Hóa 12 thí nghiệm

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
a, sai
[imath]Al_4C_3[/imath] + 12[imath]H_2O[/imath] ---> 4[imath]Al_(OH)_3[/imath] + 3[imath]CH_4[/imath]
[imath]CaC_2[/imath] + 2[imath]H_2O[/imath] ---> [imath]Ca_(OH)_2[/imath] + [imath]C_2H_2[/imath]
b,đúng
vì [imath]C_2H_2[/imath] phản ứng hết với dd[imath]Br_2[/imath] dư
c,đúng vì tỉ lệ [imath]C_2H_2[/imath] / [imath]CH_4[/imath] = 1/3 => n[imath]ankan[/imath]> n[imath]ankin[/imath] =>n[imath]H_2O[/imath]>n[imath]CO_2[/imath]
d, đúng sản phẩm là các muối tương ứng với HCl
[imath]Al_4C_3[/imath] + 12[imath]HCl[/imath] ---> 4[imath]AlCl_3[/imath] + 3[imath]CH_4[/imath]
[imath]CaC_2[/imath] + 2[imath]HCl[/imath] ---> [imath]CaCl_2[/imath] + [imath]C_2H_2[/imath]
e,sai vì C có hóa trị 4 trong CaC2
g, đúng vì [imath]Br_2[/imath] có thay đổi số OXH
 
Last edited:
Top Bottom