaliclorat và Asen (III) sunfit
Câu 40: Phát biểu nào sau đây về oxy là không đúng?
A. Oxy là nguyên tố có độ âm điện lớn C. Oxy tạo ôxit axit với hầu hết các kim loại
B. Oxy không có mùi và vị D. Oxy có tính oxihoá mạnh hơn lưu huỳnh
 
M

mimosa_769

1. B
2. C
3. D
4. B
5. B
6. C
7. C
8. B
9. A
10. D
11. A
12. D
13. D
14. A
15. B
16. 48,3 g
17. C
18. C
19. C
ko bít đúng hay sai!!!!!!!!!!!!!
 
P

phanhuuduy90

cho m(g) hỗn hợp gồm A gồm Al và FexOy. Tiến hành nhiệt nhôm được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ sau đó chia B làm 2 phần.
Phân 1 gồm 14,49(g) cho vào HNO3 đặc nóng dư được dung dịch C và 3,696 lít khí NO(đktc)
Phần 2 cho tác dụng với lượng dư NaOH thu được 0,336 lít H2(đktc) và 2,52 gam chất rắn.
Tính m
 
M

mimosa_769

20. A
21. C
22. A
23. D
24. D
25. C
26. 54,6g
27. B
28. A
29. C
30. D
31. D
32. C
33. B
34. B
35. C
36. A
37. D
 
M

mimosa_769

phanhuuduy90 said:
cho m(g) hỗn hợp gồm A gồm Al và FexOy. Tiến hành nhiệt nhôm được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ sau đó chia B làm 2 phần.
Phân 1 gồm 14,49(g) cho vào HNO3 đặc nóng dư được dung dịch C và 3,696 lít khí NO(đktc)
Phần 2 cho tác dụng với lượng dư NaOH thu được 0,336 lít H2(đktc) và 2,52 gam chất rắn.
Tính m
EM KO HỈU???????????????
 
L

longtony

mimosa_769 said:
phanhuuduy90 said:
cho m(g) hỗn hợp gồm A gồm Al và FexOy. Tiến hành nhiệt nhôm được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ sau đó chia B làm 2 phần.
Phân 1 gồm 14,49(g) cho vào HNO3 đặc nóng dư được dung dịch C và 3,696 lít khí NO(đktc)
Phần 2 cho tác dụng với lượng dư NaOH thu được 0,336 lít H2(đktc) và 2,52 gam chất rắn.
Tính m
EM KO HỈU???????????????
Tất nhiên là em không biết rồi. Phải lên lớp 12 mới học cơ(không biết lớp 11 cải cách có học hok).
Vd 1 phản ứng nhiệt nhôm: 2Al + Fe2O3 ---t0---> Al2O3 + 2Fe
 
L

linkhot

à, đợi xem có ai làm nữa nha
câu 16B, 26C em à
còn bạn phanhuuduy muốn post bài lập top riêng chứ đừng lợi dụng topic người khác làm chuyển hướng chủ đề
(coi như spam)mà bài này tôi nhớ bạn tony hỏi rồi, find lại trong box ấy
 
M

mimosa_769

longtony said:
mimosa_769 said:
phanhuuduy90 said:
cho m(g) hỗn hợp gồm A gồm Al và FexOy. Tiến hành nhiệt nhôm được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ sau đó chia B làm 2 phần.
Phân 1 gồm 14,49(g) cho vào HNO3 đặc nóng dư được dung dịch C và 3,696 lít khí NO(đktc)
Phần 2 cho tác dụng với lượng dư NaOH thu được 0,336 lít H2(đktc) và 2,52 gam chất rắn.
Tính m
EM KO HỈU???????????????
Tất nhiên là em không biết rồi. Phải lên lớp 12 mới học cơ(không biết lớp 11 cải cách có học hok).
Vd 1 phản ứng nhiệt nhôm: 2Al + Fe2O3 ---t0---> Al2O3 + 2Fe
^^ em hỉu wa rùi ^^
thanks
 
P

phanhuuduy90

mimosa_769 said:
Ai giải bài này em coi với!!!!!!!!!
bài đó theo sơ đồ sau:
AL + FexOy--->hhB gồm:Al,FexOy,Fe,AL2O3
phần 1: Al,Fe,FexOy + HNO3-->NO
phân2 :AL ,AL2O3 +NaOH-->H2(do AL) còn Fe,FexOy
có thể thêm dữ liệu vào để giải cho nhanh
 
