thay oi dup em may bai nay voi cam on thay nhiu

D

dothien19

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

13: A là hon hp khí gôm SO2 và CO2 có tm khôi hơi so vki H2 là 27. Dan a mol hon hp khí A
qua bình ñBng 1 lít dung dLch NaOH 1.5a M, sau phNn Ang cô can dung dLch thu ñưc m gam muôi.
Bieu thAc liên he gila m và a là
A. m=105a B. m=103.5a C. m=116a D. m=141aðưa mot hon hp khí N2 và H2 có tm le 1: 3 vào tháp tong hp, sau phNn Ang thây the tích khí ñi
ra giNm 1/10 so vki ban ñâu. Tính thành phân phân trăm vê the tích c(a hon hp khí sau phNn Ang.
A. 20%, 60%, 20% B. 22.22%, 66.67%, 11.11%
C. 30%, 60%, 10% D. 33.33%, 50%Hiñrat hoá 3.36 lít C2H2 ( ñiêu kien chuan) thu ñưc hon hp A ( hieu suât phNn Ang 60%) . Cho hon
hp sNn pham A tác dyng vki dung dLch Ag2O/NH3 dư thu ñưc m gam chât ran. Giá trL c(a m là
A. 19.44 B. 33.84 C. 14.4 D. 48.24, 16.67%
 
H

hocmai.hoahoc

Chảo em!
Em ơi, phiền em viết lại đề bài nhé! Chúng tôi chưa hiểu câu hỏi của em!
 
P

phuongdung282

Bai 1 nSO2=nCO2\Rightarrow Gọi CT chung là X02 MX=24
nXO2=a
nNaOH=1,5a
OH- +X03\Rightarrow HX03
a a a
OH- +HXO3\Rightarrow XO3 2- +H20
0,5a 0,5a 0,5a
Sau pu nNaHXO3=nNa2XO3=0,5a
Tù đây tính được m theo a
 
P

phuongdung282

Bai 2 Ti le N2:H2=1:3\Rightarrow Tinh theo mol nào cũng được
n khí giam =9/10
N2 +3H2\Rightarrow 2NH3
số mol giảm bang số mol NH3 tạo ra
1 mol N2 +3 mol H2\Rightarrow2 mol nNH3
pu 9/20mol 27/20 mol
\Rightarrow nso mol con lai va tinh phan tram
 
P

phuongdung282

Bai 3 n C2H2 la 0,15\Rightarrow nC2H2 chua pu=0,4*0,15=0,06
nKL CHAT RAN=0,06\Rightarrow C2Ag2=240*0,06=14,4
 
H

hocmai.hh

cho quỳ tím vào các dung dịch CU(NO3)2, Na2CO3,K2SO4,CH3C00Na,NH4Cl,NaHS04,AlCl3,k2S, sốđung dịch có thể lamd quỳ tím hóa xanh là A.1 B.2 C.3 D.4 (thầy ghi giúp em các chất đó vs)
 
Top Bottom