P

phanhuuduy90

một câu trắc nghiệm hay:
cho các dung dịch :HCL,HNO3,KOH,AgNO3
dùng hóa chất nào nhận biết:
a)ALCL3
b)Al(OH)3
c)AL(NO3)3
d)AL2(SO4)3
 
M

mimosa_769

cho AlCl3 tác dụng với từng mẫu thử, quan sát hiện tượng:
- ko có hiện tượng gì: mẫu thử là HCl
- có khí thoát ra: mẫu thử là HNO3
- có kết tủa trắng: mẫu thử là KOH hoặc AgNO3
để nhận bít KOH và AgNO3: cho HCl đã nhận bít đc tác dụng với từng kết tủa vừa thu đc:
+ kết tủa tan dần: mẫu thử ban đầu là KOH
+ kết tủa ko tan: mẫu thử ban đầu là AgNO3
 
D

dadaohocbai

mimosa_769 said:
cho AlCl3 tác dụng với từng mẫu thử, quan sát hiện tượng:
- ko có hiện tượng gì: mẫu thử là HCl
- có khí thoát ra: mẫu thử là HNO3
- có kết tủa trắng: mẫu thử là KOH hoặc AgNO3
để nhận bít KOH và AgNO3: cho HCl đã nhận bít đc tác dụng với từng kết tủa vừa thu đc:
+ kết tủa tan dần: mẫu thử ban đầu là KOH
+ kết tủa ko tan: mẫu thử ban đầu là AgNO3
SAo hok cho AgNO3 với HCl
 
M

mimosa_769

phanhuuduy90 said:
phản ứng ALCL3 và HNO3 đâu có xảy ra đâu em
hj` :D
hổng kiến thức lớn quá, lấp kiểu gì bi giờ!!!!!!!!!
Vậy là hcia ra 2 nhóm:
- HNO3 và HCl
- KOH và AgNO3
chắc cho từng cặp chất tác dụng lần lượt ;)
 
M

mimosa_769

dadaohocbai said:
mimosa_769 said:
cho AlCl3 tác dụng với từng mẫu thử, quan sát hiện tượng:
- ko có hiện tượng gì: mẫu thử là HCl
- có khí thoát ra: mẫu thử là HNO3
- có kết tủa trắng: mẫu thử là KOH hoặc AgNO3
để nhận bít KOH và AgNO3: cho HCl đã nhận bít đc tác dụng với từng kết tủa vừa thu đc:
+ kết tủa tan dần: mẫu thử ban đầu là KOH
+ kết tủa ko tan: mẫu thử ban đầu là AgNO3
SAo hok cho AgNO3 với HCl
hj
nếu nhận biết đc HCl rùi thì làm thế đc anh đả đảo nhỉ
thế mà AlCl3 lại ko tác dụng với HNO3, tiếc quá
 
N

nguyenanhtuan1110

phanhuuduy90 said:
một câu trắc nghiệm hay:
cho các dung dịch :HCL,HNO3,KOH,AgNO3
dùng hóa chất nào nhận biết:
a)ALCL3
b)Al(OH)3
c)AL(NO3)3
d)AL2(SO4)3


Anh dùng cả 4 chất đều nhận biết được:
a)cho từ từ ALCL3:
+/KOH:Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan ngay
+/AgNO3: xuất hiện kết tủa trắng
+/HCL,HNO3: ko hiện tượng
Cho AgNO3 vào 2 dung dịch còn lại nb đc:
+/HCl: kết tủa trắng
+/HNO3: ko hiện tượng

b/Dùng Al(OH)3:
+/HCl,HNO3,KOH: Al(OH)3 bị hòa tan
+/AgNO3: Al(OH)3 ko tan
Cho AgNO3 vào 3 dung dịch còn lại nb đc:
+/HCl: kết tủa trắng
+/HNO3: ko hiện tượng
+/KOH: kết tủa đen

c/AL(NO3)3:
+/KOH:Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan ngay
+/3 dung dịch còn lại ko hiện tượng
Cho KOH vào 3 dung dịch còn lại nb đc AgNO3 kết tủa đen
dùng AgNO3 nb đc 2 dung dịch còn lại
d)AL2(SO4)3: giống AlCl3
 
Top Bottom